ദീപ്തി രതീഷ് എന്ന കാമപർവ്വതം 1

ദീപ്തിരതീഷ് എന്ന കാമപര്വ്വതം 1 By:Chithrakurup പതിനഞ്ചാം വയസ്സില് സ്വന്തം ആന്റിയില് നിന്നാണ് സെക്സിന്റെ ആദ്യപാഠങ്ങള് ഞാന് പഠിച്ചത്. അച്ഛനും അമ്മയും വിവാഹബന്ധം വേര്പെടുത്തിയപ്പോള് ഒറ്റയ്ക്കായ എന്നെ വളര്ത്തിയത് അങ്കിളായിരുന്നു. ഗള്ഫിലായിരുന്ന അങ്കിളിനും ആന്റിക്കും മക്കളില്ലായിരുന്നു. നാട്ടില് വലിയ ബംഗ്ലാവില് ഞാനും ആന്റിയും മാത്രമായിരുന്നു. അങ്ങനെ 15-ാം വയസ് മുതല് സെക്സിന്റെ എല്ലാ പാഠങ്ങളും പഠിച്ച ഞാന് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജിഗോളയാണ്. ജിഗോളയെന്നാല് സെക്സ് ആവശ്യമുള്ള സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങി സെക്സ് ചെയ്തുകൊടുക്കുന്ന ആള്. ഇപ്പോള് […]

Continue reading