പ്രളയകാലം 8 [Raj]

Posted by

പ്രളയകാലം പാർട്ട്  8 
ഭാര്യയുടെ സുഖം എന്റെയും

Pralayakalam Part 8  bY  Raj | Previous parts

fjs]ms¡ fm_n M§apsX Wm«ns` t_mZns` skÅw C_§n¯pX§n]t¸mįs¶ FWn¡v hz´w ko«nt`¡v tbmNmw F¶ So^pfmWfm]n^p¶p AWn`pw A½]pw H^mjvI NqsX Njn]s« F¶ Aen{bm]¡m^m]n^p¶p. AWnS]pw ASntWmXv t]mKn¨p.bns¶ MmWm]n«v FSnÀs¸m¶pw b_ªnÃ

F_\mNpa¯pÅ Fsâ H^p {c*nsâ {c*v bpÅn¡m^sâ Np_¨v hpir¯pNÄ Np«WmXv ¢oWnwPn bs¦Xp¡mWm]n k^m³ SmÂb^yfps*¶pv b_ªSv {bNm^w lWn]mjvI k^m³ Akt^mXv b_ªp. M§Ä tNm¼u*v sfm¯¯n N^n¦Ãp sN«n f®n«p]À¯n koXpk¨SpsNm*v M§apsX ko«n skÅw N]_n]n^p¶nÃ. ko«nt`¡pÅ kjns]Ãmw fp§nt¸m]n^p¶p Ft¶ D*m]n^p¶pÅq. ko«nt`¡pÅ kjnNsaÃmw fp§p¶Sp sNm*v skÅs¸m¡ hf]Sv Nym¼nt`m fäpÅ Ø`§ant`t¡m fm_pNt] WnkÀ¯n]pÅq . bns¶ AWn]sâ koXv ( M§apsX NpXpwdkoXv ) C¯n^n Smsj B]n^p¶SpsNm*v AknsX skÅw sI_pSm]n«v N]_n]n^p¶p. Ak³ Wm«n`nÃm¯Sp sNm*v Mm³ Ss¶ ]m\v AsSÃmw tWm¡n WX¯ns¡m*n^p¶Sv.
AkÀ tIÀ¯` F¯n]t¸mÄ M§sa knan¨p. AkÀ Nm_n`ms\¶pw ASn ^*mÄ¡v NqsX AZvKÌv sI¿msf¶v b_ªSp sNm*v M§Ä k*n FXp¯nÃ. ko«n Wn¶v ssitk]n F¯n
M§Ä Wn¡p¶ Ø`¯nsâ ØmWw kmXvhv B¸v sI]vSSpsNm*v AkÀ ASnWXp¯v F¯n]t¸mÄ Fs¶ knan¨p. M§Ä AkÀ
Wm`msa]pw b^nI]s¸«p. Gäkpw hoWn]À sI_n] Ng*n N]_n¯pX§n] H^p 40 k]Êp tSm¶n¡p¶ skap¯]mÄ WngmUv thmcväv sk]À F©nWo]_m]n C³tcm bmÀ¡v sNm¨n ]ns` H^p N¼Wn]n tKm`n tWm¡p¶p .fäp fq¶p tb^n H^mÄ H^p bSnW©v k]Êv tbm`pw tSm¶n¡m¯ H^p k³ tb^v CÀcm³. tNmtaKn cÌv C]À Zn{Pn¡v bYn¡p¶p. fäv ^*p tb^pw bSnsW«v k]ÊpNmÀ Ss¶ ssX`pb\n¡m]n tbmNp¶kÀ tKm]vhpw h`ofpw CSn tKm]vhv skap¯v AVnNw k®fnÃmsS D]^fpÅk³ h`ow AtS sshhv Ss¶ bs£ N_p¯n«m\v.
Aks^]pw Nq«n M§apsX ko«nt`¡v ]m{S]m]n.. A¼`¸pj F¯n M§Ä¡v B_mÄ¡pw Njn¡mWpÅ cpZpw km§n ko«ns`¯n. Aks^ AWpKsâ koXv Nm\n¨p sNmXp¯p. Ak^psX H^p D^¸p^]pÅSnt` AN¯v skÅw N]_n]n«pÅq. A§nsW b_]¯¡ sIan]pw CÃm]n^p¶p. AknXs¯ tfmt«m_n Wn¶p Ss¶ skÅsfXp¯v AkÀ ¢oWnwPv b^nbmXn B^wen¨p.
MmWpw AWnS]pw NqsX C«p sNm*pk¶ {ZÊv fmän ko«n`nXp¶ {ZÊv V^n¨p. Mm³ H^p dÀfpZ]pw XogÀ«pw C«p AkÄ H^pfnZn]pw XogÀ«pw B\v C«Sv. {ZÊv sI]v©v sI]vSt¸mÄ AkÄ C«n^p¶ {dm]pw bm³_n]pw Du^n]n«v tks_ V^n¡msWXp¯t¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *