തീവ്രം [DD]

Posted by

തീവ്രം

THEEVRAM BY DD

[http://kambimaman.com/wp-content/uploads/2018/10/theevram-kambikatha.jpg]

” fpt¯… CknsX km…”

” F´m At½…?”

” F{S Unkhm]Xm dm`½mf knan¡p¶p… A½qtWw Nq«n sIÃm³ b_ªv..? Hm\t¡mXn FXp¯p S^mWm
knan¡t\…”

” M§Ä tbm\nÃt½… ”

” AsS´m tbmkmt¯…. Asæn B^pw b_]*tÃm tbmkm³… CSns¸m F{S Unkhm]Xm knan¡p¶p… CWn
fmf Ct§m«v k^pw t«m…. ”

” At½ A¸ptk«³ k¶n«p*v … C¶v tbm]m dm`½mf M§ta Npt_ Unkh¯nWv knXnÃ… A¸ptk«³ M§sa
Npt_ Ø`¯v sNm*ptbmkmw¶p b_ªSm Hm\¯nWv k^ps¼m….”

” ASnWv Ak³ C¶v ^mkns` F¯n]tà DÅq… Wmsa Sn^n¨v tbmkpNs]m¶qÃtÃm… ^*mjvI CknXntÃ…?
Hm\w Njnªtà Sn^n¨p tbmkq…. ? ^*p Unkhftà tbm]n Wn¡m³ b_]p¶pÅq…?””

“” At½ ¹ohv… AknsX sI¶m dm`½mf ^*p Unkhw sNms*m¶pw knXnÃ… ”

” ASv Mm³ G«tWmXv knan¨p b_tªmamw … Wn§av tbm]n Mm]_mjvI ^mkns` C§v tbm^v… ”

” At½ F¶m`pw…. ?”

” Hs^¶m`qÃ… dm`½mf]pw A½m]n]pw A½q½]pw Np«nNapw FÃmk^pw Wn§sa Nm¯n^n¡ym… Wn§av
sIt¶ s{Zhv FXp¡m³ tbmkq F¶v b_ªv… Nãfp*v t«m… BsN]psÅm^½mkWm … Wn§tamXpÅ Cãw
sNm*tà knan¡t\… ? At½sX fp¯tÃ… tI¨nt]w Nq«n H¶v tbm]n«p kmXm…””

” fv… l^n… bs£ M§Ä Mm]_mjv¨ Sn^n¨p tbm^pw… A½ dm`½mft] knan¨p b_]\w… FätÃm…
AkhmWw M§aknsX F¯o«v A½ Nm`p fmt_zm…?””

“” CÃXm I¡t^ A½ Gäq¶v b_ªntÃ… bns¶´m…””

“” fv… l^n…”

”Npªpkmks] tWm¡nt¡mt\ At½ ….” fp¯nWv tbmkm³ H^p fWhpfnÃm]n^p¶p. Hmt«m]n N]än
knXpt¼mjpw NpªnsW tWm¡n]m\v Ak³ ASv b_ªSv .

imkq… B NX¼ A§sW NX¶p Nn«n… AtÃ`pw S¦¡pX§ams\³s_ f¡Ä. {bm]¯n³s_ sI_n]
bnXnkmlnNaps*t¶]pÅq. Sm³ h¦Xs¸«m AkÀ hin¡nÃ. sskNpt¶^w f¡sa dmdpkn³s_ Hmt«m]nÂ
N]än S³s_ ko«nt`¡v b_ª]¡pt¼mÄ DÅw {bN¼Ww sNmÅp¶p*m]n^p¶p.

”tfmta….”

A½]m\v . F¶pk¨m F³s_ hz´w A½m]n]½ . k]hv FjpbSm]n . Bt^mPy¯nWv
Npj¸sfm¶pfnsæn`pw N®X k¡msS Nm\m³ bänà . sIkn]pw Np_km\v . AXp¯v sI¶v D_s¡
hwhm^n¨mt` tNÄ¡q . ASpsNm*v A`fp_]n«v knan tNÄ¡m³ Wn¶nà . tWs^ AN¯v tbm]n .

” F´m At½ ….?”

”fp¯pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A½pkpw tbmt]m tfmta …?”

”im… Ak^ns¸m A§v C_§n]tS]pÅq …”

” Npªp_§nt]m ….”

”CÃt½ …. Nan¨p NnX¡zm …”

C¶s`

Mm³ VWy lnkmWµv. KWWw 1990 (28 k]hv) f`¸p_w KnÃ]ns` h¼¶fm] H^p Wm]À S_km«n .
Ht^ H^p Aѳ b^¼^mPS Nrgn¡m^³ , Ht^ Ht^ H^½ H^p bmkw ko«½ , Ht^ H^p tI«¨mÀ
tbm`ohv hÀ¡nÄ C³hvsbÎÀ dm`I{µ³.hwl]n¡* tI«Wpw MmWpw S½n 10 k]hn³s_ kySymhfp*v .
H^p sb¬NpªnWp tk*n sNmSn¨ AÑWpw A½¡pw G«³s_ KWW¯nWv tlgw 10 kÀgw Nm¯n^nt¡*n k¶p
. ASpsNms*´m ko«ns` HmfW]m]n ASymklyw SÃpsNmÅn¯^§apfm]n MmW§v kaÀ¶p . tI«tWt¸ms`
bYn¡mWpÅ dp²ns]m¶pw CÃm]n^p¶p b*p fpSt`. SÃn bYn¸n¡m³ B^pw sfWs¡«SpfnÃ. ASpsNm*v
b¯mw ¢mhv S«nfp«n A§v bmhm]n. HmÀf]pt*m t{PZnwRv hnÌw BUyfm]n b^o£n¨Sv M§sX
sW©¯m]n^p¶p . ASpw 13 kng]w. XXQC hÀ«ncn¡äv Nm\m³ Ss¶ ^hfm]n^p¶p . H^p A`¦m^¯nWv
NY ¡v fm{Sw C. dm¡ns]Ãmw Culz^ Nrb sNm*v D+. Cw¥ogpw N\¡pw F§sW bmhm]n F¶v tb¸À
tWm¡n] hm_nWv fm{Sw A_n]mw . ko«n In¡tWm fotWm CÃm¯ Unkhw Ds*¦n ASv NÀ¡nXN
fmh¯n`pw In§w Hm\w Njn]p¶ kt^]pw krÝnN fmhkpw fm{Sfm]n^p¶p . AÑWpw tI«Wpw FÃm
kÀgkpw fm`]n«v ld^n f`¡v tbmkpw. ASpsNm*v krÝnN fmhw fpjpk³ ko«n lp²n]pw
kr¯n]pw D*m]n^p¶p. B hf]¯v bo^oZvhv BNp¶ Unkh§an S_km«n A½q½]psX NqsX tbm]n
Wn¡pw. b_ªv k¶Sv Øn^fm] fmwh temP¯m Wà sNmjp¸pÅ l^o^¯nWpXf]m]n^p¶p BUyw fpSt`
. huµ^yw Wà ^oSn]n Nm¯p hq£n¨n^p¶p . b¯mw ¢mhn bYn¡pt¼mÄ Ss¶ FWn¡v NÃym\
Bt`mIWNÄ k¶n^p¶p . knaª tPmS¼n³s_ Wn_kpw , sNmjp¯ k`n] tbm^nWp Wn¡p¶ fp`Napw,
HSp§n] A^s¡«pw SpÅn¯pap¼p¶ k`n] BNrSns]m¯ I´n¡pX§apw, kr¯mNrSn]n`pÅ fpOkpw, k`n]
N®pNapw Wo*fq¡pw , Ipk¶ shN-vhn `p¡v WÂNp¶ F³s_ ssiss`äv B] tW^n] N_p¸p ^mln
N`À¶ tWÀ¯ tfÂIp*pw A¸w f`À¶ Ft¸mjpw WWkv S§n Wn¡p¶ NojvIp*pw sNmjp¯ Njp¯pw
CXSqÀ¶ NmÀNq´`pw A©^ AXn D]^kpw FWn¡v b¯n bYn¡p¶ hf]t¯ D*m]n^p¶p . CsSÃmw Mm³
Wà ^oSn]n Ss¶ b^n^£n¨p tbm¶p .NymgpÅ S_km«ns`]mt\]v ….
kas^ D]À¶ bYW Wn`km^w bp`À¯n]n^p¶Sv sNm*v Wà i]Àsh¡*_n h-vNqapNans`m¶pw AZvfng³
Nn«n]nà . ASpsNm*v ko«n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn¶v 5 Nnt`mfoäÀ fm_n H^p bm^` tNmtaKn Aѳ Fs¶ tIÀ¯p .
iypfmWnäohv B]n^p¶p kng]w . kng]w F´pfmks« . A¶s¯ {bm]kpw F³s_ l^o^ QXW]pw
AWph^n¨v Mm³ _nhÀ¨v sI]vSn^p¶ kng]w Wà kà Ipų b¿³fms^]pw t{bfn¡m³ Nn«ptfm
F¶m]n^p¶p .
FkX¶v …. NqsX¸Yn¨ FÃm Nnj§³fmt^]pw fqXp fpS fpXn ks^ Aa¶p tWm¡n …. f^p¶nsWms^®w
G… ti ….
B tbm«v bpÃv…. bp_¯pÅ kà tI«³fmt^]pw Iq*]nXmsf¶v N^pSn S¸n]t¸mjm\v WXp¡t¯msX
MmWm hSyw fWhn`m¡n]Sv. NmlnWp sNmÅmkp¶ Hs^®w Wm«n`nà . H¶pNn fpXn]pw SmXn]pw
kaÀ¯n] A`¼v {co¡³fmÀ Asæn kjnt] tbmNp¶ Hä sb¼ntÅs^ Nf³_Xn¡mSn^n¡m³ Njn]m¯ ko«nÂ
tNäm³ sNmÅm¯ DuaNÄ . ASpfsæn N©mkpw NÅpfXn¨v ^m{Snt]Sm bNt`Sms\¶_n]m¯ Smf^NÄ
.CSnWnX¡v Nm\m³ sNmÅmkp¶ H¶p ^s*®¯nsWs]ms¡ N*p . bs£ Nmlnà N¿n , Um^n{Uyw . Fs¶
tbms`m^p sb®nsW tft¨m*v WX¡m³ huµ^yw fm{Sw tbm^ . Wfp¡o b^nlp² {b\]¯ns`m¶pw
knlzmhkpfnà . fmN-vhnfw AXn¨p sbman¡\w . ASnWv fnWnfw H^p Wà ssd¡v, BjvI]n ¢mhv
N«v sI]vSv H^p hnWnf , CX¡nX¡v Z]_nfn¡v hn¡v , sFhv{Now, Wà cpZv . ssd¡n³s_
NqsX NmÀ NqXn]pÅkÀ¡v tfmÀ {bt]m_nän . Nm_nWpÅn k¨p tkt\ sI_n] AZvKÌv
sf³_pNsams¡ N®X¡mw . H^p sfmssd tcm¬ km§n S^m³ bäp¶kÀ fm{Sw s{bmt¸mhv sI]vSmÂ
fSn . ko«n Wn¶v F´m]m`pw km§nS^nà . ASn³s_ _o¨mÀKv bqÀ®fm]pw Wn§apsX
D¯^kmUn¯zfm]n^n¡pw . NqXmsS Nm\m³ Ipų Ipµ^Wm]n^n¡\w , Kn½Wm]n^n¡\w Wà ssiäv
tk\w . Nm^\w Nq«pNm^n fq^m¨nNapsX fp¼n Nm\nt¡*Sm\v . Wmän¡^pSv . C§sW]m]n^p¶p
_nhÀ¨n³s_ H^p ss`³ . ssUkw him]n¨v A§sW H^p¯tWw N*nà . kn«pkojv¨NÄ¡v S¿m_mkm¯Sv
sNm*v {bt¸mhv sI]vSks^ fpjpk³ Wn^ml^m¡n.
A§sW fjNm¯v Njn]p¶ tkjm¼`ntW tbms` Njn]pt¼mjm\v M§Äs¡m^p bpSn] Cw¥ogv AVymbN³
k^p¶Sv . k¶ Unkhw fpSÂ I¡^ N* Cu¨t] tbms` sb¼ntÅs^ms¡ NqsX At§s^ kaªv SpX§n .
hpµ^³ , W½psX hnWnfm WXWpw f{´n]psfms¡]m] Pt\gvNpfm_ntWtbm`n^n¡pw . B N®X]pw
NqsX k¨m SWn dp²nKokn . W½psX tXÌnWv fm¨mkmt¯m*v kÃmS§v ssf³Zv sI]vSnà . AsSt´m
bpÅn]psX fWhn kÃms¯m^p Cw{bgWv Nm^\fm]n . Wà AX¡kpw HSp¡kpfpÅ Np«n . CSm]n^p¶p
At§^psX Nmjv–¨¸mXv . ipw MmtW]v …..
bpÅn]psX tb^v lnkmWµv . AtS…. hwl]n¡*m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASp Ss¶ …. VWy lnkmWµns` lnkmWµv Ss¶ . lnkmWµ³ fmgpsX ¢mhv k`n]
Pp\sfm¶pw CÃm]n^ps¶¦n`pw bpÅns] km]vtWm¡n C^n¡m³ ^hfm]n^p¶p . Ip½m H^p tW^t¼m¡v
. bs£ bns¶ bns¶ B tW^t¼m¡v bpÅn]pw {l²n¨p SpX§n F¶p tk\w N^pSm³ . Nm^\w ¹hv Xq
tSmäv Mm³ bYn¯w WnÀ¯n ko«n C^n¡p¶ hf]¯v H^p Unkhw At±ikpw AÑWpw A½]pw ^*v
Nq«pNm^psfms¡]m]n ko«n k¶p . Fs¶ sb®v Nm\m³ . MmWms\¦n ^mkns` F\o¡pN A¸n]nXpN
bÃv tS¡pN Npan¡pN e£\w Njn¡pN NnX¶p_§pN CSymUn Nm^y§apfm]n e]¦^ dnhn B]n^p¶p .
ko«n Wn¶v bp_¯n_§p¶Sv dyq«n bmÀ`_nt`¡v fm{Sw . Nm`nWnX]n`pÅkams\¦n sNmSnskÅw
kn«v fWpgyWv sshz^w S^mSm]n . kn^`n«v fXp¯p . Bs^¦n`psfm¶v sN«n]m fSn
F¶m]n^p¶p. A¸jm\v fmgpsX k^kv . Wà S_kmXv , Aѳ ,A½ ^*v tI¨nfmÀ ^*v tb^ptX]pw
NÃym\w Njnªp , Ca] tI¨n]psX NÃym\w Njnªn«v 1 kÀgfmNp¶tS]pÅq . fq¯ tI¨n¡v ^*v
f¡ap*v . fq¯k³ A¸p F¶ BWµv I{µtlOÀ 9 Â bYn¡p¶p ^*mft¯Sv sb®m\v fmap F¶ fmaknN
I{µtlOÀ AkÄ 5Â bYn¡p¶p . Ak^pw k¶n«p*m]n^p¶p A½]psX NqsX … WÃ fnXp¡³ bntÅÀ . ^*v
tbt^]pw FWn¡v H¯n^n Cãs¸«p . lnkmWµv fmgnWv Updm]n]nÂ- tKm`n l^n]m]n«p*v . DXtW
tbm\w . Ct¸mÄ F³tPKv sf³_v WX¯n k¡pw H^p kÀg¯nWv tlgw bpÅn `oknWv k^pt¼mÄ
NÃym\w. At¸mtj¡pw FWn¡v 18 k]hmkpw . C§sWs]ms¡]m\v AkÀ hwhm^n¨Sv . ^*p
ko«pNmÀ¡pw b^hvb^w Cãfm]n . NÃym\¯nWv tlgw Ft¶]pw Updm]n]n sNm*ptbmNpw F¶p
tN«t¸mÄ Mm³ N®pfX¨v h½Sn¨p.

A§sW F³tPKvsf³_v Njnªp . As¶m¶pw hvfmÀ«v tcm\pNÄ A{S knbp`fà . tWm¡n] tcm\pNÄ
WmXpkmjp¶ Nm`w . FWn¡pw Nn«n lntk«³s_ kN H^p NnXp¡³ I70. W½psX Wm«ns`ms¡
A§sWs]m^p tcm¬ AVnNfm^pw N*n«nÃm]n^p¶p . ASpsNm*v {loNrgv\bp^s¯ W£{S Sna¡w
hnWnf]ns` dnµp b\n¡t^ tbms` sfmssd tcm¬ sbm¡n¸nXn¨v sbm§¨w Nm\n¨v WX¡p¶sSm^p
bSnkm]n . CX¡v WÃ AXnsbman Cw¥ogv thmwPvhv Hs¡ A`mw Xq¬ B¡n shäv sI]vSv
Xu\ns`ms¡ tbmNpt¼m Ip½m A`mw shäv sI¿pw. A`mw AXn¡p¶ hf]¯v tcm¬ k^p¶ tbms`
hwhm^n¨v AenW]n¡pw . Ip½m sbm§¨w . Wm«pNm^p Ahq]t]msX tWm¡p¶Sv Nm\pt¼mjpÅ H^p
fWhpOw . AÃmsS sskNo«v lntk«³s_ H^p 15 fnWp«v NmÄ Hjn¨m W½sa B^pw knan¡m_nsöSv
b¨]m] hSyw .

kas^ sbs«¶m\v A¸pkpw fmapkpw F³_Xp¯v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AXp¯Sv . A¸pkn³s_ fmapkn³s_]pw A½s] ASm]Sv F³s_ fq¯ Wm¯qsW
sSm«Xpt¯¡v Ss¶]m\v NÃym\w Njn¨p sNmXp¯n^n¡p¶Sv . ASp sNm*p Ss¶ A¸pkpw fmapkpw
H«p fn¡ hf]§an`pw Ak^psX A½ ko«n Ss¶ D*mkpw .NÃym\w So^pfmWn¨tS DÅpsk¦n`pw
A½m]o F¶ Ak^psX knan tNÄ¡pt¼mÄ Mm³ Ak^psX ko«ns` H^p AwPfm]Sm]n FWn¡v
tSm¶n]n^p¶p . Np«nNan`qsX fpSnÀ¶k^pw Ft¶mXv NqXpS AXp¯p .

H^p kÀgw kas^ sbs«¶m\v NX¶p tbm]Sv . knkmiw BÀemXbqÀÆw WX¶p. lntk«³ H«pw
s_mfm³_nNv B] Nym^ÎÀ B]n^p¶nà . knkmi¯nWv fp³bpw tlgkpw Aa¶v fp_n¨pÅ hwhm^w
WsÃm^p tNmfZn N*m tbm`pw In^n¡mWpÅ sskfpOyw . In«]m] , kn«pkojv¨ sI¿m¯ KoknS
^oSn. Ft¸mjpw HutUymPnNfm] Sn^¡pNan fpjpNn] ss`cv . N^n]_nWv kÃm¯ {bmVmWyw
sNmXp¯n^p¶ At±i¯nWv Wm«n Wà kn`]m]n^p¶p . bs£ hpir¯p¡Ä Sos^]nà . fsäm^p S^¯nÂ
b_ªm d豈 hrãn¡mtWm Wn`WnÀ¯mtWm At±iw {lfn¨n^p¶nà . em^y]m] Ft¶mXp tbm`pw kas^
tcmÀ½`m] sb^pfmäw . CsSms¡ F¶n AhzØS D*m¡n]n^p¶p . NnX¸_]n`pw CSpSs¶]m]n^p¶p
AkØ . Fs´ms¡t]m Nm\n¨p Nq«pw. AkhmWw SaÀ¶p_§pw. hwSrbvSfÃm¯ fWhpfm]n H¶v
hz]wtemPw sI¿mWpÅ fWhp tbm`pfnÃmsS C^p«nt`¡v Sp_n¨p tWm¡n NnX¶v ^m{Sn]psX
GsS¦n`pw ]mf¯n MmWpw Wn{U]nt`¡v `]n¡pw .

” C¶s` Sos^ D_§n]nsöp tSm¶p¶p …”

sI_n] Wm¯q³ ^mkns` Ss¶ SpX§pw Nan]m¡m³ . DÅn`pÅ A^nlkpw AhwSrbvSn]pw f_¨p k¨v
bp©n^n¡m³ {lfn¡pw .
knkmi¯nWv tlgw H^p fmhw Njnªt¸mÄ MmWpw lntk«Wpw Updm]nt`¡v b_¶p . A¶v Gäkpw
NqXpSÂ kngfn¨Sv F³s_ A¸pkpw fmapkpw B]n^p¶p . H^p fmhw sNm*v Aks^t¶mXv A{St]s_
AXp¯n^p¶p . Aks^ kn«v tbm^p¶Sv FWn¡pw kÃm¯ UpxOfp*m¡n . fmap Fs¶ sN«n¸nXn¨p
N^ªt¸mÄ A¸p sfsà bp©n^n¡m³ {lfn¨p . bs£ Wn_ªp Spap¼p¶ N®pNapw Ipk¶p SpXp¯ Nknapw
AkWv F¶n Wn¶pw f_¨v bnXn¡m³ B]nà . F´psNmt*m AksW¶n Wn¶pw AN¶v Wn¡p¶Sm]n
tSm¶n . fmapknsW kn«v Mm³ AkWXp¯p sI¶p .
N®pWoÀ ko\v WWª Ak³s_ hpµ^fm] Nknan St`mXn.

”At¿ A½m]osX Np«n N^]zm ? A½m]n sbs«¶n§v k^ntà …? tU Dj¸^pSv … ssi^ FN-vhmfm
k^p¶Sv … cpÄ A+ km§n¨nsæn bns¶ Mm³ fn*nà tN«tÃm …. CSv kt¨m … Unkhkpw Fs¶
knan¡\w tN«tÃm …”

N¿n`n^p¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F³s_ tcm¬ MmWkWv sNmXp¯p . N®pWo^nWnX]n`qsX ASnhpµ^fm] H^p In^n
AksWWn¡v h½mWn¨p . sfsà Ak³s_ WWª Nknan MmsWm^p D½ sNmXp¯p . N*p Wn¶ks^Ãmw N®p
SpX¨t¸mÄ Ak³s_ DX H¶p kn_¨Sv Mm³ A_nªp . Sn^nªp lntk«³s_ NqsX Zn¸mÀ¨À t`m©nt`¡v
WX¡pt¼mÄ Mm³ H¶p Sn^nªp tWm¡n . AksW fm{Sw…
km]ns¨Xp¡mWmkm¯ Fs´ms¡t]m emk§Ä N®n Wn_¨v AksWs¶ Däp tWm¡p¶p*m]n^p¶p .
Updm]v F¶ knhvf] t`mNt¯¡v Wq_m]n^w hzbvW§apfm]n Mm³ b_¶n_§n . lntk«³ bSnkp tbms`
tKm`n]n kymbrSWm]n . H¶pw sI¿mWnÃm¯ Mm³ sSm«Xp¯ cv`mäpNans` f`]man
ko«½fms^s]ms¡ b^nI]s¸«p . Np_¨p Nm`w sNm*pSs¶ Wà H^p hpirUv k`]w D*m¡ns]Xp¡m³
FWn¡p hmVn¨p . lntk«³ bp_tf Pu^k{bNrSfm]n^ps¶¦n`pw H^p bmkw fWpgyWm]n^p¶p .
FWn¡v At±iw bqÀ® hzmS{´yw S¶p . Np_¨p Nm`w sNm*p Ss¶ Updm]v FWn¡v hpb^nInS]m]
hpir¯m]n .
A¸pkpw fmapkpw Unkhkpw knan¡pfm]n^p¶p . fmap H^p Unkhs¯ hwekw fpjpk³ knk^n¡pw .
A¸p bt£ Np_¨v ssh`³_m\v . {bm]¯ntW¡mÄ NqXpSÂ b¡zS Ak³ b` Nm^y§an`pw
{bNXn¸n¨n^p¶p . Ak³s_ Ft´`pw Nm^y§Ä A_n]\sf¦n H^pbmXv WnÀdÔn¡\w . F´psNmt*m
FÃm¯nWpw H^p ^ihy hzemkw Ak³ hq£n¨p k¶p . F¶m`pw AksW bnXn¨v AXp¯n^p¯n Ak³s_
DÅn`pÅsSÃmw Ip^*ns]Xp¡p¶Sv F³s_ CãkntWmU§an H¶m]n^p¶p . bns¶ bns¶ Ak³ F¶n H^p
knlzmhw k¶p SpX§n . Ak³ b_]p¶ Nm^y§Ä Mm³ fämt^mXpw b_]pNt]m bn¶oXv ASpw b_ªv
Nan]m¡pNt]m sI¿m_nÃm]n^p¶p F¶Sp sNm*mkmw . sfsà sfsà Ak³ FÃmw Ft¶mXv b_ªp SpX§n
. B]nX¡m\v thmgy foZn] HmÀ¡q«n Wn¶pw sfsà af^`]ooh t`¡v tI©v sI]v–Sv SpX§n]Sv.
B Nm`¯v Ss¶]m\v tWm¡n] tcm\pNsa Wngv{befm¡ns¡m*v B¸nÄ 3G knb\n]ns`¯n]Sv . ASnWp
bp_tN B¸nÄ tcm\pNtamXv fÕ^n¨p sNm*v B³t{Zm]vZv ¹mäv tcmfn hmwhRv Pm`N-vhn
knb\n]ns`¯n . FWn¡v lntk«³ H^p B¸nÄ lpkon` 3G km§nS¶p .
A§sW bpSn] sXNvtWmaKn]psX dm¡v{Pu*n VWy lnkmWµv F¶ tb^n MmWpw H^p Ff^`]ooh
sFZn B^wen¨p . lntk«Wm]n^p¶p ssPZv .
tchvdp¡v fsäm^p t`mNs¯ FWn¡p fp³bn Sp_¶p Nm«n . CX¡m`¯v k¨v Wãs¸«p tbm] b`
huirU§apw FWn¡v Sn^n¨p Nn«n SpX§n. F¶n^p¶m`pw ImänwPv NqXpS`pw A¸pkpfm]n B]n^p¶p
. CsSms¡]ms\¦n`pw Ak³ FWn¡v S¶ km¡v A£^w {bSn bm`n¨p . b¯mw ¢mhn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fpjpk³ kng]§Ä¡pw A+ km§n Ak³ bmhm]n . Ak³s_ _nh«_nª Unkhw hSy¯nÂ
Gäkpw AVnNw ht´mgn¨Sv MmWm]n^n¡pw . GNtUlw B hwekt¯mXWpdÔn¨p Ss¶]m\v F³s_ DÅnÂ
fsäm^p Kok³s_ SpXn¸v Mm³ Sn^n¨_n]p¶Sv . lntk«tWmXv MmWSv b_ªp . F´p tN«m`pw
knNm^ knt£mb§sam¶pw Ss¶ hvcp^n¡pN]nÃm¯ B N®pNÄ A¶p bs£ F¶ns¡m^n¡`pw b^nI]fnÃm¯
knVw Wn_ªp Spap¼n . F³s_ N®pNan Wn¶pw Mm³ tbm`pf_n]msS ^*p SpÅn fnjnWoÀ Cäpko\p
. AtS MmWo fWpgysW A{S]VnNw hvtWin¡p¶p*v . At±iw Fs¶]pw . WnlÐfm] , WmXNo]S]nÃm¯
At±i¯n³s_ {b\]fm\v C¶pw Cu t`mN¯v Gäkpw ftWmi^fm], FWnt¡äkpw {bn]s¸« AWpeqSn .
H^n¡`pw N*n«nÃm¯ knVw A¶t±iw kmIm`Wm]n. Hmcohn Wn¶v ^*p Unkhs¯ `oskXp¯v M§Ä
Updm]v sfm¯w N_§n . FWn¡nãs¸«sSÃmw km§n¨p S¶p . cv`män sI_ns]m^p bmÀ«ns]ms¡
WX¯n. lntk«³s_ Hmcohns` Np_¨p tb^pw F³s_ Np_¨p hpir¯p¡apw Ak^psX ihvd³hpw AXp¯
cv`män Smfhn¡p¶ Np_¨p tb^pfm]n Wà H^p hm]mÓw M§Ä b¦n«p .
{bhkw Wm«n`m\v WÃSv F¶v FÃmk^pw Aen{bm]s¸«p . A§sW {bPvW³hn]psX A©mw fmhw
{bn¿s¸«ksW]pw H¯n^n hvtWin¨p tbm] ftWmi^fm] WP^t¯]pw kn«v Mm³ Wm«nt`¡v Sn^n¨p .
Wm«ns`¯n] tlgw A¸pkpw fmapkpw F³_Xp¯p Wn¶p fm_p¶Sv ¢mhn tbmNm³ tk*n
fm{Sfm]n^p¶p . A¸p ¹hv k¬ dt]maKn B\v FXp¯Sv . fmap Gjmw ¢mhv . sb^n´Âf®]ns` ERX
sft½m_n] timhvbnä`ns` {blØ]m] ssPWt¡maKnÌv Dr.hÔys]]m]n^p¶p N¬hÄ«v sI]vSSv .
kas^ {c*v`n]m] sb^pfmäkpw F´p hwlkpw b_ªp fWhn`m¡n S^mWpÅ h³fWhpw £f]pw sI_p¸w
kn«pfm_m¯ bp©n^n]pw Ip_pIp_p¡pw tZmÎt_mXpÅ kÃms¯m^p B^mVW¡pw BßdÔ¯nWpw Nm^\fm]n
.

F´p Nm^y¯nWpw A¸pkm]n^p¶p NqsX]p*m]n^p¶Sv . tfm\nRv km¡nWv, tZmÎ_psX AXp¯p
tbmNpt¼mÄ , F³s_ ko«nt`¡v tbmNpt¼mÄ A§sW F´nWpw GSnWpw A¸p D*m]n^p¶p NqsX. bns¶
bns¶ AkWnÃmsS FWn¡v H¶nWpw bänsöm]n .
^*p Unkhw Nq«pNm^³s_ tI¨n]psX NÃy\¯nWv Ak³ kn«p Wn¶t¸mjm\v AkWnsæn F³s_ KoknSw
F{St¯maw lqWyfm\v Fs¶Wn¡v fWhn`m]Sv . Ak³ tbm]SnWp tlgw ^*v Unkhw Ak³s_ H^p 30
tNmsa¦n`pw FWn¡p k¶p Nm\pw. A½m]o Njnt¨m , tW^s¯ F\otäm , ^m{Sn l^n¡v D_§n]ntà ,
tfm\nRv km¡nWp tbmt]m SpX§n kn¯pw tk^pw ks^ Ak³ AtWzgn¨p . Ht^m Sk\ tNmÄ N«v
sI¿p¶SnWv fp³bpw Ak³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A½m]o Mm³ tkPw k^mw t«zm F¶v b_]pw . ASp tNÄ¡pt¼mtj fWhn kÃms¯m^p
Blzmhfm]n^p¶p . ASp Ss¶ Mm³ fWhn D^pkn«p sNm*v f\n¡q_pNÄ SÅn Wo¡n . A¸p sbs«¶p
k^pw . AkWnÃm¯ ^*p Unkhkpw Mm³ In´n¨Sv ASp Ss¶]m]n^p¶p . AksWWn¡v B^m\v ? D¯^w
Nn«n]nà .

A§sW Wm`p fmhw NqsX kas^ tkPw NX¶p tbm]n . 2009 Znhwd_ns` H^p Mm]_mjv¨ {bemS¯nÂ
BWµN^kpw ASnNYnWkpfm] tkUW FWn¡v h½mWn¨p sNm*v AkÄ M§apsX KoknS¯nt`¡v NX¶p k¶p .
A½p . A½s]¶ knNm^¯n³s_ fpjpk³ emk§tamsX B sNm¨p hpµ^n]psX Wmknt`¡v Caw fª
Wn_¯n`pÅ BUy hvtWimfrSw sIm^nªp sNm*v AkÄ¡v bpSpt`mNt¯¡v hzmPSf^pan Mm³
WnÀkrSn]psX hm]qKyfXªp .

_qfnt`¡v fmän]SnWp tlgw Fs¶ Nm\m³ HmXnk¶ A¸pkn³s_ fpOw N*v FWn¡v h¦Xkpw ht´mgkpw
H^pfn¨p SnN«n k¶p . St` Unkhw Fs¶ AZvfnäv sI]vSSv fpS H^p tbma N®X¨n«nsöv AksW
N*t¸mÄ Ss¶ fWhn`m]n .

” H¶pw Njn¨ntÃXm F³s_ fp¯v ?”
FWn¡v tImUn¡mSn^n¡m³ NjnªnÃ.

” Njn¨p ”
£o\n¨ bp©n^nt]msX Ak³ f_pbXn b_ªp .

” Wn³_Wn]¯nt] Nt*m ?”

” iw…. sk^n Nyq«v …. A½m]nt] tbms`¯s¶]p*v ….”

”At¨mXm …. ”

ASpw b_ªv MmWk³s_ N®nt`s¡m¶v hq£n¨v tWm¡n . bj] WngvNa¦ emk¯nWv bN^w Ft´m H^p
Nů^w tbms` . B FWn¡v tSm¶n]Smkpw. F³_¸pktà …

” F³s_ tfm³ tbm]n Npan¨v W¶m]n H¶p_§n A½t]]pw Nq«n sskNpt¶^t¯¡pÅ e£\kpfm]n km …
tNm`w sN«p H^p ^m{Sn sNm*v …”
MmWk³s_ A`hfm] hvfq¯v hn¡n fpXn]njNan kn^t`mXn¨p .

” tk*½m]n ….. MmWnknXn^n¡mw … As½m½ tbm]n k^s« …”

lЯn fm{Sfà Ak³s_ N®pNapw WnlÐfm]n ]mIn¡pN]m]n^p¶p Fs¶ b_ªp knXtà F¶v .

” AsSm¶pw b_ªm bänà . ^m{Sn Ft§mt«`pw H¶p HmX\sf¦n FWn¡msN]psÅm^p B¬Np«n]m ….
F³s_ Np«n C§sW kmXn SaÀ¶n^p¶m FWn¡v Cu NnX¡p¶nX¯v kà hfmVmWkpw D*mtÆm ? ”

”Dw ”

Npt_ tW^s¯ Bt`mIW¡v tlgw fWhnÃm fWthmsX AksWm¶p fqan .

sskNpt¶^t¯msX A¸p Sn^n¨p k¶p . NqsX Ak³s_ A½]pw ASm]Sv F³s_ fq¯ Wm¯q³ D*m]n^p¶p
. CSnWnX¡v b`t¸mjm]n NpªnWv bm`p sNmXp¡pt¼msjms¡ Ak³ bman tWm¡p¶p*m]n^p¶p . AksW
Mm³ tWm¡p¶ps*¶v tSm¶pt¼mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ak³ tWm«w fmäpw . CSpSs¶ NT . sNmÅmftÃm Nan F¶ f«n MmWpw . Ak³s_
fWhv fsäm^p S^¯n I©`fmNp¶Sv Mm³ sfsà sfsà A_n]p¶p*m]n^p¶p . AksW b_ªv kn`¡\w
F¶p*m]n^p¶p . F¶m F´psNmt*m ASnWp Njn]p¶nà . DÅn³s_ DÅn Mm³ AsSÃmw
BhzUn¡p¶pt*m…

timhvbnä`n Wn¶v ZnhvImÀKm]n ko«n k¶p NpªntW Nm\m³ H¯n^n tb^p k¶p . CSnWnX]nÂ
A¸pkn³s_ emkfmäw Mm³ {l²n¡p¶p*m]n^p¶p . NpªnWv fp`]q«p¶ hf]¯v Fs´¦n`pw
Nm^\fp*m¡n Ak³ _qfn k^pw. FWn¡Sv fWhn`mkp¶ps*¶v AkWpw fWhn`m]n F¶p tSm¶p¶p.
fp³sb§pw CÃm¯ tbms` F³_Xp¯p k^pt¼mÄ AkWv kÃm¯ b^tklfp*mNp¶p, kn]À¡p¶p . MmWksW
hq£n¨p tWm¡pt¼mÄ Ak³ FWn¡v bnXn S^msS tWm«w fmäp¶p .

C§sW H^p fmhw NqXn Njnªp . Npªp bn_¶Sn³s_ 28 þmw Unkhfm\v W½psX Wm«nÂ
NmSpNp¯p¶Sv . Np¯n]Sv AkapsX NmSms\¦n`pw Wo_n]Sv FWn¡m\v . AkapsX NmSp Np¯p¶
tW^¯v A¸p Ft§mt«m fm_n Naªp . H¯n^n tW^w Njnªv k¶v NpªnsW FXp¯v Ak³ D½ sNm*p
fqXn . FWns¡t´m ASp N*t¸mÄ kÃm¯ koÀ¸p fp«`m\v AWpeks¸«Sv . Ak³ lntk«tW¡mÄ
AVnNm^fm\v FXp¡p¶Sv . fämÀ¡pw ASn sSsäm¶pw tSm¶n]nà . bs£ Ak³s_ tIãNsa ko£n¨p
k^p¶ FWn¡v fm{Sw AhzØS tSm¶n . AkWv Ft¶¡mÄ fq¶p k]hn³s_ Np_tk]pÅq . C§sW]pÅ
Nm^y§Ä fp³tbm«p tbmNm³ AWpkUn¨m ASv k`n] AbNXw knan¨p k^p¯pw . Ak³ sI_p{bm]fm\v
. A^pSm¯sSs´¦n`pw fWhn Wm¼n«m b_n¨p fmäm³ k`n] kngffm\v . MmWpw sSäpNm^n]m\v .
Ak³ Fs¶ sSäm] ^oSn]n tWm¡p¶ps*¶_nªn«pw Mm³ kn`¡n]nà . FWn¡ksW Kokkm]p tbms`
Cãfm\v . Ak³s_ Hmt^m tWm«kpw hmfobykpw Mm³ sNmSn¡p¶p*v . bt£ ASv bmXnÃ. fWpgy³
hfqi Kokn]m\v . H^mÄ¡p fm{Sfm]n CknsX H^p KoknSfnÃ. b^hvb^ bq^N§am]n Ak S½nÂ
dÔs¸«p NnX¡pN]m\v . d豈 Ft¸mjpw dÔW§Ä Ss¶]m\v . B dÔW§an Wn¶v fpàn tWXpN F¶Sv
A{S Fap¸fà . b^nSymP§apsX tQmg]m{S Ss¶ tk*nk^pw . F³s_ eÀ¯mkv , fNÄ F³s_ NpXpwdw
FÃmw FWn¡v tk\w . CsSm¶pw Wãs¸Xm³ FWn¡v k¿ . ASn`pw Fap¸w AksW f_¡p¶Sm\v .
fpa]nt` WpÅns]_n]p¶Sm\v D¯fw . Gs_ Bt`mIn¨v Mm³ H^p So^pfmW¯n F¯n. AktWmXv
SWn¨v hwhm^n¡\w .

H^p Akh^¯nWm]n Mm³ Nm¯n^p¶p . Ak³s_ tWm«§Ä¡v CXw sNmXp¡mSm]n . NpªnWv bm`p
sNmXp¡pt¼mÄ fp_n AX¨nXp¶Sv bSnkm¡n . khv{S Vm^\¯n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv W¶m]n {l²n¨p . sbmSpsk A¸w sNmjp¸pÅ l^o^{bNrSn {bhk tlgfpÅ
A½m]n]½]psX {bhk ^£m f^p¶pNapsX {bkÀ¯Ww sNm*v H¶p NqXn sNmjp¯p . fp`NÄ bm Wn_ªv
kn§n koÀ¯v bj]Sn`pw H¯n^n k`n¸w tSm¶n¨p . k]s_mjnªt¸mÄ I´nNapsX em^w NqXn .
l^n¡pw sNmjp¯ H^p fUm`h . ko«n NpªntW¡m\m³ F¶ tb^n k^p¶ b`^psX]pw N®pNÄ Fs¶
Duän¡pXn¡p¶Sv Mm³ A_n]p¶p*m]n^p¶p . bns¶ F³s_ A¸pknsW fm{Sw b_ªns«´m Nm^yw ?

F³s_ A¸p ? ko*pw A§sW In´nt¨m … tk* … ASp tk* VtWy …. Mm³ Ft¶mXp Ss¶ b_ªp. Wo
Ak³s_ A½m]n]m\v . A½m]n¡v A½]psX ØmWfm\v . Wo A§sW fm{Stf AksW Nm\mkq . F´m]m`pw
AXnkhv{S§apĸsX bj]sSÃmw Mm³ fmän . l^o^ emP§Ä FN-vhvtbmhv sI¿m¯ `qhv ssWänNÄ
sS^sªXp¯p . {bSo£]psX H^p tWm«w sNm*p tbm`pw A¸pknsW Mm³ b^nP\n¨nà . F³s_
Npªnt`¡v Mm³ b^fmkVn {l²]pw hf]kpw sNmXp¯p . {bhktlgw Nmfw F³s_ hn^Nan AfnSfm]n
Wp^ªp sbm´p¶p*m]n^p¶p . AkÄ¡v fp` sNmXp¡pt¼mÄ b`t¸mjpw fp`t]¡mÄ AVnNw Ip^¶n^p¶Sv
F³s_ t]mWn]m]n^p¶p . ASpsNm*v b`t¸mjpw NpªnWv fp`]q«pt¼mÄ bm³_n Mm³
Du^n]nXpfm]n^p¶p . fp`NÄ F³s_ knNm^ tN{µ§am\v . b`t¸mjpw lntk«³s_ ssNNÄ H^p IX§p
tbms` F³s_ fp`Nsa sM^n¨pX¡pt¼mjm\v Mm³ Gäkpw AVnNw Dt¯KnS]mNp¶Sv . B hf]w sNmjp¯
fUK`w sdZvgoänsW WW¨p sNm*v sNmjp¯ F³s_ SpXNÄ¡nX]n`qsX Np`wNp¯ns]mjpNpfm]n^p¶p .
kjpkjp¸pÅ bnaÀ¸n lntk«³s_ sI_n] `nwPw N]_n]n_§pt¼mÄ b`t¸mjpw AblÐ§Ä D*mkm_p*v .
hpOw tSm¶m_ps*¦n`pw N]_n]Sv tbm^ F¶m\v NqXpS`pw tSm¶m_v . CSn`¸p_fpÅ ss`wPoN
hpOw Dt*m F¶_n]nsæn`pw Hmt^m Sk\ dÔs¸Xpt¼mjpw bqÀ®S Nn«n]nsöv tSm¶m_p*v .
l^o^¯ns` fäp emP§saÃmw knaª tPmS¼n³s_ Wn_fms\¦n`pw F³s_ k`n] t]mWo U`§Ä Caw
N_p¸p Wn_t¯mXp NqXn]k]m]n^p¶p . FknsXt]m km]n¨tSmÀ¡p¶p*v sb®n³s_ Ip*pNÄ¡pw
t]mWn¡pw S½n dÔfp*v . Ip*pNÄ t]mWn]psX H^p dmiyfmSrN]ms\¶v . H^p sb®n³s_ Ip*pNÄ
tWm¡n AkapsX t]mWn F§sW]n^n¡pw F¶_n]m³ Njn]pft{S . AsS{St¯maw l^n]ms\¶_n]nà .
F³s_ Nm^y¯n ASv GSm*v N_Îm\v . kas^ tWÀ¯ H^p CawN_p¸p ^mln F³s_ tWÀ¯ tfÂIp*nÂ
N`À¶n«p*v . k`n] H^¸w f`À¶ NojvIp*v bt£ Ipk¶Spw hUm WWkq_p¶Spfm\v . ASn³s_
ASn{bh^\fmk\w t]mWoU`§an N`À¶n^n¡p¶ Caw N_p¸p Wn_w , k`n] CSapNÄ¡nX]nÂ
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Hanªn^n¡p¶ hmfmWyw k`n] Nrh^osfm«nWpw AtS Wn_w Ss¶ . F¶m hUmhf]w
WWkv S§n Wn¡p¶ bnaÀ¸nWpÅn Ipk¶ Wn_fm\v . {hãmkn³s_ `o`NÄ . l^o^¯n`pXWoaw hzÀ®
Wn_kpw PpiyemPw fm{Sw A¸w C^p* Wn_kpw Wns¶ kÃmsS shN-vhn]m¡p¶ps*¶v lntk«³ H^n¡Â
b_ªn«p*v.
F´m]m`pw A¸pkntWmXpÅ hvtWikpw kmÕÃykpw (H^pbt£ Nmfkpw ?) Mm³ fWhnWpÅnÂ
B^pf_n]msS fqXnk¨p . AktWmXv AXp¸w Nm\n¡psf¦n`pw b^nVn knXmsS Mm³ {l²n¨p . ASv
AkWv fWhn`m]Sv AN¨]m]n«m\v . H^n¡Â BßPSsft¶m\w AkWSv b_]pN]pw sI]vSp .
Npªpkmk]tà Cs¸m Sm^w W½sa B^v ssf³Zv sI¿m³ F¶v. FWn¡Sv tN«v kÃm¯ h¦Xw
tSm¶ns]¦n`pw bp_¯v Nm\n¨nà . b_ªSn§sW]m\v :

“” Wo F³s_ fq¯ tfmWtà … Wo]pw fmapkpw tbms` Ss¶]m\v FWn¡v A½pkpw … AÃmsS Wn§anÂ
fq¶p tb^n H^mtamXv FWn¡n¯n^n NqXpS CgXw … A§sW H¶pw CÃmt«m …”
FÃmk^psX]pw NqsX AksW]pw sKW_ss`hv sI]vSSv AkW{S ^hn¨nà . Ikn«n Np`p¡n Hä
tbm¡m]n^p¶p . bn¶oXv H^p Unkhw AksW FWn¡v SWn¨v Nn«n .

” A¸q FWn¡v Wnt¶mXv Np_¨v hwhm^n¡mWp*v ….”

”F´m A½m]o …”

” Wns¶ Mm³ Ft¸msj¦n`pw h¦Xs¸Xp¯o«pt*m ? F³s_ tfmsW tbms` F¶p tbm`pw Mm³ b_]m_nÃ
. F³s_ tfm³ F¶p Ss¶]sà b_ªn«pÅq …?”

”Dw…..”

”Wn³s_ A½ Ss¶]tà Mm³ ? B FWn¡v Wn¶n D*mNp¶ fmä§Ä Sn^n¨_n]m³ bänsöv Wo
N^pSp¶pt*m …?”

”………….”

”F´m A¸q Wo C§sW SpX§pt¶ ….? MmsWt¸msj¦n`pw Wnt¶mXv sSäm] ^oSn]nÂ
sb^pfm_n]n«pt*m ….?”

” CÃ…”

Mm³ sfsà Ak³s_ S`fpXn]n`qsX kn^t`mXn¨p .

” F³s_ tfm³ H^p Io¯ Np«n]ms\¶v Bt^s¡m*pw b_]n¡^pSv …. tNt«m … CsSm¶pw l^n]Ã …
H^pWmÄ WnW¡p hvtWin¡m³ fm{Sfm]n H^p WÃ sb¬Np«n Wn³s_ KoknS¯nt`¡v k^pw … A¶v
AkÄ¡v sNmXpt¡*sSm¶pw ASnWv fp³bv BÀ¡pw sNmXp¡^pSv …. tNt«m …”

”………..”

” W¶m]n bYn¨v Aѳt_]pw fmf]ptX]pw Hs¡ B{Pi {bNm^w H^p Wà tZmÎÀ Bk\w BUyw … As¸m
F³s_ A¸qWv Cu Wm«ns` Gäkpw WÃ sb®nsW A½m]n tWm¡n k¡p¶p*v … tNt«m b_ªSv …?”

”Dw….”

”W¶m]n bYn¨v H^p tZmÎÀ Bkpw Fs¶Wn¡v km¡p Sm…”

” N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ sbm]vt¡mt« A½m]o ….?”

bn¶oXv AktWmsXm¶pw b_]m³ tSm¶n]nà …. Ak³s_ N®pNsams¡ Wn_ªv Spap¼n]n^p¶p … Ak³
bSns] Fjpt¶äp WX¶N¶p . N®pWoÀ fqXn Nmjv¨ f§n]t¸mjm\v MmWpw N^]pN]m]n^p¶p F¶v
Sn^n¨_nªSv . bn¶oXv AksWs¶ Nm\m³ k¶nà . AksW Nm\\w F¶v kÃm¯ B{Pifps*¦n`pw B]n^w
fpÅp Np¯n]n_¡p¶ tkUWt]msX MmWSv AX¡n k¨p . ^*v Unkhw Njnªp fq¶v Unkhw Njnªp Wm`v
Unkhw Njnªp . Hmt^m Unkhw sIÃpt´m_pw tkUW NqXn k^p¶SÃmsS Np_]p¶p*m]n^p¶nÃ. CknsX
Wn¶m FWn¡v {em´v bnXn¡psf¶v tSm¶n . Mm³ lntk«sW knan¨p FWn¡v Sn^n¨p k^\w F¶p
b_ªp . NpªnWv 2 fmhw {bm]fm]tS]pÅq . H^pfmhw NqsX Njnªn«v tbmNmw F¶p N^pSn]Sm\v
. bt£ CWn CknsX Wn¶m l^n]mknà .

A§sW 2010 sc{dpk^n 21 Bw So]Sn MmWpw F³s_ A½pkpw Updm]nt`¡v b_¶p . Alrport t`¡v
A¸p k¶nà . H^p tWm¡v Nm\\w F¶v H¯n^n B{Pins¨¦n`pw MmWksW knan¨Sp tbm`pfnà .

ko*pw Updm]v .

Mm³ ko*pw H^p fpjpk³ hf] ko«½]m]n . ^mkns` lntk«³s_ Nm^y§saÃmw H^p¡n sNmXp¯v
At±it¯ Hmcohn b_ª]¡pw , bns¶ tfmapsX Nm^y§Ä tWm¡n Aksa Npan¸n¨v sbm«pNp¯n
Ns®jpSn bm`p sNmXp¯v bm«pbmXn D_¡n , AkÄ D_§p¶ hf]¯v fäp tKm`nNÄ SoÀ¯v Npan
Njnªv D¨e£\w Njn¨v sI_pSms]m¶p f]§pw . sskNo«v lntk«³ k¶m bns¶ tfmÄ¡v Fs¶ tk* .
AÑWpw tfmapw NqsX Nn¶m^w b_ªv C^pt¶mapw B tW^w sNm*v Mm³ ^m{Sn]nt`¡pÅ e£\w
D*m¡pw . Ct¸mÄ kÃt¸mjpw fm{Sfm\v M§Ä dÔs¸Xm_p*m]n^p¶Sv . ASpw DXsW ko*pw
{bPvW³_v BkmSn^n¡mWpÅ {bnt¡mg³hv FXp¯ tlgw fm{Sw .
Nmfw 20 ³s_ Wn_kn Spap¼n Wn¡p¶ F³s_ ]ÆWs¯ ASnSo{kfm¡pN]m]n^p¶p . CknXs¯
HmÀPmWnNv cpZpw cv`män D*m]n^p¶ sI_n] FN-vhÀsshhv F¡znbvsf³_vhpw SXn AVnNfmNmsS
Nm¯p . F¶m huµ^yw ASn³s_ So£v\S fpjpk³ b_s¯Xp¯v fäpÅk^n Nmfdmgvb§Ä
hrãn¡p¶p*m]n^p¶p . b`^pw Fs¶ tWm«fn«n«ps*¶v F³s_ AXp¯ hpir¯pw AXp¯ cv`mänÂ
Smfhn¡p¶Spfm] Wm³hn H^n¡Â b_ªp . bt£ ASp Nmt\*]mÄ fm{Sw {l²n¨nÃ.

A¸pknsW kÃmsS fnhv sI¿p¶p*m]n^p¶p . fmap kÃt¸mjpw knan¡pw . A¸pkn³s_ lÐsfm¶p
tNÄ¡m³ H^pbmXv sNmSn¨p . bSns] AktWmXpÅ hvtWiw Nmf¯n³s_ fpOw Sp_¶p
Nm«p¶p*m]n^p¶p. Ak³ af^`]oohli kÃt¸mjpw upiof_ sI¿p¶ tcmt«mhv Zu¬t`mZv sI]vSv
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p WnVn tbms` Mm³ hq£n¨p . lntk«Wpfm]n dÔs¸«v SrbvSn k^msS
Nmf¯n³s_ ASn{bh^fpÅ ^m{SnNan sSäms\¶_nªp sNm*p Ss¶ Ak³s_ fpOw fWhnt`t¡mXn k¶p .
Hmt^m Sk\ Ak³s_ tcmt«mhv FXp¯p tWm¡pt¼mÄ, WWp¯ Ip*pNÄ Nm\pt¼mÄ t]mWn
hK`§amNp¶p*m]n^p¶p .

{bhk¯nWp tlgw Updm]n]n k¶n«v Ct¸mÄ GNtUlw ^*p kÀgt¯mafm]n …. F³s_ A½p Npªn Nm`p
sNm*v HmXn¯pX§n … Ahvbãfms]¦n`pw fäpÅk^n NuSpNfp\À¯ns¡m*v hwhm^n¨p SpX§n.
lntk«³ kÀ¡v sI¿p¶ ØmbW¯n³s_ KW_ fmtWK^m]n . FWn¡pw fmä§Ä k¶p SpX§n . l^o^¯nWÃ
fWhnWv . A¸p bSns] F³s_ `i^n]m]n fm_n . Hjnkp hf]§an AksW HmÀ¡pt¼mÄ Ss¶ t]mWn
Wn_sªmjpNn . sI_n] kjpSW§NÄ F³s_ Nmf¯nWv SmSvNm`nN Blzmhw WÂNns]¦n`pw lmlzS
b^nim^fm]nÃ.

A¸pkn³s_ kaÀ¨ sbs«¶m]n^p¶p . fpjpk³ A+ HmsX pius two bmhv B] Ak³ ASn³s_ NqsXSs¶
sfZn¡Â F³{X³hv tNm¨n§pw sI]p¶p*m]n^p¶p . ANNRX RBBX F³{X³hn 27 Bw _m¦v km§n Ak³
Wm«pNmt^]pw ko«pNmt^]pw fpjpk³ sM«n¨p . Aii Nn_lf Nnstltut` oa R`_l^fi X^l`n^`
I`w _`ikl (ANNRX I`wD`ikl ) F¶ C³Zy]ns` W¼À k¬ sfZn¡Â tNmtaKn AkWv AZvfng³
`en¨p . Ak³s_ l^o^¯nWpw Nm^yfm] fmä§am\v hwekn¨Sv . D_¨ fmwh tblnNapw N«n]pÅ
SmXn]pw fol]pw kn^nª sW©pw 6 AXnt]maw D]^kpw ASnWp tIÀ¶ bu^pgw knant¨mSp¶
fpONm´n]pw skap¯ Wn_kpw DÅ H^p ASnNm]Wm]n Ak³ fm_n . 19 k]th DÅpsk¦n`pw 25
k]sh¦n`pw tSm¶n¡pfm]n^p¶p.

Ak³ af^`]ooh  At¹mZv sI¿p¶ Hmt^m tcmt«m]pw AktWmXpÅ F³s_ AenWntkl¯nWv B¡w
Nq«pN]m\v sI]vSSv . Hmt^m Unkhw sIÃpt´m_pw AksW³s_ NmftUkWm]ns¡m*n^p¶p . Ak³s_
D_¨ N^§Ä¡pÅn sM^nªf^m³ F³s_ fmwhafm] l^o^w kÃmsS sNmSn¨p . hinsN«v H^p Unkhw
MmWkWv sfthKv A]¨p .

”Wo A½m]ns] f_¶p t` ….”

^m{Sn Gs_ sskNn]m\v _nt¹ k¶Sv .

”Mm³ BÀ¡pw H^p lÃyfmN^psS¶p N^pSns]t¶]pÅq ”

”Wo H^p lÃyfms\¶v Mm³ F¸jm b_tª ?”

” ASpsNm*tà H^p km¡p tbm`pw b_]msS CknX¶v tbmt] ?”

”ASv Wos]t¶mXv fn*msS WX¶Sp sNm*pÅ tUgyw sNm*tà …”

”Cu ^*v kÀgw Fs¶ knan¡mSn^p¶tSm … ASpw Mm³ H^p Wm`p Unkhw fn*msS WX¶Sv sNm*pÅ
tUgyfm]n^pt¶m …”

” WnWs¡s¶]pw knan¡m]n^p¶tÃm …”

” N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASÃtÃm Mm³ tImUn¨SnWpÅ f_pbXn ”

”ASv Wo Fs¶ tks_m^p ^oSn¡v tWm¡n]ntà ASpsNm*m …. ASpsNm*p Ss¶]m Mm³ AknsX Wn¶pw
tbm¶Sv ”

” AÃmsS AkWksW knlzmh¡p_kp*m]n«Ã … Atà …?”
Im«qan tbm`m]n^p¶p Ak³s_ tImUyw . Mm³ l^n¡pw bS_pN]m]n^p¶p .

”FWns¡³s_ tf Wà knlzmhfp*v …”

”A§sW Ds*¦n , MmsWm^p sSäp sI]vSm Fs¶ b_ªp fWhn`m¡n tWÀkjn¡p WXt¯*]mÄ H^p
hp{bemS¯n H^p km¡p tbm`pw b_]msS tbmÆm …. ^*v kÀgt¯maw H^p knk^kpw CÃmSn^n¡pN
.. C§sW]mt\m sI¿m ?”

” Wo W¶m]n hwhm^n¡m³ bYn¨p . AsS³s_ sSäpSs¶ h½Sn¨p . ”

”ASp tbms« Cs¸m sfthKv A]¡msW´m Nm^yw ….. Mm³ W¶m]n F¶p tSm¶nt]m …?”

”Dw…. C{S Nm`fm]ntà …Wo AsSms¡ f_¶n«p*mkpw F¶p N^pSn .”

”Nãw …”

”F´m H^p Nãw ..?”

”tfmsa A½m]n … Mm³ Cu H^p sfthtKm tNmtam sk]väv sI]vSn^n¡m³ SpX§o«v F{S Nm`fm]n
F¶v A_n]mtkm …? ”

tfmta A½m]n ….. B knan Fs¶ sM«n¨p Naªp . Ak³s_ km¡pNans` AVnNm^w Mm³ l^n¡p
Sn^n¨_nªp.

”½v..iw…” FWn¡Sv fm{Stf b_]m³ NjnªpÅq ….

”im … ASm\v … MmWpw ssUkkpw S½n H^p sI_n] sdäp*m]n^p¶p … ASn Mm³ K]n¨p … Fs¶
Wn§Ä A¶v AkhmWfm]n DbtUln¨ A¶v Mm³ l^n¡v N*Sm\v Wn§apsX N®v … fWhm£n]à Ft¶mXv
hwhm^n¡p¶Sv F¶v FWn¡t¶ fWhn`m]Sm\v …. F¶n Wn¶pÅ Hant¨m«w NqXn]m]t¸mÄ FWn¡Sv
D_¸m]n…”

”Wo Fs´ms¡]m Cu b_]p¶Sv ” Ak³ b_]p¶Sv b¨b^fmÀ°fms\¦n`pw Mm³ bns¶]pw sbm«³ Nan¨p
.

”Np´w …. CWn]pw fWhn`m]nsöv WXn¡pN]mt\m …?”
(Kmt¦m ….. Mm³ sb«p ….)

”A¸q Mm³ H^p em^y]m\v . FWns¡m^p Npªp*v NpXpwdfp*v . ASntW¡mÄ k`pSÃ FWns¡³s_
Kok³ tbm`pw …”
Mm³ ^£s¸Xm³ ko*pw ssNNm`n«Xn¨p .

”ASnWv NpXpwdw f_¶v Fs´¦n`pw sI¿m³ Mm³ b_tªm ….”

”bns¶ F´m WnW¡v tk*Sv ? ”

” Mm³ Wn§ta tbms`m^p sb®nsW CSpks^ N*n«nà . Wn§Ä¡p W¶m]n A_n]mw FWn¡v Wn§ta
F{St¯maw Cãfms\¶pw ASv GSp ^oSn¡ms\¶pw ….. AS§v AwPoN^n¨p S¶m fm{Sw fSn …. ”

”Goo_ nljkt ” A{Sfm{Stf Mm³ b_ªpÅq …

”fw… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sbm]vt¡m … CWn Mm³ knXpw F¶v N^pS* .”

Mm³ _nt¹ sNmXp¯nÃ. sWäv Hmcv sI]vSp . k`ns]m^p Npjn]nt`¡m\v FXp¯p ImXp¶Sv . bt£
ImXmSn^n¡m³ FWn¡v Njn]nà . AksWs¶ Nojvs¸Xp¯pw.. D_¸m\Sv . bn¶oXpÅ Unkh§anÂ
AksWWn¡p tf BVnbSyfp_¸n¨p . B AXnf¯zw FWns¡m^p `i^n]m]n^p¶p .
Ak³s_ NW¯ hz^w tNÄ¡pt¼mtj¡pw F³s_ t]mWn Ip^¯pfm]n^p¶p . Fs¶ NXn¨p No_n Sn¶m³
Nm¯n^n¡p¶ H^p frPw AkWpÅn Ip^fm´p¶Sv MmW_n]p¶p*m]n^p¶p . Hmt^m Unkhkpw F®n M§Ä
Nm¯n^p¶p Akh^¯nWv tk*n .

” C§sW tbm]m knhnänwPv knhs]Xp¯v Wns¶ Nm\m³ MmWt§m«v k^pw ….”
H^n¡`k³ b_ªp .

”tks*³s_ sbmt¶ MmsW³s_ sNt«ym³s_ NqsX]m Smfhw … F³s_ tUis¯m^p bmXp ko\mÂ
At§^_n]pw … Wn³s_ N¿n Fs¶ Nn«n]m …..” ASp b_ªt¸mtj¡pw F³s_ bm³_n WWªp NpSnÀ¶p
.

” Nn«n]m …?”

” Nn«n]m bntä Unkhw At§s^s¶ Zntkmjvhv sI¿pw .”
H^p sbm«n¨n^n]m]n^p¶p f_pbXn .

”Wn³s_ B{Pisfms¡ Mm³ SoÀ¯p S^mw … Wm«n k^s« t«m …”

”F¶v ?” AkW£ft]msX tImUn¨p .

”Wos]¶m Wm«n k^pt¶ …? ASnWWph^n¨v k^mw …”

” ^*v fmhw Njnªm H^p ^*v Bjv¨s¯ `okv Nn«pw … A¶v k^mw …”

” MmWt¶¡v k^mw ….”

bs£ A{bSo£nSfm]n Nm^y§Ä SNnXw f_ªp . tbm^p¶SnWv ^*mjvI fp³bm\v A_nªSv Mm³ ko*pw
{bPvW³_v Bs\¶v . 3 fmht¯¡v s_Ìv tk\w . ]m{SNÄ bmXnà . kas^ WnÀknNm^fm]m\v AkWSv
tN«Sv . hm^fnà . l^o^w hq£n¡v . A{Sfm{Stf b_ªpÅq . FWn¡pw h¦Xw tSm¶n .

A©v fmh¯nWv tlgw ^*mfs¯ {bhk¯nWm]n Mm³ Wm«ns`¯n . fWbqÀÆw AksWs¶ Nm\m³ k¶nà .
bs£ ^*p tW^kpw knan¡pfm]n^p¶p . F³s_ fp¯nWv K³fw WÂNn ko*pw Mm³ Updm]nt`¡v b_¶p
.

So^m¯ Umiw fpjpk³ fWhn hq£n¨v H^p hfmPf¯nWm]n M§Ä¡v ko*pw kÀg§tamaw Nm¯n^nt¡*n
k¶p . knVnt]m fäp In`tSm M§apsX hfmPfw sskNn¸n¨p sNmt*]n^p¶p . hwSrbvSfÃm¯ fWhpw
l^o^kpw DuSn¡m¨n] sbm¶p tbms` Mm³ AkWp tk*n H^p¡n k¨p . CSnWnX]n Mm³ fq¶mfs¯
NpªnWpw K·w WÂNn . b\¯nWp bªfnÃmSn^p¶Sp sNm*v 3 {bhk¯nWp tlgkpw F³s_ l^o^w Mm³
Wà ^oSn]n Ss¶ hq£n¨p . lntk«³ F³s_ l^o^w tk* tbms` Dbt]mPn¡m¯SpsNm*v ]ÆW]pàfm]n
Ss¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASv Wn`Wn¶p . Nmfw b¯n^«n]m]n kÀ²n¨p . lntk«Wv ASn³s_ H^p lSfmWw
tbm`pw lfn¸n¡pkm³ BNp¶p*m]n^p¶nà . Fs¶ Nm\p¶kÀ¡v sbs«¶p Ss¶ fWhn`mNpfm]n^p¶p
NXnfpän] sNmjp¯ fUm`h]ms\¶v . ASv fWhn`m¡n H¯n^n {bt`meW§Ä ks¶¦n`pw BwtPmbm¦w
Wp^ªp sbm´p¶ Nmfs¯ Mm³ AkWp tk*n fm{Sw N^pSnk¨p . l^o^¯ns` fmwhafm]sSÃmw Ak³s_
ssN¡^p¯n sM^nªpX]m³ AkWnãfpÅ ^oSn]ns`Ãmw H^p sk¸m«nt] tbms` Wn¶p sNmXp¡m³ Ak³s_
bp^pg¯z¯n Fs¶ tNmÀs¯Xp¡pt¼mÄ Ak³s_ làn]n`pw tkPS]n`pw D³fmUnWnt] tbms` bnX]m³,
hÀ¸s¯ tbms` Ioän A\¡m³ , Ak³ S^p¶ Hmt^m tkUWNapw {em´fm]n BhzUn¡m³ fWhpw l^o^kpw
hn^]n SobnXn¸n¡p¶ Nmfkpw Mm³ AkWp tk*n hq£n¨p k¨p .
F³s_ fq¶mfs¯ NpªnWv Ct¸mÄ 6 fmhfm]n . A¸p RBBX Nw¹oäv sI]vSv AtS tNmtaKn Ss¶ KG
¡v AZvfng³ tWXn . A§sW B_v kÀgs¯ Nm¯n^n¸nsWmXpkn hwPfn¡mWpÅ Akh^w M§ta tSXns]¯n
. Cu Hm\¯nWv Mm³ Wm«nt`¡v tbmNpw . tKm`n Sn^¡p Nm^\w lntk«Wv k^m³ Njn]nà . FWn¡v
tbm]tà bäq . F³s_ A¸p k^p¶p*tÃm …

Mm³ Wm«ns`¯n]n«v GNtUlw H^mjvI]mkp¶p . Hmt^m Unkhkpw Hmt^m ]pPw tbms` tSm¶n.
Updm]n]n Wn¶v km§n¨ tdmZn kmN-vhv {Now C«v tUi¯pÅ t^mf§saÃmw Naªv DX bqtbms`
frUp`fm¡n . t]mWo SX¯nWp fpNan fm{Sw A¸w t^mfw bsä sk«n WnÀ¯n . H^p ewPn¡v .
A¸p C¶v ^mkn`s¯ cvss`änWv F¯n]n«p*v .

C¶v

Ht^¡À kr£Wndn[fm] b_¼nWv H¯ WXp¡m\v koXp Wn¡p¶Sv . {Pmf {btUlfm]Sv sNm*v Ss¶
koXpNÄ S½n Wà A´^fp*m]n^p¶p . bt£ fWhpNÄ S½n ASp*m]n^p¶nÃ. WP^§an H^p
Ipk^nW¸p_¯v Kokn¡p¶ fWpgyt^ tbm`pw Wfp¡_n]nÃ.

C^pÄ ko\p SpX§p¶p. fWhv NXp´pXn sNm«pN]m\v . ^m{Sn]mkm³ CWn]pw H^pbmXv hf]fpÅSv
tbms` . f¡Ä As§¯ns]¶p b_ªv dmt`«³ knan¨p . F«p f\nt]msX Mm³ Npan¨v k¶p . k`n]
N®mXn]n bqÀ® WPvW]m] F³s_ {bSndnwdw N*v FWn¡v Wm\w k¶p . làWm] bp^pg³s_ ssNNanÂ
sM^nªpX]m³ knSp¼n Wn¡p¶ t^mf^inSfm] SanÀtfWn]n IµW¯n³s_ hpPÔfpÅ tdmZn t`mg³
H«msN tS¨p bnXn¸n¨p . bmÂWn_ªp Wn¡p¶ D^p*p sS_n¨ fp`Nan sk_ptSs]m¶v sM¡n]t¸mÄ
Ss¶ fp`¸m Ioän sS_n¨p. Npªp k]_p Wn_ªv NnX¶p_§n]m`pw fp`NÄ kn§n koÀ¯p Wn¡pw .
SWn¡p_§\sf¦n bm Np_s¨¦n`pw bnjnªp Na]\w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv . Ct¶Sm]m`pw ASv tk*nk^nà . Wmsa NpªnWv NpXn¡msW¦n`pw C¯n^n
dm¡n]p*m]m fSn]m]n^p¶p . HmÀ¯t¸mÄ Ip*n A_n]msSm^p bp©n^n knXÀ¶p . sFss`WÀ
Dbt]mPn¨v km`n«v Ns®jpSn . fU^hw sNm*v WWª Ip*pNan `nbvhän¡n³s_ Bklyfnsöv
tSm¶n . H^p k`n] Ipk¶ Ìn¡À sbms«Xp¯v Sn^psWän]n H«n¨p . ku shN-vhn . Mm³ hz]w
b_ªp . B Wn`¡®mXn¡p fp³bn Wn¶v Mm³ H¶p Sn^nªp . D^p*p sS_n¨ ko\¡pX§Ä . C¶v F³s_
FÃm Uzm^§an`pw Ak³ N]_n]n_§pw . AtSmÀ¯t¸mÄ N`nWnX]n ko*pw WWkWpeks¸«p . fUPÔw
fp_n]msN Wn_ªp . HjpNs« . C¶kÄ bqÀ®fm]pw F³s_ N¬t{Xman`à . H^p bn¦v bm³_n]pw .
{cnÃv k¨ k`tbms`]pÅ bn¦v {dm]pw FXp¯\nªp . ASnWp tfs` kas^ {Xm³hvbm^³_v B] H^p
ssWäv Pu¬ FXp¯n«p . CsSms¡ F{StW^t¯¡m . NpªnWv bm`p sNmXp¯v D_¡n . Smsj sI¶p .
A½ ho^n]`n Ss¶ . N®pw l^n¡v Nm\nà NmSpw A{S tN«p NqXm . F¶m`pw CSnWp fm{Sw H^p
{blvWkpfnÃ. A½¡pÅ sbmXn]^n¡ªn]n D_¡PpanN sbmXn¨v tIÀ¡pt¼mÄ H^p Pq[hvfnSw F³s_
Ip*n S¯n Nan¡p¶p*m]n^p¶p. A½t]msXm¸w Ss¶ e£\w Njn¨p . Njn¨p Njnª DXsW A½ D_¡w
k^p¶p tfmsa F¶p b_ªv F\oäp . F³s_ irU]w AfnS tkP¯n fnXn¡p¶Sv FWn¡_n]mfm]n^p¶p .
A½ imanWXp¯pÅ _qfn Ss¶]m\v NnX¡p¶Sv . Mm³ Np_¨p tW^w NqsX Y[ ]psX fp¶n`n^p¶p .
A½]psX fp_n]n Wn¶pw bSnª NqÀ¡w k`n tN«p SpX§n . Mm³ sfsà sI¶v B _qfn³s_ kmSnÂ
bp_¯p Wn¶v AX¨p bq«n . CWn Mm³ CknsX A`_n¡^ªm tbm`pw B^pw A_n]m³ tbmNp¶nsöv
DĸpaNt¯msX Mm³ HmÀ¯p . AWn]{´nSfm] irU]fnXn¸pw Nmfmhàn]pw sNm*v Mm³ kn_an
bnXn¨v At§m«pw Ct§m«pw WX¶p . fm_ns` bm¡pX§Ä SmtW Ip^¯p¶p*m]n^p¶p . Npªp_§ns]¶v
H^n¡Â NqXn D_¸p k^p¯n Mm³ sfsà sX_hnt`¡v WX¶p Wo§n .
tWÀ¯ Wn`mkn Npan¨p Wn¡p¶ {bNrSn Fs¶ tWm¡n In^n¡p¶p*m]n^p¶p . CknsX Wn¶m Ak³
k^p¶Sv Nm\mw .
knNm^knhvtcmXW§Ä A`SÃp¶ NmfmSp^fm] fWhpfm]n Wn`mkn Npan¨v F{StW^w Wn¶psk¶v
HmÀ½]nÃ.ANs`s]m^p Wnj`W§p¶Sv tbms`Wn¡v tSm¶n . Aà tSm¶`Ã. C^p«n`qsX F³s_ Nma¡qä³
WX¶p k^nN]m\v . Mm³ sfsà Smtj¡p sI¶p . kmSn Sp_¶v D½_¸Xn]n Ak³ k^p¶Spw N*p
Wn¶p . knNm^¯Å`n bnX¡p¶ fWhnsW b^fmkVn tWmÀ½`m¡m³ Mm³ Wt¶ bmXpsb«p .
F³s_ N®nt`¡päp tWm¡ns¡m*v Ak³ WX¶Xp¯p . H^p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N_p¯ XogÀ«pw N_p¯ tgmÀ«vhpfm]n^p¶p Ak³s_ tkgw . XogÀ«n fpj¨p
Wn¡p¶ Nm^n^p¼nsWm¯ d`nãfm] D_¨ sW©n Wn¶pw hfr²fm] t^mf§Ä F¯ntWm¡p¶p*m]n^p¶p .
CXSqÀ¶ SmXn]pw bn^n¨p k¨ N«nfol]pw ISp^fpOkpw Nq«pbp^nNkpw Ak³s_ kWyfm] bu^pgs¯
knant¨mSns¡m*n^p¶p . Wo*p]À¶ WmhnN]pw knlm`fm] sWän¯Xkpw A`hfm] CSqÀ¶ sI_n] sI¼³
^mln N`À¶ hn¡n fpXn]pw sI_n] So£v\fm] fnjnNapw CsS³s_ A¸p Ss¶]mt\m F¶p
tSm¶nt¸m]n .
Ak³ sSm«Xps¯¯n]S_n]msS Ak³s_ fmä§sa Np_n¨p In´n¡pN]m]n^p¶p Mm³ . Ak³s_ Ip*pNÄ
Nknan AfÀ¶t¸mjm\v Mm³ hztdmV¯nt`¡v Sn^n¨p k¶Sv.

”CsS´p hzbvWw N*p Wn¡zm?”
Ak³ bp©n^n¨psNm*p tImUn¨p .

”Wns¶ ….. Wns¶ fm{Sw …. Wo H¯n^n fm_nt¸m]n A¸q …” AksW bq*X¡w sN«n¸nXn¨p Ak³s_
sIkn]nt`¡v Ip*p tIÀ¯m\v MmWSv f{´n¨Sv .

AksWs¶ sfsà AXÀ¯nfmän .

”]p `p¡v thm shN-vhn…”
F³s_ fpOw ssN¡p¼nan tNm^ns]Xp¯psNm*m\k³ b_ªSv . F³s_ fpOt¯¡v Ak³s_ fpOw
AXp¡p¶Sv N*v Ak³s_ Ip*n Mm³ ssN tIÀ¯p .

”AN¯p k¶v F´p tkt\`pw sI]vtSm …” tImUyemk¯n Fs¶ tWm¡n] Ak³s_ N®nt`¡v tWm¡n H^p
NŨn^nt]msX Mm³ b_ªp .

”F´pw ….?”

”F´pw …CWn H¶nWpw Ft¶mXv AWpkmUw tImUn¡^pSv …” F³s_ kntV]¯zw Mm³ skans¸Xp¯n .
Ak³s_ fnjnNÄ NqXpSÂ NqXpSÂ kWyfmNp¶Sv Mm³ Nm\p¶p*m]n^p¶p .

”F¶m WX¡v …”

Ak³s_ N®nt`¡p tWm¡n ^*v IpkXv Mm³ bp_tNm«p k¨p . tlgw CaNn Spap¼p¶ SnSwd§sa
Ak³s_ N®pNapsX B{Nf\¯nWv kn«psNmXp¯p sNm*v imant`¡v WX¶p. bn¶n kmSn`X]p¶ lÐw
Mm³ tN«p , AXp¯p k^p¶ NW¯ bmUbSW¯n³t_]pw . £\ tW^w sNm*v Mm³ km]pkn D]À¶p . 62
Nnt`m em^fpÅ Fs¶ H^p bq tbms` Ak³ tNm^ns]Xp¡pN]m]n^p¶p . Fs¶]pw sNm*v Ak³
shän]nt`¡n^p¶p . Ak³s_ fXn]n I´nNsa AfÀ¯n k¨v shän]psX ssNk^n]nt`¡v S`Im]v¨v
Mm³ AkWv F³s_ l^o^w hfÀ¸n¨p . Ak³s_ Iq*p kn^ F³s_ hofµ t^O]n`qsX sWän]n`qsX
kn]À¸v sbmXnªp Wn¡p¶ WmhnN¯p¼n`qsX
F³s_ Ip*pNans`¯n . Ak³s_ fpOw AXp¯p k^p¶Sv bmSn]Xª N®pNan`qsX Mm³ N*p . fU^hw
sNm*v WWª Ip*pNsa bmSn Sp_¶v Mm³ AkWv WÂNn . Caw IqXpÅ Ak³s_ km]nt`¡v F³s_
NojvIp*v kjpSn N]_n]t¸mÄ F³s_ N®pNÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nq¼n]Xªp . Smsj t]mWn sbm«ns]m`n¨p. b`t¸mjpw Ak³s_ sI_n]
Dan¸ÃpNÄ¡nX]n`n«v F³s_ NojvIp*nsW Ak³ sM^n¨p tkUWn¸n¨p . im… Fs´m^p
AWpeqSn]m\nSv . Ak³s_ k`Sv ssN CXp¸ns` sNmjp¸n bpSªv Smjp¶p*m]n^p¶p .
NojvIp*nsW kn«v Ak³ tfÂIp*v I¸n k`n¨p NpXn¡m³ SpX§n]n^p¶p . H¸w CXp¸ns`
sNmjp¸nsW kn«v Ak³s_ k`Sp ssN A^n¨^n¨v fp`Nan F¯n . k`Sp fp`¡m¼n sfsà H¶p
sM¡n]tS]pÅq {dm]pw ssWäv Pu\pw NpSnÀ¯p sNm*v fp`¸m Ioäns]mjpNn . H^p Wnfngw
F³s_ Ip*pNsa kn«v AksW³s_ WWª fm_nt`¡pw SpXÀ¶v F³s_ N®nt`¡pw AUvepSt¯msX tWm¡n .
Wm\¯n NpSnÀ¶ H^p In^n MmWkWv h½mWn¨p .

”C{S]pw bmt`m ? As¸m tfmÄs¡m¶pw sNmXp¯ntà ?”

” tfmÄ¡pÅSv sNmXp¯p …. CsS³s_ tfmWv FXp¯p k¨Sm ”

H^pWnfngw sNm*v AksW³s_ Ip*pNsa ko*pw km]n`m¡n . F³s_ km]ns` FÃm ^h§ta]pw Ak³
Duän¡pXn¨p . Wm¡pNÄ sNm*v M§Ä bXsk«n . Ak³s_ CXSqÀ¶ SXn]n`pw fpXn]n`pw ssNtNmÀ¯v
F¶nt`¡v k`n¨Xp¸n¨v Ioäns¡m*v Ak³s_ fpOw fpjpk³ Mm³ W¡n SpX¨p .
F³s_ sIkn]n H^p Npªp NXn S¶v WmkpsNm*p sIknt] Djnªv Ak³ sfsà F³s_ sNmjp¯
Njp¯nt`¡n_§n . Ak³s_ SmXnt^mf§apw folt^mf§apw Njp¯n`p^ªt¸mÄ C¡nan hin¡mWmkmsS
Mm³ NpS_n bnXªp . B N^p¯nWv fp³bn H¶v AW§m³ tbm`pfm]nà . Njp¯ns` Ht^m C©n`pw
Ak³s_ Ip*pNapw Wmkpw sNm*v sb^pfm_n]t¸mÄ sk«n]n« kmj¯Xn tbms` Mm³ AX§n . S`
bp_tNm«v ka¨v bnXn¨v Njp¯v AkWv Mm³ hzS{´fm]n WÂNn . AknsX NnX¯nSs¶ F³s_ ssWän
S`kjn Du^ns]_nªp . fmwhafm] k]_n`pw sbm¡nÄ Ipjn]n`pw k`Sp N¿m sb^pfm_ns¡m*v
ssNNap]À¯n AksW³s_ N£¯nt`¡v fpOw tIÀ¯v I¸n k`n¨p .
ho¡m^§apSnÀ¯p sNm*v Mm³ fsäm^p t`mNt¯¡v b_¶p]^pN]m]n^p¶p . shN-vhn C§sW]pÅ
hpO§sams¡]ps*¶v Mm³ BUyfm]n AWpekn¨_n]pN]m]n^p¶p . Mm³ NnX¶v N]_p
sbm«n¡p¶ps*¦n`pw kas^ hmkVmWw F³s_ l^o^¯ns` Hmt^m C©pw BhzUn¨p sNm*v Fs¶ Ak³
AWpekn¡pt¼mÄ ]UmÀ° bp^pgh¦Â¸sfs´¶v Mm³ A_n]pN]m]n^p¶p.
N£¯n Wp\ªp sNm*n^n¡pt¼mÄ Ss¶ Ak³s_ ssNNÄ bp_Nnt`¡v tbm]n F³s_ {dm]psX hv{Xm¸v
FXp¯p .Np`p§n sS_n¨p sNm*v Ak³s_ ssNNant`¡k NpSn¨p ImXn. sfsà Ak ^*ntW]pw
ssNNan HSp¡ns¡m*v CXSv fp`]psX WoafpÅ {du¬ sM«n`pw IpäpfpÅ G^nt]ma]n`pw Ak³
Wm¡p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNms*m¶v N_¡n.
”i¸q……..” F³s_ ho¡m^w H^p Wn`knan]m]n fm_n . bn¶oXv WX¶Sv Ak³s_ Wm]m«m]n^p¶p .
F³s_ fp`Nsa làfm] N^§am sM^n¨pX¨p sNm*v AkWkt] Duän¡pXn¨p. fp`NÄ WnÀt`mew Ak³s_
km]nt`¡v Ip^¶psNm*n^p¶p . Ak³s_ ssNNan Ak Npjªv f_nªp sNm*n^p¶p . fp`¸m`n`pw
Ak³s_ DfnWo^n`pw F³s_ fm_nXw WWªp NpSnÀ¶p . fp`NÄ kjpkjpt¸msX Ak³s_ ssNNÄ¡v
bnXnsNmXp¡msS kjpSn Nan¨p . F¶m B NmÀ¯ko^ymÀKpW³s_ ssNNan Wn¶v Gs_ tW^w Hjnªp
fm_m³ Njn]msS Ak bnXnsNmXp¯p . ko*pw ko*pw Npjªp f_n]mWm]n . knNm^¯Ån¨]n làfm]
ho¡m^§apSnÀ¯p sNm*v Mm³ ssNNm`n«Xn¡pN]m]n^p¶p. F³s_ fUK`w bm³_n]pw NX¶v Np`w
Np¯ns]mjpNn Ak³s_ tgmÀ«vhntW]pw shänt]]pw WW¨p sNm*n^p¶p . Mm³ làfm] Wnlzmh§anÂ
Wn¶v ho¡m^§ant`¡pw ho¡m^§an Wn¶v Wn`knanNant`¡pw fm_n]n^p¶p . ASnlàfm]n
sM^nªpX]p¶ fp`Nan Wn¶pw {em´fm] tkUWN`À¶ sNmÃp¶ hpOfm\v `en¨p sNm*n^p¶Sv .

AksWs¶ ko*pw tNm^ns]Xp¯v imant`¡v WX¶p . ssZWnRv tXdnan NnX¯n . F³s_ k]_nÂ
fpjpk³ Ak³s_ WmkpsNm*p DjpSpf_n¨p . F³s_ Bjtf_n] sbm¡nÄ Ipjn]n Ak³s_ Caw IqXpÅ
Wmkv bpSªp Smjv¶t¸mÄ A£^mÀ°¯n Mm³ A`_n¡^ªp . F³s_ Wn`knanNÄ AkWmtklw Nq«pN]m\v
sI]vSSv . frUp`fm] sf¿jNns` Hmt^m WnwtWm¶S§an`pw Ak³s_ bÃpNÄ bpSªv Smjv¶v Fs¶
tkUWn¸n¨p . B U´£S§Ä Ipk¶ bmXpNam]n A§n§v {bSy£s¸«p SpX§n .
Häk`n¡v F³s_ bm³_n]k³ b_ns¨_nªp . A^s¡«n Ipän¸n\ªv NnX¶ sbm¶^ªm\¯n`qsX sfsà Ak³
kn^t`mXn¨p. tXdnan Wn¶v Smtj¡v Sq§n¡nX¶ NmÂb¯nNan Wn`¯n^p¶p sNm*v AkWp½ k¨p .
sfsà Ht^m kn^`pw Ak³ hf]sfXp¯v Ak³ I¸n Wp\ªp . kr¯n]pÅ NmÂb¯ns] Ak³ H^p S^¯nÂ
Ct©mXn©v BhzUn¨v Sn¶pN]m]n^p¶p . sbm³bmUhz^¯n fp¯fn«v sfsà Ak³ fpNant`¡v Wmkp
sNm*v In{Sw k^¨p fp«pNans`¯n . fX§n NnX¶ fp«nWv bp_Np kl¯paa D^p* Nm fhn`pNÄ¡p
fpNans` fX¡ns` kn]À¸k³ Wp\ªp . Ak³s_ bÃpNÄ NW¯ SpXNan Smjv¶p SpX§n]t¸mÄ . t]mWn
A¸w NqXn knXÀ¯n k¨v MmWksW {bt`men¸n¨p .Sq§n¡nX¶ ^*v Nm`pNapw Ak³ tXdnan Np¯n
Wn_p¯n . N_p¯ bpgvbw l^n¡v knXÀ¶p . t]mWn]n Wn¶v HjpNn]n_§n] fUK`w tXdnan Saw
sN«n NnX¡p¶p*m]n^p¶p . knXÀ¶p Wn¡p¶ t]mWobpgvb¯nt`¡v fpOfXp¸n¨v Ak³ Bsªm¶p
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv f\¯p . tlgw ^*v ssNNapw fpNant`¡p]À¯n
” im ….” F¶v A`_n . HmÀ½ k¶Sv bqÀ® WPvW]pw hpµ^n]pfm] sb¬Np«ns] shfnt¯^ns` NÃ_¡v
fpNan NnX¯n temPn¨v AkapsX ^àw bmWw sI¿p¶ AÔNm^¯n³s_ ^mKNpfm^Wm] {Zm¡pa
{bepkntW]m\v .

AXp¯pÅ Nth^ k`n¨n«v F³s_ Nm`pNÄ¡nX]nt`¡kWn^p¶p . H^p bqknÂWn¶v tS³NpXn¡m³ AXp¡p¶
k*p tbms` AksW³s_ N®pNan Däp tWm¡ns¡m*v Mm³ AkWptk*n knXÀ¯n WÂNn] Nk¡q«nt`¡v
ln^hXp¸n¨p . H^p fn¶Â bn\À F³s_ S`t¨m_nWpÅn fn¶n .
”A¸q ……………” D_s¡]pÅ BÀ¯WmUt¯msX F³s_ DX SpÅnkn_¨p . fp`NtamXv Nm\n¨Sn³s_ b¯n^«n
BÀ¯nt]msX fUK`¯nWm NpSnÀ¶v sNmjp¯p Sna§p¶ N_p¯ t]mWobpgvbs¯ I¸n k`n¨p . Vm^]m]n
HjpNp¶ tS³{bkmis¯ SpÅntbm`pw knXmsS W¡n s]Xp¯p . fmwhWndnZfm] NpSnÀ¶ Ipk¶
bnaÀ¸nÂ, AWÀPa WnÀPaw {bkin¡p¶ fUWt¯³ Npj¼n hmfmWy¯n`VnNw Wo* Ak³s_ A^fpÅ Wmkv
Sp^p Sp^m I`n¨psNm*n^p¶p . Ip*pw Wm¡pw bÃpw sNm*v Nrh^o sfm«nsW I¸n k`ns¨Xp¯t¸mÄ
CSpks^ A_n]mSn^p¶ ^Sn]psX fmhvf^oN hpO§an tUiw SpÅnkn_¨p .

” N®m ….. Wo ….. Wos]s¶ ….. Èv….. ”

Ak³s_ ln^Ên ssN tIÀ¯v bnXªp sNm*v Wn`knant]msX A{S]pw b_]m³ FWn¡p Njnªp .
knNm^¯Ån¨]n F{S Sk\ ^SnfqÀÑ hwekn¨pskt¶m F{S Sk\ Ak³s_ fpOt¯¡v fUK`w Hjp¡ns]t¶m
F{S hf]w Ak³s_ Wmkpw Ip*pNapw F³s_ sbm]vN]n Wo^mXns]t¶m FWnt¡mÀ½]nÃ. Mm³ kn]À¯p
Npan¨n^p¶p . tUit¯ Ht^m SpÅn kn]À¸pw W¡n SpX¨p sNm*v AksW³s_ Ip*n Ip*fÀ¯n .
AksW Mm³ kWyfm]n B{Nfn¨p . Ak³s_ fpOw fpjpk³ Mm³ W¡n SpX¨p . Ak³s_ Ip*pNÄ NXn¨p
k`n¨p. fpOw fmämsWm^p§n] AksW Ioäns¡m*v NX¶p bnXn¨p Ip*pNÄ ko*pw km]n`m¡n .
Ak³s_ Wm¡v I¸n k`n¨p . Ak³s_ ssNNÄ F³s_ fp`Nta Npj¨p f_n¡p¶p*m]n^p¶p .

” Sn^nªv Wm`pNm`n Wn¡Xo….”

NW¯ lЯn F³s_ tf`pÅ BVnbSyw Du«n]p_¸n¨p sNm*v Ak³ BÚmbn¨p . NXnfpän] sNmjp¯
hnÔn blpknsW tbms` B ssZWnRv tXdnan Mm³ Wm`pNm`n Wn¶p . bp_Nn sNmjp¯p sS_n¨
I´nNsa Ak³s_ N]vNÄ sM^n¨pX¨p .

”tY…..” Im«qan tbms` Ak³s_ N]v F³s_ brgvYtPma§ns`m¶n ASn làfm]n ko\p …
”B… ” Mm³ A`_n knan¨p . ko*pw AXn ko\p . ko*pw ko*pw AXnNÄ ko\psNm*n^p¶p .
ASnNYnWfm] tkUW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sfsà D·mU¯nt`¡v kjn fm_n . t]mWoK`w Ip^¶v tXdnant`¡v Cänäp
ko\psNm*n^p¶p . fsà Ak³s_ ssNNÄ I´nNsa k`n¨p bnaÀ¯n . t]mWn]n Wn¶pw Ak³s_ Caw
IqXmÀ¶ Wmkv sI_pIpankpNÄ ko\ t]mWoK`w sNm*v WWªp NpSnÀ¶ C^p* PpUUzm^w ks^ làfm]n
W¡n . B tfmSn^ka]w Ak³s_ Wmkn³s_ h½À±¯m AÂbm¸fm]n Sp_¡p¶p*m]n^p¶p . I´nNsa
Npj¨p f_n¨n^p¶ Ak³s_ ssNNan H¶v WWªp Npjª t]mWn]n`pw sb^pfm_n¯pX§n]t¸mÄ So{kfm]
hpOw hin¨p sNm*v D_s¡ Wn`knan¡mtW FWn¡p NjnªpÅq . kn^`pNÄ fm_n fm_n N]_n]n_§n .
H¶v … ^*v …. fq¶v …. ? A_n]nÃ…. f_pN]v Nm`pNÄ¡nX]n`qsX sNm*pk¶v fp`Nsa ko*pw
sM^n¨pX¨p . tXdnant`¡v fp`¸m Ip^¶p , ko\p b^¶p .
ASnWnX]n Ft¸mjm\v XogÀ«pw tgmÀ«vhpw Du^ns]_nªv Ak³ WPvWWm]Sv F¶_n]nà . B
tXdnan Wn¶pw Fs¶ Smsj]n_¡n Wn`¯v fp«pNm`n WnÀ¯n]t¸mjm\v Ak³s_ bu^pgw Mm³
BUyfm]n Nm\p¶Sv . ZmÀ¡v {du¬ Wn_¯n`pÅ sSm`n]pw Ipk¶ S¡man S`]pw tUi¯mNfmWw Nm\p¶
fhn`pNapw M^¼pNapw F«n©p Woakpw F³s_ N]v fpjpk³ Wn_]p¶ k®kpfpÅ N^p¯³ . AksWs¶
tWm¡n {Nq^fm]n In^n¨p sNm*v {boNw H`n¸n¨v sk«n]mXn . AksWs]m¶v fWhv Wn_s]
Nm\mWpÅ Akh^w tbm`pw S¶nà . At¸mtj¡pw fpNan Wn¶v AXp¯ BÚ k¶p .

” Du¼Xn ….” ASpw b_ªv A¸p H^p Nm Nth^]nt`¡v N]än k¨p . Ak³s_ sSm`n bp_Nnt`¡v
fmän Mm³ AkntX¡v fpOw AXp¸n¨p .
im…. làfm] bp^pgPÔw F¶n`pÅ D·mUs¯ C^«n¸n¨p . Wmkp Wo«n MmWm {boNw Wp\ªp .
AksWm¶p kn_¨Sv MmW_nªp . km fpjpk³ Sp_¶v MmWksW DÅnt`s¡Xp¯p . km]n sNmjp¸p
Wn_¨v AksW B IqXn`n«v Wmkp sNm*v A½mWfmXn . CX¡v Zo¸v t{Sm«v FXp¯p . kjpkjp¯
sNmjp¸n Ak³s_ `nwPw sS¶n¡an¡p¶ hf]sfms¡]pw H^p kym{Qw N\t¡ Ak³ Af_p¶p*m]n^p¶p .
Ak³s_ t^Shv NpXn¨n_¡m³ B{Pifp*m]n^ps¶¦n`pw Ak³ h½Sn¨nà . Fs¶ ko*pw tNm^ns]Xp¯v
Ak³ sdZv_qfnt`¡v WX¶p . sdÍn Fs¶ tZmPn sbmhngWn WnÀ¯n . I´nNan ko*pw AXnNÄ
ko\p .
bSns] B S¡man S`sNm*v fUK`w sNm*v sNmjp¯ t]mWoU`§Ä¡nX]n làfm]n D^¨p . Nmfw
ASn³s_ b^tNmXn]n F¯n] hf]fm]n^p¶p ASv . Nma¡qä³s_ CãkntWmU§Ä¡m]n l^o^w
kn«psNmXp¯ sNmjp¯ blpknsW tbms` Mm³ Wn¶p sNmXp¯p, WWªp NpSnÀ¶ hpOUzm^§Ä b^fmkVn
AkWp fp³bn knXÀ¯n bnXn¨p sNm*v . bSns] N_p¯ sNmjp¸nWm Sna§p¶ SXn¨ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv CSapNsa kNªp fmän Caw IpXpÅ fUK`w kfn¡p¶ bnaÀ¸nt`¡v Ak³s_ NXtNmÂ
kjpSn N]_n . Ct©mXn©v hpO¯n³s_ B]n^w bq¯n^nNÄ sbm«n¨nS_n¨p sNm*v H^p sI_n] knXkv
tbm`pw Aktlgn¸n¡msS kjpkjp¯ fmwhPpi]nt`¡v B N^nWmPw Duan]n«p . t]mWn]psX
AQmVS]ns`t§m ASv CXn¨p Wn¶p . Sn§n¡_n] Ak³s_ h½À±w hin¡ k¿msS H¶p NqXn NpWnªv
I´nNsa b^fmkVn AkWnt`¡v bnaÀ¶v SÅn t]mWn]psX C^p* kmSm]W§Ä AkWm]n f`Às¡ Sp_¶p
Mm³ Wn¶p . ko*pw B bnaÀ¸n lqWyS hrãn¨p sNm*v B WmPw bp_Nnt`¡v k`nªp . knXÀ¶
fmwhNkmX¯nWXp¯p k¨v H^p fm{S WnÝ`fm]n . ASntkPSt]msX ko*pfSv CXn¨p N]_n .
hrãn]psX ASy´mtb£nSfm] Cu ^mh{bkÀ¯Ww ASn³s_ hzShn²fm] Sma¯nt`¡v b^n\fn¨p
sNm*n^p¶p .
Ak³ bn³k`n]pt¼mÄ sNmjp¯ fUK`¯m fmwhWman Wn_]p¶p . Ak³ ko*pw SÅn¡]_pt¼mÄ ASn³s_
tkPSt] hpPffm¡ns¡m*v B sNmjp¸n AksW Wo^mXn¡p¶p . ko*pfk³ bn³k`n]pt¼mÄ ” cv`Nv ”
F¶ lÐt¯msX NXtNm`nsWm¸w sNmjpt¸_n] fUK`kpw t]mWn]n Wn¶pw bp_¯p NX¡p¶p ,
sNmjp¸n NpSnÀ¶p Sna§p¶ CSapNsa ko*pw NpSnÀ¯p sNm*v bp_t¯s¡mjpNp¶p. t]mWoWman]nÂ
WkN\nNNÄ ^qbs¸Xp¶p . H^p ssh¡nÄ tbms` CSv SpXÀ¶psNm*n^n¡p¶p .
” cv`¡v …. cv`nbv …. cv`o …..” hn^]n Nmf¯n³s_ Wp^ bS]p¶ Sma¯n³s_ lÐfn§sW
SpX^p¶p.
” Biv ….. iu….. Èv …. im…..”
hz]f_n]msS B hp^SSma¯n `]n¨p Wn¶ F¶n Wn¶pw Mm³ tbm`pf_n]msS C¯^w lЧÄ
k^p¶p*m]n^p¶p.

CXs¡t¸mtjm Smaw Wn`¨p . bN^w A^fpÅ Wmkv ko*pw F³s_ t]mWn]n tfªp SpX§n .
HjpNn]n_§n] fU^hw fpjpk³ Ak³ Duän¡pXn¨p . NW¯ k®tf_n] t^mf^inSfm] sk¬SpXNan`qsX
HjpNn]n_§n] sNmjp¸p fpjpk³ Ak³ W¡ns]Xp¯p . AfnSfm] Hjp¡n NnX¡kn^n WWªn^p¶p.
ko*pw Ak³s_ NXtNm Fs¶ DjpSp SpX§n . CXs¡t¸mtjm Ak³s_ kn^ PpUUzm^¯nt`¡v
Bjv¶n_§n . bn¶oXv ^*p kn^`m]n bn¶oXSv fq¶m]n . Mm³ D_s¡ Wn`knan¨p sNm*n^p¶p.
t]mWn]n N]_n]n_§p¶ `nwPkpw PpUUzm^¯n sb^pfm_p¶ kn^`pNapw S¶psNm*n^n¡p¶ hpOw
hin¡mkp¶Sn`pw A¸p_fm]n^p¶p . Wn`knanNÄ D¨¯n`m]t¸mÄ Ak³s_ k`Sp ssN F³s_ C^p
I´nNan`pw Bªp bSn¨p . AXnNÄ k`n] Wn`knanNtamsX Mm³ Gäp km§n , Ak³s_ CXSp
ssNkn^`pNÄ F³s_ PpU¯n At¸mjpw sb^pfm_ns¡m*n^p¶p . AtS Sma¯n B N^nWmPw
t]mWn]nt`¡v At¸mjpw N]_n]n_§ns¡m*n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv .

H^p Wnfngw F³s_ S`t¨m_nWpÅn fsäm^p skÅnXn sk«n . Mm³ A`_n¡^ªp . Ak³s_ NXtNmÂ
ØmWw fm_n PpUUzm^¯n³s_ Bjfa¶psNm*v Spaªv N]_n]n^p¶p . H^p Wnfngw AW¡msS k¨ tlgw
AkWSv bp_t¯¡v k`n¨p . t]mWn]n Wn¶v fUK`w tNm^n Ak³s_ NtNm`nsW AentgNw sI]Sp .
tlgw ko*pw Bªp SÅn . A`_n¡^ªp sNm*v Mm³ NnX¡]n AfÀ¯n sM^n¨p . Ak³ ko*pw bn³
k`nªp . ASnlàfm]n ko*pw {btkln¨p . Mm³ S`]n\ NXn¨p b_n¨p sNm*v lÐfX¡n . ko*pw
ko*pw ASv Spaªv N]_ns¡mt*]n^p¶p. B I`Ww Sma¯nt`¡v b^n\fn¨p . ^*p ssNNÄ sNm*pw
I´nNsa k`n¨p bnaÀ¯ns¡m*v Ak³ N]_n]n_§m³ SpX§n . fsäm^p tkUW N`À¶ hpO¯n³s_ Ikn«p
bXnNant`¡v Mm³ IpkXpk¨p SpX§n . hpO¯n³s_ BVnNy¯nWm`mk\w F³s_ Nma¡qä³ CX¡nsX
fp{N]nXp¶p*m]n^p¶p . F{S tW^w Fs¶ Ak³ tNmÀs¯Xp¯p F¶v HmÀ½]nà . hpOkpw tkUW]pw
ASn³s_ b^ftNmXn]n AWpekn¡p¶ fhvf^oN AWpeqSn]n `]n¨v t`mN¯pÅ fsäm¶nsW Np_n¨pw
tdmVkSn]ÃmsS F³s_ {bm\³ tbm`pw WnÀ±]w Fs¶ temPn¨p sNm*n^n¡p¶ D^p¡p fWpgyWnÂ
`]n¸n¨v Mm³ Wn¶psNmXp¯p .
ko*pw Fs¶ Ak³ sbm¡ns]Xp¯p AkenfpOfm]n A^s¡«n`n^p¯n. F³s_ ^*v Nm`pNÄ¡pw AXn]n`qsX
F³s_ I´nNsa Sm§n AksWs¶ bq tbms` Sq¡ns]Xp¯psNm*v Ak³s_ NXtNm`n F³s_ t]mWns]
tNmÀ¯p . kas^ B]mh^inSfm]n km]pkn AksWs¶ D]À¯n Smjv¯n SpX§n . ASnlàWm] bp^pgWp
fm{Sw Njn]p¶ sbmhng³ . GSp sb®n³t_]pw hzbvWfm\v C§sWs]m^p bp^pg³ . NmfbqÀ¯oN^\w
ASn³s_ Gäkpw DUm¯fm] emk¯n Gäkpw So{kSt]msX AWpekn¡m³ Njn]p¶Sv FÃmkÀ¡pw `en¡p¶
emPyfà . C¶v Mm³ hÀÆ huemPykSn]m]n SoÀ¶n^n¡p¶p . kn]Às¸mjpNp¶ Ak³s_ sWän¯X¯nÂ
IpXpIpwdWfÀ¸n¡pt¼mjpw Wn_ª fm_nt`¡v Ak³s_ fpOs¯ k`n¨Xp¸n¡pt¼mjpw NnS¸nWmÂ,
ho¡m^§amÂ, sNmjp¸n Nmfdm\w N]_n]n_§pt¼mjpÅ lÐknWymh§am b^nh^w
lÐfpO^nSfmkpt¼mjpw Mm³ Ak³s_ ssNNam D]À¶p SmjpN]m]n^p¶p , F³s_ fp`¡m¼pNÄ Ak³s_
tWÀ¯ Ip*pNÄ¡nX]n bm Ip^¯p¶p*m]n^p¶p .
WnÀkrSn]psX GtSm Wnfng¯n AksWs¶ NnX¡]nt`s¡_nªp . kWyfm] So£v\ W]W§Ä F¶n`p_¸n¨v
AksW¶nt`¡fÀ¶p . NW¯ SpXNsa k`n¨N¯n AksW¶nt`¡v Bjv¶n_§n . Ip*pNÄ b^hvb^w tSWp*p .
WmkpNÄ hÀ¸§ta tbms` Ipän bn\ªp . fp`NÄ ko*pw Npjªp f_nªp bm Ioän . b^hvb^w
thzUN\§Ä W¡nt¯mÀ¯n . sI_n] Sma¯n Wn¶pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tkPS]nt`¡pw Fs¶ Nl¡n DX¡p¶ kWyfm] ASntkPS]nt`¡pw Ak³ b^n\fn¨p . H^p
bp^pgWv C{S tkPS]n A^s¡«v I`n¸n¡mWmNpw Fs¶Wn¡_n]nÃm]n^p¶p . N®n C^p«p N]_n
SpX§p¶p . C{StW^¯nWpÅn F®pkm³ Njn]m¯{S ^SnfqÀÑNÄ h½mWn¨ Ak³s_ N®pNant`¡v Mm³
DäptWm¡n NnX¶p . ko*pw F³s_ DX SpÅnkn_¨p. H^p BÀ¯WmUt¯msX AksW Mm³ sN«n¸p\À¶p .
NmjvI f§p¶p …. Ak³ ASn^p{Uw D]À¶p Smjp¶p … N®pNÄ f_ªp tbmNpt¼mÄ AÀ²tdmVmkØ]n`pw
Ak³s_ sNmjp¯ t^Shv sbmÅp¶ IqtXmsX SpXw N\¡v t]mWn]nt`¡v Ioäns¯_n¡p¶Sv Mm³ A_nªp
, Ak³s_ frPSpÃyfm] A`À¨NapsX AN¼Xnt]msX ….

Hm\¸Sn¸nWm]n FjpSn¯pX§n]Sm\v.bs£ hf]¡p_kp fq`w hf]¯nWv FjpSn bqÀ¯n]m¡m³ Njnªnà .
GkÀ¡pw Cãs¸Xpsf¶ knlzmht¯msX

hvtWibqÀÆw
DD

Leave a Reply