കുണ്ടിയിലെ കഴപ്പ് 2 [സുമിത]

കുണ്ടിയിലെ കഴപ്പ് 2 [സുമിത] KUNDIYILE KAZHAPPU 2 AUTHOR SUMITHA Previous Part [Part 1] A]mÄ fpäs¯¯n, sIÃw, B^pfnÃf Cs¦ ? fmfn D¨ Bkpw k^m³.Wn§Ä C^n¡p. Mm³ Nth^]n`pw A]mÄ k^m´]n`pw C^p¶p.CSn`pw Wà H^p Im³hv CWn Nn«pkmWnÃ.Mm³ A]msa Fsâ k^pSn]n B¡pkm³ So^pfmWn¨p. C_¡w CÃm¯ fnZn C«Sp DbNm^w B]n, Mm³ Nth^]n C^p¶p sNm*v, Nm`p Wo«n sk¨p, A]mÄ CXw N®v […]

Continue reading

കുണ്ടിയിലെ കഴപ്പ് 1 [സുമിത]

കുണ്ടിയിലെ കഴപ്പ് 1 ( സുമിത ) KUNDIYILE KAZHAPPU 1 AUTHOR SUMITHA WP^¯n Wn¶pw kas^ DÄ {btUl¯pÅ H^p Wm«p¼p_s¯H^p sNm¨p ko«n B\v Mm³ Smfhn¡p¶Sv.Fsâ tb^vhpfnS.FWn¡v 32 k]hm]n.hz´fm]n Sp\nNÄ Hs¡ S]v¨p sNm*v, ASv Fsâ Wm«n Ss¶ b` koXpNan B]n Mm³ kn¡m³ tbmNm_p*v.ASm\v Fsâ BsN DÅ k^pfmWw.Ct¸mapw Mm³ N`ym\w H¶pw Njn¨n«nÃ, ASnsWms¡ H^p Nm^\w D*v, AsSms¡ kjnt] b_]mw.FWn¡v […]

Continue reading