അവൾ രുഗ്മിണി 3 [മന്ദന്‍ രാജാ]

Posted by

അവൾ രുഗ്മിണി 3

Aval Rugmini Part 3 Author മന്ദന്‍ രാജാ

Previous parts of Aval Rugmini | Part 1 | Part 2 |

^pÜn\n No Du^ns]Xp¯Spw Kfm`nsâ tImUykpw NqsX B]t¸mÄ ftWmKv bS_n. Ak³F´v sI¿\sf¶_n]sS ^pÜn\ns]tWm¡n.

“””” B^mXm Wo “””” Kfm tImUyt¯msXm¸w ftWmKnsW ssd¡n Wn¶pw sbm¡ns]Xp¯p.

“””” WnWs¡´mXm CknsX Nm^yw? Wnsâ NqsX Nps_ km`pNap*m]n^p¶tÃm Ak·ms^ knan¡v””””Kfm AksW sbm¡ns]Xp¯p en¯n]nt`¡v Im^n WnÀ¯n.

“”””C¡m Cks^sâ NqsX bYn¡ps¶m^m. knt«¡v””

Kfm ^pÜn\ns]]pw AksW]pw fm_nfm_n tWm¡n]n«v ftWmKnsâ gÀ«n Wn¶v Ns¿Xp¯p.

“””” sÈ. Ak³ tbm]n”””” ftWmKnsW Kfm sbm¡ns]Xp¡p¶Sv N* B b¿³, ^pÜn\n]psX {l² fm_n]t¸mÄ AknsX Wnt¶mXn ^£s¸«n^p¶p.

“””” Wnsâ hv–Nq«À kÀ¡v–tgm¸n`m. ASnsâ fp¶n Wn¡pt¼mjm Wo tSmfmtWw sNm*v tbmNp¶Sv N*Sv. bp_sN Ck·m^pw. H^p Hmt«m¡m Mm³ bp_sN k¶Sv. Wo tN_v. kÀ¡v–tgm¸n Fs¶ kn«n«v k*n]pw sNm*v sbmt¡m. Wnsâ hv–Nq«À Wmsas] Nn«q.ASnWv Nps_ b\n]p*v. Asæn bpSn]msSms^®w km§n S^mw Mm³ “”””

“””” FWn¡m^ptXw Hmlm^w tk* “”””

^pÜn\n fpO¯Xn¨p b_ªn«pw Kfm`nsWm^p Np`p¡kpfnà ..

“”””Wo N]_v. Fs¶ AknsX kn«n«v k*n sNm*v sbmt¡m””””

“”””C¡ sbmt¡m.. Mm³ sbmt¡mamw””””

“”””Wo Fs¶ F§sW tbmNpw””””

^pÜn\n H^p sh¡³Zv At`mIn¨n«v M15 t`¡v N]_n ssd¡v ÌmÀ«v sI]vSp H¶n^¸n¨p.

“”””N]_v”””” AkÄ Sn^nªp ftWmKnsW tWm¡n b_ªp. Kfm`nsâ N®ns` So¡W N*Spw ftWmKv AkapsX bn¶n N]_n.

Ak³ N]_n]Spw ssd¡v fpt¶m«v bmªp. ssd¡v CXkjn]n`qsX Wà tkPS]n Ss¶]m\v fpt¶m«v bmªSv

sf]n³ t_mZn Np_¨p fm_n dnWogpw tKmKn]psfÃmw Wn¸p*m]n^p¶p. ftWmKv ANs` Wns¶ Aks^ N*p.

“”””Mm³… Mm³ CknsX C_§ntNmamw “” ftWmKv b_ªSpw ^pÜn\n Ak^psX fp¶n ssd¡v tÉm sI]vSp. WnÀ¯mWms\¶p N^pSn] ftWmKv C_§m³ SpX§pt¼mtj¡pw ^pÜn\n ko*pw ssd¡v fpt¶ms«Xp¯p. {c*v ko A`vbw sbm§n ssd¡v fpt¶m«v Wo§n]t¸mÄ ftWmKv sk{bma¯n Aksa k«w sN«n bnXn¨p. ssd¡v Wn`¯p Wn¶v NpSn¨p bmªt¸mÄ Ak³ Ns¿Xps¯¦n`pw ^pÜn\n bp_tNm«v Sn^ªp b_ªp.

“””” ssN bnXnt¨m tI«m. CSv tbm`s¯ ssdt¡ms¡ kÃt¸mjptf Nnt«maq… As¸m A`vbw ss_hnwPv Hs¡ tWm¡pw.””

“””” SoÀs¶Xm Ak³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *