കാണാമറയത്ത് 2 [രേഖ]

വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ കഥയായിരുന്നുഎനിക്കിത് . പക്ഷെ ഞാൻ കരുതിയതിനെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി … അതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് ഈ ഭാഗം ഇവിടെ വരുന്നതിനും അടുത്ത ഭാഗം തുടങ്ങുവാനും കാരണമായത് … എല്ലാവരോടും വീണ്ടും നന്ദി കാണാമറയത്ത് 2 Kaanamarayathu Part 2 | Author : Rekha [ Previous Part ] അങ്ങിനെ ന്യൂയെർ കഴിഞ്ഞു ഇന്നുവരെ ഞാനും ജോയിച്ചനും അഭിനയിക്കുകയല്ല ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് […]

Continue reading

കാണാമറയത്ത് [രേഖ]

( കുറച്ചായി എഴുതാനും പകുതിയിലിരിക്കുന്ന കഥയും എഴുതി മുഴുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല , കുറച്ചുമുമ്പു എഴുതിത്തീർന്ന ഒരു കഥ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശവും ഒപ്പം മറന്നുതുടങ്ങിയ എന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മപെടുത്താൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഈ കഥ . പകുതിയിലുള്ളത് വഴിയേ വരും , എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ സാഹചര്യം അതിന് പ്രതികൂലമാണ് ) “എൻ്റെ ചിന്തയിൽ തോന്നിയകാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുത്തെന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെമുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ ആരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല … ആർക്കെങ്കിലും […]

Continue reading

കാണാമറയത്ത് [രേഖ]

( കുറച്ചായി എഴുതാനും പകുതിയിലിരിക്കുന്ന കഥയും എഴുതി മുഴുവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല , കുറച്ചുമുമ്പു എഴുതിത്തീർന്ന ഒരു കഥ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശവും ഒപ്പം മറന്നുതുടങ്ങിയ എന്നെ വീണ്ടും ഓർമ്മപെടുത്താൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഈ കഥ . പകുതിയിലുള്ളത് വഴിയേ വരും , എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യമാകുന്നുണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷെ സാഹചര്യം അതിന് പ്രതികൂലമാണ് ) “എൻ്റെ ചിന്തയിൽ തോന്നിയകാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ എഴുത്തെന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെമുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാൻ ആരുമായും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല … ആർക്കെങ്കിലും […]

Continue reading

മായാമോഹിതം 2 [രേഖ]

ആരെല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായം വായിക്കാനും ,നിങ്ങളുടെ ലൈക് തന്നെയാണ് എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് .കുറഞ്ഞത് 100 ലൈക്ക് ഒപ്പം 50 ൽ കുറയാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലായിപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു , അത് എല്ലായിപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് . ഈ ലൈകും കമ്മന്റും കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് പിണ്ണാക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ എഴുതിയത് കുറഞ്ഞത് 100 പേരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒപ്പം അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചു എന്നെ സപ്പോർട് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിന് […]

Continue reading

മായാമോഹിതം 2 [രേഖ]

ആരെല്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഭിപ്രായം വായിക്കാനും ,നിങ്ങളുടെ ലൈക്
തന്നെയാണ് എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതിപ്പിക്കുന്നത് .കുറഞ്ഞത് 100 ലൈക്ക് ഒപ്പം 50
ൽ കുറയാത്ത അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലായിപ്പോഴും ഞാൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു , അത്
എല്ലായിപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് . ഈ ലൈകും കമ്മന്റും കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത്
പിണ്ണാക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ എഴുതിയത് കുറഞ്ഞത് 100 പേരെങ്കിലും
ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒപ്പം അഭിപ്രായം പങ്കുവെച്ചു എന്നെ സപ്പോർട് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിന്
[…]

Continue reading

മായാമോഹിതം [രേഖ]

തുടക്കംമുതൽ ഇന്നുവരെ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സപ്പോർട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു
സൈറ്റാണിത് . ഞാൻ എഴുത്ത് എന്ന മായികലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി തുടക്കംകുറിച്ചത്
ഇവിടെയാണ് , ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ സഹിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ
അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ
അവസരമുണ്ടാക്കിത്തന്ന അഡ്മിൻ മാസ്റ്റർനും ഒപ്പം നന്ദി പറയുന്നു . രണ്ടുമൂന്നു
വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കഥകളും ഞാൻ എഴുതി . പഴയ പലരെയും
മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് . അതിമനോഹരമായി […]

Continue reading

മായാമോഹിതം [രേഖ]

തുടക്കംമുതൽ ഇന്നുവരെ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സപ്പോർട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണിത് . ഞാൻ എഴുത്ത് എന്ന മായികലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി തുടക്കംകുറിച്ചത് ഇവിടെയാണ് , ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ സഹിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിത്തന്ന അഡ്മിൻ മാസ്റ്റർനും ഒപ്പം നന്ദി പറയുന്നു . രണ്ടുമൂന്നു വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കഥകളും ഞാൻ എഴുതി . പഴയ പലരെയും മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് . അതിമനോഹരമായി […]

Continue reading

മായാമോഹിതം [രേഖ]

തുടക്കംമുതൽ ഇന്നുവരെ ഞാൻ അർഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സപ്പോർട് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണിത് . ഞാൻ എഴുത്ത് എന്ന മായികലോകത്തേക്ക് ആദ്യമായി തുടക്കംകുറിച്ചത് ഇവിടെയാണ് , ഒരുപാട് കുറവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്നെ സഹിച്ച എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ അവസരമുണ്ടാക്കിത്തന്ന അഡ്മിൻ മാസ്റ്റർനും ഒപ്പം നന്ദി പറയുന്നു . രണ്ടുമൂന്നു വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ട് അതിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കഥകളും ഞാൻ എഴുതി . പഴയ പലരെയും മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് . അതിമനോഹരമായി […]

Continue reading