മിനിത്ത [മുനി]

മിനിത്ത MINITHA BY MUNI ¹hv Xp Njnªp skt¡g³ Nm`¯v H^p N`ym\¯nWv sb®nsW Nq«m³ dhn N]_pt¼mjm\v Mm³ fnWn Sm¯msX Np*n s{l±n¡p¶Sv. H^p ssXäv bÀ± B]n^p¶p tkgw, Wà SXn¨p Spap¼n SÅn Wn¡p¶Sv Nm\pt¼m B^pw H¶v tWm¡n tbmkpw. tNm¨m]n^p¡pt¼m N*Sm Sm¯msW, {bm]w 38 B]n Nm\pw Ct¸m, bs£ BÄ H¶v sNmjp¯p hpµ^n B]n«p*v. Cu H^p NmjvI Fs¶ B dÊn […]

Continue reading