പൂവും കായും 2 [ആനന്ദി]

Posted by

പൂവും കായും 2

Poovum Kaayum Part 2 | Author : Anandhi

[ Previous Part ]

 

വിഷ്ണു        കളിയായി      പറഞ്ഞത്        ഓർത്ത്          ജയ       ഊറി       ചിരിച്ചു

” തന്റെ     പൂർതടം           ഒരു          പൊട്ട്        പോലും        ഇല്ലാതെ      ക്ലീൻ       ആണ്         എന്നത്       ഞാൻ      പറഞ്ഞാലേ        വിഷ്ണുവിന്        അറിയാൻ      കഴിയൂ.”

മനോഹരമായ      തന്റെ        പൂർതടത്തെ       കുറിച്ച്       ജയ     അഭിമാനം       െകാണ്ടു.

************”*”*

വേലയും    കൂലിയും        ഇല്ലാതെ         കറങ്ങി      നടക്കുന്ന      വിഷ്ണു          ഒരു       ലക്ഷ്യബോധം      ഇല്ലാതെ         നടക്കുമ്പോൾ          ജയയെ          ഇഷ്ടമായത്       കൊണ്ട്          കാര്യമായില്ലേല്ലോ?

ജയയെ         ഒത്തിരി       ഇഷ്ടമാ        വിഷ്ണുവിന്…..    തന്റെ       മാറിൽ          മയങ്ങുന്നത്         ജയ    ആവണം       എന്ന്                                 െ കാതിച്ചതും         ആണ്

കാര്യങ്ങൾ          തകിടം        മറിഞ്ഞത്         പെട്ടെന്നായിരുന്നു

സ്വകാര്യ        സ്ഥാപനത്തിലെ     പ്യൂൺ      കം      െ െ ഡ്രവർ     ആയിരുന്ന       കുടുംബത്തിെലെ      വരുമാന       ഉറവിടം      ആയിരുന്ന     അച്ഛൻ          െ പട്ടെന്ന്            ഒരു        ദിവസം          മരണം     അടഞ്ഞു

മാദകത്തിടമ്പായ            ജയയെ          മോഹിച്ച്          ഒരു        ചെറിയ          കരാർ പണിക്കാരൻ     സദാനന്ദൻ         ഒരു       അവതാരം      പോലെ          വന്ന്        ജയയെ      സ്വന്തമാക്കി

വിഷ്ണു വിന്       ഒന്നും      െചെയ്യാൻ     കഴിയുമായിരുന്നില്ല…..

ജയയുടെ  ലൈംഗിക        ജീവിതം         നന്നായി       മുന്നോട്ടു       പോയി   … രാത്രി       മദിപ്പിക്കുന്ന     രാസലീല          നിറഞ്ഞാടി

െകാ തി       തീരുവോളവും        അതിന്        മേലെയും          സദാനന്ദൻ         ജയയെ          ഭോഗിച്ച്         തളർത്തി

ജയ       ഇരുളാൻ      എന്നും      െകാ തിച്ചു…. സദാനന്ദന്റെ        പങ്കായം         ജയയുടെ       മദന     െപായ്കയിൽ          നിത്യവും            തുഴ   .     എറിഞ്ഞു

െെ വകിയാണ്        ജയ        അരുതാത്ത        വാർത്ത            കേട്ടത്….

സദാ നന്ദൻ          തുഴ       എറിയുന്ന        ഒട്ടേറെ      തടാകങളിൽ        ഒന്ന്       മാത്രമായിരുന്നു         ജയ

കലൂരിലെ         ഒരു       ഹോട്ടൽ     മുറിയിൽ           ഒരു       ബ്യൂട്ടി        പാർലർ കാരിയും        ഒത്ത്     പിടിക്കെപ്പെട്ടു….

ആറ്      മാസം         മാത്രം        നീണ്ട         വിവാഹ ജീവിതം          ജയയുടെ        ഉള്ളിൽ         കടിയും       കൊതിയും       ബാക്കി യാക്കി      അവസാനിച്ചു

രണ്ടും         കല്പിച്ച്       സ്വന്തം       വീട്ടിൽ      തിരിച്ചെത്തി… അന്തികൂട്ടിന്          അകന്ന    ബന്ധത്തിലുള്ള         ഒരു       വല്യമ്മെയെ         തരാക്കി   … െവടി       വച്ചാൽ       പുക       എന്ന്        പറയുന്ന       വല്യമ്മ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *