വാര്യർ പെണ്ണ് 1 [മാജിക് മാലു]

വാര്യർ പെണ്ണ്  Varyar Pennu | Author : Magic Malu \Republishing. മാജിക് മാലു –
ഷെയ്ഖ് ജാസിം കാലത്ത് തന്നെ രഘുവിന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു, രഘു ഉറക്കച്ചടവിൽ
കണ്ണുതുറന്നു കൈ നീട്ടി ഫോൺ എടുത്തു പാതി തുറന്ന കണ്ണുമായി ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനിൽ
നോക്കി ഒരു അപരിചിതമായ നമ്പർ. ഇന്ത്യൻ നമ്പർ അല്ല എന്തായാലും രഘു അൽപനേരം ആലോചിച്ചു
പിന്നെ ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു കിടന്നു, അല്പം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഫോൺ അടിച്ചു, രഘു […]

Continue reading

വാര്യർ പെണ്ണ് 1 [മാജിക് മാലു]

വാര്യർ പെണ്ണ്  Varyar Pennu | Author : Magic Malu \Republishing. മാജിക് മാലു – ഷെയ്ഖ് ജാസിം കാലത്ത് തന്നെ രഘുവിന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തു, രഘു ഉറക്കച്ചടവിൽ കണ്ണുതുറന്നു കൈ നീട്ടി ഫോൺ എടുത്തു പാതി തുറന്ന കണ്ണുമായി ഫോണിന്റെ സ്‌ക്രീനിൽ നോക്കി ഒരു അപരിചിതമായ നമ്പർ. ഇന്ത്യൻ നമ്പർ അല്ല എന്തായാലും രഘു അൽപനേരം ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഫോൺ കട്ട്‌ ചെയ്തു കിടന്നു, അല്പം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഫോൺ അടിച്ചു, രഘു […]

Continue reading

ഇച്ചായൻ ഫ്രം കൊച്ചി [മാജിക് മാലു]

ഇച്ചായൻ ഫ്രം കൊച്ചി THE BEGINNING Echayan From Cochi  | Author : Magic Malu 
ഹൈദരബാദിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാമിലി ആയ നാച്ചപ്പ ഫാമിലി അംഗം ആയിരുന്നു
രേഷ്മ നാച്ചപ്പ. കൊച്ചിക്കാരൻ ആയ ഞാൻ ഹൈദരബാദ്കാരി ആയ രേഷ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട്
ഇപ്പോൾ വർഷം 5 കഴിഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ആയി
ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രേഷ്മയെ അതേ ബാങ്കിൽ തന്നെ മാനേജർ പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വന്ന ഞാൻ
കല്യാണം […]

Continue reading

ഇച്ചായൻ ഫ്രം കൊച്ചി [മാജിക് മാലു]

ഇച്ചായൻ ഫ്രം കൊച്ചി THE BEGINNING Echayan From Cochi  | Author : Magic Malu  ഹൈദരബാദിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാമിലി ആയ നാച്ചപ്പ ഫാമിലി അംഗം ആയിരുന്നു രേഷ്മ നാച്ചപ്പ. കൊച്ചിക്കാരൻ ആയ ഞാൻ ഹൈദരബാദ്കാരി ആയ രേഷ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വർഷം 5 കഴിഞ്ഞു. കൊച്ചിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബാങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ ആയി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രേഷ്മയെ അതേ ബാങ്കിൽ തന്നെ മാനേജർ പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തു വന്ന ഞാൻ കല്യാണം […]

Continue reading

വാര്യർ പെണ്ണ് [Shaik Jazim]

വാര്യർ പെണ്ണ് Varyar Pennu Author : Shaik Jazim . Nm`¯v Ss¶ ^Qpknsâ tcm¬ _nRv sI]vSp, ^Qp D_¡¨Xkn N®pSp_¶p ssN Wo«n tcm¬ FXp¯p bmSn Sp_¶ N®pfm]n tcm\nsâ hv{NoWn tWm¡n H^p Ab^nInSfm] W¼À. C´y³ W¼À Aà F´m]m`pw ^Qp AÂbtW^w Bt`mIn¨p bns¶ tcm¬ N«v sI]vSp NnX¶p, A`vbw Njnªp ko*pw tcm¬ AXn¨p, ^Qp l`yw F¶v knIm^n¨p ko*pw N«v sI]vSp […]

Continue reading