കള്ളൻ റോക്കി യുടെ ലോക് ഡൗൺ കളി [ബോബി]

കള്ളൻ റോക്കി യുടെ ലോക് ഡൗൺ കളി Kallan Rockiyude Lock down Kali | Author : Bobby
  കൊറോണ കാരണം ലോക് ഡൗൺ തുടങ്ങി.എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ
ഉള്ളൂ.മകൻഹൈദരാബാദിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അവൻ അവിടെ കുടുങ്ങി. ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ
ആണ്.വീട്ടിൽ ഇടക്ക് ഇക്കയുടെ മൂതുമ്മ വന്നു നിൽക്കും. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു
വീട് ആണ്. ഞാൻ ഫാത്തിമ 40 വയസ്സുണ്ട് ,നല്ല വെളുത് തടിച്ച ശരീരം ,വലിയ […]

Continue reading

കള്ളൻ റോക്കി യുടെ ലോക് ഡൗൺ കളി [ബോബി]

കള്ളൻ റോക്കി യുടെ ലോക് ഡൗൺ കളി Kallan Rockiyude Lock down Kali | Author : Bobby   കൊറോണ കാരണം ലോക് ഡൗൺ തുടങ്ങി.എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ.മകൻഹൈദരാബാദിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് അവൻ അവിടെ കുടുങ്ങി. ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ആണ്.വീട്ടിൽ ഇടക്ക് ഇക്കയുടെ മൂതുമ്മ വന്നു നിൽക്കും. റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു വീട് ആണ്. ഞാൻ ഫാത്തിമ 40 വയസ്സുണ്ട് ,നല്ല വെളുത് തടിച്ച ശരീരം ,വലിയ […]

Continue reading