കമ്പനിപ്പണിക്കാരൻ…3 [നന്ദകുമാർ]

കമ്പനിപ്പണിക്കാരൻ… നീണ്ടകഥ 3 KambiPanikkaran Part 3 | Author : Nandakumar പാർട്ട് 2- ആദ്യത്തെ കോത്തിലടി   അടുത്ത ദിവസം പതിവ് പോലെ മോനെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടെയാക്കി ഞാനും ഭാര്യയും ഒന്നിച്ച് ഓഫീസിലേക്ക് പോയി.ഓഫീസിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ വന്നു.അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുണ്ടന്നൂരിലെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ആക്സസ് കൺട്രോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിനായി പോകേണ്ടി വന്നു. വലിയ സൈറ്റുകളിൽ ഞാനും ,ബെന്നിച്ചേട്ടനും മേൽനോട്ടത്തിന് പോകാറുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഉയർന്ന ആളുകൾ […]

Continue reading

കമ്പനിപ്പണിക്കാരൻ…2 [നന്ദകുമാർ]

കമ്പനിപ്പണിക്കാരൻ… നീണ്ടകഥ 2 KambiPanikkaran Part 2 | Author : Nandakumar
പാർട്ട് 2- ആദ്യത്തെ കോത്തിലടി   ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർവയലൻസ്
സിസ്റ്റംസ് ,സെക്യൂരിറ്റി അലാറം, ഫയർ അലാറം, ആക്സസ് കൺട്രോൾ, CCTV ക്യാമറകൾ, സോളാർ
സിസ്റ്റംസ് ,ബാറ്ററികൾഎന്നിവ നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയുമാണ് മെയിൻ
ബിസിനസ്.കമ്പനി ആലുവ എടയാർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണ് കമ്പനി .. 60 ൽ അധികം സ്റ്റാഫ്
കമ്പനിയിൽ ഉണ്ട് .. മെയിൻ സർവ്വീസ് എഞ്ചിനീയർ ഞാനാണ്.. എനിക്ക് കാർ, […]

Continue reading

കമ്പനിപ്പണിക്കാരൻ…2 [നന്ദകുമാർ]

കമ്പനിപ്പണിക്കാരൻ… നീണ്ടകഥ 2 KambiPanikkaran Part 2 | Author : Nandakumar പാർട്ട് 2- ആദ്യത്തെ കോത്തിലടി   ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർവയലൻസ് സിസ്റ്റംസ് ,സെക്യൂരിറ്റി അലാറം, ഫയർ അലാറം, ആക്സസ് കൺട്രോൾ, CCTV ക്യാമറകൾ, സോളാർ സിസ്റ്റംസ് ,ബാറ്ററികൾഎന്നിവ നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയുമാണ് മെയിൻ ബിസിനസ്.കമ്പനി ആലുവ എടയാർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയയിലാണ് കമ്പനി .. 60 ൽ അധികം സ്റ്റാഫ് കമ്പനിയിൽ ഉണ്ട് .. മെയിൻ സർവ്വീസ് എഞ്ചിനീയർ ഞാനാണ്.. എനിക്ക് കാർ, […]

Continue reading