രോമ നദി [ഭദ്ര]

Posted by

രോമ നദി

Roma Nadi | Author : Bhadra


 

എന്റെ ” പൂറും  വടിച്ച്    ജാനു    എന്റെ   കഴപ്പി ” ക്ക്     ശേഷം       പുതിയ      കഥയുമായി       നിങ്ങടെ      അനിയത്തി     ഭദ്ര      നിങ്ങളുടെ     മുന്നിൽ      എത്തുന്നു…

മുമ്പത്തെ     അകമഴിഞ്ഞ       പിന്തുണയും      സഹായവും    പ്രോത്സാഹനവും       മറക്കാനാകില്ല

തുടർന്നും       പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു…

മായ        അന്ന്     കുളിക്കാൻ      പതിവിലേറെ      സമയം      എടുത്തു

സാധാരണ         15 – 20    മിനിറ്റ്   നേരം      മതി    കുളിച്ചിറങ്ങാൻ…. ഇന്ന്       അധിക   ജോലി       വേണം    എന്ന്      തോന്നി..

കമ്പനി       തനിക്ക്    മാത്രമായി    അനുവദിച്ച       ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ       ബാത്ത് റൂമിൽ     കയറാൻ       മറ്റാരും      ധൃതി   പിടിച്ച്      നിൽക്കുന്നുമില്ല…

ടൈൽസിന്റെ       പരസ്യ   മോഡൽ       കണക്ക്     തുടയും    മുലയും      കാണിച്ച്       ടവൽ     ചുറ്റി     നടന്നു        നീങ്ങിയാലും       കാണാൻ       ആരുമില്ല….

ഇനി        അഥവാ      ആരെങ്കിലും   കണ്ടാലോ       എന്ന     ചിന്തയിൽ        ഒരു      നാട്ട് നടപ്പ്   പോലെ        ചുറ്റിയാലും       ബാത്ത് റൂമിൽ കയറി     കഴിഞ്ഞാൽ    ഉടൻ     വിവസ്ത്രയാവും   , മായ

കോളജ്       ഹോസ്റ്റൽ    കാലം   മുതൽ       ശീലമാ…. സ്വന്തം      നഗ്നത       ആസ്വദിച്ചുള്ള      കുളി..

ചന്തത്തിന്        ചുറ്റിയ     ടവൽ    അഴിച്ച്       മായ       കണ്ണാടിക്ക്       മുന്നിൽ        നിന്നു

വലിയ     ചിരട്ട      കമിഴ്ത്തിയ      പോലുള്ള        ഇട തിങ്ങിയ    മുലകൾക്കിടയിൽ       വിടവ്      നൂൽ   കടക്കാൻ      പോലും     ഇല്ല… അവ     േപാരിനെന്ന        പോലെ       െതറിച്ച്     നിലക്കുന്നു…. വലിയ    ഒരു     രൂപ   വട്ടത്തിൽ       കാട്ട്       േത നിന്റെ      നിറമുള്ള         മൂലവട്ടം…. അതിന്റെ    മധ്യത്തിൽ        അര      ഇഞ്ചോളം     പോരുന്ന        ഞെട്ടുകൾ… അതിന്റെ      പോരിമ      കണ്ട്      മായക്ക്    പോലും        സഹിക്കാൻ      ആവുന്നില്ല…

” ഏതൊരുവന്റെ       െകെ വെള്ളയിൽ         െ ഞരിഞ്ഞ്       ഉടയാനാണോ        അവറ്റകളുെടെ    േയാഗം…!?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *