സ്വപ്നയും സനൂപും 04 [Sanoop]

Posted by

സ്വപ്നയും സനൂപും 4

Swapnayum Sanoopum Part 4 bY Sanoop thE wRitEr

Previous Parts

 

 

sskNn tbm]SnWv £f tImUn¡p¶p .tbKv Nq«n FjpSm³ b^fmkVn {lfn¡p¶p H^p bpSn] Fjp¯pNm^Wm] FWn¡v S¶ t{bmÕmiW¯nWv kas^]VnNw Wµn. Npä§apw Np_kpNapw £fn¡pN .

hzbvW]pw hWqbpw emPw 4

t^gvf tI¨n Fsâ tI¨ns]NmÄ fq¯Sm\v. bpÅn¡m^n dn Fhv hn, Fw.Fhv .hn FÃmw Njnªv Cs¸m dn FZv : Wp bXn¡p¶p. Bav H^p Nm´m^n B\v. Bt^mXv F´v b_]pw F¶p CÃ., H^p Wm\kpw CÃ.ASnsâ Nm^\w tI¨n]psX A½ B\v, Wà hzS{´¯n B]n^p¶p A½m]n f¡sa kaÀ¯n]Sv. tI¨n C^pWn_fm\v Fsâ tI¨nt]¡mapw kaÀ¨ DÅ l^o^w H^p 34 sshhv fp`]pw A`vbw ImXn] k]_pw FXp¯ WnSwdkpw,, bns¶ tI¨n]psX fpOw N*m H^p skXn `p¡v– B]n«m\v FWn¡v tSm¶p¶Sv. A`vbw fpO¡p^p DÅ fpOw. tfÂIp*v hUm kn]À¯p C^n¡pw. H^p tXm¸pw s`¤n³hpw C«psNm*v B\v bpÅn¡m^n]psX k^kv.

tI¨n H^p Wo` Na_n {bnâv DÅ tXm¸pw. s`¤n³hv ssX¸v Im^ NaÀ tdm«kpw B\v tkgw. gmÄ ko«n CXm_nÃ. fpXn fpNant`¡v sN«n sk¨n^n¡p¶p. Njp¯n H^p tWÀ¯ fm`

tI¨n]psX hwhm^w Ss¶ H^p {btSN ssl`n]n B\v. Zn{Pn bYn¡m³ tbm]t¸m tNm«]w A¨m]¯nfm^psX NqsX DÅ timÌ kmhw h½mWn¨Sm\v H^p tNm«]w ÉmRv.

Mm³ NSNv Sp_¶p tI¨n AN¯p tN_n

“”im]v t^gvtf¨n ‘

“”im]v im]v…. “”

hzbvW:””Ft´m Ds*Xn “”

“”Hmiv F¶t¶….. Du\v Hs¡ NjntªmXm “”

“”Njnªp tI¨n “”

“”Wo Njn¨m^pt¶mXn “”

“”Njns¨Xn… F¶m fpXnª IqXm H¶v H_§m³ tbm`pw bä¯nÃ. ASm Mm³ Ct§m«v C_§nt] “”

tI¨n]pw t^gvtf¨n]pw S½n B]n bnt¶ hwhm^w. Mm³ Xokn N*p A§sW C^p¶p

“”F§sW Ds*Xn dn FZv ss`cv Hs¡ “”

“”Hm Cs¸m s{X]nWnRv Sp§ns]Xn, hm^o Hs¡ k`n¨ptNän tk\w tbmNm³ “”

“”Wn hm^o DXp¡m³ Hs¡ bYnt¨m “”

“”Bklyw k¶m¸ns¶ bYn¨tà bäp””

“”Cu IqX¯p hm^o Hs¡ F§sW DXp¡psWXn… “”

“”DXp¡msS bäptkm….. ASpw H^p t`lw tUiw tbm`pw Nm\msS tk\w DXp¡m³., bpÃv sskNn«v BNpt¼m AXn`v C«sSms¡ bnjnªv FXp¡mw “”

“”Wo AXn]n`v Hs¡ CXm³ SpX§nt]m “”

“”Fsâ b«n CXpw. kÃt¸mjpw bnt¶ Bklyw DÅt¸mjpw CXpw. Cu Ip^nUm_nsâ Hs¡ NqsX Bklyw Bs\¶v b_]mw hm^o Hs¡ DXp¡pt¼m F´nWm BklyfnÃm¯Sv CXpt¶, B^pw sbm¡n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *