എന്റെ അമ്മായിയച്ചന്റെ കൂടെ ആ രാത്രി [Jitender]

എന്റെ അമ്മായിയച്ചന്റെ കൂടെ ആ രാത്രി Ente Ammayiyachante Koode Aa Raathri |
Author : Jitender   എൻ്റെ പേര് നിഷ. വയസ്സ് 23.ഒരു പാവം നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി
പെണ്ണ്. ഒരു സാധാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജനനം. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനും അച്ഛനും
അമ്മയും പിന്നെ എന്റെ താഴെ രണ്ടു അനിയത്തിമാരും.കുടുംബത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾകൊണ്ടും
മൂത്ത പെൺകുട്ടി ആയതിനാലും 20 ആം വയസ്സിൽ എന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു
.   മാനസികമായി ഒരു […]

Continue reading

എന്റെ അമ്മായിയച്ചന്റെ കൂടെ ആ രാത്രി [Jitender]

എന്റെ അമ്മായിയച്ചന്റെ കൂടെ ആ രാത്രി Ente Ammayiyachante Koode Aa Raathri | Author : Jitender   എൻ്റെ പേര് നിഷ. വയസ്സ് 23.ഒരു പാവം നാട്ടിൻപുറത്തുകാരി പെണ്ണ്. ഒരു സാധാ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിൽ ജനനം. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാനും അച്ഛനും അമ്മയും പിന്നെ എന്റെ താഴെ രണ്ടു അനിയത്തിമാരും.കുടുംബത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾകൊണ്ടും മൂത്ത പെൺകുട്ടി ആയതിനാലും 20 ആം വയസ്സിൽ എന്നെ എന്റെ വീട്ടുകാർ കെട്ടിച്ചു വിട്ടു .   മാനസികമായി ഒരു […]

Continue reading