എന്‍റെ സങ്കൽപ്പം

എന്‍റെ സങ്കൽപ്പം By: Jafu https://www.youtube.com/watch?v=WjJ6Zms9SOs ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എൻടെ അടുത്തവീട്ടിലെ ഒരു ചേച്ചിക്ക് എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്കു എന്റെ സംസാരം കേൾക്കാൻ എപ്പോഴുംഎന്റടുക്കൽ വരും ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് സെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയും അവർക്കു അത് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടവുമാണ് അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഒരുദിവസം പറഞ്ഞു എപ്പോഴുംഒരേപോലെ ചെയ്യുന്നതു ഭയങ്കര ബോറാണ് വെറൈറ്റി ആണ് എനിക്കിഷ്ടമെന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേച്ചി ചോദിച്ചു എങ്ങിനെയാ നിന്റെ ഇഷ്ടമെന്ന്ഞാൻ ഞാൻ […]

Continue reading