പൂവും കായും 5 [ആനന്ദി]

Posted by

പൂവും കായും 5

Poovum Kaayum Part 5 | Author : Anandhi

[ Previous Part ]

 

 

െ െ ലംഗിക          പ്രക്രിയകളിൽ             അങ്ങേ        അറ്റം         രസ      നിഷ്യന്തിയായ          നടപടിയാണ്         69

നമ്മുടെ           നാട്ടിൽ           ഇത്തരം       കാര്യങ്ങൾ           ഏറെ    പരിചിത മല്ലെങ്കിലും           യൂറോപ്യന്മാരുടെ        ഇടയിൽ         പ്രചുര പ്രചാരം          സിദ്ധിച്ച         ചേഷ്ട          തന്നെയാണിത്

ഇണയെ കൊണ്ട്            രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ         നക്കിക്കുകയും         തീറ്റിക്കയും           െചെയ്യുമ്പോൾ        ലഭിക്കുന്ന            രസാനുഭൂതി          പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ          കഴിയില്ല         തന്നെ….

വിഷണുവിന്റെ         മുഖം      ഇപ്പോൾ          ജയയുടെ           പൂറിൽ        നിന്നും         കഷ്ടിച്ച്         രണ്ടിഞ്ച്        മാത്രം        അകലെ…..

ഇത്ര             അടുത്തായി           ഒരു         പൂറ്          കാണുന്നത്       ആദ്യമായാണ്,      വിഷണു

പലപ്പോഴായി            അര ഡസൻ     പൂറുകൾ           എങ്കിലും          െകെ    കാര്യം          ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും          ഇത്രയു          സൗകുമാര്യത്തോടെ       പൂറ്         ഇതിന്          മുമ്പ്           കണ്ടിട്ടില്ല

” എന്തൊരു             ഭംഗിയാണ്        ഈ       പൂറിന്…?     തടിച്ച്         െപാ ങ്ങിയ      മുടി        കളഞ്ഞ         പൂറ്         ഒരു    വിസ്മയം          തന്നെ……. കണ്ടങ്ങ്         നിന്നാൽ         വായിൽ         കപ്പലോടും…..   എന്നോട്           അവൾക്ക്           ഒടുങ്ങാത്ത         ആർത്തി           ഉണ്ടെന്ന്           പൂറിന്റെ          നില         കണ്ടാൽ        അറിയാം….. ഇത്ര        ഭംഗിയായി          പരിപാലിച്ച്           എനിക്കായി          നേദിച്ചത്        കണ്ടില്ലേ….?”

വിഷ്ണുവിന്             സന്തോഷമായി…..

വിഷ്ണു         ഇപ്പോഴും         അവയവ       ഭംഗിയിൽ        ആകൃഷ്ടനായി         ഇരിക്കുന്ന തേ        ഉള്ളുവെങ്കിലും          ജയ       െവറുതെ          ഇരുന്നില്ല…

” എന്ത്           ഭംഗിയാടാ….   നിന്റെ         മുഴക്കോലിന്…?        വടിച്ച്        ഭംഗിയാക്കിയ            വടി…!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *