രമ്യ ഹരിദാസ് [അലോഷി]

രമ്യ ഹരിദാസ് 1 Ramya Haridas | Author : Aloshy എന്റെ പ്രണയിനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറിച്ച് സംഭവങ്ങളിൽ എന്റെ ഒരു ഫാന്റസി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ എഴുതുന്നത്. കൂടുതൽ ക്ലീഷേ പറയാതെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. “പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ബസ് കിട്ടില്ല നിന്നോട് എത്ര നേരമായി പറയുന്നു, അതെങ്ങനെയാ രാവിലെ എനിക്കില്ലല്ലോ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഒന്ന് എണീക്കുന്നത്. ഈ […]

Continue reading