ചെന്നൈ ജീവിതം [Aayisha]

Posted by

ചെന്നൈ ജീവിതം

Chennai Jeevitham | Author : Aayisha


എന്റെ പേര് ആയിഷ ബീഗം . ഞാൻ ഇതിനു മുംന്പും കമ്പിക്കുട്ടനിൽ കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് . സ്രെധിക്കപെടാതെ പോയ ഒരു സൃഷ്ടി ആയിരുന്നു എന്റെ ആ കഥ സംഹാരം . ഈനിരുന്നുണ്ണലും എന്റെ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ കഥ ആരംഭിക്കുന്ന്നത് ഇങ്ങു കേരളത്തിൽ ആണെങ്കില്ല്മ പൂക്കോവിടുന്നത് അങ്ങ് തേക്ക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ചെന്നൈയിൽ ആണ്.

ഞാൻ ആയിഷ , തെക്കേവീട്ടിൽ മൊയ്‌ഡിനെ ന്റെയും ഉമ്മ്മുക്കൊലുസു വിന്റേയും മകളായി ജനിച്ചു . ഒരു മിഡ്‌ഡിലെ ക്ലാസ് കുടുംബത്തിനോ ജനിച്ച എനിക്ക് ഒറ്റ മകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഞാൻ വയസ്സ് തെളിയിക്കുന്നത് മെയ് പന്തന്ത്രണ്ടു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സുപ്രദാനമായ ദിനം.

പിന്നീടുള്ള എല്ലാ മാസവും ഞാൻ സ്ത്രീ അഴി ജനിച്ചതിനെ വന്ദന അറിഞ്ഞു. അതി കഠിനമായ വേദന നിറഞ്ഞ മൂക്കോണ് ദിനങ്ങളും ഏഴു ദിനങ്ങൾ നീളുന്ന ആർത്തവ ദിനങ്ങളും, ഇതിനോടെല്ലാം യോജിച്ചു വരാൻ എനിക്ക് കുറച്ച സമയം എടുത്തു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ 12 ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയ പ്പോഴാണ് ഞാൻ സെക്സ് നെ കുറിച്ച കുറച്ചെങ്കിലും അറിയുന്നത്. @£@£  എന്ന വിശ്വ വിഘ്യാതന്യ വോൾഗർ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്സിനെ കുറിച്ച അറിയണമെങ്കിൽ എക്സ് വിഡീയോസ് കാണുകയോ കമ്ബകികുട്ടൻ വ്വായിക്കുകയോ ഫയർ വായിക്കുക്കയോ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഫയർ ആയിരുന്നു കൂട്ടുകാരി എനിക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടിയ കമ്പി ലോകം .

എന്നെ ആകൃഷ്ട യാക്കാൻ അവൾക്കു കഴിഞ്ഞു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു കാര്യം ആയി ഫയർ വ്വയിച്ച അതിൽ കൂടി.ഞാൻ എന്റെ പൂറിൽ വിരൽ കയറ്റി ഇറക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഫയർ റിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ആസ്വാദനം പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും കുറഞ്ഞു.അതിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിലെ കാമറാണി ഉയർന്നിരുന്നു.പൂറിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചു വരുന്ന തേനിന്റെ അളവും കൂടി വന്നു. ഞാൻ അമ്മയുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച വീഡിയോസ് കാണാനും തുടങ്ങി. ഞാൻ പ്രതാപനമായും കണ്ടിരുന്നത് നീഗ്രോ കളുടെ കുണ്ണ ഊമ്പുന്ന വെളുപ്പാക്കാരികളെ ആര്യിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *