അമ്മയുടെ കളിക്ക് അച്ഛന്റെ കാവൽ 3

അമ്മയുടെ കളിക്ക് അച്ഛന്റെ കാവൽ  3 AMMAYUDE KALIKKU ACHANTE KAVAL PART 3 |AUTHOR : ANU Click to read previous parts   ഹായ് ഫ്രണ്ട്‌സ്, രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി. അന്നത്തെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇടക്ക് എന്തെങ്കിലും പണിക്ക് ഒക്കെ പോകും. അച്ഛന് പഴയ പണി തന്നെ. അമ്മക്ക് ഇപ്പോൾ 51 വയസ്സായി. എങ്കിലും വലിയ മാറ്റം ഒന്നുമില്ല.പൊതുവെ അമ്മ ഒരുങ്ങി കെട്ടി […]

Continue reading

അമ്മയുടെ കളിക്ക് അച്ഛന്റെ കാവൽ 2 [AnU]

അമ്മയുടെ കളിക്ക് അച്ഛന്റെ കാവൽ  2 AMMAYUDE KALIKKU ACHANTE KAVAL PART 2 |AUTHOR
ANU Click to read previous parts   അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായി. ഞങ്ങൾക്ക് വീട്
ഒക്കെ അനുവദിച്ചു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പണി ഒക്കെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ
സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം അമ്മയും ഇക്കയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടുപ്പത്തിലായി. എന്നാൽ അതിൽ
അച്ഛന് ചെറിയ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കൽ ഒരുദിവസം വീട് പണിനടന്നു
കൊണ്ടിരിക്കേ ഇക്കാ വന്നു. ഞാൻ […]

Continue reading

അമ്മയുടെ കളിക്ക് അച്ഛന്റെ കാവൽ 2 [AnU]

അമ്മയുടെ കളിക്ക് അച്ഛന്റെ കാവൽ  2 AMMAYUDE KALIKKU ACHANTE KAVAL PART 2 |AUTHOR ANU Click to read previous parts   അമ്മയുടെ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായി. ഞങ്ങൾക്ക് വീട് ഒക്കെ അനുവദിച്ചു. ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പണി ഒക്കെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം അമ്മയും ഇക്കയും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അടുപ്പത്തിലായി. എന്നാൽ അതിൽ അച്ഛന് ചെറിയ അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കൽ ഒരുദിവസം വീട് പണിനടന്നു കൊണ്ടിരിക്കേ ഇക്കാ വന്നു. ഞാൻ […]

Continue reading