പൊന്നോണം [തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി]

പൊന്നോണം [തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി] Ponnonam Thommichan Kambi C¶p D{SmXw Hm\¯nsâ St`Unkhw. Mm³ Fsâ B³_n]psX koXn`m\p Cu Hm\¯n¶p. B³_ns]¶m Fsâ A½]psX tI«sâ em^y, h^nSm³_n¡p Fs¶ kas^¡m^y B\p. B³_n¡p ^*p sb¬ f¡am\p. AS]n^n¡pw Fs¶mXp C{S kmÕ`y. A³_n¡p k]Êp 45 B]n, A¦nÄ ^*p sb¬¡p«nNsa]pw h½mWn¨n«p b^t`mNs¯]pà knh km§ns¸m]n«v kÀgw 8 Njnªp. C¯^¯n B³_ns]¸än H^p knk^\w DInSfms\¶p tSm¶p¶p. B³_n¡p 18 […]

Continue reading

ഒന്നൊന്നര സെയിൽസ് ഗേൾ 1

ഒന്നൊന്നര സെയിൽസ് ഗേൾ 1 Onnonnara Sales Girl Part 1 bY തൊമ്മിച്ചൻ Fsâ tb^v _mcn ,k]Êv 29 . Njnª B_p fmhw fp³bv hwekn¨ H^p hwekw B\v Mm³ CknsX b¦pk]v¡m³ DtUln¡p¶Sv . H^p Mm]_mjvI B]n^p¶p hf]w GSm*v b¯v f\n . ko«n DÅkÀ Hs¡ H^p N`ym\¯nWpw tbm]SnWm ko«n Mm³ Häs¡ D*m]n^p¶pÅp . Nps_ tW^w PqPnÄ Imäv sI]vSp NjvKnªt¸mÄ CâÀsWäv– […]

Continue reading

റിയ [ഒരു തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി ]

റിയ [ഒരു തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി ] RIYA ORU THOMMICHAN KAMBI bY THOMMICHAN ഞാൻ റിയ. ഞാൻ
ആദ്യ വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്.എനിക്ക് 6
വയസുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്റെ അമ്മയെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു
വിളിച്ചിരുന്നു.എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നേർത്ത ചില ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ
ഉള്ളു.എന്റെ അമ്മ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ ചന്ദമാണ്
കിട്ടിയത് എന്നും  മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.അമ്മയുടെ മരണ ശേഷം മുത്തശ്ശിയും
അച്ഛനുമാണ് […]

Continue reading

റിയ [ഒരു തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി ]

റിയ [ഒരു തൊമ്മിച്ചൻ കമ്പി ] RIYA ORU THOMMICHAN KAMBI bY THOMMICHAN ഞാൻ റിയ. ഞാൻ ആദ്യ വർഷ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്.എനിക്ക് 6 വയസുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം എന്റെ അമ്മയെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചിരുന്നു.എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ച് നേർത്ത ചില ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ ഉള്ളു.എന്റെ അമ്മ വളരെ സുന്ദരിയായിരുന്നു എന്നും എനിക്ക് എന്റെ അമ്മയുടെ ചന്ദമാണ് കിട്ടിയത് എന്നും  മുത്തശ്ശി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു.അമ്മയുടെ മരണ ശേഷം മുത്തശ്ശിയും അച്ഛനുമാണ് […]

Continue reading