അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് 1

അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാലത്ത് 1 Angine Oru Mazhakkalathu Part 1 bY ഒടിയൻ Fsâ tb^v BWn, k]hv C^pb¯n F«v. knkminS, H^p fNWpfp*v. eÀ¯mkv PÄcn`m\v. ko«n ASymklyw hm¼¯nNfpÅkÄ tbm^mt¯Wv Mm³ Xu\ns` H^p PkÀsfâv h-vNqans` ssihv¡qÄ Xo¨À B\v.. Fsâ KoknS¯n WX¶ H^p NT]m\v MmWnknsX b_]m³ tbmNp¶Sv. A¶v H^p Wà fj Unkhfm]n^p¶p. h-vNqan ASymklyfm]n sI]vSp SoÀt¡*p¶ In` tKm`nNÄ SoÀ¯n«v Mm³ Fsâ […]

Continue reading