അയലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കൈസഹായം [MMS]

അയലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കൈസഹായം Ayalathe Veettilekku Oru Kaisahayam | Author :
MMS   വികാരം അടക്കിപ്പിടിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ വരവുംകാത്ത് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണു
ഞാൻ.വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താവ് നാല് വർഷമായിട്ടും ലീവിന് വരാത്തത് എൻ്റെ
വികാരവും,സങ്കടവും എനിക്ക് അടക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു.അത്
വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എൻ്റെ മനസ്സിനെ തളർത്തികളഞ്ഞിരുന്നു.
ഞാൻ വികാരം ശമിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ വഴികൾ തേടാൻ തീരുമാനിച്ചു.ഭർത്താവ് നാല് വർഷം
മുമ്പ് ആധ്യമായാണ് വിദേഷത്തേക്ക് പോയത്.അതു വരെ എനിക്ക് ഒരു കുറവും
വരുത്തിയിട്ടില്ല.മെല്ലെ […]

Continue reading

അയലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കൈസഹായം [MMS]

അയലത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കൈസഹായം Ayalathe Veettilekku Oru Kaisahayam | Author : MMS   വികാരം അടക്കിപ്പിടിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ വരവുംകാത്ത് ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണാണു ഞാൻ.വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താവ് നാല് വർഷമായിട്ടും ലീവിന് വരാത്തത് എൻ്റെ വികാരവും,സങ്കടവും എനിക്ക് അടക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു.അത് വീട്ടുകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എൻ്റെ മനസ്സിനെ തളർത്തികളഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ വികാരം ശമിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ വഴികൾ തേടാൻ തീരുമാനിച്ചു.ഭർത്താവ് നാല് വർഷം മുമ്പ് ആധ്യമായാണ് വിദേഷത്തേക്ക് പോയത്.അതു വരെ എനിക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തിയിട്ടില്ല.മെല്ലെ […]

Continue reading