കസിൻ  സുന്ദരി [nanKV]

Posted by

കസിൻ  സുന്ദരി

cousin sundari author nankv

CSv Fsâ NhnWpfm]n WX¶ ]TmÀ° hwekw Np_¨p sSm§`pw tIÀ¯v AkÄ¡¶p 18 k]Êv {bm]w. Fsâ koXnsâ AXp¯v Smfhn¡p¶SnWm`pw sI_p¸w fpSt` fn¡km_pw ko«n k^p¶Sv sNm*pw W½Ä S½n Wà hpirSvdÔw D*m]n^p¶p. FWn¡v Aksa¡mÄ 10 k]hp NqXpS`p*v. F¶m`pw W½sa¶v AXnNqXn]pw SfmlNÄ b_ªpw A§sW ^hN^fm]n Kokn¨ptbm¶p. ASnWnX¡v Fsâ N`ym\w Njnªp, Akap*m]n^p¶p fp¶n Ss¶, A\nsªm^p§n, FÃmt^w Xohv sI]vSp. sh^n¡pw A¶pks^ Aksa¡p_n¨p fsäm^p^oSn]n N*n^p¶n¶nsæn`pw bSps¡ Aksa Mm³ s{l²n¡m³ SpX§n. AkÄ ka^pN]m\v. fm_nXkpw I´n]pw H¯ kaÀ¨s]¯n AkÄ WsÃm^p ]pkSn]m]n^n¡p¶p. hzStk skap¯n^p¶p AkÄ C¯n^n SXn¨¸tj¡pw SpXp¯p H^p fUm`h]m]n^n¡p¶p. bs£ Fsâ N`ym\t¯msX MmWpw dnhn]m]n, bns¶ Akapw ko«n AVnNw k^m_m]n. kÃt¸mjpw kmXvhm¸n sftÊKv A]¨m B]n.A§sW B Unkhw ks¶¯n, A¶v FWn¡v `okv B]n^p¶p. bs£ Fsâ sskscWv H^p FN-vhmw DÅSnWm ASnsâ S¿ms_Xp¸n B\v , 3 f\n¡q_n`VnNw D*v FN-vhmw. Fsâ {Pmf¯n Wn¶pw C¯n^n ANs` Xu\n B\v shâ^v. ko«n Wn¶v C_§mWpÅ S¿ms_Xp¸pNÄ WX¯nsNm*n^ns¡, AkÄ k¶p. H^p fª Iq^nUm_n ASn hpµ^n]m]n. sskcv FN-vhmwWp N]_n¡jnªm Njn]p¶Sv ks^ F´v sI¿psf¶v Bt`mIn¨n^p¶p FWn¡v H^p bnXnkÅn. AktamXv k^pt¶m F¶v tImUn¨p, “”””h½Sw. bs£ ko«n H¶v tImUn¡s«.”MmWms\¶_nªt¸m AkapsX ‘A½ h½Sn¨p. Mm³ Wm«n Zohâv Bt\ . NqXmsS A¶v FWn¡v A§sW H^p Dt±lw H¶pw fWhn`p*m]n^p¶nÃ. A§sW W½Ä fq¶p tb^pw, Nm_n tWs^ Xu\nt`¡v sk¨v bnXn¨p. sskcv fp¶n`pw AkÄ bn¶n`pfm]n^p¶p C^p¶tS, Mm³ CX¡nX¡v I^nªp AktamXv kntlg§Ä Hs¡ tImUn¨psNm*n^p¶p. em^y FN-vhmw fqZn B]SnWm tks_ H¶pw {l²n¨nÃ. A§sW sskscsW FN-vhmw Wp kn«p, W½Ä bp_¯n_§n. “”””CWn F´v, WnW¡tà Cu sXu¬ WtÃm\w A_n]pt¶”. AktamXv tImUn¨p. AkapsX tNmtaKv B Xu\n B\v.””””AknsX H^p do¨v D*v, bns¶ H^p tNm«]pw, Wà Nmäpw sNm*v, kÃSpw b_ªn^n¡mw.”””””bnt¶ .. Cu sbm^n]p¶ sk]n`¯v, tks_ kÃSpw b_]v sbs®.”AkÄ In^n¨p, hpµ^fm]n. Nmän AkapsX fpXn]njNÄ A{l²fm]n bm_n.””””F¶ bns¶ kÃSpw Njn¡mw. bns¶ tkt\ H^p hnWnf Nm\mw, F§Wp*v ..”ASv bns¶]pw Wà H^p Hmbvg³ B]n tSm¶n. knl¸nsæn`pw, AkÄ b_ª tim«Â `£yfm¡n k*n kn«p. AkÄ¡v sFhv{Now h`mZpw fäpw km§n sNmXp¯p, N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *