കാമുകി Story of ഇന്തു 1

കാമുകി story of ഇന്തു 1 Kaamuki Story of Indhu Part 1 bY Elin   ഞാൻ ആദ്യമായണു എഴുതുന്നത്‌ തെറ്റു കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക എന്റെ പേരു അരുൺ. ഞാൻ അദ്യമായി സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ട കഥയാണു ഇത്‌. ഒരു നാലു കൊല്ലം മുമ്പ്‌ അതായത്‌ ഞാൻ ഡിഗ്രി രണ്ടാം വർഷം പടിക്കുമ്പോൾ ആണു കഥയുടെ തുടക്കം എന്റെ അയൽ വീട്ടിലെ ഇന്തു ആണു നായിക പ്ലസ്‌ വണ്ണിൽ പടിക്കുന്നു. ഇന്തുവിന്റെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ അടുത്താണു […]

Continue reading