ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3 [കാന്തപ്പൻ]

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3 ORU PAZHAYA KOOTTUKARI PART 3 BY KANTHAPPAN | Previous Part
Aen{bm]§Ä A_n]n¨ FÃmk^v¡pw Wµn , H^pbmXv sskNn¡mSn^n¡m³ {lfn¨n«p*v . bs£ tKm`n
Sn^¡v Nm^\w sskNn]Sm\v, £fn¡\w Fsâ {bn] km]W¡mÀ…. ‘A½ : ½v .. D*m]m fSn ,BUys¯
A{S bpÅns§m¶pw Cs¸m tSm¶m_nÃt`m ‘A½ : k]Êv Wn§ÄNv fm{SfÃt`m FWn¡pw NqXp¶p*tÃm…
‘A½ : B CWn k^pt¼m Nm\mt`m […]

Continue reading

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3 [കാന്തപ്പൻ]

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 3 ORU PAZHAYA KOOTTUKARI PART 3 BY KANTHAPPAN | Previous Part Aen{bm]§Ä A_n]n¨ FÃmk^v¡pw Wµn , H^pbmXv sskNn¡mSn^n¡m³ {lfn¨n«p*v . bs£ tKm`n Sn^¡v Nm^\w sskNn]Sm\v, £fn¡\w Fsâ {bn] km]W¡mÀ…. ‘A½ : ½v .. D*m]m fSn ,BUys¯ A{S bpÅns§m¶pw Cs¸m tSm¶m_nÃt`m ‘A½ : k]Êv Wn§ÄNv fm{SfÃt`m FWn¡pw NqXp¶p*tÃm… ‘A½ : B CWn k^pt¼m Nm\mt`m […]

Continue reading

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 2 [കാന്തപ്പൻ]

ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരി 2 ORU PAZHAYA KOOTTUKARI PART 2 BY KANTHAPPAN | Previous Part   H^pbmXv sskNns]¶p A_n]mw, sskNn]Sn £f tImUn¡p¶p… BUyemPw km]n¡m¯kÀ ASv km]n¨SnWp tlgw fm{Sw SpX^pN…. A½ b_ªp Wfp¡v fman tbmNmw ASmNpt¼m FÃm hmVW§apw AknsX¶p Ss¶ km§mt`m, tks_kntXw fm_n N]t_*tÃm F¶v. A§sW M§Ä H^p fmant`Nv N]_n, A½ : BUyw ko«nt`Nv DÅ hmV§Ä km§n¡mw […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 12 [കാസനോവ]

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 12 സാലിഹിന്റെ കളി NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART 12 Sahilinte
Kali Written by –– കാസനോവ  PREVIOUS PARTS   Kho`msX D¸ 2 fmhfm]n Wm«n`m\v.
Aktasäm¶p WÃt¼ms` fn*m³ tbm`pw bäp¶nÃ. tNm¸v… A]mÄs¡m¶p tkPw sbm¡qsX… b*s¯
hzmS{´yw H¶pw Cs¸m Nn«p¶nÃ. ftäSp dn³hns]¦n`pw Nm\pw bn_Nns` ko«n sI¶p Nan¡m³,
BsN Wn^ml sNm*v {l² sfm¯w km\fXn]n`m]n. hm`niv CX]v¡nX]v¡v ko«n k¶p Hmt^m¶p
b_ªp Fsâ NqsX Nps_ […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 12 [കാസനോവ]

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 12 സാലിഹിന്റെ കളി NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART 12 Sahilinte Kali Written by –– കാസനോവ  PREVIOUS PARTS   Kho`msX D¸ 2 fmhfm]n Wm«n`m\v. Aktasäm¶p WÃt¼ms` fn*m³ tbm`pw bäp¶nÃ. tNm¸v… A]mÄs¡m¶p tkPw sbm¡qsX… b*s¯ hzmS{´yw H¶pw Cs¸m Nn«p¶nÃ. ftäSp dn³hns]¦n`pw Nm\pw bn_Nns` ko«n sI¶p Nan¡m³, BsN Wn^ml sNm*v {l² sfm¯w km\fXn]n`m]n. hm`niv CX]v¡nX]v¡v ko«n k¶p Hmt^m¶p b_ªp Fsâ NqsX Nps_ […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 11 [രഥോത്സവം]

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് 11 രഥോത്സവം Njan Kadhaezhuthukayaanu part 11 Radholsavam bY Casanova Nmkn¯p\n]pw gÀ«pfm\v tkgw… “”D¸ Bav sNmÅmt`m… D¸msX Asà tfm³, bns¶§Wm N¿n`n^n¸v Nn«mSn^n¡nÃtÃm “” dn³hn bSps¡ Fsâ sIkn]n fqan… Mm³ tbmXo F¶pw b_ªp D¸ ko«nt`¡v N]_p¶Sp tWm¡n . D¸ sbs«¶p Ipf^nt`¡p f_ªp Wn¶p . Kho`msX D½ Kho_ AXp¡a]n`p*m]n^p¶p . Np_¨p tW^w Kho_msW D¸ Wn^o£n¨p sNm*n^p¶p […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 [ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം]

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART-10
UPPAYUM NJANUM ORE DIVASAM Written by –– കാസനോവ  PREVIOUS PARTS 4 tb^pw N«n`nÂ
fSnf_¶p NnX¶p . D½msX bq_nÂWn¶pw skÅw H`n¨n_§n sNm*n^p¶p . D½ bq_n ssN]n«p Ca¡n
skÅsfÃmw bp_t¯m«p Naªp . ^kn Fjpt¶äp tXdnan DÅ Nymf_ FXp¯p koZnt]m sk¨p . Ak³
FÃmw s_t¡mÀZv sI]vSn^p¶p . t^gvf]psX DÅn e]fpÅSm]n […]

Continue reading

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 [ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം]

ഞാൻ കഥയെഴുതുകയാണ് – 10 ഉപ്പയും ഞാനും ഒരേ ദിവസം NJAN KADHAYEZHUTHUKAYANU PART-10 UPPAYUM NJANUM ORE DIVASAM Written by –– കാസനോവ  PREVIOUS PARTS 4 tb^pw N«n`n fSnf_¶p NnX¶p . D½msX bq_nÂWn¶pw skÅw H`n¨n_§n sNm*n^p¶p . D½ bq_n ssN]n«p Ca¡n skÅsfÃmw bp_t¯m«p Naªp . ^kn Fjpt¶äp tXdnan DÅ Nymf_ FXp¯p koZnt]m sk¨p . Ak³ FÃmw s_t¡mÀZv sI]vSn^p¶p . t^gvf]psX DÅn e]fpÅSm]n […]

Continue reading