ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി

Posted by

ഭർത്താവിന്റെ കൂട്ടുകാരുമായി

Bharthavinte Kootukarumaayi bY Anitha

Mm³ AWnS ko«½]m\v Npt_WmÄ B]n FjpS\w F¶v Bt`mIn¡p¶p eÀ¯mkv PÄcn Ct¸mÄ tbm]n shm FjpSmsf¶v knIm^n¨p FWn¡v 32k]hp B]n H^p tfmap*v {b\] knkmiw B]n^p¶p 17k]hn HantImXn DXsW Ss¶ H^p NpªnWv K·w sNmXpt¡*n k¶p eÀ¯mkv Fs¶¡mÄ 15k]hp NqXpS`m\v A]mÄ sb«¶v fm_n F¶n A]mÄ¡p Sm`vb^yw Np_ªpk¶p Nq«pNmÀ fUyw CSm]n^p¶p A]mapsX t`mNw Mm³ 5kÀgt¯maw FÃmw AZvKÌv sI]vSp Kokn¨p. CWn Nm^y¯nt`¡p k^mw Mm³ Nm\m³ hmfmWyw sNmÅmw Énw B\v skap¸m 23k]hm]n^p¶p FWn¡¶p tI«sâ ^*p Nq«pNmÀ fn¡t¸mjpw ko«n k^m_p*v AkÀ koXpfm]pw Wà AXp¸fm\v tI«³ PÄcn B]n^n¡pt¼mjpw A½s] Nm\msWms¡ k^pw B]nX]v¡v tI«³ k¶p A½ A¶v H^p t£{S XqÀ tbm] Unkhfm]n^p¶p. AkÀ Np¸ns]ms¡ FXp¯p koXnsâ bn_Nn H^p sgZv D*v AknsX C^p¸p SpX§n tI«³ H^p Nk_n In¡³ Fs¶ G`vbn¨p sbm^n¨p sNmXp¡m³ b_ªp Mm³ ASv kr¯n]m¡n sbm^n¨p tfmWp BUyw sNmXp¯p f\n 7Njnªp AksW bYn¡m³ bpXn¨n^p¯n FWn«v– AkÀ¡p sNm*v sNmXp¯p (hpt^gpw ftWmKpw )Fs¶ kÃms¯m^p tWm«w tWm¡n Mm³ AknX¶v tbm]n Npan¡msf¶p knIm^n¨t¸m hpt^gv k¶p skÅw tk\sf¶v b_ªp skÅw FXp¯p sNmXp¯t¸mÄ Ak³ Fsâ ssN¡p bnXn¨p Mm³ S«nfm«n]n«p tUgys¸«p Ak³ thm_n b_ªp Bt^mXpw b_]^pSv CWn BkÀ¯n¡nà F¶v b_ªp Mm³ NSNp Im^n]n«p _qfn tbm]n {ZÊv– FXp¯p Npan¡m³ N]_n FWn«v– Npan¨p C_§n iman tbm]n^p¶p Ak³ sI]vSSv Bt`mIn¨p Nps_ Inµn¨t¸mÄ GtSm H^p Wnfng¯n AksW FSn^vNm*m]n^p¶p Fs¶m^p tSm¶Â Mm³ FjptWäp AXp¡a KW`n`qsX Aks^ tWm¡n tI«³ Wà bqhm]n C^n¡p¶p NpXn¨m AknsXNnX¡pN]m\v A]mapsX bSnkv Mm³ tWm¡n]t¸mÄ hpt^gpw ftWmKpw AknX¶v FjptWäp BXpNapsX sshZn k¶pWn¶p hnP^äv N¯n¨p Mm³ S_]n C^p¶p AkÀ¡p Fs¶ Nm\m³ bänà AkÀ Fsâ tb^v b_]p¶Sv tN«t¸mÄ Mm³ {lUn¨p AkÀ Fs¶ F§sW ka¨p FXpNmw F¶m\v hwhm^n¡p¶Sv Fsâ l^o^s¯ AkÀ k^v\n¡p¶p Fs¶ NpWn¨p WnÀ¯n sI¿\w km]n sNmXp¡\w F¶m fp`]pw Np*n]pfm Fs¶ms¡ b_]p¶p bns¶ b_]p¶p Ak³ Fsâ ssN]n bnXn¨t¸mÄ Mm³ tUgys¸«p Fs¶ms¡ ASv Bt^`pw A_n]ptfm F¶pknIm^n¨p Nm\psf¶p fäk³ Bs^¦n`pw A_nªm W½psX NpXpwdw SN^nà F¶v H^p¯³ ASv AkÄ¡_n]nÃtÃm F¶v fäk³. Mm³ AXp¡a]n ss`äv C«p At¸mÄ AkÀ hwhm^w WnÀ¯n Mm³ NSNp Sp_¶p skan]n C_§n Aks^ tWm¡n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *