പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 9 [ആദി വത്സൻ]

Posted by

പ്രണയാനുഭവങ്ങൾ 10

ബലി മൃഗം

Pranayanubhavangal Part 10 bY ആദി വത്സൻ | Previous Parts

 

]q\ntcmfn giW]psX S«w H^p AVnN A`¦m^fm]n^p¶p, ASv– AkapsX huµ^y¯nWp fmäv– Nq«n.
“”tfmÄs¡´m H^p b^tklw tbms`””
BsN KmayvS]n Wn¡p¶ gÓ]v–À tWm¡n S¼p^m«n tImUn¨p,
“”im H¶pw tbXn¡*tXm, W½Ä sb®p§Ä fm{Sfsà Ct¸m CknXpÅp, AknsX C^n¡p Np«n”” S¼p^m«n gÓ]psX ssN bnXn¨v N«nt`¡v– C^p¯n, Wà fmÀ²kfpÅ ssNNÄ, ^mVnN]pw NqsX C^p¶p, S¼p^m«n AkÀ¡v– Km_n Wn¶v skÅw bNÀs¶Xp¯v– sNmXp¯p, A¶n« AtS C` Km_n NnX¡p¶p*m]n^p¶p,
H^n_¡v– K`wAN¯v– sI¶t¸mtj¡v– AkÀ ASv– Hä]Xn¡v– k`n¨n_¡n, S¼p^m«n fµhvfnSt¯msX tImUn¨p, “”sNmÅmw ^*mapw b^tkls¸«n^n¡pN]mt\m, F¶m W½p¡v– SpX§mw””
S¼p^m«n ^mVnNs] tWm¡n BNvª Nn«n]ns«¶k®w AkÄ bSns] tWs^ Sn^nªv– gÓ]psX bn³ Njp¯n`qsX Ipän¸nXn¨v– AkaqsX fpOw Ssâ fpOt¯mXv– tIÀ¯q, Ipk¶ SpXp¯ Ip*pNsa km]n`m¡n Wp\ªq, S¼p^m«n fµhvfnSt¯msX B Nmjv–I tWm¡n Wn¶p,
gÓ¡v– H^n¡`pfnÃm¯ tbms` H^pS^w Btklw l^o^fmsN bXÀ¶v bnXn¡p¶Sm]n tSm¶n, ^mVnN]psX Iq*nWp Wà fVp^w Akapw ^mVnN]psX Ip*pNsa Wp\]m³ SpX§n, ^mVnN]psX Wmkv– bSns] gÓ]psX Ip*pNsa tSm*n, ASv– AkÄ¡v– Cãfm]n Akapw ASv– tbms` Sn^n¨v– sI]vSp, ^mVnN gÓ]psX WmknsW hz´w WmknWm SX]msW¶ tbms` bn\¨v– bnXn¡m³ tWm¡n At¸msjÃmw ASv– kjpSn tbm]n sNm*n^p¶p, ^*mÄ¡pw AsSm^p ^hfm]n tSm¶n, AkÀ H^p Wnfngw fpOsfXp¯v– b^hvb^w tWm¡n In^n¨q, bns¶ ^mVnN]psX gÀ«nsâ d«\pNsa gÓ Ht^m¶m]n knXpkn¡m³ SpX§n {dm]psX Bk^\s¯ skÃznan¨v– Wn¡p¶ AkapsX fp` sM«pNÄ¡v– fpNan`qsX gÓ]psX ssNNÄ frUpkm]n h©^n¨q, ^mVnN]psX S` bn_tNm«v– tbm]n,gÓ tSmÄ kjn ^mVnN]psX gÀXv– Smtj¡v– DuÀ¯n, N_p¯ Wn_fpÅ {dm]n AkapsX tbmÀ fpNpa§Ä H¶q skap¯Sm]n gÓ¡v– tSm¶n, ^*v– ssN sNm*pw B fp`NÄ AkÄ tNm^ns]Xp¯v– WXpkns` Im`n Ipwdn¨q, B IpwdW¯nsâ hpO¯n bpa]p¶ ^VnN]psX ssNNÄ gÓ]psX SpX]n`sX A^n¨v– N]_n gÓ]psX SpXNÄ hz]w AN¶p B ssNNapsX hvbÀlvWs¯ bns¶]pw fpNant`¡v– hzmPSw sI]vSq, ^mVnN]psX ssNNÄ WWsªm«n] AXn khv{S¯nWp fpNan`qsX gÓ]psX ^Sn NkmXs¯ SjpNn,gÓ SpXNÄ W¶m]n knXÀ¯n ^mVnN]pXv– kn^`pNÄ bnaÀ¸nWnX]n`qsX AkapsX ePvWnlnN]n sSm«q, gÓ H¶v bnXªq, AkÄ fpOw fmän ^mVnNs] tWm¡o, ^mVnN AkapsX N®n Ss¶ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *