ഒരു കുക്കോൾഡിന്റെ ആത്മകഥ

ഒരു കുക്കോൾഡിന്റെ ആത്മകഥ രചന: അൻസിബയുടെ അടിമ   ഇതൊരു കുക്കോൾഡ്, ഫെറ്റിഷ്,
റോൾപ്ലേ ഷീമെയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള കഥയാണ്. തല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. കട്ട
ഫെറ്റിഷാണ് വായിച്ചിട്ട് അയ്യേ പറയണ്ട. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക.
ഫെറ്റിഷ്… കക്കോൾഡ്… ഫെറ്റിഷ്… കക്കോൾഡ്… ഫെറ്റിഷ്… സാധാരണ ഭർത്താവിന്റെ പേരു
പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം എഴുതും എന്നാൽ എന്റെ പേരിന്റെ ഒപ്പം ജാനു റമീസ് അൻസിബ
അഥവാ മിസ്ട്രസ് അൻസിബയുടെ അടിമ എന്നറിയപ്പെടാനാണ് എന്റെ നിയോഗം. പതിനേഴാം വയസ്സിൽ
തുടങ്ങിയ പല […]

Continue reading

ഒരു കുക്കോൾഡിന്റെ ആത്മകഥ

ഒരു കുക്കോൾഡിന്റെ ആത്മകഥ രചന: അൻസിബയുടെ അടിമ   ഇതൊരു കുക്കോൾഡ്, ഫെറ്റിഷ്, റോൾപ്ലേ ഷീമെയിൽ ഒക്കെ ഉള്ള കഥയാണ്. തല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കരുത്. കട്ട ഫെറ്റിഷാണ് വായിച്ചിട്ട് അയ്യേ പറയണ്ട. താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ വായിക്കാതിരിക്കുക. ഫെറ്റിഷ്… കക്കോൾഡ്… ഫെറ്റിഷ്… കക്കോൾഡ്… ഫെറ്റിഷ്… സാധാരണ ഭർത്താവിന്റെ പേരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം എഴുതും എന്നാൽ എന്റെ പേരിന്റെ ഒപ്പം ജാനു റമീസ് അൻസിബ അഥവാ മിസ്ട്രസ് അൻസിബയുടെ അടിമ എന്നറിയപ്പെടാനാണ് എന്റെ നിയോഗം. പതിനേഴാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയ പല […]

Continue reading