അപ്പൂപ്പന്റെ അടിമ [നിഖിത]

അപ്പൂപ്പന്റെ അടിമ Appoppante Adima | Author : Nikhitha     എന്റെ പേര് നിഖിത ഞങ്ങൾ 19കൊല്ലമായി ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു താമസം അമ്മ പ്രേമ വിവാഹം ആയതു കൊണ്ടു അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മോൾ ആണ് അവർക്കുള്ളത് അച്ഛനും ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു പെട്ടന്നു അച്ഛൻ അറ്റാക്ക് വന്നു മരിക്കുകയും അമ്മ നാട്ടിൽ അമ്മുമ്മയെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു പക്ഷെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ […]

Continue reading

അപ്പൂപ്പന്റെ അടിമ [നിഖിത]

അപ്പൂപ്പന്റെ അടിമ Appoppante Adima | Author : Nikhitha     എന്റെ പേര് നിഖിത ഞങ്ങൾ 19കൊല്ലമായി ബാംഗ്ലൂർ ആയിരുന്നു താമസം അമ്മ പ്രേമ വിവാഹം ആയതു കൊണ്ടു അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ എതിർപ്പ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു മോൾ ആണ് അവർക്കുള്ളത് അച്ഛനും ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ആയിരുന്നു പെട്ടന്നു അച്ഛൻ അറ്റാക്ക് വന്നു മരിക്കുകയും അമ്മ നാട്ടിൽ അമ്മുമ്മയെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു പക്ഷെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ […]

Continue reading