ചേച്ചിയിലുടെ ഞാനും ഏട്ടനും 2 [Manukuttan]

ചേച്ചിയിലുടെ ഞാനും ഏട്ടനും 2 Chechiyiloode Njanum Ettanum 2 | Author : Manukuttan   അങനെ രണ്ടു നാള് കഴിക്കപ്പോ അച്ഛനും കൂട്ടുകാരും കൂടെ എവിടേക്കോ ടൂർ പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു അച്ഛൻ പോകുന്ന ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും അന്ന് പോകണം ‘അമ്മ തനിച്ചായതു കൊണ്ട് ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു അങനെ ചേച്ചിയെ വീട്ടിലേക് കൂട്ടാനായി പോയി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ചേച്ചി ആരോ ആയി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുവായിരുന്നു , അങ്ങോട്ടേക്ക് […]

Continue reading

ചേച്ചിയിലുടെ ഞാനും ഏട്ടനും 2 [Manukuttan]

ചേച്ചിയിലുടെ ഞാനും ഏട്ടനും 2 Chechiyiloode Njanum Ettanum 2 | Author : Manukuttan   അങനെ രണ്ടു നാള് കഴിക്കപ്പോ അച്ഛനും കൂട്ടുകാരും കൂടെ എവിടേക്കോ ടൂർ പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടു അച്ഛൻ പോകുന്ന ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും അന്ന് പോകണം ‘അമ്മ തനിച്ചായതു കൊണ്ട് ചേച്ചിയെ വിളിച്ചു അങനെ ചേച്ചിയെ വീട്ടിലേക് കൂട്ടാനായി പോയി വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ചേച്ചി ആരോ ആയി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുവായിരുന്നു , അങ്ങോട്ടേക്ക് […]

Continue reading