എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 10 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 10 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS എന്നെ മറന്നില്ല എന്നു വിചാരിക്കുന്നു….നിങ്ങളുടെ സൂര്യ മോൾ…വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്നു പറയുന്നതിൽ അർത്ഥം ഇല്ലാ എന്നറിയാം…..മനഃപൂർവം അല്ലാ… ജോലി തിരക്ക് കൊണ്ടാണ്‌….അംഗസംഖ്യ കൂടുതൽ ഉള്ള കുടുംബം ആയതിനാലും എന്റെ  കമ്പി കഥ എഴുത്തു എന്ന വലിയ ‘രഹസ്യം ‘ ഭർത്താവിനു മാത്രം അറിയുന്നതിനാലും കുഞ്ഞു ചെറുതായതിനാലും ആണ് ഇത്രേം വൈകുന്നത്…. പിന്നെ ജോലിത്തിരക്കും…… ക്ഷമിക്കുക…..ഒട്ടും വൈകാതെ […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 9 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 9 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS Nnw B]n«pÅ tNanNÄ¡v tlgw N®pSp_¶Sv H¯n^n hf]w Njnªm\v…. At¸mtj¡pw Nnw tbm]n Njnªn^p¶p…. ASnWptlgw fyqhnsW knan¨v F\o¸n¨p… bns¶ cpZv Njn¨p….A¶ Bân k^p¶Sv ks^ M§Ä hnWnf N*p C^p¶p… GSm*v– 6 f\n B]t¸mtj¡pw A¶ Bân k¶p….. bns¶ ^m{Sn NnX¡pw ks^ Bân]pfm]n hwhm^n¨p C^n¡pkmÀ¶p…. […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 8 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 8 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS   Njnª bmÀ«nWp Wn§Ä S¶ FÃm ht¸mÀ«nWpw Wµn…..CWn]pw Wn§apsX t{bmÕmiWw D*mN\w F¶p AeyÀ°n¡p¶p….Fs¶ tbms` H^p ]pk Fjp¯pNm^n¡v Wn§apsX Nfâvhv Np_¨p NqXn Ds*¦n ASv k`n] t{bmÕmiWw BNpw… Nfâvhv Np_¨p Np_km\v , NT km]n¡p¶kÀ Nfâvhv NqXn FjpSm³ Atb£….. bpSn]Sm]n km]n¡p¶kÀ¡v tk*n b_]pN]m\v […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 [Surya Prasad]

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 7 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 7 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS   NT sskNn]SnWm FÃmk^pw CSnsâ fp³bs¯ bmÀ«pNÄ km]n¡m³ Atb£ F¶m fm{Stf NT fWhn`mkpN]pÅq…. A§nsW M§Ä AknsX A¶ Bân]psX NhÀ¯pNÄ N*v Wn¡p¶SnWnX]n tSma¯p 2 ssNNÄ AfÀ¶p. sbs«¶v B^m F¶ ^oSn]n Sn^nªp tWm¡pt¼mÄ b^nInSfÃm¯ H^p fpOw M§sa tWm¡n bp©n^n¨p.. Hä tWm«¯n hnWnf […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 6

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 6 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 6 bY Surya Prasad | PREVIOUS PARTS കഥ വൈകിയതിൽ ക്ഷമിക്കുക, ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ കഥയിലേക്ക്  കടക്കുന്നു….. അങ്ങിനെ ഞങ്ങൾ ആന്റിയെ അനേഷിച്ചു കടയുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടും പ്രതീഷികാത്ത കാഴ്ച ആണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത്… ആന്റിയുടെ മുഖം മുഴുവൻ ആ തടിച്ചി മദാമ്മയുടെ നിതംബത്തിനു ഇടയിൽ ആണ്…. ആ വിടർന്ന 2 ദളങ്ങൾക്ക്  നടുവിൽ തന്റെ മൂക്കും വായയും […]

Continue reading

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 5

എന്‍റെ ഭാഗ്യം എന്‍റെ ജീവിതം 5 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 5 bY Surya Prasad   ആദ്യമേ എല്ലാരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നുമല്ല ഒരു കഥ എഴുതി അതു 4 പാർട് വച്ച് നിർത്തി, അതു നിർത്തിയോ ഉപേക്ഷിച്ചു വോ എന്നു പോലും പറയാതെ പോയതിനു. കൂട്ടുകാരെ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നില്ല മറിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു വേർപാട് ഞങ്ങൾക് താങ്ങാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നു. ഞങ്ങ്ക് അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് മരിച്ചത്. ആ […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 4

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 4 Ente Jeevitham Ente Bhagyam 4 bY Surya Prasad READ PREVIOUS PARTS CLICK HERE അങ്ങനെ ഞാനും അവളും നോക്കി നിൽക്കെ ആന്റി നീഗ്രോ യുടെ കുണ്ണ ഊമ്പുനതിനോടോപ്പം ചെറുമണികളിൽ തെരുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച ഞങ്ങളുടെ തുടയിടുക്കിൽ തെളിനീർ ഒഴുക്കി.   നീഗ്രോ ആന്റിയുടെ മുലകൾ കശക്കുന്ന്‌മുണ്ട്  , അതിനുശേഷo ആന്റിയെ കുനിച്ച് നിർത്തിയ ശേഷം ആന്റിയെ നിതംബത്തിൽ 3 അടി അടിച്ച ശേഷം അവൻ അവന്റെ […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 3

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 3 Ente Bhagyam Ente Jeevitham Part 3 bY സൂര്യ പ്രസാദ് ALL PART CLICK HERE അങ്ങിനെ ഡാഡി വിളിച്ചപ്പോൾ  അവൾ ബാൽക്കണിയിൽ ചെന്നു. അവളോട് ഡാഡി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് അവള്ക്ക് കൊടുത്തു. പിന്നെ അയാളും കഴിച്ചു. ‘ മോളു, ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാഡിയും നീയും താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട് വർഷങ്ങളായി. ഇതുവരെ ഈ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മള്ക്ക്‌ 2 പേർക്കും അറിയമെങ്കിലുo ഒന്നും തുറന്നു […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 2

  എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 2 Ente Bhagyam Ente Jeevitham Part 2 bY സൂര്യ പ്രസാദ് | ALL PART CLICK   ആ വിസ്ഫോടത്തിൽ അവളുടെ കൈ വിരൽ അറിയാതെ തന്നെ തൻറെ തുടയിടുക്കിൽ ചെന്നു. മേരി ആന്റി യുടെ പൂറു തിന്നുന്ന ഡാഡിയുടെ കുണ്ണ ഊമ്പുന്നത് ഒരു 60 തിനു മേലെ പ്രായമുള്ള ഒരു ലേഡി ആണ്, ഒരു മദാമ്മ. എല്ലാം വേറെ വേറെ ഫോട്ടോസ് ആണ്. അവൾ വേഗം തന്നെ […]

Continue reading

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 1

എന്റെ ഭാഗ്യം എന്റെ ജീവിതം 1 Ente Bhagyam Ente Jeevitham Part 1 bY സൂര്യ പ്രസാദ്   ഞാൻ സൂര്യ പ്രസാദ്, ആദ്യമായി ആണ് ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് . എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സപ്പോര്ട്ടും ഇതിനുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. കഥ നടക്കുന്നത്  ഒരു ഹൈ സൊസൈറ്റിയിൽ ആണ്. പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവരാണ്. കോടീശ്വരനായ ജോസഫിന്റെ 47 വയസ്സായ മകൾ ജെസ്സിയും അവളുടെ ഒരേ ഒരു മകൻ ജോയും . ജോസഫ് മരിച്ചിട്ട് ഒരു കൊല്ലം […]

Continue reading