കഞ്ചൻ സുഖു 3 [യോദ്ധാവ്]

Posted by

കഞ്ചൻ സുഖു 3

KANJAN SUKHU PART 3 AUTHOR : YODHAVU

PREVIOUS PARTS | PART 1
[https://kambimaman.com/kanjan-sukhu-part-1-author-yodhavu/]| PART 2
[https://kambistories.com/%E0%B4%95%E0%B4%9E%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%BB-%E0%B4%B8%E0%B5%81%E0%B4%96%E0%B5%81-2-%E0%B4%AF%E0%B5%8B%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%B5%E0%B5%8D/]
|

KnWvhnsNm¨nsâ Du¼Â {bt]mP¯nWv tlgw Mm³ W¶m]n H¶v NnX¶p_§n…. N®pw Sn^pfn FjptWäp
tWm¡n]t¸mÄ hf]w sskNpt¶^w 5 f\n….. fp_n]n Wn¶p imant`¡v k¶Spw Fsâ tft`¡v H^p
Im¡v k¶p ko\ tbms` Mm³ WXpkXn¨p thmc]nt`¡v ko\p…. Fsâ fpNan em^fpÅ Ft´m H¶v
NnX¡p¶Sv tbms`…. thmc]n NnX¶p Fsâ S` D]À¯n tWm¡tk B\v Mm³ B fm³tbXs] BUyfm]n
Nm\p¶Sv….., WÃ Sna¡fpÅ k`n] 2 D* N®pNÄ…. B N®pNÄ¡v– Mm³ CSpks^ Nm\m¯ Ft´m
klyS……. Akapw Fsâ N®pNant`¡p Ss¶ tWm¡n NnX¡pkm]n^p¶p……

“”B^m…. F´m? “”….Fsâ tImUyw…
At¸mam\kÄ Fsâ tf`n Wn¶p bSns] S¸n SXªp Fjpt¶äSv….. Mm³ tWm¡n WnÂs¡ Fsâ fp¶nÂ
Wn¶p 2 k¯]v¡ k`p¸fpÅ fp`NÄ D]^p¶p… Fsâ tWm«w AkapsX N®pNan Wn¶p fm_n AkapsX
fp`Nant`¡m]n^p¶p…….

“”thm_n, Fsâ Nm`p sS¶n….A_n]msS…. “”

Mm³ AkapsX fp`Nan Wn¶p N®v fmän…. Ft¶maw Ss¶ D]^fpÅ… ASymkly¯nWp SXn¨ k«
fpOtfmXv NqXn] H^mäw I^¡p….AkapsX B D*¡®pNÄ Bs^]pw H¶v BNÀgn¨p tbmkpw. slXm Mm³
Cksa CknsXm¶pw N*n«nÃtÃm…. AkÄ GSms\¶p tImUn¡m³ tbmNtk f½n imant`¡v NX¶p k¶p….

“”C¶mXn sNmt¨ “” f½n AkÄ¡p Np_¨p ssbh sNmXp¯p
“”Mm³ At¸mÄ tbmt]¨pw k^mw `nhm½n¨n “” AkÄ WX¶p Wo§n….

“”ASm^m A½¨n ? “”
“”Biv WnW¡v fWhn`m]ntÃ…. ASv dn³hn…. W½psX hpOpknsâ em^y…. “”
“”hpOpknsât]m ? GSp ? N©³ hpOpknsâ em^yt]m ? “”
“”AtSXm…. Hmiv… Wo N*«nÃtÃ… Mm³ AS§p f_¶p tbm]n…. Mm³ WnW¡v Im] FXpt¯¨p k^mw “”

N©³ hpOpknsâ N`ym\w Njnªn«v GNtUlw H^p kÀgfm]n…. bs£… Cu I^t¡m??? AktWm…. FWn¡v
knlzhn¡m³ hmVn¨nÃ…. Mm³ koXnsâ fp³kl¯v– tbm]n dn³hn WX¶p Wo§p¶Sv {l²n¨p…..
ssUktf F¶m Bäw I^¡m…. ASv AtÃ`pw A§sW B\tÃm…. F_n]m³ A_n]mkp¶ksâ ssN]n kXn
sNmXp¡n`tÃm……..

A§sW Bt`mIn¨p Wn¡pt¼mam\v AKvf B kjn k^p¶Sv….

“”Aan]m… Fs´Ã…. “”
“”Biv Fs´Ã….. “”
“”kmXm H¶v N_§nt]¨p k^mw…. “”
“”Biv… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p fnWnäv FXm “”

ko«n N]_n f½nt]mXv b_ªp AKvf`nsâ ssd¡nsâ bn¶n N]_n M§Ä WmXv sS*m³ C_§n…. AKvfÂ
Fsâ dm`yNm` hpir¯m\v…. FÃm sS½mXn¯^kpw M§Ä H^pfn¨m\v sI¿m_v…. BUyfm]n sNm¨v
bphvSNw km]n¨Spw Sp*v bXw N*SpsfÃmw H^pfn¨p Ss¶…. hnP^äv k`n¡m³ Fs¶ Ak³
bYn¸n¨t¸mÄ Mm³ AksW skÅfXn¡m³ bYn¸n¨p…..

M§Ä N*pfp«pt¼msams¡ {bVmW hwhm^ kng]w N¼n B]n^n¡pw….. Wm«ns` FÃm I^¡pNsa Np_n¨pw
bns¶ bYn¸n¡p¶ Xot¨jv–hnsW Np_n¨pw bns¶ M§apsX hpir¯p¡apsX sb§·ms^]pw WÃ I^¡v
A½fms^]pw Np_n¨v N¼n b_]pN M§apsX {bVmW timdn B\v…. timÌ`n tbmkpt¼mÄ Mm³
AKvf`nsW kÃmsS fnÊv– sI¿m_p*v.A§sW Bt`mIn¨p Wn¡tk B\v Mm³ N©³ hpOpknsâ em^y
dnWvhns] N* Nm^yw Mm³ AktWmXp b_]p¶Sv.

“”Hmav H^p Hs¶m¶^ sFäw B\v tKmtfmsW…… “”

“”AsS H^p Bäw I^¡v…. F¶m fp`]pw Np*n]pfm “”

“”Nps_ Wmam]n Hmav Fsâ D_¡w sNXp¯\v “”

“”F¦n Wo CWn D_§nt¡m AKvfs`…. AkanWn Cu tKmtfmsâ B\v “”

“”A¿Xm…. dm¡n DÅkÀ CknsX Np®]pw sbm¡n C^n¡\Sv km\fXn¡m³ fm{SfÃ…. “”

“”Hmiv….. AkapsX B N®pNÄ…., Wo fp«n tWm¡nt]m Aan]m “”

“”tWm¡ns]X…. bs£ H^p bnXp¯w S^p¶nÃ…. F¶m N`n¸pw Aà “”

“”Nj¸pÅ sFäw Bt\m ? “”

“”ASv tImUn¡t\m tKmtfmsW…. CSptbm`pÅ sFä¯nsWs]ms¡ N©³ F´p Nm«mWm? “”

“”ASm MmWpw Bt`mIn¡ms\…. FjptWäp Wn¡m³ KokWnÃm¯ N©³ Cu I^¡nsW F´p Nm«mW….
AkapsX fp` Du¡ms\¦n Ss¶ tk\w Wà Dln^p….Nmky fmVksW tbm`s¯ sFäw Asà “”

“”FWn¡v A¶m t^gvfs] tbms` B\v tSm¶n]Sv “”

“”AsSSm sFäw ? “”

“”FXm A¶m…. A¦fm`n]ns` `n¨n tI¨n…. “”

“”Biv… N_Nväv Aan]m “”

“”tKmtfmsW Wo Cu CX]m]n«p N¼n]n {l² kas^ Np_km\v…. tfmlw tfmlw….. “”

“”Biv…. CWn Dgm_m¡\w Aan]m “”

Np_¨p tW^w NqXn AKvf`nsâ AXp¯v In`kjn¨p Mm³ ko«n F¯n]t¸mta¡pw hf]w 8 f\n]m]n…..
tWs^ KnWvhn]psX fp_n]nt`¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sI¶v….. C¶v ^m{Sn SNÀ¡mWpÅSm….. bs£ KnWvhns] AknsX Nm\mWnÃ….. slXm…
CkÄ FknsX tbm]n….

“”f½n…. Kn³hn F´ns]? “”

“”AkÄ Bân]psX ko«n tbm]n… Wmsa k^p….””

Fsâ hN` fqXpw tbm]n “”AknsX¶m C{S ASymklyw? “”

“”Biv…. Wmsa Adn PÄcn tbmkpNtÃym… Bâns¡m^p ssN him]¯nWp knan¨SmXm… b¸]pw Wmsa
k^nN]pÅp… b¸m] Aks^ F]À tbmÀ«n sNm*v knXp¶Sv…. “”

ssf^v…. Fsâ FÃm Btklkpw tbm]n…. sN«jn¨p kn« d`q\nsâ AkØ]m]n FWn¡v…. ^m{Sn
KnWvhns] W¶m]n H¶v bqlmw F¶v knIm^n¨Sm\v… FÃmw Wln¸n¨p….

{btSyNn¨v H^p DÕmikpw CÃm¯ ^m{Sn…. e£\w Njn¨p tW^s¯ NnXs¶¦n`pw D_¡w
k^p¶p*m]n^p¶nÃ…… Nps_ tW^w bm«v tN«v NnX¶p…. fWÊn KnWvhn]psX l^o^w
fm{Sfm]n^p¶p…. Fsâ Npªp sb§Ä CWn Fs¶¶pw Fsâ sb®m]n^n¡pw F¶v HmÀ¯t¸mÄ Ss¶ Np«³
sbm§m³ SpX§n…. Mm³ FjptWäp dmPnWpÅn B^pw Nm\msS k¨n^n¡p¶ sKþZn FXp¯p Hs^®w
AN¯m¡n….. imkq WÃ hfmVmWw…. Hs^®w NqXn AXn¡mw…. sFhv FXp¡m³ Mm³ Nn¨\nt`¡p WX¡tk
B\v B kÃm¯ lÐw tN«Sv…. FknsX Wn¶m\v…. H¶pw fWhn`mkp¶nÃ….. 2 tb^v Fs´m¡t]m
hwhm^n¡p¶p*v bs£ kyàfÃ…. bs£ k^p¶Sv H^p hv{So]psX ho¡m^ lÐ§Ä Ss¶…..

“”H¶v bSps¡ Dut¡Xm St¿man “”

lÐw tN«Spw Mm³ sM«n ssUktf f½n…. AsS f½n]psX lÐw Ss¶…. lÐw fpNans` Wn`]nÂ
Wn¶m\v…. Mm³ bSns] sÌ]À tNhv N]_n…. bXnNÄ N]_pwtSm_pw f½n]psX Nmfhz^w FWn¡v
skàfm]n tNÄ¡mw….

“”NpWnªp WnÂs¡Xn bq_n tfmsa…. “” ssUktf Cu lÐkpw FWn¡v kas^ b^nI]fpÅSm\tÃm…..b¸m
Asöp D_¸p…. bns¶ B^pfm]n« f½n…..

Mm³ lÐfp*m¡msS bSns] tNm\n¸XnNÄ N]_n…. fpNans` Wn` H^p k`n] imÄ B]n«v
FXp¯n^n¡p¶Sm\v….. tNm\n¸XnNÄ N]_n sIÃpt¼mÄ Ss¶ H^p {Pn kmSn k¨n«p*v…. ASv
Sp_¶p NnX¡p¶Sv Mm³ tNm\n¸Xn N]_n]t¸m Ss¶ {l²n¨n^p¶p….. sI_n] H^p {bNmlkpw
ASn`qsX k^p¶p…. GtSm H^p ss`äv fm{Sw C«Smkpw….

“”tfman tN_n AXns¡Xn `nhn bq_n CWn “”

Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ko*pw sM«n….C§sW b¨ sS_n b_ªp f½ns] Nan¡p¶Sv B^m\v….. FÃmk^psX]pw
fp¶n b¡m Zoshâv B] f½ns] ka¡m³ tbm¶k³ B^m\v…..

Mm³ AkhmW bXn]pw kas^ {l²t]msX N]_n fSn`n f_ªp Wn¶p imant`¡v tWm¡n]t¸msa Fsâ km
Sp_¶p tbm]n….. f½n H^mapsX fpNan Wn¶p AÊ`m]n Np® sbmSn¡p¶p….. f½n]pw AkWpw NnÊv
AXn¡p¶SpsNm*v Aksâ fpOw FWn¡v Nm\pkm³ hmVn¨nÃ. Mm³ Aksâ fpOw N*p bnXn¡pkm³
b^fmkSn {lfn¨p…. bs£ f½n]psX fpXn Aksâ fpOw F¶n Wn¶p f_¨p…. f½n]psX skap¯p
SpXp¯ bp_w emPw fm{Sfm\v FWn¡v Nm\pkm³ hmVn¡p¶Sv…. f½n]psX bp_w emPw D]À¶p
Smjv¶psNm*n^n¶p… f½n H¶v S` D]À¯n]n^psW¦nÂ…. CsSs´m^p NnÊv AXn]m\v ssf^v….
f½n]psX]pw Aksâ]pw sSm«¸p_¯v– f½n]psX ssWän]pw AXn bmkmX]pw….. bns¶ H^p Wo`
Ko³hpw H^p N_p¯ gÀ«pw…. ssUktf hv{Xn¸pNÄ DÅ B N_p¯ gÀ«v FWn¡v Wà b^nI]fp*tÃm…..
slXm CsSWn¡_n]mw…. HmÀf]psX sSm«^nNn`p*v….. “”AKvf “”

H^p Wnfngw eqfn bnaÀ¶p tbmkp¶Sm]n FWn¡Wpeks¸«p…. AsS AKvfÂ…. sskNpt¶^w fpjpk³
N_§m³ tbm]t¸mÄ AkWn« gÀ«v CSp Ss¶…. NqsX Wn¶p Wm_n Fsâ f½ns] Ss¶ b\nStÃm….. Mm³
Bt`mIn¨p Wn¡tk f½ns] f^n¨n«p AKvf f½n]psX fpNan k¶p…. Aksâ fpOw FWn¡nt¸mÄ
kyàfm]n Nm\mw…. f½n]psX Nm`pNÄ AN¯n k¨p AKvf f½n]psX bqÀ AXn¨p sbman¡pN]m…..
ssUktf Ak³ f½ns] »mNv–sf]v sI]vSSv ktÃmw B]n^nt¡m…. bs£ A¯^¯ns`m^p FN-vhvs{bg³
AÃ f½n]psX fpO¯v. f½n ASv l^n¡pw BhzUn¡p¶p*v….

“”F{S Wmam]n tfmsa…. “” AKvf b_]p¶p

“”AXn¡p AKp… AXn¨p sbman¡v Wnsâ hz´w bq_p “”

“”BXn Nj¸n…. H^mjvI]m]n Wns¶ sSmXmsS…. Dcv “”

“”AtSXm fpt¯…. Wnsâ Np® Im¸sS FWn¡v f^ymU¡v D_§m³ bäp¶p*m]ntÃXm “”

“”F¦n I¸Xn bq_n “” AKvf f½n]psX fpNan Wns¶jpt¶äp Aksâ fpjp¯ Np® Wo«n…. Fsâ
A{S]pw k`p¸fnà bs£ Wà fpjp¸pÅ hp¶Sv Np® Fsâ f½n BÀ¯nt]msX tWm¡p¶p…

f½n fp«pNm`n C^p¶p H^p f]kpfnÃmsS AKvf`nsâ Np® fpjpk³ km]nWN¯m¡n Du¼nk`n¡m³
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpX§n . H^p Wnfngw Fsâ {l² fpjpk³ f½n]n`m]n^p¶p….. Fs´m^p NnXn`³
I^¡m\v Fsâ f½n….. k`n] Nm`pNÄ… knlm`fm] SpXNÄ… sI_n] ImXn] k]À… sNmjp¯ ssNNÄ….
bns¶ Wà ^*p Sq§n] I¡ fp`NÄ….. Wà k`p¸fpÅ knXÀ¶ fp`¡®pNÄ….. KnWvhns] C§sW Npäw
b_]pw…. Cu sfmS`nsâ Atà tfmap…bns¶ C§sW k`p¸fpÅ fp`NÄ CÃmSmkpw….. f½n]psX fp`NÄ
N*t¸mÄ Ss¶ Fsâ Nt{*mÄ tbm]n.
f½n Ip*pNÄ tIÀ¯v AKvf`nsâ Np® k`n¨p I¸pN]m\v….. AKvf bpaNw sNm*v WXp kaªp
Wn¡p¶p. f½n]psX S`]n bnXn¨p Ak³ Np® fmN-vhnfw f½n]psX km]v¡NtS¡v AXn¨p
tNäp¶p*v…. f½n Bt\Â B{N´t¯msX AksW I¸n k`n¡p¶p.

“”fSns]Xn bq_n…. CWn Wnsâ bq_p Mm³ I¸s« “”

f½n H¶qsX W¶m]n Aksâ Np® I¸n k`n¨p F\oäp…. ^*p tb^pw NnÊv AXn¨p…. ASv N*mt`
A_n]mw f½n bqÀ\ h½St¯msX DÅ b^nbmXn Bs\¶v…. Ak³ f½n]psX sIkn]n Ft´m b_ªp… f½n
sI_pSm]n bp©n^n¨psNm*v AknsX D*m]n^p¶ thmc]n C^p¶p… Nm`pNÄ ssN Dbt]mPn¨v AN¯n
bnXn¨p bq_p {bUÀln¸n¨p….
ASv N*Spw Mm³ A_n]msS Fsâ Np«sW tSm`n¡m³ SpX§n…. Np_¨p t^mfw fm{SfpÅ WÃ k`n]
bqÀ…. bp_t¯¡p SÅn Wn¡p¶ In{S l`ew tbm`pÅ WÃ
N_p¯ N´pNÄ….
“”km…. k¶p sI¿v “” f½n b_ªp…
“”F¶n«v? “” AKvfÂ
“”H¶v km AKp “”
“”b_s]Xn bq_n…. “”
“”k¶p Wnsâ sN«nt]mansâ bq_p I¸n Sm Fsâ AKvf C¡ “”

ssUktf sN«nt]ma??? Nm^y§Ä AknXw ks^ F¯nt]m

AKvf fp«v Np¯n C^p¶p f½n]psX N´v I¸n k`n¡m³ SpX§n…. f½n ssNsNm*p Aksâ fpOw
AkapsX…. Aà f½n]psX bq_nt`¡v tIÀ¯p….. Ak³ I¸p¶Snsâ lÐkpw f½n]psX lo¡m^ lÐkpw
fp_n fpjpk³ fpj§n.

Wnfng§Ä¡Nw f½n]psX tS§Â H^p A`À¨]m]n fm_n…. f½n ssNNÄsNm*v Aksâ S`]n bnXn¨fÀ¯n…
f½n]psX Nm`pNÄ AKvf`nsâ tSman`qsX Ipän…. AKvf ^*p ssNNÄ sNm*pw f½n]psX SpXNÄ
Ipän…. AKvf`nsâ ssNNapsX fpjpk³ Woakpw tk*n k¶p f½n]psX fpjp¯ SpXNsa
kn^n]pkm³…..

“”imkq…. C¡… AKp ¡….. FWn¡nWn k¿…. fmSmtk N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv “” f½n A`_pkm³ SpX§n….
bs£ AKvf bnXn knXp¶ `£\fnÃ… f½n]psX skÅw I¸n k`n¨p NpXn¡pkm Wm]nsâ
tfm³…..f½n]psX N®pNÄ fnjnÑv bp_¯v k^m³ tbmNp¶ tbms`…. AKvf I¸`nsâ tkPS Nq«n F¶v
f½n]psX A`À¨]n Wn¶_n]mw….. AKvf S` làfm]n f½n]psX bq_n D^¨p… sbXp¶sW Ak³
f½n]psX Nm`pNapsX CX]nÂWn¶p fpOsfXp¯p. Ak³ Aksâ kn^`pNÄ f½n]psX bq_nt`¡n«p… ftä
ssN sNm*v N´pw D^¨tSmsX f½n hzÀPw Nm\m³ SpX§n….

Mm³ tWm¡n Wn¡tk f½n k`ns]m^p A`À¨ C«p …. WWª bq_n Wn¶pw skÅw ImXn…. Dcv…
kÃms¯m^p NmjvI Ss¶…. f½n UoÀQlzmht¯msX bn¶nt`¡v f`À¶p ko\p…. lzmh¯nWWph^n¨p
D]À¶p sbm§p¶ f½n]psX I¡ fp`NÄ… H^p Wnfngw f½ns] b®m³ Nn«n]n^ps¶¦n F¶v Mm³ At¸mÄ
B{Pin¨n^p¶p….. AKvf f½nt]w tWm¡n A§sW Wn¡pkmWv… AkWp fSn]m]n«nà F¶v Aksâ Np`¨p
Wn¡p¶ Np® N*m A_n]mw…. Ak³ f½n]psX Nm`pNÄ AN¯n AXn¡m³ SpX§n…f½n ssNNÄ sNm*v
AKvf`nsâ fp_psN sN«nbnXn¨p…. Hmt^m AXn]n`pw AKvf tkPSNq«n…. X¸v… X¸v… lÐw
fp_n]n BsN fpjpNm³ SpX§n…. FWn¡pw B NmjvI N*p bnXn¨p Wn¡m³ hmVn¨nÃ….. Np®
sSm`n¡p¶ hvboZv Mm³ Nq«nsNm*n^p¶p…. f½n]psX A`À¨ Fsâ NmSpNsa bpaNw sNmÅn¨p….
AKvf`nsâ ÌmfnW Fs¶ AÛpUs¸Xp¯n… f½ns] tbms` H^p I^¡nsW C{S]pw tW^w F§Wm…. Hmiv….
FWn¡v bnXn¨p Wn¡m³ hmVn¨nà Mm³ Np®¸m`v AXn¨p fSn`nt`¡p sS_n¸n¨p…. Mm³ tWm¡n
Wn¡tk k`ns]m^p A`À¨t]msX AKvf Fsâ f½n]psX bq_p Wn_¨p…. SaÀ¶p f½n]psX fpNant`¡p
ko\ AKvf`nsW f½n IpwdW§Ä sNm*p fqXn…

Mm³ A§sW tWm¡n Wn¡tk B\v f½n]psX fnjnNÄ Fs¶ UÀln¨Sv…. f½n N*Spw Mm³ bqÀ\fm]pw
fSn`nWp bn¶n Im^n Wn¶p…. ssUktf f½n Fs¶ l^n¡pw N*p Nm\ptfm… Mm³ bSns] S` Wo¡n
tWm¡pt¼mapw f½n]psX tWm«¯n sb«p…. Mm³ Fsâ tdmN-vhmÀ k`n¨n«p AknsX Ss¶ Wn¶p….
H¶pNqXn tWm¡n]t¸mÄ AKvf`pw f½n]pw b^hvb^w sN«nbnXn¨p NnX¡p¶ NmjvI]m\v N*Sv…..

bntä¶v kas^ sskNn]m\v Mm³ D_¡fp\À¶Sv. KnWvhn]pw b¸]pw Bân]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ko«nÂWn¶pw CWn]pw Sn^ns¨¯n]«nÃ.f½n C¶s` H¶pw hwekn¡m¯ tbms` B\v
Fsâ]Xp¯p sb^pfm_n]Sv.f½n]psX Cu sb^pfmäw F¶n hwl]w hrãn¨p.slXm f½n At¸mÄ Fs¶
N*ntÃ…., A§sW k^m³ kjn CÃtÃm…., bs£ f½n]psX fpO¯pWn¶v Ft´m DSvN\vY bn¶oXv FWn¡v
fWhn`m¡m³ Njnªp…. tW^w D¨]mkm_m]n.f½n CSpks^ C¶s` WX¶ hweks¯¡p_n¨p H^£^w
fn*n]«nÃ,MmWpw. Np_¨p tW^w NqXn Njnªm b¸]pw KnWvhn]pw k^pw. At¸mÄ Cu Nm^yw
f½nt]mXv hwhm^n¡pkmWpw hmVn¡nÃ. F´ptk\w F¶ Bl¦]n Mm³ WnÂs¡ B\v f½n Fs¶ f½n]psX
fp_n]nt`¡v knan¨Sv….

“”F´m f½n? “”
f½n WnlÐ]m]n Ss¶ Wn¶p… f½n¡v Ft´m b_]\w F¶p*v bs£ hmVn¡p¶nÃ…
“”b_ f½n… Ct¸mÄ tks_ B^pw CÃtÃm “”
f½n b_ªp SpX§n

“”Wo C¶s` fpjpk³ N*m]n^pt¶m? “”
H^p Wnfngw MmWpw WnlÐWm]n….

“”½v…. N*p….f½n¡v F´m bän]Sv….F§sW b¸s] ISn¡m³ tSm¶n? “”

“”ASv b_ªm WnW¡v fWhn`mknà tKmtfmsW “”

“”FWn¡v Ct¸mÄ ASv fWÊn`m¡pkmWpÅ {bm]w B]n f½n…., F§sW f½n¡v… ASpw B Wm_n
AKvf`pfm]n… Aksâ N¿n`n^p¸v Fs´ms¡ Bs\¶_nt]m f½n¡v… FÃm^pw Cu Nm^yw A_nªmÂ? “”

“”Cà tfmsW… tks_ B^pw A_nª«nÃ…. Wo]pw KnWvhn]pw fm{Sw “”

“”Kn³hn? KnWvhn¡v A_nt]m? “”

“”A_n]mw… bs£ Ft¶mXv AkÄ CSpks^ tImUn¨«nà “”

“”Ak³ AKvfÂ… Ak³ Bt^msX¦n`pw b_ªmt`m? “”

“”AKp… AÃ.. AKvf b_]nÃ…. “”

“”f½n¡v AksW A_n]nà “”

“”FWn¡v AksW A_n]mw… MmWpw AKvf`pfm]n dÔw SpX§n]n«v Ct¸mÄ 2 kÀgw B]n “”

2 kÀgtfm…. ssUktf… Ak³ Fsâ tSman ssN]n«p WX¶p Fsâ f½ns] Ss¶ Du¡n]tÃm

“”FÃm¯nWpw Nm^\w Wnsâ b¸m Ss¶]m “”

“”b¸t]m? “”

“”AsS… tKmtfmsW Cu Nm^yw b_ªp Wo AKvf B]n«v {blvWw D*m¡^pSv “”

“”bns¶… Mm³ CSv N*nà F¶v WXn¡t\m? “”

“”AsS “”

“”Fsâ sdÌv {c*v Fsâ f½ns] Nan¡p¶Sv Mm³ N*nà F¶v WXn¡\w AtÃ? “”

“”AsS …. Nm^\w Ht^ tIm^]n bn_¶ Fsâ ^*p f¡apw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv S½n Nan¡p¶Sv Mm³ N*nà F¶v WXn¡p¶nsÃ? “”

“”f½n? “”

“”Wo H¶pw b_]*… Wo]pw KnWvhn]pw S½n`pÅ dÔw FWn¡_n]mw….. “”

Fsâ sSm* kän k^ap¶Sp tbms` FWn¡v tSm¶n….. CsS§sW f½n… H^p Wnfngt¯¡v FWns¡m¶pw
f½nt]mXv b_]mWp*mÀ¶nÃ…..

“”f½n F§sW ASv? “”

“”FXm… Mm³ Wn§sa ^*ntWw sbä SÅ]m\v….FWn¡v Wn§sa fWhn`m¡m³ ASnNw dp²n H¶pw tk*….
b`t¸mapw Wo]pw Kn³hn]pfm]pÅ ImäpNÄ Mm³ Aka_n]msS km]n¨n«p*v. Wo]pw Akapw CksX
NnX¶p N«nNq«p¶Spw tW^n«v N*n«ntÃ`pw FWn¡_n]mw…. “”

FWn¡v f_pbXn H¶pw D*m]n^p¶nÃ….. “”f½n… b¸m? “”

“”CÃ… b¸]v¡v A_n]nÃ…. “”

“”½v “” FWn¡v bNpSn hfmVmWfm]n

“”At§À¡p F´_n]m³…. At§^m\v Fsâ Cu AkØ¡v Nm^\w “”

“”b¸t]m? b¸m F´p sI]vSp? “”

“”AS_n]t\Â Wo C¶v ^m{Sn C¶s` k¶ hf]¯p fpNans` fp_n]nt`¡v km… As¸m A_n]mw b¸]v¡v
F´m t{bm»w F¶v “”

sskNpt¶^fm]n b¸]pw KnWvhn]pw k¶t¸mÄ…. Kn³hn k¶ DXsW Ss¶ Fsâ fp_n]n k¶p Fs¶ sN«n
bnXn¨p Ipwdn¨p…. Mm³ f½n]pfm]pÅ hwhm^¯nsâ imt§mkÀ fm_msS Wn¡p¶SnWm Nm^yfm]n
Sn^ns¨m¶pw sI]vSnÃ…. AkÄ H¶pNqXn Fsâ NojvIp*pw tf Ip*pw I¸n k`n¨p…. Mm³
Nm^yfm]n H¶pw sI¿m¯Sv sNm*kÄ tImUn¨p…

“”C¶s` Mm³ b_]msS tbm]SpsNm*v bn\¡fmt\m C¨m]? “”

“”G]v bn\¡sfm¶pfnà tfmsa “”

“”½v… CWn Dt*`pw C¶v ^m{Sn Mm³ SoÀ¡pw “” AkÄ Fsâ sIkn]n f{´n¨p….

“”FWn¡v WÃ S` tkUW tfmsa ASm… “”

“”F¦n _Ìv– FXp¡p C¨m] “”

^m{Sn fpjpk³ Fsâ fWÊv AhzØfm]n^p¶p. f½n F´nWm]n^n¡pw ^m{Sn fpNant`¡p k^m³ b_ªSv.
CSnWnsX Kn³hn {bUÀlW b^nbmXn SpX§n]n^p¶p… Nn«p¶ Akh^¯n FÃmw AkÄ FWn¡v fp³bnÂ
fp` {bUÀln¸n¨p…. A§sW ^m{Sn A¯mjw Njnªp Mm³ bSns] KnWvhns] Fsâ fp_n]nt`¡v
knan¨p…., Aksa sN«nbnXnIv W¶m]n Ipwdn¨ tlgw Mm³ S`tkUW]m\v C¶v ^m{Sn b^nbmXn
H¶pw tk* F¶v AktamXv– b_ªp. bmkw KnWvhnsNm¨nWp Wn^ml]ms]¦n`pw Mm³ AkapsX
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fp`NÄ W¶m]n S¸n AkapsX h¦Xw fmän

“”Hmiv… C¨m] C§sW fp` sM¡tÃ…. FWn¡v Ft´mtbms` Bkp¶p…. “”

“”Wmsa ^m{Sn Bks« tfmsa… Wns¶ Mm³ D_¡nÃ…. “”

“”½v… C¨m]…. Mm³ C¶p C¨m]sW Bt`mIn¨p kn^`nt«ms«? “”

“”sSm«p tbmk^pSv Fsâ sNm¨v bq_n….. Wmsa Cu¨]Wp WÃ {cgv B]n Sn¶mWpÅS…. “”

“”l^n C¨m]… Wmsa C¨m]³ Fs¶ Nan¡p¶Sv ks^ Mm³ AknsX sSmXnÃ…. “” M§Ä b^hvb^w
Ipwdn¨p….

^m{Sn Gs_]m]n…. FÃmk^pw NnX¶p… Np_¨p Njnªt¸mÄ f½n]psX _qfnsâ tZmÀ Sp_¡p¶ lÐw Mm³
tN«p… Mm³ bSns] sI_pSm]n Fsâ kmSn Sp_¶p tWm¡n… f½n]pw b¸]pw fpNant`¡p N]_n
tbmkp¶p…. Mm³ bSns] fp_n]n Wn¶_§n tNm\n¸XnNÄ N]_n…. C¶s` Wn¶ tbms` fpNanÂ
fSn`nWp f_kn Wn¶p imant`¡v tWm¡n…. f½n]pw b¸]pw Ipwdn¨psNm*n^n¡]m\v… Ipk¶ Na_nÂ
skap¯ bq¡apsX Znssh³ DÅ H^p fmN-vhn B\v f½n C«n^n¡p¶Sv…. fpXnNÄ NqXn Ajn¨p
knXÀ¯n C«t¸mÄ f½ns] Nm\m³ H^p I^¡v Bâns] tbm`p*v….. bn¶oXm\v Mm³ fWhn`m¡n]Sv…
AkÀ Ipwdn¡pN]Ã… f½n… f½n fm{Sfm\v b¸s] Ipwdn¡p¶Sv… f½n b¸]psX Ip*v I¸n k`n¡p¶p…
b¸m sk_psS Wn¡ps¶ DÅp…. f½n b¸]psX Xn gÀ«v Du^n Naªp… `p¦n¡pÅnt`¡p ssN]n«p
b¸]psX Np«sW tSm`n¡m³ SpX§n…. b¸m thmc]n C^p¶tSmsX `p¦n Du^n Naªp f½n fp«pNp¯n
C^p¶p b¸]psX Np«sW I¸m³ SpX§n… bs£ b¸]psX Np«³ N¼n Bkp¶tS CÃ…. Ak³ H^p
d`kpfnÃmsS HXnªp NnX¡pkm\v. b¸]v¡v F§sW N¼n BkmSn^n¡m³ Njn]p¶p…. f½n F´p
^hN^fm]n B\v Du¼p¶Sp… N*p Wn¶ Mm³ Ss¶ km\fXn¡m³ SpX§n…. Np_¨p tW^w I¸n]n«pw
b¸]psX Np«Wv fmäw Nm\mSn^p¶ f½n FjptWäp Wn¶p fmN-vhn Du^n fmän…. skap¯ k`n]
{dm]n f½n]psX I¡ fp`NÄ Sq§n NnX¡p¶p.Ipk¶ AXn bmkmX B\v f½n C«n^p¶Sv…. N£¯n H^p
t^mfw tbm`pfnÃ…. Mm³ A§sW tWm¡n Wn¡tk f½n {dm]pw AXn bmkmX]pw Du^n fmän…. f½n
bmâohv C«n«nÃm]n^p¶p…. t^mfw CÃm¯ AÊ bq_p…. Np*n N*m Ss¶ Nt{*mÄ tbmkpw…. H¯
l^o^fpÅ NnXn`³ I^¡p. AsS f½n AÃ… I^¡v… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AÊÂ I^¡v…. b¸]v¡v F§sW Nt{*mÄ sI¿m³ bäp¶p.
f½n b¸]psX AXpt¯¡v Wo§n fp`NÄ I¸m³ sNmXp¯p… b¸ B I¡ fp`Nsa sk_psS H¶v Ipwdn¡ps¶
DÅp… tl FWn¡v Nn«n]n^pt¶Â Sq§n NnX¶p I¸mfm]n^p¶p… A{S]v¡p*v f½n]psX f`Wn^NÄ…
Sq§n NnX¡p¶ Wà skap¯p SpXp¯ I¡NÄ…. b¸]psX S\p¸³
{bSnN^\w N* f½n b¸]psX fpNan N]_n C^p¶p F¶n«v bqÀ b¸]psX N¼n Bkm¯ Np®]n D^¡m³
SpX§n…. bs£ b¸]n H^p fmäkpfnÃ… ssf^³… Fsâ fWhv b_ªp… AÊ I^¡p tf¯pN]_n NnX¶n«p
H¶v S¸p¶ptbm`pfnÃ….

“”H¶v Np® FXp¯p sNäp fWpgy “” f½n b_ªp…. b¸m tNämWv tWm¡pWpWvsX`pw Np® tWs^
Wn¡p¶nÃ….hinsN« f½n b¸]psX fpNan Wn¶p FjptWäp….

“”SWn¡p Fs¶ N*n«v H¶pw tSm¶p¶ntà fWpgy?? H¶v S¸ns]¦n`pw Sm fWpgy…. “” f½n
tUgykpw h¦Xt¯msX]pw thmc]n fpOw sbm¯n C^p¶p…. b¸m `p¦n FXp¯p DXp¯p….”” {bm]w
B]n `nhmt½… Fs¶sNm*v CWn tf`…. Mm³ B k` k`n¡ptWmX¯v tbmkpN]m… Wo kmSÂ H¶v
AXt¨^p…. “”

b¸m k^p¶Sv N* Mm³ HmXn sÌ]À tNhnWXn]n Han¨p…. b¸m kmSn Sp_¶p ssd¡pw FXp¯p
Ft§mt«m tbm]n…. Mm³ kmSn`X¨p fpNan f½n]psX AXps¯¯n… f½n AtSbXn thmc]n C^p¶p
N^]pkmÀ¶p….. Mm³ bSns] f½n]psX tSman sSm«p….

“”Wo Nt*m.. Wo Nt*mXm tKmtfmsW… Wnsâ b¸]v¡v Ft¶mXv H^p knNm^kpfnà “”

“”Ft¸mapw C§Wmt\m f½n? “”

“”AsS Njnª Gjv G«v k^vg§am]n C§sW]m…ASpsNm*m Mm³ AKvf`pfm]n “” f½n sbm«n N^ªp…
Mm³ hfmVmWn¸n¡m³ tWm¡n F¦n`pw c`fp*m]nÃ… bqÀ\ WPvW]m]n thmc]n C^p¶n^p¶ f½n
fp¶n Wn¶ Fsâ tft`m«v Im^n… Mm³ f½n]psX bp_w SXkn…. Mm³ f½n]psX fpOw D]À¯n
tWm¡pt¼msaÃmw f½n Fs´ms¡t]m b_]p¶ps*¦n`pw Fsâ N®pNÄ f½n]psX l^o^¯n HmXn
WX¡pkm]n^p¶p…. f½n]psX Ip*pw fp`¡®pNapw sNmjp¯ ssNNapw Fsâ DÅn Nmf¯nsâ
So¡W`n«p….Mm³ bSns] f½n]psX sNmjp¯ ssNNan bnXn¨p Fjpt¶Â¸n¨p…. Fsâ fp¶n Wn¡p¶
f½n]psX fnjnNÄ SpX¨p F¶n«v f½n]psX A^]n`qsX ssN Ipän Mm³ f½ns] sN«n bnXn¨p…
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f½n sM«n tbm]n^n¡\w…. f½n SoÀ¯pw WnlÐfm]n^p¶p…..

“”FÃmw l^n Bkpw f½n “”

“”½v… l^n Mm³ CWn tbms« “”f½n Fsâ tSman Wn¶p S`s]Xp¯p Wo§m³ tWm¡tk Mm³ f½n]psX
CXp¸n ssN bnXn¨p F¶nt`¡v– k`n¨p H¶pNqsX sN«nbnXn¨p… f½n]psX]pw Fsâ]pw
irU]fnXn¸v NqXn… f½n]psX sIkn]n Fsâ Ip*v tIÀ¯v Mm³ b_ªp…

“”F¶m k`n¸f f½n]psX fp`]v¡v””
ASv b_ªt¸mÄ Ss¶ Mm³ f½n]psX fp` sI_pSm]n H¶v Nl¡n…. sM«n] f½n F¶n Wn¶N¶p
fmN-vhn tkPw FXp¯n«v Smtj¡p tbm]n…. Mm³ AknsX NnX¶n^p¶ f½n]psX {dm FXp¯p f\¯p….
Hmiv f¯p bnXn¸n¡p¶ PÔw….

Mm³ f½n]psX fp_n]psX kmSn`n sI_pSm]n H¶v fp«n. kmSn Sp_¶ f½n Wn¶p
kn]À¡pN]m\v….

“”tKmtfmsW tk*…. W½Ä S½nÂ… bmXnà “”
bs£ Mm³ At¸mta¡pw f½ns] sN«n bnXn¨p Ipwdn¨n^p¶p… BUyw làfm]n FSnÀ¡m³ {lfn¨ f½n
bn¶oXv FWn¡v kj§n F¶v fm{Sfà Fsâ Ip*v I¸n k`n¨p. IpwdWw fSn]m¡n] Mm³ f½n]psX
ssN¿n bnXn¨p k`n¨p imans` fSn`ntWmXv tIÀ¯v WnÀ¯n…. Mm³ f½n]psX A^]n ssN tIÀ¯v
f½ns] fSn`ntWmXv AXp¸n¨p Ip*pNÄ I¸n k`n¨p… C¯k\ f½n kas^ bmgs\äm]n B\v
Ipwdn¨Sv…. Mm³ bSns] H^p ssN f½n]psX fmN-vhn¡N¯n«p fp` sM¡n bnjnªp…..
fmN-vhn]psX fp³kls¯ sNmap¯pNÄ Ajn¨ Mm³ f½n]psX fp` N®v I¸n k`n¡m³ SpX§n.B k`n]
fp`¡®pNÄ Mm³ B{Nm´t¯msX km]n`n«p Nl¡m³ SpX§n….

“”Hmiv bSns] tKmtfmsW…. NXn¡msS “”

“”fn*mSn^ns¡Xn sbs®… “”Mm³ f½n]psX fp`s] bqÀkmVnNw lànt]msX km]n`n«p Nl¡n…

Nl¡n Njnªp Mm³ Fsâ Xn gÀ«pw tdmN-vh_pw Du^n Naªp… Fsâ Np«sâ k`p¸w N* f½n]psX
N®pNÄ fnjn¨p Wn¶p….

“”CknsX tk*…. fpNant`¡p tbmNmw “” f½n b_ªp

“”fpNan AÃ… Wnsâ sdZv–_qfn “”

“”tKmtfmsW ASv “”

“”b¸]pw f½n]pw NnX¡\ sdZv–_qfn`n«p f½ns] FWn¡v AWpekn¡\w “”

“”tk* tKmtfmsW W½p¡v fpNan tbmkmw “”

“”Mm³ b_]p¶Sv Wo tN«m fSns]Xn Nj¸n tfmsa “”

B knan]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f½n bqÀ\fm]pw FWn¡v AXnf]m] tbms`… Mm³ b_ªp

“”B fmN-vhn Du^n Naªp sdZn N]_n NnX¡p… “”

Mm³ _qfnsâ kmSn AX¡tk f½n fmN-vhn Du^n Naªp sdZn N]_n NnX¶p…. Fsâ Np«³ Fsâ
f½n]psX bq_p sbman¡m³ sk¼Â sNm*v….
Mm³ f½ns] k`n¨p sdZnsâ sSïp sNm*v k¶p bq_p I¸m³ SpX§n…. t^mf§Ä H«pfnÃm¯ k`n]
bq_p…. B N_p¯ N´pNÄ Mm³ I¸n k`n¨p… knNm^e^nS]m] f½n ho¡m^ lÐ§Ä bp_s¸Xpkn¨p…

“”tKmtfmsW AXns¡Xm… Wnsâ f½ns] AWpeknt¡Xm tfmsW…. Wo H^m¬Np«n Bs\¶v Wnsâ b¸s]
fWhn`m¡n sNmXps¡Xm…. “”

B Z]t`mPv Fs¶ kÃmsS BNÀgn¨p…Mm³ FjptWäp Wn¶p Fsâ Np® Fsâ f½n]psX N´n D^¨p. B
bq_nsâ hN` IqXpw AWpekn¨psNm*p Mm³ Fsâ Np®s] Fsâ f½n]psX bq_nt`¡v Np¯n]n_¡n…..
Mm³ Cu eqfn]nt`¡v k¶ AsS bq_nt`¡v Fsâ Np® fpjpkWm]pw C_¡n…. AKvf Wà b\n FXp¯
bq_ms\¶p FWn¡v At¸mÄ Ss¶ fWhn`m]n….. WÃ A]kpÅ bq_p…..

“”AKvf W¶m]n b®n]«p*tÃmXn bq_n Wns¶ “”

“”AtSXm tfmsW… AkWm\v Fs¶ Njnª 2 kÀgfm]n hzÀPw Nm\n¡p¶Sv “”

“”CWn MmWpfp*mkpsfXn Nj¸n “”

“”hwhm^n¨p Wn¡msS AXns¡Xm SÅs] b®p¶ksW “”

Mm³ f½n]psX bq_nt`¡v AXn¨p…. A]kpÅ bq_n Mm³ làfm]n AXn¡m³ SpX§n… f½n]psX fp`NÄ
NnX¶p Np`p§n f_nªp Hmt^m AXn]n`pw…. Xbv Xbv F¶m lÐw Fs¶ i^w sNmÅn¨p… f½n b_ªSv
l^n]m\v… Mm³ Ct¸mÄ l^n¡psfm^p fUÀ c¡À B\v…. Mm³ BªXn¨p Hmt^m AXn]n`pw f½n]psX
bq_p {bN¼Ww sNm*v…. f½n Nm`pNÄ sNm*v Fs¶ Ipän kaªp….. B Wnfngw hz´w A½s]
b®p¶SntW¡mÄ hpµ^fm] fsäm¶v eqfn]n Csöp FWn¡v tSm¶n

Leave a Reply