വിരുന്നുകാരി 5 [ക്ഷത്രീയൻ] [Climax]

വിരുന്നുകാരി 5 Virunnukaari Part 5 | Author : Kshathiryan | Previous Part   ക്ലിങ്…ക്ലിങ്…ക്ലിങ്…ക്ലിങ്… ഇത്തവണ നീട്ടിയാണ് ബെല്ലടിച്ചത്… അതു കൂടി ആയതും ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ പരിഭ്രമിച്ചു നിന്നു.. അവളു ആകെ വിരണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്.. രണ്ടാളുടെയും കോലം അതാണല്ലോ.. എന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടതും അവൾ പറഞ്ഞു… നീ പോയി ആരാണെന്ന് നോക്ക്…. – അതു കേട്ടിട്ടും മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ട അവൾ സോഫയിൽ നിന്നും എണീറ്റ് എന്നെ വാതിലിനടുത്തേക്ക് പിടിച്ചു […]

Continue reading

വിരുന്നുകാരി 4 [ക്ഷത്രീയൻ]

വിരുന്നുകാരി 4 Virunnukaari Part 4 | Author : Kshathiryan | Previous Part   (
പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ… ഞാൻ കുറച്ചു തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയി… അതാണ് കഥയുടെ ബാക്കി എഴുതാൻ
ഇത്രയും വൈകിയത്… കഥയുടെ തുടർച്ച എഴുതാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ മടുപ്പ്
വന്നിരിക്കുന്നു.. എഴുത്ത് അത്ര നന്നാവുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല…. വായനക്കാർ സദയം
ക്ഷമിക്കണം…. കഥ തുടരുന്നു….)എന്നെ വികൃതമായ സെക്‌സ് പഠിപ്പിച്ചതും ചെയ്യിച്ചതും
ആരാന്ന് നിനക്കറിയോ..?? ആരാ…?????? `നിന്റെ അമ്മ…..’
ഹേ…………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! അവളുടെ […]

Continue reading

വിരുന്നുകാരി 4 [ക്ഷത്രീയൻ]

വിരുന്നുകാരി 4 Virunnukaari Part 4 | Author : Kshathiryan | Previous Part   ( പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ… ഞാൻ കുറച്ചു തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയി… അതാണ് കഥയുടെ ബാക്കി എഴുതാൻ ഇത്രയും വൈകിയത്… കഥയുടെ തുടർച്ച എഴുതാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ മടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു.. എഴുത്ത് അത്ര നന്നാവുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല…. വായനക്കാർ സദയം ക്ഷമിക്കണം…. കഥ തുടരുന്നു….)എന്നെ വികൃതമായ സെക്‌സ് പഠിപ്പിച്ചതും ചെയ്യിച്ചതും ആരാന്ന് നിനക്കറിയോ..?? ആരാ…?????? `നിന്റെ അമ്മ…..’ ഹേ…………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! അവളുടെ […]

Continue reading

വിരുന്നുകാരി 4 [ക്ഷത്രീയൻ]

വിരുന്നുകാരി 4 Virunnukaari Part 4 | Author : Kshathiryan | Previous Part   ( പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ… ഞാൻ കുറച്ചു തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയി… അതാണ് കഥയുടെ ബാക്കി എഴുതാൻ ഇത്രയും വൈകിയത്… കഥയുടെ തുടർച്ച എഴുതാൻ വൈകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ മടുപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു.. എഴുത്ത് അത്ര നന്നാവുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല…. വായനക്കാർ സദയം ക്ഷമിക്കണം…. കഥ തുടരുന്നു….)എന്നെ വികൃതമായ സെക്‌സ് പഠിപ്പിച്ചതും ചെയ്യിച്ചതും ആരാന്ന് നിനക്കറിയോ..?? ആരാ…?????? `നിന്റെ അമ്മ…..’ ഹേ…………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! അവളുടെ […]

Continue reading

സുഭദ്രയുടെ വംശം 13 കൊട്ടിക്കലാശം [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 13 Subhadrayude Vamsham Part 13  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham kambikatha all parts `£vfn bSnkptbms` skap¸ntW F\oäv, Npan¨o_W\nªv– A¼`¯nt`¡v bp_s¸«p. D½_s¯¯n]t¸mÄ H^ÛpSw! Npan Njnªv kr¯n]m]n skap¯ fp*pw fp_n¡¿³ Kqº]pfn« knWoS³ AknsX]n^n¡p¶p. H¶pw fn*msS bqfm` km§mWpÅ Sm`w AksWt]¸n¨v– AkÄ WX¶p. Ssâ SmawsNm«p¶ WnSwd¯n Aksâ Sp_n¨p tWm«w AWpeks¸«t¸mÄ AkÄ Sn^nªp tWm¡msS Np^¨p. NqsX WX¡Xm. sb®p§apsX H¸w WX¡m³ […]

Continue reading

സുഭദ്രയുടെ വംശം 12 [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 12 Subhadrayude Vamsham Part 12  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham kambikatha all parts A½]psX sNmjp¯ fp`Napw, SXn¨pWo* fp`sM«pNapw, knXÀ¶, Ssâ fpjp¯ Np®]n C_pNn]n^p¶ f`À¶ Ip*pNapw, km]ns`Xp¯q¼n]t¸mÄ DäptWm¡n] k`n] N®pNapw HmÀ¯t¸mÄ WX¶psNm*n^p¶ knWoSsâ Np® fpjp¯p SpX§n. WX¶psNm*p Ss¶ Np® H¶Zv–KÌp sI]vSp. A½s] A§p tN_n¸nXn¨mt`m? Ipän`pw tWm¡n. kjnkna¡pNÄ sSanªn^p¶p… Ak³ Sn^nsN WX¶p. ko«ns`¯n]t¸mÄ A½… sWän]n ehvfkpw Np¦pfkpw… […]

Continue reading

സുഭദ്രയുടെ വംശം 11 [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 11 Subhadrayude Vamsham Part 11  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham
kambikatha all parts hm^n]pw bmkmX]pw sbm¡n, bmâohv– k`n¨n_¡n]n«v–, `£vfn¡p«n]½
tXm]v–`änWp fpNan Np´n¨n^p¶p. SXn¨ bq_p bnaÀ¶v– Smtj¡v– H`n¡p¶p*m]n^p¶p… ^*p
kn^`pNÄ DÅnt`¡v fq¶m`pk«w N]än]n_¡n]t¸mtj¡pw hpO¯nsâ sb^pfj. bq_msN H¶p SjpNn
Sp_n¨ N´n Sn^p½n.. B..Biv–… AkÄ N^¨n`X¡n. BkÀ¯n¨p k¶ ^SnfqÀÑ]n kn_¨ptbm]n…
NnS¸X¡n]n«v– bq_pw kn^`pNapw NjpNn. Ft´m Bt`mIn¨v Fjpt¶äp. »uhjn¨v– […]

Continue reading

സുഭദ്രയുടെ വംശം 11 [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 11 Subhadrayude Vamsham Part 11  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham kambikatha all parts hm^n]pw bmkmX]pw sbm¡n, bmâohv– k`n¨n_¡n]n«v–, `£vfn¡p«n]½ tXm]v–`änWp fpNan Np´n¨n^p¶p. SXn¨ bq_p bnaÀ¶v– Smtj¡v– H`n¡p¶p*m]n^p¶p… ^*p kn^`pNÄ DÅnt`¡v fq¶m`pk«w N]än]n_¡n]t¸mtj¡pw hpO¯nsâ sb^pfj. bq_msN H¶p SjpNn Sp_n¨ N´n Sn^p½n.. B..Biv–… AkÄ N^¨n`X¡n. BkÀ¯n¨p k¶ ^SnfqÀÑ]n kn_¨ptbm]n… NnS¸X¡n]n«v– bq_pw kn^`pNapw NjpNn. Ft´m Bt`mIn¨v Fjpt¶äp. »uhjn¨v– […]

Continue reading

സുഭദ്രയുടെ വംശം 10 [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 10 Subhadrayude Vamsham Part 10  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham kambikatha all parts   ko«nt`¡v tbmNp¶ kjn knWoS³ A½m]n]psX NqsX Nm_nsâ bn¶ns` hoän B\n^p¶Sv… I{µWpw hof]pw fp¶nÂ. Cµpknsâ f\kpw… B l^o^¯nsâ, D^p½pt¼mÄ AWpeks¸« fmÀ±kkpw, AksW GtSm fm]mt`mN¯v F¯n¨p. fp¶n`n^p¶v kap kam kmINfXn¡p¶ I{µsâ tImUy§Ä¡v Ak³ ]m{´nNfm]n Fs´ms¡t]m f_pbXnNÄ sNmXp¯p. Cµp Aksâ k`wssN AkapsX fXn]n sk¨v […]

Continue reading

സുഭദ്രയുടെ വംശം 9 [ഋഷി]

സുഭദ്രയുടെ വംശം 9 Subhadrayude Vamsham Part 9  bY ഋഷി Subhadrayude vamsham kambikatha all parts   KW_ timhvbnä`ns` ^*mfs¯ Wn`]n`pÅ tb kmÀZns` Aä¯pÅ knlm`fm] fp_n]n `£vfn¡p«n AjnNan« KWm`]n`qsX skan]ns` tS¡pf^¯nsâ k`n] C`NÄ Nmän CaNp¶Spw tWm¡n]n^p¶p. Blpb{Sn¡nX¡]n ^mf³….. hÀK_n Njnªv AklWm]n tbmÌv– hÀK_n b^nI^\¯nÂ.. Hmcohn Npjªpko\ ^mfsW DXWXn Blpb{Sn]n F¯n¡]m]n^p¶p.. irU]mQmSw…. b\n]psX h½À±kpw, tUif_n]msS, tW^¯nWpw Nm`¯nWpw W¶m]n e£\w […]

Continue reading