മുലക്കച്ച [ദേവ്]

Posted by

മുലക്കച്ച

Mulakkacha | Author : Dev


 

ഞാൻ       നിങ്ങളുടെ     ദേവ്

 

” കക്ഷം    വടിച്ച്   തരാമോ..?”

എന്ന    കഥയ്ക്ക്   ശേഷം        ഞാൻ     വീണ്ടും         നിങ്ങളുടെ       മുന്നിൽ    എത്തുന്നു

സ്വീകരിക്കുമല്ലോ..?

 

” എടീ… വല്ല      നാളിലും      ആ         പൂട       ഒന്ന്       വടിക്കാൻ        േനാക്ക്         െ പണ്ണേ….”

 

അയ്യത്തെ           മറപ്പുരയിൽ     കുളി    കഴിഞ്ഞ്         മുലക്കച്ച      ഉടുത്ത്        മുടി      ഉണങ്ങാൻ       തലയിൽ          തോർത്ത്         ചുറ്റിക്കൊണ്ട്          ഇറങ്ങി       വന്ന     ജയയുടെ          െവളുത്ത        കക്ഷത്തിൽ          അരിശത്തോടെ      നോക്കി        നാരായണി       കലി   തുള്ളി..

 

പറഞ്ഞ്           തീരും     മുമ്പേ      നാരായണി         നോക്കിയത്        കൃത്യം        ബിജുവിന്റെ         മുഖത്ത്…..

 

” പിന്നെ          കള്ളമാന്നോ…..?   ഒരു       ചെറുപ്പക്കാരി        കൊച്ചല്ലേ….?  മെനയായി       നടക്കണ്ടേ           ഈ       പ്രായത്തിൽ…  മറ്റുള്ളോരെക്കൊണ്ട്       അതുമിതും         പറയിക്കാതെ…?”

 

ആദ്യം       പറഞ്ഞതിന്       ന്യായീകരണം         എന്നോണം     അസാരം        മയപ്പെടുത്തി          നാരായണി          തുടർന്നു

 

അയലത്തുള്ള       സരസമ്മ       ഇതിനൊക്കെ        കാഴ്ചക്കാരിയായി       ഉണ്ടായിരുന്നു…

 

നാരായണിയുടെ        നാണക്കേട്      മരുമോള്          പൂടയുള്ള        കക്ഷം         കാണിച്ച്        ഇറങ്ങി      വന്നത്           സരസ          കണ്ടതാണ്     എങ്കിൽ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *