രണ്ടാനമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ദേവത

Posted by

 രണ്ടാനമ്മയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന ദേവത
 RANDANAMMAYUDE ROOPATHIL VANNA DEVATHA AUTHOR RAM

Mm³ t^minSv , bYn¡pt¼mÄ Fsâ Aѳ PÄcns` dnhnWÊv Hs¡ WnÀ¯n Wm«n k¶p…Bkly¯nÂ
NqXpSÂ h¼mUn¨Sv sNm*v Ss¶….ssb³ MmWpw AÑWpw A½]pw ht´mgw B]n Njnªp…bs£ ASv Nps_
WmÄ Wo*nÃ….’A½ Nm³hÀ k¶p f^n¨p…..bns¶ Nps_ WmÄ koXv H^p lvflmW tbms` B]n…….At¸mÄ
Fsâ AÑWv 40 k]Êv..ko«pNmÀ WnÀdÔnIv AÑsW tks_ sN«n¡m³ So^pfmWn¨p…A§sW hpKmS F¶
H^msa Ns*¯n,,, H^p WmX³ hv{So , W½nsX WXn Sdp sW tbms` Ss¶ sFlz^yw DÅ fpOkpw AtS
l^o^kpw ..KmSN tUmgw Nm^\w N`ym\w WmXNs¯ tbm]n ko«n ‘A½ fm{Sw hm¼¯nNfm]n H¶pw
CÃ.. ASpsNm*v N`ym\w sb«¶p Ss¶ WX¶p…A§sW Fsâ KoknS¯ns` ^*mW½ Fâ_n AXn¨p.. AÑsâ
NqsX NnX¶n^p¶ Mm³ fsäm^p fp_n]nt`¡v fm^nNnXt¡*n k¶p…Sp*v Nm\`pw km\w AXn]pw Hs¡
SpX§n] Nm`¯m\v CsSÃmw…In` Unkh§an ^mkns` ‘A½ £o\n¨p C^n¡p¶Sv N*p..FWnNv Nm^yw
fWhn`s]¦n`pw hpKmS A½ s] A§sW At¸msam¶pw Mm³ N*n^p¶CÃ

..

H^p Unkhw Mm³ AÑsâ fp_n]nt`¡v sb«³ tN_n sI¶t¸mÄ ‘A½ Npan Njnª bmkmX]pw {dm Dw
fm{Sw C«psNm* fpXn tSmÀ¯p¶Sm\v N*Sv..B NmjvI Fs¶ H^p Wnfngw AW§m³ AWpkUn¨nÃ..

F´mXm Ct¸m CknsX

SpkÀ¯ sNm*v sW©p f_¨p sNm*v ‘A½ tImUn¨p…

H¶p` F hn C«v CknsX Np_¨ tW^w NnX¡msf¶ N^pSn k¶Sm…

Hs¡ sW NnXt¶m FWnNv AXp¡a]n Np_¨ b\n D*v F¶v b_ª ‘A½ N®mXn¡p fp¶nt`¡v
tbm]n..Mm³ tkPw N«n`n tN_n NnX¶p D_§p¶tbms` AenW]n¨p…

‘A½ fpXn IoNn sNm*v C^p¶t¸mÄ Mm³ dmNv CÂ Wn¶pÅ B huµ^yw AhzUn¡pNm]n^p¶p…..bp_w
WPvWfm\v {dm]psX hv{Xm¸v fm{Sw.WWª SpkÀ¯p sNm*v fmÀ f_¨SnWm fp`]psX sshZv
Nm\mw..A^s¡«v ks^ Woaw DÅ Wà NW¯ fpXn..HSp§n] k]À..A^]n H^p tWÀ¯ hzÀ\
A^ªm\w….fpXn]n Wn¶v Cäp kojp¶ skÅw bmkmX WW]n¨p ASpsNm*v I´n]psX fpNÄklw sSanªp
Wn¡p¶p(tg¸v B WXns] tbms` Ss¶)…

‘A½ A`fm^ Sp_¶»uhv FXp¯p CXm³ SpX§n]t¸mÄ B N£§Ä Fs¶ ko*pw BNÀgn¨p..Fsâ k`w ssN
Nm`nsâ CX]n AfÀ¶p…tlgw hm^n DXp¯ ‘A½ tbm]n…Mm³ tWs^ dmSv–_qfn tN_n AXn
SpX§n…Np_¨ Njnªt¸mÄ B\v ‘A½ Npan¨t¸mÄ fm_n C« bmân]pw {dm]pw AknsX N*Sv..ASv
FXp¯t¸mÄ Fsâ ssN kn_¨p ..H¶p f\¯t¸mÄ Wmätfm hpPÔtfm F¶ A_n]m³ bäm¯ H^p
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv PÔw Mm³ BhzUn¨p..Fsâ ssN hvboZn AXn¨p..

bns¶ CX¡v Hs¡ CSv SpXÀ¶v…..A§sW Mm³ Zn{Pn B]n hpKmS A½ s] H¶pw ss{X I]³ HXp¡s¯
B{Pikpw bs£ Aѳ A_nªm DÅ sbmÃm¸pw fWhn Wn_ªp…..A§sW H^p Unkhw tNmtaKn tbmNm³
H^p§n]t¸mÄ B^pw F\oänÃ..NSNn S«n«t¸mÄ Ft´m sk{bmaw AN¯p Wn¶v tN«p …’A½ NSNp
Sp_¶t¸mÄ fpXn Hs¡ Dj¸n H^p knV¯n hm^n DXp¯ Wn¡p¶p…N*mt` A_n]mw Wà Nan Njnªn«v
Wn¸ms\¶…

tfmsW sW ssk_v I¿ Mm³ Ct¸mÄ I¸m¯n D*m¡n Sm^w. F¶p b_ªp ‘A½ AXp¡a]nt`¡v HmXn….B
I´n CaNp¶Sv Mm³ hq£n¨ tWm¡n bmân]pw CÃ fp` NnX¶p BXpN]pw I]p¶p….Mm³ bn¶ms`
AXp¡a]n sI¶p Wn¶p…’A½ I¸m¯n NpjNp¶Sv tWm¡n C^p¶p…NpjNp¶Sv AWph^n¨p B fp`NÄ BXm³
SpX§n..Ct{Sw fpjp¸v Ds*¶v At¸mam\v FWnNv fWhn`m]Sv…A^]n Wn¶p hm^n bSnkn`pw Smsj
]nNnX¡p¶p. ..A^ªm\w Np_¨ skan]n Nm\mw…B Wn¸n tN_n bnXn¨mt`m F¶p ks^ FWnNv
tSm¶n..bs£ Nt{*mÄ I]vSp…bntWw Nps_ Nm`w NX¶p tbm]n….Aѳ Aäm¡v k¶p f^n¨p…kngfw
D*m^pt¶`pw hpKmSs] bän HmÀ¯t¸mÄ Blzmhw D*m]n….ko«n MmWpw A½]pw fm{Sw …FWnNv 20
k]hpw hpKmS A½¡v 39 Dw B]n^p¶p At¸mÄ……

1 fmhw Njnªt¸mÄ FÃmw tWmÀf B]n bSps¡ Mm³ b^pbmXn SpX§mw F¶p
So^pfmWn¨p…h½Un¨ntÃÂ sN«n C«nX]m`pw b®m³ D_¸n¨p….bs£ As½sX SÅ Ak^psX koXv kn«n«p
M§apsX cv`män k¶p Smfhn¡m³ So^pfmWn¨p…Mm³ FSnÀs¯¦n`pw hpKmS ‘A½ At§mXv tbmNpw
F¶ ØnSn B]t¸mÄ Mm³ h½Sn¨p..Fsâ FÃm N\N¡q«m`pw sSän¨psNm* A½½ cv`män Smfhw B]n….

hpKmSs] tbms` H^p I^¡v ko«n D*m]n«pw Nan¡m³ bäm¯ Fsâ AkØ HmÀ¯p Mm³ h¦Xs¸«p…H^p
Akh^¯nWm]n Nm¯n^p¶p..A½½ Dw A½]pw H^pfn¨^p¶p NnX¸v..B SÅ skan]nt`m«v A§sW
tbmNm_nà ASpsNm*v H¶pw WX¶nÃ…….

H^pUnkhw sskNpt¶^w A½½ A¼`¯n tbm] hf]¯p Mm³ H¶v ss{X I]³ tWm¡n….tv Nt*m³Zv C^p¶
A½]psX AXp¯ sI¶v C^p¶p Npl`w b_ª C^p¶p…bSps¡ ssN SpX]n sk¡\sf¶v N^pSn C^p¶t¸mÄ
‘A½ F\o¨ dmSv–_qfn tbm]n…bntWw Wn^ml…….

Zm Ct§m«v kt¶ ….Fsâ fWhn `Zp sbm«n

F´m At½…

‘A½ _qfn NpWnª’A½ _qfn NpWnªp Wn¶v Ft´m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv FjpSp¶p I´n knXÀ¶p Wn¡p¶ N*t¸mÄ ssN Mm³ At§m«v I`n¸n¨p…sb«¶p ‘A½
Sn^nª Wn¶nXv…..Zm tbm]n CSp tfXn¨n« km….Mm³ tb¸À C tWm¡n “”wklsp`r””….

sI …Mm³ fWÊn Fsâ AkØs] lbn¨p…F¶n«v ssd¡p FXp¯ NX]n tbm]n. hUWw km§n k¶t¸mÄ ‘A½
dmSv–_qfn B]n^p¶p…Mm³ H^p bmXv sbm«n¨p FXp¯ tWm¡ns¡m*v C^p¶t¸mÄ..’A½ C_§n k¶p…
Wo F´m Cu tWm¡ps¶ …Fâ N¿n Wn¶pw ASv S«nb_n¨p…

Ip½m F´m Wv tWm¡n]Sm…

Hm WnW¡p Nm\m³ fm{Sw H¶pw CÃ..Wo tbm]v–sN….

5 fnWpäv Njnªp ‘A½ Sn^n¨p tv Nm\m³ k¶n^p¶p…

N_Îm]n^pt¶m?

F´v?

Mm³ sNm*pk¶ hmVWw…

fv AtS…..

CSpsNm*v Bt\m A½½ ]psX NqsX A¼`¯n tbmNsª……

½vfv

CSv F¶p ks^ Nm\pw?

Wo F´nWm Bklyw CÃm¯ Hs¡ tImUn¡ps¶….sI_n] tUgyt¯msX ‘A½ tImUn¨p…

sk_psS A_n]m³ tk*n tImUns¨s¶ DÅp…fä¶mÄ As½sX Wm«n D`vhkw Asà At¸mÄ tbmNt*…? ASv
A_n]m³ tImUns¨s¶ DÅp…

Hm Aksâ H^p tImUyw……

F´m ‘A½ tbmNp¶ntÃ?

CÃ…A½½ fmt{S tbmNp¶pÅq….

At¿m CSv Nm^\w DÕkw Nm\m³ bänà AtÃ…

tbmXm sI_p¡…AsSm¶pw AÃ…CSv C¶v sNm*v Njn]pw…DÕk¯n¶v tbmNp¶nsöv k¨p At{S DÅp…..

Fsâ fWhn B]n^w `Zp H^pfn¨ sbm«n…A½½ fä¶mÄ tbm]m ssb³ 2 Unkhw Njntª
k^p…At¸mta¡pw F´m]m`pw Cksa Mm³ Nan¡pw…….

A§sW B Unkhw F¯n..H^p lWn]mjvI .A½½ D¨ B]t¸mÄ Wm«nt`¡v tbm]n…MmWpw A½]pw ..fm{Sw
ko«nÂ..

Zm Wfp¡v sskNn«p CknXps¯ A¼`¯n H¶v tbmNmw…

Hm MmWnà ‘A½ tbm]n«v km…..

H^p 7 f\n B]t¸mÄ ‘A½ A¼`¯n Wn¶p Sn^n¨ k¶p…At¸mta¡pw Mm³ Fà KW`]pw AX¨p shäv B¡n
k¨p…

sdÃv tN«v NSNv Sp_¶t¸mÄ ‘A½…..B sFlz^yw N*p Mm³ A¼^¶p….skÅ shäv hm^n DXpSv..fpXn
Ajn¨p C«v sWän]n IµW Np_n]pw sSm«v hpKmS ‘A½…

CknsX F¶m]n^p¶p b^pbmXn…

Fsâ sWän]n Np_n sSm«v S¶psNm* N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ‘A½ tImUn¨p..F¶n«v ANt¯¡v tN_n tbm]n…Mm³ At¸mapw B huµ^yw BhzUnIv
tWm¡n Wn¶p….WX¶v ANt¯¡v tN_n]t¸mÄ bp_Nn Wn¶pÅ `p¡v Fs¶ bntWw BNÀgn¨p…fpXn]nÂ
Spahn Sn^pNn]n^n¡p¶p ……’A½ kna¡nsâ AXp¯ sI¶p IµWw Smsj sk¡m³ NpWnªt¸mÄ I´n
knX^p¶Sv N* Fsâ Np® FjptWäp…..

Wo ImbSn¡v Npj¡v Mm³ {Zhv fm_n]n«v k^mw …F¶p b_Mv ‘A½ _qfn tN_n…

Mm³ tkPw fp¶ns` kmSn AX¨ t`m¡v I]vSp..F¶n«v NÀ«³ FÃmw AX¨n« bSpsN As½sX fp_n
Sp_¶p ….At¸mÄ ‘A½ tSman Wn¶p bnWv Du^n hm^n Ajn¡m³ SpX§n….

Mm³ ANt¯¡v tN_n kmSn Npän C«p..

‘A½ sM«n Sn^nªp…..F´mXm…?

H¶pfnÃ..Mm³ In^n¨psNm*v b_ªp….

H¶pfnsÃt¶m..?Wo C_§nt¡ Mm³ {Zhv fm_s«..

Mm³ A½]psX AXpt¯¡v sI¶p..

fm_nt¡m ..FWnNv ASv H¶p Nm\\w ASnWm kt¶…

As½sX D*mN®pNÄ Ipk¶p ..At§mXv f_nt¡..Fs¶ SÅn fmän]n«v NSNv Sp_¡m³ SpX§n….

Mm³ hm^n Sp¼n bnXn¨p k`n¨p….fm_n Wn¶v hm^n fm_n]t¸mÄ ‘A½ hm^n bnXn¨pk¨ fp`
f_¡m³ {lfn¨p….

Zm F´m Cu Nm\n¡ps¶….

bvaohv At½. Nps_ Nm`w B]n DÅ B{Pifm…H^p {bmklyw bvaohv….

As½sX fpOw tUgyw sNm*v Ipk¶p…N®pNÄ Wn_]mWpw SpX§n…

Zm Mm³ Wnsâ A½]…ASv f_¡tÃ..

Hm ^*mW½ Asà sbä ‘A½ AÃmt`m..ASpsNm*v W½Ä H^pfn¨p NnX¶m Npj¸w H¶pw CÃ…

In kr¯ntN«k³…Fs¶ SÅn fmäns¡m*v ‘A½ b_ªp…F¶n«v NT¡v Sp_¡m³ tbm]n….

Mm³ bp_Nn`qsX IpänbnXn¨n« fmän WnÀ¯n..’A½ Fsâ N¿n NnX¶p NpS_n..

Mm³ en¯nt]mXv tIÀ¯p WnÀ¯n]n«p sIkn]n b_ªp…bvaohv h½Un¡p….knXX Fs¶…bntWw NpS_n
…Mm³ H^p ssN k]_ns` hm^n fmän DÅn tNän bpNnan SXkn…As½sX N®pNÄ SÅn k^p¶Sv Mm³
N*p….Mm³ ssN Smtj¡v C_¡n…hm^n]psX Np¯v Ajn¨p..bntWw DÅnt`¡v tN_n bmân¡pÅn`qsX
As½sX bq_n bnXp¯w C«p….kn]À¯p Wªn^p¶ AknXw At¸mÄ e]¦^ IqXv B]n FWnNv tSm¶n .H¶p
SXkn]t¸mÄ ‘A½ BsN H¶p A]ªp..Zm tk*m bvaohv…..

Mm³ As½s] ASptbms` sbm¡n FXp¯p N«n`n C«p hm^n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv FÃmw Du^nF_nªn«p..MmWpw Sp\n FÃmw Du^n Naªp F¶n«v N«n`n tN_n As½sX
fp`NÄ bnXn¡m³ SpX§n….’A½ At¸mÄ N^]mWpw Fs¶ AXnNWpw SpX§n…bs£ FWnNv AsSm¶pw
GänÃ….»uhv Du^m³ tk*n iqNv CÂ bnXn¨t¸mÄ Fs¶ SÅn C«nXv HmXm³ SpX§n bs£ Mm³ bnXn¨p
k¨p .. F¶n«v ssN ^*pw N«n`nsâ Nm`n hm^n sNm*v sN«n …

At¸mta¡pw ‘A½ tbXn¨p H^p b^pkw Bs]m^p¶p….fpjpk³ kn]À¯p Npan¨p..N£w Hs¡ Wªp
NpSnÀ¶p…Mm³ Fsâ 2 N¿pw hpKmS]psX 2 N£¯n k¨ AfÀ¯n Sn^p½n F¶n«v Smtj¡v k¶p fp`NÄ
AfÀ¯n sM^n¨p…H^p N¿n Wn_ªp Wn¡m³ S¡ k`p¸fpÅ fp`NÄ Fs¶ Nmf¯nsâ `i^n]n SÅn C«p…

Mm³ B skÅ »uhvDw {dm]pw k`n¨p No_n …As½sX N^¨n NqXn ..H^p fq`]n AfÀ¯nsNm* Mm³
fpOw As½sX fpOt¯mXv AXp¸n¨p…AW§m³ k¿msS ‘A½ S` Sn^n¨p..Mm³ Njp¯n D½ k¨p sNm*v
ko*pw fp`NÄ sM^n¨p…

Zm fSn knXv ..bvaohv…Nm^¨n`n NqXn fpjpk³ lÐw k¶nÃ…

AX§n C^n¡v…Mm³ Af_n….

‘A½ F§tamsX knSp¼n….

fp` sM«pNÄ Np_¨ I¸n] tlgw MmWN£w W¡m³ SpX§n..At¸mta¡pw A½ lm´fm]n^p¶p……fp`]psX
fpNan Fsâ ssN {bt]mPw NqXn]t¸mÄ A½]n Wns¶m^p ho`vNm^w k¶p……

Mm³ bmkmX kÅn]n bnXn¨ k`n¨t¸mÄ ko*pw ‘A½ D\À¶p…Zm tfmtW tk*m.. WnÀ¯q..ASv
sl^n]knÃ…..

Mm³ H¶p In^n¨ sNm*v bmkmX kan¨ Du^n NqsX bmân]pw……

Nm`pNsa Nq«n k¡m³ DÅ A½]psX bmjv {lfw S^\w sI]vSpsNm*v Fsâ ssNNÄ Ak AN¯n….H^p
sb®nsâ bqÀ tW^n«v N*Snsâ Btkl¯n Mm³ ASn St`mXn…F¶n«v 2 kn^ H^pfn¨ B bq_nt`¡v
SÅn…….B B…B…B…..kn«p kn«p A½]psX N^¨n D]À¶p …kn^ Du^n Mm³ H¶v W¡n sNm*v As½sX
fpOt¯¡v Mm³ tWm¡n….e]kpw Wm\kpw

N`À¶ emkw AknsX sSanªp….

2 Woa³ Nm`pNapw sbm¡n Mm³ Fsâ tSman k¨p….H^p ssNsNm*v SpX ^*pw Nq«nbnXn¨p..ftä
ssN I´n]nt`¡v Wo§n….B knXkn`qsX ssN b^mSn WX¶t¸mÄ….Ct¶ ks^ AWpekn¨n«nÃm¯ hpPw
hn^Nant`¡v C^¨p tN_n…..

A½]psX tk* tk* F¶pÅ N^¨n kN sk¡msS Mm³ kn^ {bt]mPw SpXÀ¶p sNm*v C^p¶p Np_¨
Njnªt¸mÄ H^p sNmjp¯ skÅw Fsâ N¿nt`¡v HjpNn…A½]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wnt¶mX^p ho`vNm^kpw …….fv fvB ½v fv fvB ………fSn fSn….H^p
Vo^Nmlzmhkpw kn«psNm*v ‘A½ b_ªp…..

hpPw N]_n]Sv sNm*v Bk\w As½sX FSnÀ¸v bqÀ\fm]pw Wn¶p…….Nm`pNÄ ^*p klt¯¡v
kn^n¨pk¨n«p Mm³ ASnsâ CX]n`qsX As½sX tUit¯¡v NnX¶p..Nknan D½ k¨p ..’A½ fpOw
tI^n¨Ss¶ NnX¶p ..Mm³ Ip*n Ipwdn¡m³ sI¶t¸mÄ km Nq«n AX¨p S` sk«nIvfmän……..

Fsâ ssN. B bmÂNpX§sa sM¡n Npj¨p sNm*n^p¶p……

N®n Wn¶pw Cäpko\ N®pWoÀ ssN S*]n SpX¨psNm* ‘A½ b_ªp…fSn FjptWÄNv…ssN Ajn¨p
koXp..tkUW FXp¡p¶p…..

Np_¨ b\n NqXn D*v F¶n«v Ajn¡mw F¶p b_ªp Mm³ Fs¶ N¼n B]n Wn¶ Np® As½sX bqänt`¡v
SÅn ..ASv ‘A½ H^n¡`pw {bSo£n¨ns`¶ B fpOs¯ sM«`nÂWn¶v fWhn`m]n…..

tfmtW Wo F´m sI¿pt¶…CSv sl^n]à tfmtW Wo CSv WnÀ¯q…CSpks^ WX¶Sv Wfp¡v f_¡mw…bs£
CSv tk* ……..tbXn¨^* As½sX N^¨n bnt¶w NqXn…….

Mm³ CsSm¶pw kN sk¡msS b\ SpXÀ¶p…BUyw.tN_n]t¸mÄ ssXäv A^pt¶`pw bns¶ ARv hpOfm]n
tN_n…k`w ssN sNm*v fp` Npj¨p..ftä ssN fpOwbnXn¨p k¨p As½sX Ipk¶ Ip*v Mm³ NXn¨p….

Np_¨ tW^¯nWpÅn f]n Wn¶pw N^¨n fm_n hpPw tN_n] lÐw k¶p…Mm³ bSns] N]psX tN«v
Ajn¨p sNmXp¯p….hpPw Nm^\w Fs¶ B ssNNÄ sNm*v tIÀ¯p sN«nbnXn¨p……..

Aѳ tNän b®n]Sv sNm*v `qhm]n NnX¶ bq_n NqXpS AXn¡msS NqSn]nt`¡v Wo§m³ Mm³
So^pfmWn¨p….bSns] Mm³ Fsâ Np® NqSnSpa `£yfm¡n Wo§n. …..Np_¨ tW^w SXkn]n«p Mm³
DÅn4t`¡v Np¯n..’A½ Wn`knan¨p..B B B B B B. B fv fv……….tfmtW Aiviv……

bs£ k`y FSnÀ¸v D*m]nÃ……Mm³ tkPw tbm]n kth`nsW FXp¯p Np_¨ AknsX tS¨ sNmXp¯p bns¶
Bª SÅn Np®]psX bNpSn DÅn tNän….iq ..Ct¶ks^ B^pw tNän]n«vCÃm¯ NqSn]n`v Fâhv Np®
C^p¶v kn§n……..

Np® Du^n] tlgw Mm³ As½s] Sn^n¨ NnX¯n ….H¶pw fn*msS hpKmS ‘A½ FÃmw AWph^n¨
SpX§n….Nf¶v NnX¯n]n«v fp«n Np¯n NnX¡m³ b_ªt¸mÄ H¶p tWm¡n]n«v ASpw tN«p…F¶n«v
I´n knXÀ¯n WmXv Smtj¡v kaIv WnÀ¯n……

tim .. Fsâ hmt_…B Wn¸v….skap¯p SpXp¯ I´n…. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sbän«v CÃm¯ sNm*v k]_pw A^]pw WÃ HSp§n C^n¡p¶p…AknsX Ipän NnX¡p¶
hzÀ\ A_ªm\kpw NqXn H¶v Nm\m³ Ss¶ D*m^p¶p …’A½ fpOw S`]nWm]n bqjv¯n k¨
NnX¸m\v…Mm³ sfsà Np® NqSn]n`v tNän..ho`vNm^kpw tkUW sNm*v DÅ N^¨n`pw A½]n Wn¶v
D]À¶p…….A^s¡«n bnXn¨ Mm³ BMv AXn¡m³ SpX§n……

Nps_ tW^w NqSn]n`v b\nSn«v Mm³ As½s] AwPd Ss¶ WnÀ¯n bqänt`¡v ko*pw
{btkln¨p….At¸ms`Ä¡pw bqÀ sl^n¡pw sNmjpSn^p¶p…F³s_ Np® sS¶n DÅnt`¡v bmªp….H^p ssN
sNm*v As½sX Woa³ fpXn Mm³ Np¯n bnXn¨p F¶n«v S` S`]n\ ]nt`¡v AfÀ¯n ..ftä ssN
fp`NÄ Nl¡n AX¨ sNm*v Mm³ b\n SpXÀ¶v….

Np_¨ Njnªt¸mÄ ‘A½ Ft´m b_]m³ {lfn¨p…tNÄ¡m³ tk*n Mm³ tÉm I]vSp fpXn]n Wn¶p
bnXn¯w kn«p…..

tfmtW Wo DÅn HjnN^pSv…{blvWfmNpw …fSn]mNp….

ASv kN sk¡msS Mm³ bnt¶w sN«m³ SpX§n 5d6AXn NqXn Njnªt¸mÄ Mm³ As½sX bqän Fsâ bmÂ
Wn_¨p…..Mm³ hpPw sNm*v As½s] bp_Nn`qsX sN«nbnXn¨p…^*p fp`]pw sM¡n Mm³ As½sX
fpNant`¡v ko\p…..

A½]pw SaÀ¶p..NnX¶p……..

bns¶ Mm³ D\À¶t¸mÄ ^m{Sn 10 f\n]m]n….tWm¡n]t¸mÄ A½ N«n`n bpS¸v Ipän C^p¶p
N^]p¶p…

Mm³ bSps¡ As½s] tSman bnXn¨p…

tfmtW Wo Fs´ms¡]m sI]vtS…Wnsâ Aѳ f^n¨n«v 1 kÀgw Njnªp Ct¸mÄ F§mWw Mm³ PÀen\n
B]mt`m…F´mNpw ØnSn…..

Bim ASmt\m Npj¸w..ASv Wmsa sfZnhn³ Njn¨m ARv sh]vcv BNntÃ…….bns¶ CWn]pw
Nan¡pt¼mÄ Mm³ sNmt*m C«m tbms^….

CWn]ptfm…C¶psNm* WnÀ¯nt¡m\w CSv…CWn Cu b^nbmXn¡v Wo Fs¶ knan¡^pSv…tUgyt¯msX ‘A½
b_ªp……

AsSms¡ Fsâ huN^yw tbms` Mm³ sI¿pw …F¶p b_ªp Mm³ A½]psX I´n¡v bnXn¨p NnX¯n…….

Zm CWn]pw tk*…FWnNv k¿…WnÀSv…

Mm³ H^p NÅ In^nt]msX ssN As½sX bqänt`¡v C_¡n…… ……..

SpX^t\m????

Leave a Reply