അമ്മായമ്മയെ മരുമകന് കാഴ്ച വച്ച മകൾ 3 [കമ്പി മഹാൻ] [Climax]

Posted by

അമ്മായമ്മയെ  മരുമകന്  കാഴ്ച  വച്ച മകൾ 3

Ammayiyammaye Marumakanu Kazcha Vacha Makal Part 3

Author : Kambi Mahan

[ കമ്പി മഹാൻ ] [ Previous Part ]

 

പ്രിയ കമ്പി സ്നേഹികളെ

kambistories വായനക്കാരെ

കമ്പി മഹാന്റെ   എല്ലാ  കഥകളും ഇരുകൈ നീട്ടി  സ്വീകരിച്ച എല്ലാ  മാന്യ വായനക്കാർക്കും നന്ദി……………….

 

ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ച നന്ദി ……………….

നന്ദി………………. നന്ദി………………. നന്ദി……………….

 

നല്ല  വിമർശനങ്ങൾക്കും   Support-നും  നന്ദി

 

കമ്പി മഹാന്റെ  അടുത്ത  വരാനിരിക്കുന്ന കഥകൾ

 

1-റസിയയും മനുവും

2-ലത  ചിറ്റ  എന്റെ അനുരാഗിണി

3- മേരിയുടെയും   മകന്റെയും   ക്രിസ്തുമസ്     രാവുകൾ

4-അമ്മയുടെ  പുതുവത്സര   സമ്മാനം

5-മകനെ  ആണാക്കുന്ന   ‘അമ്മ

6- ഭാര്യ വീട്ടിൽ പരമ സുഖം

 

മേരിയുടെയും  മകന്റെയും ക്രിസ്റ്മസ് രാവുകൾ മിക്കവാറും December -23-നു ഇടാം

 

**********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *