എന്റെ പിഴച്ച അമ്മ [ദേവരാജ്]

എന്റെ പിഴച്ച അമ്മ Ente Pizhacha Amma | Author : Devaraj   ഈ കഥ എന്റെ അമ്മയെ
കുറിച്ചാണ്.അമ്മയെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്ന് കളിച്ച് അമ്മയെ
ഗര്ഭിണിയാക്കിയ കഥ.ഇത് നടക്കുന്നത് 20 വർഷം മുൻപാണ്.ഞാൻ 8ഇൽ പഠിക്കുന്ന സമയം.അച്ഛൻ
ഗൾഫ്കാരനാമായിരുന്നു. വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നാട്ടിൽ വരു.നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു
ക്വാർട്ടർസ് ഉണ്ട്.അതിൽ 6 റൂമുകളുണ്ട്.അതിൽ ഒന്നിലാണ് ഞങ്ങളും താമസിച്ചിരുന്നത്.
ഞാനും അമ്മയും മാത്രമാണ് താമസം.അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ പുതിയ
[…]

Continue reading

എന്റെ പിഴച്ച അമ്മ [ദേവരാജ്]

എന്റെ പിഴച്ച അമ്മ Ente Pizhacha Amma | Author : Devaraj   ഈ കഥ എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചാണ്.അമ്മയെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മൂന്ന് വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്ന് കളിച്ച് അമ്മയെ ഗര്ഭിണിയാക്കിയ കഥ.ഇത് നടക്കുന്നത് 20 വർഷം മുൻപാണ്.ഞാൻ 8ഇൽ പഠിക്കുന്ന സമയം.അച്ഛൻ ഗൾഫ്കാരനാമായിരുന്നു. വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നാട്ടിൽ വരു.നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാർട്ടർസ് ഉണ്ട്.അതിൽ 6 റൂമുകളുണ്ട്.അതിൽ ഒന്നിലാണ് ഞങ്ങളും താമസിച്ചിരുന്നത്. ഞാനും അമ്മയും മാത്രമാണ് താമസം.അങ്ങനെയിരിക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിൽ പുതിയ […]

Continue reading