അനിയത്തികുട്ടി 1 [യോദ്ധാവ്]

Posted by

അനിയത്തികുട്ടി 1

ANIYATHIKUTTY AUTHOR : YODHAVU

 

 

“വിമാനത്തിലൊക്കെ കേറി വരാനും ഒരു യോഗം വേണേ. ഈ നാട്ടിൽ എത്രപേർക്ക് പോകാൻ പറ്റും ഈ
വിമാനത്തിലൊക്കെ? അല്ലേലും ഈ തറവാട്ടിലെ ആരെങ്കിലും മോശമായി പോയിട്ടുണ്ടോ? ഗൾഫിൽ
ഒക്കെ പോണത് ഒരു യോഗം അല്ല്യോ? “

“ഓഹ് നാണിയമ്മേ ഗൾഫ് അല്ല,അവന് ജോലി ഡൽഹിയിൽ ആയിരുന്നു “

“എന്തായാലും ഈ നാട്ടിൽ ഒന്നും അല്ലല്ലോ? അതിന്റെ ഗമ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണെ . മോളെ
കിച്ചുമോൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചുപോവില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ? “

“അവൻ ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന പറയുന്നത്. അവിടം അവന് പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന്.
ഇവിടെ എന്തൊക്കയോ ബിസിനസ്‌ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് “

“അല്ലേലും കിച്ചുമോൻ പുറം നാട്ടിൽ പോയി സമ്പാദിച്ചിട്ടു വേണോ ഇവിടെ കഴിയാൻ.
കാരണവന്മാരായി പത്തു തലമുറയ്ക്കുള്ള സ്വത്തു സ്വരുക്കൂട്ടി വച്ചിട്ടില്ലേ .”

“അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല നാണി അമ്മേ. ഇനിയുള്ള കാലത്തു അവനവൻ തന്നെ വിയർപ്പൊഴുക്കണം.

“അല്ല മോളെ. കിച്ചുമോനു ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കാനൊക്കെ ആയില്ലേ.ഇപ്പോളത്തെ കാലത്ത്
പിള്ളേരെ നേരത്തെ അങ്ങു കെട്ടിക്കണം, അല്ലേൽ കുഴപ്പമാ കെട്ടോ “

“ഓഹ് … ആലോചന ഇല്ലാതില്ല നാണിയമ്മേ .പക്ഷെ അവനു ആദ്യം ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ….
നാണിയമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്ക്. ഞാൻ പോയി കിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ചു പലഹാരങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു
തരാം. കൊണ്ടുപോയി പേരക്കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്ക്‌ “

“ഓഹ്… ഈ കൊച്ചിന്റെ കാര്യം. അതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു “

ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നു വിചാരിച്ചു വേഗം വന്നാൽ കുറച്ചു ഗൾഫ് ഐറ്റംസ്
കൈയ്യിൽ തടയുമെന്നും കരുതി ഓടി വന്നതാണ് നാണി തള്ള. രണ്ടു വർഷത്തെ മടുത്ത
ജീവിതത്തിൽ നിന്നു രക്ഷപെട്ടു ഓടി എത്തിയ ഞാൻ കുറച്ചു സ്വീറ്റ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു
തേങ്ങയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എന്ന് പാവത്തിനുണ്ടോ അറിയുന്നു.

ഞാൻ കിഷോർ. എല്ലാവരും കിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും. നാട്ടിലെ പേരുകേട്ട ഒരു തറവാട്ടിലെ
മൂത്ത സന്തതിയാണ്.മറ്റേ മൂപ്പ് അല്ലാട്ടാ… തലയ്ക്കു മുകളിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്
!!! അച്ഛൻ അമ്പലത്തിനടുത്തു പേരിനു വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ
നടത്തുന്നു.കരണവന്മാരായി കുറെ സമ്പാദിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. അമ്മ വീട്ടമ്മ ആണെങ്കിലും
അച്ഛന്റെ വലം കൈ ആയി മിക്കപ്പോളും ഹോട്ടലിൽ കാണും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു അനുജത്തി
പെണ്ണാണ് ദേവു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദേവിക. പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയും കഴിഞ്ഞു
റിസൾട്ട്‌ കാത്തിരിക്കുകയാണ്‌ ദേവിക.

ഇന്നലെയാണ് ദേവിക എന്ന ഞങ്ങളുടെ ദേവൂന് പതിനെട്ടു വയസ്സ് തികഞ്ഞത്. അവൾക്കു ഒരു
സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി എത്തിയത്. ദേവിക എന്റെ അനുജത്തി
മാത്രം അല്ലായിരുന്നു. എന്തും തുറന്നു പറയാവുന്ന എന്റെ നല്ല കൂട്ടുകാരി കൂടി ആണവൾ.
അങ്ങനെ ഉറക്കം ഉണർന്നു മടിയോടെ കിടക്കയിൽ നിന്നു എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ആണ് അവൾ
വരുന്നത്.

 

“”t«m…. iii… At¿ Nn¨p G«³ tbXn¨p tbms] ”

“”H¶v tbmXo sbs®…. Wnsâ Np«n Nan CWow fm_n]ntà “”

“”At¿m.. CÃtÃm “” AkÄ sdZn N]_n bp_sN Wn¶p Fs¶ sN«n bnXn¨p.

“”As¸m F´m b^nbmXn “”

“”F´v b^nbmXn? “” Mm³ tImUn¨p

“”Upã³… FN-vhmw Njnªp Mm³ sk_psS C^n¡pkm…Nn¨p G«³ k¶n«v FÃm^pwNqXn H^pfn¨p XqÀ
tbmkm¶m Aѳ b_ªSv “”

“”sdÌv… W½psX AÑtWm ? At§^p ASnWp tim«Â AX¨p Wnsâ KoknS¯n N*n«pt*m? “”

“”tlm… AsSs¶….¹ohv Nn¨p G«m AÑsW H¶v b_ªp h½Sn¸n¡p. “” F¶v b_ªp AkÄ Fsâ bp_¯v
Im^nNnX¶p. Fsâ tUit¯mXv H«n]pÅ B NnX¸n AkapsX ^*p sI_n] fp`Napw Fsâ tUi¯v bªn
N«n tbms` Af^p¶Sv F¶n H^p sI_n] sM«`p*m¡n.ASpsNm*pSs¶ Mm³ AkapsX ssN knXo¨p
Np_¨p Wo§n C^p¶p.

“”Mm³ b_ªp tWm¡mw. bs£ k`n] Nm^yw H¶pw D*mknsÃXn.””

“”¹ohv Nn¨ptk«… H^p ^*p Unkhs¯ XqÀ F¦n`pw. fq¶mÀ B]m`pw fSn. “” AkÄ ko*pw Fsâ
bp_¯v AkapsX fm_p Im^n NnX¶p b_ªp. ^mkns` Ss¶ B]Sp sNm*mt\m F¶_n]nà AkapsX B
sI_p fp`NapsX hvbÀlw Fs¶ sI_pSm]n H¶v {bt`men¸n¨p.

“”B l^n tWm¡mw. “”

“”Sm¦vhv G«m….D½m….. “” Fsâ Nkna¯p H^p D½ S¶p AkÄ HmXn tbm]n. M§Ä S½n F«p
k]Ênsâ kySymhfp*v. Nm^yw S_km«v ssl`nNÄ M§apsX NpXpwd¯n fpj¨p Wn¶n^ps¶¦n`pw
tUknN ASnsWm^p AbkmUfm]n^p¶p. ASymklyw WÃ tfmtZ¬ B]n^p¶p AkÄ. MmWpw A§nsW Ss¶.
ko«nWpÅn fm{Stf bmkfm]n AenW]n¡m_pÅp.

“”tfmsW Ct¸m PÄcn Cu b`im^§Ä fm{Stf DÅp ??? kà N¼nan bpSt¸m, tf¯v bp^«\ {Nosfm
H¶pw CtÃ? “” Mm³ fp_n]n Wn¶p C_§n]t¸mta¡pw Wm\n SÅ]psX tImUyfm\v.

“”ASnWp Ak³ PÄcn AÃm]n^p¶tÃm, ZÂin]n Bs\¶v Mm³ b_ªntà Wm\n]t½ “” A½ H¶qsX Wm\n
SÅs] HmÀfn¸n¨p.

“”F¶m`pw AknsX CsSm¶pw Nn«ntà tfmsW? “” b`im^w fm{Sw N*v sWän Ipanª Wm\n¯Å
tImUn¨p.

imkq… fn¡km_pw AXp¯ fj¡v StÅsX sSt¡ b_¼ns` fmkv skt«*n k^pw. F¶n«pw StÅsX bqSn
N*ntà tf¯v bp^«\ {Notf….

“”AsSms¡ bp_sN k^pw Wm\n StÅ… Mm³ knfmW¯nWtÃym k¶Sv. hmVW§Ä N¸`n fm{Stf k^p””
ASptN«p A½ In^n]X¡n

“”Bim… ASv b_… FWn¡v At¸msa tSm¶n. AÃmsS N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tfm³ CSnsWms¡ kà bnlp¡p Nm\n¡\ Bamt\m. “”

“”sSt¡ b_¼ns` fmskms¡ Dgm_msà Wm\n¯ta.CWn ASnNw sskNmsS Bklyw k^pw “”

ASv tN«Spw Wm\n SÅ]psX fpOw cyqhv tbm] hot_m dÄdv tbms` B]n.

“”tlm… Cu sI¡sâ H^p Nm^yw “” A½ N®p^p«n Nm\n¨p.

Im] NpXn]pw Njnªp Wm«n `m³Zv sI]vS«p*v F¶v Nm\n¡m³ Mm³ Nk` ks^ H¶v N_§n. b*s¯
tbms` Na£³ Sos^ tbm^m. ZÂin]ns` Wà B¸nÄ tbm`s¯ sb\vbntÅ^psX CX]n Wn¶p k¶Sv
sNm*mkpw Nk`]nÂN* sb¬bntÅs^ A§p tdmVn¡p¶nÃ. ZÂin]n D*m] BsN H^p tW«w ASm]n^p¶p.
sI¶p H^p fmh¯nWpÅn Ss¶ Fsâ WngvNa¦S A§p tbm]n. D* DÅ sI¡·mÀ HmXn WX¶p skXn
sk¡p¶ Ø`fm. sb¬bntÅ^pw ASymklyw tfmtZ¬ B]Sp sNm*p Nm^yw sbs«¶v A§p WX¡pw. S`]nÂ
Bknà F¶ Hä ssV^yt¯msX MmWpw B skXnsk¸n b¦man B]n. skXn sk¸ns` Fsâ hmfÀTyw N*v
ASnÀ¯n FjpSn sNmXp¯ In` sb®v bX]manNapw k¶p N]_n sNt«m. F´m]m`pw B ^*p kÀgw
HmÀ¡m³ Wn_s] NphrSn¯^§Ä D*m]n^p¶p.

bs£ C¶s` Wm«n k¶n_§n]t¸mam\v D* fm{Sw Wn_¨p WX¡m³ t]mPfpÅ sI_p¸¡m^psX AXpt¯¡m\v
Mm³ k¶p sb«sS¶p HmÀ¯Sv. kÃtbmapw H¶v sbm«n]m sbm«n. ko«n Sn^ns¨¯n CsSms¡
Bt`mIn¨n^n¡pt¼mam\v H^p hpµ^n h-vNq«_n NX¶p k^p¶Sv. H^p ssXäv Ko³hpw Wà fp_pNn]
sskäv tXm¸pw B\v tkgw.slXm CSm^m Mm³ A_n]m¯ H^p sFäw. F´m]m`pw WÃ I^¡v `p¡v– D*v

“”im]v Nn¨ptk«… “”

“”im]v… FXn Wo B]n^pt¶m.. FWn¡v N*n«v H«pw fWhn`m]nÃ. Wo A§p N]_n kaÀ¶tÃmXn
sbs®. “”

“”Hmiv ASv Nn¨ptk«³ Nps_ WmÄ NqXn N*n«v tSm¶pkm. Nn¨ptk«³ A§p fÊn Hs¡ sb^p¸n¨p
`p¡v– B]tÃm. kà inµn¡m^n]pw CWn bp_sN AkNmlw b_ªp kt^m? “”

“”tbmXo AknXp¶v “” Mm³ ssN koln]t¸mta¡pw AkÄ ANt¯¡v HmXn tbm]n.

ASv fmap F¶v M§Ä knan¡p¶ fmaknN. AÑsâ Dä hpir¯nsâ fNam\v. ASptbms` Ss¶ tUknN]psX
sdÌv {c*pw. Mm³ tbm]t¸mÄ k`n] `p¡v– H¶pw CÃmSn^p¶ sb®m\v. bs£ sbs«¶v N]_n A§p
sNmjp¯tÃm. B sskäv tXm¸n SÅn Wn¶ AkapsX fp`Nan Wn¶v Mm³ Wt¶ bmXpsb«m\v
Ns®Xp¯v.

tUknN]pw fmapkpw iman C^p¶p fSnf_¶p `m¯n AXn¨n^n¡tk Mm³ imanWp Np_psN At§m«pw
Ct§m«pw D`m¯m³ SpX§n. hwPSn tNmjn ss`³ Bs\¶v fWhn`m] fmap CXw N®n«p Fs¶]pw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tWm¡nsNm*n^p¶p.

“”tNmjn fp« bpjp§n]Sv Hs^®w FXp¡s« tfmsa “” AXp¡a]n Wn¶p A½ tImUn¨p.

“”Hmiv tk* Bân “”

“”AsS¶m… tNmjn sFäwhv fmapknWv– A{S Sm`vb^yw Csöp tSm¶p¶p “”Mm³ CX¡v N]_n.

“”Wà tNmjn Bt\ FÃm sFäwhv Dw FWn¡v Cãfm\v. bs£ Ct¸mÄ Wm«n fpjpk³ timÀtfm¬
tNmjnNatà Nn¨ptk«””

“”Hmiv… B^v b_ªp fmap. WÃ WmX³ tNmjnNapw D*v sNt«m.””

fmapknsâ Ip*n H^p NÅ In^n knXÀ¶p. Nm^yw fp« tks*¶v AkÄ b_sª¦n`pw H^p
bnXt¡mjn]psX lÐw Atà Mm³ tN«Sv??? Bt\m??? AtÃ??? Bk\w.

F´m]m`pw fmap tbmNp¶Sv ks^ Mm³ N®psNm*p AkapsX tIm^ b^fmkVn k`n¨p NpXn¨p. B
fp_pNn] Ko³hn AkapsX SpX]psX k`p¸kpw tg¸vDw W¶m]n FXp¯v Nm\mfm]n^p¶p. Wà sNmjp¯
ssNNapw ASymkly¯nWpÅ SXn]pw fp`]psX SÅn¨]pw F{S N*m`pw fSn]mknÃ. bn¶oXv Akapfm]n
hwhm^n¡m³ Ft´`pw Nm^\w D*m¡m³ tWm¡n WnÂs¡ tUknN Akapfm]n tUknN]psX fp_n]nt`¡v
tbm]n. bn¶oXv H¶pw bän]nÃ. Biv… CWn]pw Akh^w D*mkpw. AtÃÂ Im¯·mÀ Aksa Fsâ AXp¯p
F¯n¡pw… AÃ bns¶….

NpXpwd t£{S¯n DÕkw WX¡p¶SnWm sskNo«v Mm³ AknsX H¶v Ipän. ko*pw Wn^ml.Cu
sb¬bntÅs^ms¡ FknsX tbm]n??? bns¶ Wmsa]m\v bNÂ bq^w F¶v Blzhn¨p Mm³ ko«nt`¡p fX§n
k¶p.

fp_n]n N]_n kmSn bs¿ Im^n `m¸n tdmankpZv bm«pNÄ t¹ sI]vSv Hs^®w Hjn¨v fq¶v
sFhv Nyqdpw C«p k¨p. ZÂin]ns` S\p¸v hin¡mWmkmsS SpX§n] lo`fm\v. Ct¸mÄ Unkhkpw
^s*®w AXn¨ntàD_§m³ bänÃ. tKm`n]n Wn¶p tbm^pt¼mÄ fpS`man S¶Sm\v. bSns] Ipt*mXp
tIÀ¯v k`n¡m³ SpX§n]t¸mam\v tUknN k¶Sv.

“”A¼X NÅ… As¸m CSm\v b^nbmXn “”.

“”bSps¡ b_s]Xn tbmt¯…. B kmSn A§p Im^v “”

“”½v “” tUknN kmSn Im^n Fsâ AXp¯p k¶p. “”G«³ F´v fWpgyWm…bmkw AÑWpwNqXn Hs^®w
Hjn¨v sNmXp¡^ptSm? “”

“”Biv sdÌv…. B*pw sNmÃkpsf¯n H^p ¥mhv– dn]_pw NpXn¨p Nfjv¶p NnX¶p JÀUn¡\
AÑtWmtXm dm`???? “”

“”iii…. AtÃ`pw B\p§am]m ^s*®w Njn¡\w Nnt¨«m….bs£ thmRv tNm¼ntWg³ tbm^m… Sfnjv
B\v AXnsbman “”

F¶pw b_ªp AkÄ Fsâ fp¶n`pÅ tXdnant`¡v NpWnªp `m¸n b\nSp. ¥mhn Wn¶p hmVWw hnbv
sI]vSpsNm*n^p¶ Fsâ N®v tbm]Sv AkapsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv I´n NpX§ant`¡m\v.H^p tgmÀXvhn tg¸v fpjpk³ Nm\m³ bäp¶ AkapsX I´nNÄ.
kas^ sI_n] H^p NXpw Wo` NaÀ tgmÀXvhv B\v Akan«n^p¶Sv. H^p `qhv Xn gÀ«pw. H^p
Wnfngw Mm³ B I´nNpX§an Ss¶ tWm¡n Wns¶¦n`pw Mm³ Fs¶ Ss¶ sSm«p\À¯n. sb§am\v
tfmsW… N¬t{XmÄ… N¬t{XmÄ…. Mm³ Ft¶mXv Ss¶ b_ªp.

“” F¶m tNm`fmXn CSv?””

“”W¶m]n«ntÃ? “”

“”bns¶ kas^ W¶m]n«p*v. {bm]w NqXpwtSm_pw Sp\n]psX Aakv Np_ªp k^pkm\tÃm? “”

“”AsS… A§p ZÂin]n fm{Sfà CknsX]pw D*v “”

“”F´v? “”

“”hzmS{´yw… Cãsb« Sp\n CXmWpÅ hzmS{´yw “” F¶pw b_ªp AkÄ ko*pw `m¸n b\n]m³
NpWnªp.

C¯k\ Fsâ N®v AkapsX I´n]nt`¡p tbmNmSn^n¡m³ Mm³ b^fmkSn {lfns¨¦n`pw ^£
D*m]n^p¶nÃ. Mm³ A§sW tWm¡n Wn¶p tbm]n.

F{S ftWmi^fm]n tg¸v DÅ I´nNÄ.AkapsX tgmÀXvhn AS§sW Wn_ªp Wn¡pkm\v. Z]änRv Hs¡
NrSyfm]n tWm¡p¶ tUknN]v¡v Wà Énw l^o^fm\v.sI_psS¦n`pw FXp¯v Wn¡p¶ Wà tcÀfv
fp`NÄ AkapsX `qhv dWn]Wn sS_n¨p Wn¡p¶p . A^k®w Np_km]SpsNm*p Ss¶ tgmÀXvhnÂ
C_pNn] bnXn¨n^n¡p¶ AkapsX I´nNÄ W¶m]n FXp¯v Nm\mw. sk® NXªSp tbm`s¯ AkapsX
SpX]psX Wn_w Bs^]pw N¼n B¡n Na]pw. SpX]psX bNpSn fpS Nm bmUw ks^ bqÀ\
WPvWfm\v. Nm`n Ct¸mas¯ s{X³Zv tbms` H^p N_p¯ I^Xv. AkapsX sk® Wn_¯n B N_p¯
I^XnWv b_ª_n]n¡m³ bäm¯ Ft´m klyS. WO§an Caw Wn_¯n`pÅ sW]n tbmangv.

Hä Wnfngw sNm*p Ss¶ N¼n B]n b*m^fX§pw. AkapsX SpX]n H^p sI_p t^mfw tbm`pw CÃ.
CkÄ CSv Unkhkpw ¢o³ sI¿ptfm. B fpj¨p Wn¡p¶ I´nNpX§an sSmXm³ Fsâ ssNNÄ sk¼n.

tl… CsSm¶pw bmXnÃ… FXm tNmt¸ sb§am\v H¶v Smjv. Mm³ Fsâ Np«tWmXv b_ªp. bs£ AkWp
Smjm³ H^p Dt±lkpfnÃ. Mm³ Fsâ fpOw Akan Wn¶p fmän. bs£ Fsâ ssNNÄ Aksa sSmXm³
sk¼Â sNm*p . ssf^v… F´v k¶m`pw Mm³ sSmXnÃ. Mm³ Ft¶mXv Ss¶ b_ªp. Fsâ £f b^o£n¡tÃ
Culz^m….CWn]pw hin¡m³ bänÃ. Mm³ AkapsX ssN¿n bnXn¨p k`n¨p.

“”fSn CWn tbm]n NnX¶p D_§p… FWn¡pw D_§\w “” Mm³ bm«v Wn_p¯n `mbv Hmcv– B¡n.

“”Biv… F¦n Hms¡.. “” AkÄ Fs¶ sN«n bnXn¨p Fsâ Nknan H¶v sbs«¶v Ipwdn¨p. Fsâ
l^o^fmsN Npan^p tNm^ntbm]n.

“”As¸m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv PpZv ssWäv– G«m… “”

“”Biv… PpZv ssWäv–. “”

AkÄ tbm] DXsW Ss¶ Mm³ Hs^®w Hjn¨v Häk`n¡v NpXn¨p. Hmiv… fWpgysW kjnsSän¡m³
Hmt^mt^m tNm¸pw C«p C_§nt¡mapw. emPyw AkÄ Fsâ tgmÀXvhv fpj¨p Wn¡p¶Sv N*nÃ.

bntä¶v D¨]m]t¸mÄ Ss¶ Mm³ A¼` b_¼nt`¡v tbm]n. N¼Wn¡m^m]n DÕkwNqXn] Nm`w f_¶p.D¨
fpS Fsâ]pw Ak³k·m^psX]pw N®n sbXmsS H^p¯n]pw ASv kjn tbm]n«p*mknÃ. NqsX
ZÂin]ns` Fsâ F^nkpÅ Np_¨p NTNÄNqXn B]t¸mÄ Ak·mÀ Fs¶ kn«p tbmNp¶p*m]n^p¶nÃ.
A§sW]n^ns¡ sskNpt¶^fm]t¸mam\v fmapknsâ k^kv. Aksa FWns¡¶Ã B A¼` b_¼ns` BÀ¡pw Ss¶
tWm¡mSn^n¡m³ hmVn¡nÃm]n^p¶p.

k]`äv Na_n bn¦v Znssh³ DÅ H^p {XmWvhvbs^âv sfäo^n] DÅ tXm¸pw. Wà ssXäv Wo`
Ko³hpw B\v tkgw. AkapsX fp`]pw I´n]pw H^p tbms` SÅn Wn¶n^p¶p. Nq«pNm^³ sS*nNsa
Hjnkm¡n Ak·m^_n]msS Mm³ Aksa bn´pXÀ¶p. dÔp¡Ä B]n^n¡\w AkapsX NqsX Nps_ bntÅÀ
shäpw D*v. Hä]v¡v Nn«n]m H¶v fp«\w F¶v knIm^n¨p Ss¶]m\v Mm³ Aksa bn´pXÀ¶Sv. hN`
sIäNapw AkapsX l^o^w N®psNm*v Duän NpXn¡p¶p*v. Aà Aks^ b_ªn«v Nm^yfnà AkÄ
WX¡pt¼mÄ B k`n] I´nNpX§apsX B«w Ss¶ fSn]tÃm N¼n Bkm³.

A§sW Bt`mIn¨p Wn¡pt¼mam\v NmkXn NX¶p k^p¶Sv. fmapkpw bntÅÀ shäpw NmkXn Nm\mWm]n
C^p kl¯pw Wn¡p¶ BapNapsX AXpt¯¡v HmXn. hv{So KW§apsX k`ns]m^p Nq«¯nWp
bn¶n`m]m\v fmap Wn¶Sv.ssUktf Km¡n sk¡m³ CSnWpw WÃ Akh^w CWn Nn«nÃ. Mm³ H¶pw
tWm¡n]nà HmXn AkapsX bp_sN Ss¶ CXn¨p N]_n Wn¶p. AkapsX I´n]n tWm¡n N`mb^nbmXn¡v
tk*n fm{Sw AkapsX AXpt¯¡v HmXn AXp¯ H^p k`y¸sW CXn¨p SÅn]m\v Mm³ AkapsX bp_sN
Wn¶Sv. S` Sn^n¨p k`y¸sW Mm³ H¶v Can¨p Nm\n¨p. slXm Wo Ct¸mÄ FknXp¶v ks¶Xm
f^eqStf F¶ f«n`pÅ tWm«¯n k`y¸Wpw f_pbXn S¶p.

bntÅ^v shäv FÃmw fmapkn Wn¶p InS_n]n^p¶p. sh¡³ZpNÄ sNm*p Fsâ]pw fmapknsâ]pw
IpänWpw BapNÄ Wn_ªp. fmapknsW sSm«p sSm«nà F¶ f«n`m]n^p¶p Mm³ Wn¶n^p¶Sv. sI*
tfakpw BÀ¸p knan]pfm]n BapNÄ DÕk `i^n]n SnfnÀ¯mXn]t¸mÄ Fsâ {l² fpjpk³ fmapknsâ
fpjp¯ SÅn Wn¡p¶ I´nNan`m]n^p¶p. Ct¸m Ss¶ Ct{Sw Ds*¦n sN«pwNqXn Njnªm CkÄ¡v
bän] gZv[n NqsX Nn«nÃtÃm. At¸mam\v fmap Sn^nªp tWm¡n]Sv. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fs¶ N*¯pw AkapsX fpO¯v H^p hÀss{bhv In^n.AkÄ Ft´m tImUns¨¦n`pw B
lÐtNm`mi`§Ä¡nX]n Mm³ H¶pw Ss¶ tN«nÃ. FWns¡m¶pw tNÄ¡m³ bäp¶nà F¶v Mm³ Aksa BwPyw
Nm\n¨p.

Fsâ Np«³ D¨ fpS Ss¶ fq¯p Wn¡pkm\v . AkapsX dm¡n Np«sW k¨p H¶v AfÀ¯n]mt`m F¶v
Mm³ In´n¨t¸mÄ Ss¶ bp_Nn Wn¶pw H^p SÅÂ. Fsâ fp¶n SÅn Wn¡p¶ Np«³ AkapsX
I´nNpX§an AfÀ¶p. AkÄ H¶v Sn^nªp tWm¡n. SÅ k¶Sms\¶v BwPyemgt]msX Mm³
b_ªpsk¦n`pw H^p NphrSn In^n]m]n^p¶p AkapsX f_pbXn. FWn¡v fWhn`m]n… fWÊn`m]n F¶
^oSn]n Fs¶ tWm¡n In^n¨psNm*v AkÄ S`]m«n. Bim… CkÄ bnXt¡mjn Aà N^nt¦mjn B\v.
H¶pNqXn fp«n]mt`m? fp«pkn³ Sp_¡s¸Xpw F¶tÃ.

Mm³ Fsâ KoWvhnWp fpNan`qsX Np«sW H¶v SjpNn F¶n«v AkapsX I´nt]mXv bSps¡ AfÀ¯n.
Hmiv… bªn NnX¡tbm`p*v AkapsX Np*n. Akan H^p AW¡kpw CÃ. Mm³ IpänWpw Bt^`pw
{l²n¡p¶pt*m F¶v tWm¡n H¶qsX W¶m]n Np«sW AkapsX I´n bnaÀ¸n AfÀ¯n. Dcv.. Wà hpOw.
bSns] AkapsX Njp¯nWp fpNan`qsX AkapsX fp`¨m NqXn N*tSmsX Fsâ Np«³ ko*pw
Dgm_m]n. Mm³ bSns] AkapsX bp_Nn Fsâ Np«sW SjpNnsNm*n^p¶p.Np_¨p tW^w H¶v Wn_p¯n
AkapsX _o£³ tWm¡mw F¶v knIm^n¨p Mm³ WnÀ¯n]Spw AkÄ Np*n bSns] bp_tNm«p Fsâ Np®]nÂ
D^¡m³ SpX§n. Hmiv Nj¸n… sskUy³ JÀUn¨Spw bm`v t^mPn tImUn¨Spw… AÃ t^mPn
JÀUn¨Spw.. sskUy³ tImUn¨Spw… F´v ssfs^¦n`pw Bks« Mm³ b_ªSv fWhn`m]ntÃ… ASv Ss¶.

MmWpw fmapkpw Ht^ Sma¯n N`mb^nbmXn SpXÀ¶psNmt*]n^p¶p. AkapsX lzmthmÑmhw
NqXp¶SnWWph^n¨p AkapsX sk® fp`NÄ D]À¶p Sm¶p. fmapknsâ fp` Im`nt`¡pw M§apsX
IpänWpfpÅ BapNant`¡pw Fsâ N®pNÄ Wn^´^w HmXns¡m*n^p¶p.AkapsX B N«n fp` k^¼v N*mÂ
A_n]mw {dm]n F{Sfm{Sw kn§n]m\v B sk® fp`NÄ Wn¡p¶sS¶v. Fsâ ssNNÄ ^*pw AkapsX
A^]n k¨v Mm³ Aksa bqÀ\fm]pw Ft¶mXv AXp¸n¨p. Fsâ Np«³ AkapsX bªn Np*n]n b^fmkVn
AfÀ¶n^p¶p. Fsâ CXs¯ ssN sNm*p Mm³ AkapsX AXnk]än H¶v Ipjän.UoÀQ Wnlzmht¯msX
fmap Fs¶ tWm¡n H^p N¼n In^n bmhm¡n. IpänWpw H¶pNqsX {l²n¨psNm*v Mm³ Fsâ k`t¯ ssN
fmapknsâ A^]n`qsX fpNant`¡p bs¿ I`n¸n¨p. H^p Wnfngw A´man¨p Wn¶ fmap AkapsX ssN
bSps¡ D]À¯n S¶p AkapsX h½Sw A_n]n¨p . Mm³ Fsâ ssN bSns] I`n¸n¨v– N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkapsX fp`]psX sshZn hvbÀln¨p. {dm]psX fpNan`qsX]ms\¦n`pw AkapsX
fp`]psX frUp`S Fs¶ AÛpSs¸Xp¯n. F{St]m fp`NÄ Mm³ bnXn¨n«p*v. F¶m`pw Fsâ AÑsâ Dä
hpir¯nsâ fNsa Cu DÕk¸_¼n k¨v. Hmiv……

fmap N®X¨p AW§msS Wn¶n^p¶p. AkapsX fp`NÄ kas^ tkP¯n D]À¶p Sm¶p. IpänWpfpÅkÀ
DÕk`i^n]n SnfnÀ¯mXn. CSn`pw Wà Akh^w CWn Nn«ns]¶p k^nÃ. Mm³ Fsâ k`t¯ ssN sNm*p
fmapknsâ fp` bSns] sM¡n. Fsâ Iq*p kn^Â sNm*p {dm]v¡v fpNan`qsX AkapsX fp`sM«nWp
fpNan`m]n Ipjän. SÅ kn^`pw Iq*p kn^`pw AN¯n AkapsX fp` sM«v CX]n`m¡n sM¡n]tSmsX
fmap AkapsX NojvIp*v hz]w NXn¨p k`n¨p. Fsâ H^p ssN¿n HSp§m¯ AkapsX bªn fp`s]
sM¡n bnjn]m³ SpX§pt¼msa¡pfm\v bn¶n Wn¶p H^p làfm] SÅ k¶Sv.

Fsâ]pw fmapknsâ]pw CX]n H^p SÅ HmXn N]_n F¶v fm{Sfà NmkXn]psX bp_sN BapNÄ
FÃm^pw H^pfn¨p Wo§n]tSmsX fmap Fsâ N×p¶n Wn¶pw AN`m³ SpX§n. Akapw Sn^n¨p
tWm¡p¶ps*¦n`pw Fs¶ AkÄ N*nÃ. Np_¨p Uq^w Aksa Ss¶ tWm¡n tWm¡n Mm³ bn´pXÀs¶¦n`pw
FknsXt]m k¨p FWn¡v Aksa fnÊv– B]n. tl.. knan¨p\À¯n]n«p hUy Csöp b_ª tbms`]m]n
Fsâ Np«sâ AkØ.

Bįn^¡n Wn¶p fm_n Mm³ H^p f^¨pk«n k¶p Wn¶p. Aksa fnÊv– B]Sn SoÀ¯m So^m¯
tUgyfps*¦n`pw AkapsX tbmhnäokv {bSnN^\w F¶n Fs´¶nÃm¯ ht´mgfp*m¡n. A§sW Bt`mIn¨p
Wn¡pt¼mÄ B\v A{bSo£nSfm]n Mm³ B hpµ^ns] Nm\p¶Sv. F¶n Wn¶p GNtUlw C^pbSp foäÀ
ANs` Ft¶mXv bp_wSn^nªp H^p NnXn`³ I^¡v Wn¡p¶p. tl… AkapsX fpOw l^n¡pw H¶v
Nm\p¶nÃ. H^p BÄ¡q«t¯mXv hwhm^n¨p Wn¡pN]m\kÄ. Mm³ bSns] Sn^nªpw f_nªpw tWm¡n]n«pw
AkapsX fpOw N*nÃ. H^p Hm_©v Na_ns` hn¡v sfäo^n] sNm*pÅ b«p bmkmX]m\v
tkgw.ASnsâ tXm¸v AkapsX tUit¯mXv H«n NnX¡p¶p. bp_Nn knXÀ¯n]n«n^n¡p¶ WoafpÅ S`
fpXn]n fpøq IqXn]n^n¡p¶Sv AkapsX AjNv kÀVn¸n¡p¶p. NmSn Sq§n NnX¡p¶ hzÀ® N½`nÂ
{bNmlw S«n Sna§p¶p*v. C^p ssNNan`pw b«p bmkmX]v¡p fm¨v Bkp¶ Hm_©v Wn_¯n`pÅ Np¸n
kaNÄ. AkÄ CX]v¡v Nm`p]À¯pt¼mÄ Sna§p¶ hzÀ\ bmUhz^w. fmapkntW¡mÄ sI_n] sb¬Np«n
B\v. bs£ fmapkntW¡mÄ bSn·X§p klyS.

AkapsX bp_w emPw fm{Sw Nm\pWpÅqsk¦n`pw Aksa tWm¡n fSn f_¶p Wn¶p tbm]n Mm³ .

AkÄ FWn¡v FSnÀ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv klt¯¡v WX¶p SpX§n.MmWpw Aksa bn´pXÀ¶p. F¶n kÃm¯ BNmwg, B^m\v B
hpµ^n. AkÄ WX¡pt¼mÄ Sna§p¶ hzÀ® sNm`phpNÄ .. knXÀ¶p NnX¡p¶ B bm«p bmkmX. AkapsX
AhmVyfm] tdmZn tg¸v IpänWpw WX¡p¶Sv H¶pw {l²n¡m¯k®w Fs¶ {efn¸n¨n^p¶p. BÄ Nq«w
AkapsX bqÀ\ fpOw F¶n Wn¶p f_¨psNms* C^p¶p. AkapsX kl§an Wn¶p AkapsX sI_pSpw
bs£ tg¸v Dw DÅ fp` Fs¶ NqXpSÂ Akant`¡v– BNÀgn¨p. N*v b^nI]fpÅ Bt^m H^mÄ B\kÄ F¶v
Fsâ fWÊv Ft¶mXv f{´n¨psNm*n^n¶p.
Mm³ tWm¡n Wn¡tk AkÄ NmkXn]psX A¸p_s¯ klt¯¡v tbm]n Njnªn^p¶p. AkÄ¡p tWs^ C¸p_s¯
kl¯p MmWpw. M§apsX fp¶n NnX¶p BXp¶ NmkXn M§apsX CfNsa S½n f_¨p. AkapsX Hm_©v
b«p bmkmX NnX¶p Sna§ns¡mt* C^p¶p. HSp§n] WÃ tg¸v DÅ l^o^w. sI_pSpw WÃ BNm^
kXnkpw DÅ fm_nXw. sk® NXªSp tbm`pÅ Wn_w. M§apsX fp¶n Wn¶p H^p Wnfngw NmkXn sS¶n
fm_n. M§apsX N®pNÄ DX¡n. AkÄ Fs¶ tWm¡n bp©n^n¨p. FWn¡v Fsâ N®pNsa knlzhn¡m³
hmVn¨nÃ… Fsâ tUknN…. -!

AhmVyw…. Mm³ Fsâ N®pNÄ Sn^p½n… tUknN Ft´y F¶v Ft¶mXv BwPyw Nm\n¨p. Fsâ Cu
AWpK¯n]psX BNm^kXnkn BNrãWm]mt\m Mm³ C{S]pw tW^w A`ªSv? FWn¡v Akan Wn¶p N®pNÄ
FXp¡m³ hmVn¡p¶p*m]n^p¶nÃ. hUm hf]w tfmtZ¬ khv{S§Ä fm{Sw C«n^p¶ M§apsX tUkp Ct¸mÄ
b«p bmkmX A\nªp WmX³ huµ^y¯nsâ D¯f DUmi^\fm]n Fsâ fp¶n Wn¡p¶p. AkapsX N®nÂ
FjpSn]n^n¡p¶ N×gn AkapsX N®pNapsX Sna¡w kÀVn¸n¨p. Wà N«n]pÅ N_p¯ bp^nN§Ä¡v
WXpkn`m]n sI_n] Ipk¶ sbm«v. ASnWp fpNan IµW¡p_n. AkapsX ASnNw km] Sp_¡msS]pÅ
bSps¡]pÅ hwhm^w.bmkmX]n ssN bnXn¨p bs¿ bs¿ DÅ WX¯w. C^p Nknans`]pw Wp\¡pjn
Nm«n, Wn^¯n k¨n^n¡p¶Sv tbm`s¯ WÃ skap¯ bÃpw Nm«n]pÅ AkapsX In^n. Bs^]pw fWw
f]¡p¶ B huµ^yw AkapsX G«Wms\¦n`pw Fs¶]pw NojvsbXp¯n.

A¼` b_¼n bn¶oXpÅ hf]w fpjpkWpw Mm³ AkapsX NqsX In`kjn¨p. Hmt^m Wnfngkpw
tUknN]psX huµ^yw NqXn NqXn k^p¶Sm]n FWn¡v tSm¶n.
AkapsX Hmt^m In^n]pw DÂhkb_¼ns` lÐtNm`mi`§sa F¶n Wn¶p f_¨p.

kas^ sskNn B\v A¶v M§Ä ko«n F¯n]Sv. FÃmk^pw NnX¶n^p¶p. Mm³ At¸mapw tUknN]nÂ
fWwf_¶p Wn¶n^p¶p. AktamsXm¸w DÕk¸_¼n Wns¶Xp¯ Hmt^m tcmt«m]pw t{Nmbv sI]vSp Aksa
fm{Sw Mm³ tWm¡n Wn¶p. Fsâ AWpK¯n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F{S hpµ^n]m\v. AkÄ Fsâ sNm¨psb§an Wn¶p Ct¸mÄ bqÀ\fm]pw H^p hv{So
B]n fm_n]n^n¡p¶p.

Mm³ dmSv–_qfn N]_n W¶m]n H¶v NpanIv fpgnª khv{Skpfm]n kÀ¡v– G^n]]nt`¡v WX¶p.
AknsX A½ H^p ¹mÌnNv sNm« k¨n^n¡pw. ASn`m\v fpgnª khv{S§Ä fm_n]nXm_p. NqXmsS H^p
Np¸n S\p¯ skÅkpw FXp¡\w. ^s*®w AXn¡mWpÅSm. AXp¡a]pw Njnªp kÀ¡v– G^n]]n F¯n
Np«]nt`¡p Fsâ fpgnª {ZÊv– CXm³ tbm]t¸mam\v Mm³ ASv {l²n¨Sv. tUknN]psX B Hm_©v
b«p bmkmX. C¶v fpjpk³ Akan«p AkapsX f\kpw kn]À¸pfpÅ b«p bmkmX. Mm³ H¶v IpänWpw
Sn^nªp tWm¡n. AXp¡a]n k¶p H¶pNqXn imant`¡v tWm¡n. Cà B^pfnÃ. Dcvcv…. Fsâ
irU]fnXn¸v NqXn sNmt* C^p¶p. CSpks^ Mm³ Nm^yfm]n tUknNs] Np_n¨v In´n¨«nÃ. bs£
Ct¸mÄ…..

Mm³ bSns] B fpgnª b«p bmkmX FXp¯p. Mm³ tbm`pw A_nªnà Fsâ fpOw ASnt`¡p bqjv¯n.
AkapsX l^o^¯nsâ, kn]À¸nsâ f\w…tim… b_ª_n]n¡m³ bäm¯ AWpekw. Mm³ B PÔw fq¡nt`¡v
k`n¨p N]äns¡mt* C^p¶p. fSn f_¶p AkapsX b«p bmkmX]n Ipwdn¨p. Hmt^m Wnfngkpw Aksa
Ipwdn¡p¶tbm FWn¡v AWpeksb«p. Fsâ Np«³ AkÄ¡p tk*n NnX¶p bpa]pN]m]n^p¶p. At¸mam\v
Mm³ ASv {l²n¨Sv. tUknN]psX {dm]pw bmâohpw. Wà tNm«¬ {dm³ZZv N_p¯ {dm]pw bmâohpw.
Ak FXp¯t¸mÄ Ss¶ hvs{XIdnÄ ssX¸v Bs\¶v FWn¡v fWhn`m]n. Mm³ AkapsX {dm]pw bmâohpw
C^p tbm¡än`pw C«p Fsâ _qfn F¯n.Wà S\p¯ skÅw Hjn¨v ^*p sb¤v k`n¨p. ASnWp tlgw
AkapsX bmâohv Mm³ fq¡nt`¡v k`n¨p N]än. C¶v fpjpk³ AkapsX bq_v sbmSnª B bmâohv
Hmiv… AkapsX {dm]v¡pw WÃ PÔfp*m]n^p¶p.

Mm³ sdZnt`¡p NX¶p Fsâ Sp\nNÄ k`n¨q^n. F¶n«v Fsâ tUknN]psX bmâohv Mm³ k`n¨n«p.
hv–s{X¨dnÄ B]SpsNm*v Fsâ A^]n ASv N]_n. Fsâ Np«³ AkapsX bmân]n sM^nªfÀ¶p. Mm³
AksW AkapsX bmâohnWp fpNan`qsX SjpNn. AkapsX {dm Mm³ Fsâ fpO¯n«p D^¨p. AkapsX
bmân]psX hvbÀlWkpw Fsâ St`mX`pwNqXn B]t¸mÄ Fsâ Np«³ sk«n kn_¨p. hmVm^\ H^pbmXv
hf]w bnXn¨p Wn¡p¶ FWn¡v C¶v GSp hf]kpw k^pw F¶v FWn¡p_¸m]n^p¶p. Mm³ sfmssdÂ
FXp¯p Fsâ tUknN]psX B In{S§Ä H¶pNqsX tWm¡n. AkapsX fpOw fm{Sw fSn]m]n^p¶p Fsâ
irU]fnXn¸v Nq«m³. Mm³ tUknN]psX Ip*pNÄ hqw sI¿tk Fsâ Np«³ tUknN]psX bmâohv bm`nÂ
NpSnÀ¯n.

(SpX^pw )

Leave a Reply