കോളേജ് രതി 3 [ഫയർമാൻ]

കോളേജ് രതി 3 College Rathi Part 3 bY Fireman   [പ്രിയ വായനക്കാരെ, കോളേജ് രതി
ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ കമന്റുകളിൽ നിന്നൂർജ്ജമുൾക്കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട
മൂന്നാം ഭാഗം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. വായിക്കുക, കമന്റുകളിടുക..
സ്വന്തം ഫയർമാൻ.] ഞാൻ സാധാരണ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെയെഴുന്നേറ്റ്
പഠിക്കാറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അന്ന് പതിവിന് വിപരീതമായി അല്പം കൂടെ
നേരത്തെയെഴുന്നേറ്റു. പഠിക്കാനല്ല. ഇന്നാണ് ആ സുദിനം. സ്കൂളിലെ ഒരുപാട് പേരുടെ
ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള […]

Continue reading

കോളേജ് രതി 3 [ഫയർമാൻ]

കോളേജ് രതി 3 College Rathi Part 3 bY Fireman   [പ്രിയ വായനക്കാരെ, കോളേജ് രതി ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നൽകിയ കമന്റുകളിൽ നിന്നൂർജ്ജമുൾക്കൊണ്ട് എഴുതപ്പെട്ട മൂന്നാം ഭാഗം ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. വായിക്കുക, കമന്റുകളിടുക.. സ്വന്തം ഫയർമാൻ.] ഞാൻ സാധാരണ വെളുപ്പിന് അഞ്ച് മണിക്ക് തന്നെയെഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാറുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അന്ന് പതിവിന് വിപരീതമായി അല്പം കൂടെ നേരത്തെയെഴുന്നേറ്റു. പഠിക്കാനല്ല. ഇന്നാണ് ആ സുദിനം. സ്കൂളിലെ ഒരുപാട് പേരുടെ ഉറക്കം കളഞ്ഞിട്ടുള്ള […]

Continue reading

കോളേജ് രതി 2 [ഫയർമാൻ]

കോളേജ് രതി [ഫയർമാൻ] College Rathi Part 2 bY Fireman   കോളേജ് രതി തുടരുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് എന്നെപ്പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കഥ നീങ്ങില്ല. ഞാൻ ഹരി. ബി.കോം രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നു. തനി ഒരു പഠിപ്പിസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ. എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്നത് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കാണും. ഒന്നാം വർഷത്തെ കോളേജിലെ ടോപ്പ് സ്കോറർ. യൂണിവേഴ്സിറ്റ് റാങ്ക് 17. അത് ഉയർത്താൻ വല്ലാണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ടീച്ചർമാരുടെ കണ്ണിലുണ്ണി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രിയങ്കരൻ. […]

Continue reading

കോളേജ് രതി [ഫയർമാൻ]

കോളേജ് രതി [ഫയർമാൻ]   [ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്. വായിക്കാൻ സന്മനസ്സ്
കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇതെന്റെ കോളേജ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മെനഞ്ഞെടുത്തതാണ്.
അന്തരീക്ഷം മാത്രമെ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളു. കഥയിൽ പറയുന്ന ഫെസ്റ്റ്, ബിൽഡിങുകൾ,
ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സത്യമാണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയൊക്കെ തികച്ചും സങ്കൽപ്പം
മാത്രമാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ. സ്വന്തം ഫയർമാൻ.] അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ആ
ദിനം വന്നെത്തി. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ബി.കോമാണ് ഫെസ്റ്റ്
നടത്തുന്നത്. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. […]

Continue reading

കോളേജ് രതി [ഫയർമാൻ]

കോളേജ് രതി [ഫയർമാൻ]   [ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ ആദ്യ കഥയാണ്. വായിക്കാൻ സന്മനസ്സ് കാണിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇതെന്റെ കോളേജ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ മെനഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അന്തരീക്ഷം മാത്രമെ യാഥാർത്ഥ്യമുള്ളു. കഥയിൽ പറയുന്ന ഫെസ്റ്റ്, ബിൽഡിങുകൾ, ടോയ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സത്യമാണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയൊക്കെ തികച്ചും സങ്കൽപ്പം മാത്രമാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുമല്ലോ. സ്വന്തം ഫയർമാൻ.] അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ആ ദിനം വന്നെത്തി. ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ്. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾ ബി.കോമാണ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച്ച അതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. […]

Continue reading