രാരി രാരീരം

രാരി രാരീരം Rari raariram bY Kumar ssXän km]n¨t¸mÄ CsSs´m Sm^m«m\v F¶v knIm^n¨n^n¡pw. Dw AtS. CsSm^p Sm^m«m\v. F§nsW F¶v km]n¨p b_]q.Fsâ tb^v NpfmÀ. em^y fnWn. M§Äs¡m^ptfmÄ Nmky. Mm³ 15 k^vg§am]n ]p F]n`m\v tKm`n sI]p¶Sv. em^y Wm«n H^p AtVm fÞ` PpfhvS]m\v hÀ¡mÀ shÀknhnÂ. ^*p kÀg¯n H^n¡t` Mm³ Wm«n k^m_pÅq. tfmapsX sI_p {bm]¯n Mm³ PÄcv KoknSw B^wen¨Sm\v. Fsâ […]

Continue reading