പ്രളയകാലം 9 [Raj]

Posted by

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  9 
ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും

Pralayakalam Part 9  bY  RajPrevious parts

WngmUnsâ WmknX`n D]À¶p k¶ AWnS]psX Nj¸v lfn¨n«p*m]n^p¶nÃ. AkÄ Fs¶ Ipän¸nXn¨v H¶v N_§n]t¸mÄ Mm³ AXn]n`pw AkÄ fpNan`pfm]n. Wn`¯v ssN Np¯n Wn¶v AkapsX fp` Fsâ km]nt`¡v NX¯n¯¶p. WmkpsNm*v Mm³ fp`¡®pNan Djnªp sNm*n^p¶p. AkapsX Nj¸v CtSmsX D¨Øm]n]n`m]n. Fsâ ^*p kl¯pw fp«pNaq¶n Fs¶ sbmSn¡mWpÅ ¹mWn`m\kÄ F¶pv tSm¶n Mm³ Fs´¦n`pw b_]pw fps¶ B C^n¸n¯s¶ Fsâ dÀfpZ Smjv¯n Np® s] bqän k¨Xn¡mWm]pÅ {lfw WX¯n bs£ Fsâ Np«³ tW^t¯ hvO`n¨ Np®¸m`n Npan¨v SaÀ¶v NnX¡pN]m]n^p¶p. AkapsX N¿n Fsâ bm`m]tS D*m]n^p¶pÅq sf¨w. Fsâ Np®¸m`m] AkapsX N]v Fsâ km]nt`¡v Ss¶ NX¯n W¡n¨p. N®¸m`nsâ ^pIn sSm*¡pjn]n`qsX C_§nt¸m]n. ssN fpjpk³ Fs¶s¡m*v W¡n kr¯n]m¡n¨Sn tlgw AkÄ Fjpt¶äv WngmUnWXp¯m]n Nn¨¬ Émdn N]_n]n^p¶p. Nm`p]À¯n AN¯n k¨pÅ C^n¸n Ua§apw N´pw bq_nsâ Hm¸\nwPpw Wà kyàfm] Nm MmWmkpfm]n^p¶p. AkÄ Fjpt¶ät¸mįs¶ Fs¶]pw ssN bnXn¨v Fjpt¶Â¸n¨Sp sNm*v Mm³ Nk¨n^n¡p¶ AkapsX bq_n fpOw tIÀ¯v Wmkn«pjnªp sNm*n^p¶p. Émdn`n^p¶ WngmUv AkapsX bn¶n`qsX Émdn NnX¶p sNm*v AkapsX fp`Nsa bnXn¨v kWyfm]n DX¨p sNm*n^p¶p. tkUW]pw hpOkpw sNm*v AkÄ N^]pN]pw CX¡nsX Fsâ S` SpXNÄ¡nX]n tIÀ¯pk¨v sM^n¡pN]pw sI]vSp sNm*n^p¶p. AWnS WngmUnsâ Np® s] H^p N¿n`m¡n km\fXn¨p sNmXp¯p sNm*n^p¶p. Aksâ Np® ko*pw eoN^ ^qb¯n`m]n. Ak³ Fjpt¶än^p¶v AkapsX fp`NÄ fm_n fm_n km]n`n«v I¸n k`n¡m³ SpX§n AtSmsX AkÄ hpO¯nsâ bm^fy¯ns`¯ns]¶v bqän Wns¶mjpNp¶ IqXv `mk sNm*v FWn¡v fWÊn`m]n. skXn sbm«nt¸mN*m F¶SpsNm*mkmw Fsâ fpXn]n bnXn¨v Fs¶ AkÄ D]À¯n. AtS bnXp¯¯n ¯s¶ f_p ssN sNm*v WngmUnsâ Np® s] Fsâ km]nt`¡v NX¯n. sSm`n]nÃm¯ Np®]m]SpsNm*mkmw fp^pNtâw AWn`ntâw tbms` Aäw frUpkm]n^p¶nÃ. AkÄ fpXn¡v bnXn¨v Aks¯ Np®]n AXn¸n¨v SpX§n.Mm³ N®qNaX¨v AkWv– Np_¨p hf]w km]ns`Xp¯v sNmXp¯p.WngmUv Fsâ km]v hzS{´fm¡ns¡m*v Émdn Wn¶n_§n Nk¨n^n¡p¶ AkapsX bqänt`¡v Np® NX¯n¯pX§n. Aäw NqÀ¯ tg¸v B]Sp sNm*v NX¯Â Cuhn]m]n^p¶p. bs£ ANt¯¡v NX¡p¶SWph^n¨v AkÄ¡v tkUW NqXns¡m*n^p¶p. Nk¨n^p¶ bq_nsâen¯n tbm`pw SNÀ¡p¶ Np® s] Mm³ B^mVWt]msX tWm¡n Wn¶p. Ssâ Np® hmkVmWw fpjpkWm]n AkapsX bq_nWpÅn N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *