ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് [കാലുനക്കി]

Posted by

ഫീറ്റ്‌ ഫെറ്റിഷ് [കാലുനക്കി]

KAALU NAKKI 

im]v Fsâ {bn]s¸« km]W¡ms^ ,

CsSsâ hz´w NT]m\v Mm³ Fsâ A½s]]pw hnÌÀ fms^]pw Nan¨ NT . . CSnWv kjn¯n^nkm]Sv
FWn¡v coäv– scängv DÅSv sNm*v fm{Sw B\p B NT]m\v Mm³ CknsX b_]m³ tbmNp¶Sv CSvH^p
C³shhv_v scängv NT]m\v shm Sm`vb^yw CÃSm^v km]n¡^pSv

hpµ^nNapw hpµ^³ fm^pw N_§n WX¡p¶ sNm¨n]n B\p M§Ä Smfhn¨n^p¶Sv
MmWpw A½]pw tI¨n]pw bns¶ Fsâ AWn]¯n]pw HmÀf sk¨ Nm`w sSm«p FWn¡v hv{SoNÄ sX
Nm`pNÄ N*m At¸mÄ knNm^w tN_pfm]n^p¶p…. B Unkh§an Hs¡ kWnS]n`pw fäpw k^p¶
tfmZÂhv sâ ewPn]pÅ Nm`pNÄ tWm¡n]m\v Mm³ km\fXn¨n^p¶Sv At¸msjm¶pw Mm³ tI¨n
]psXt]m AWn]¯n]psXt]m Nm`pNsa bän In´n¨p tbm`pw tWm¡n]n^p¶nÃ.. B hf]¯m\v tI¨n
ASm]Sp sâ km\m_m\n dmw¥qÀ li Wn¶pfpÅ bYn¯w Njnªp Sn^n¨p ko«nt`¡p k^p¶¯v…. hSyw
b_]mt`m tI¨ns] N*n«v FWn¡v sb«¶v fWhn`m]nÃ…. A{S]pw fmäw…. At¿m Mm³ Cks^ bän
H¶pw CSv ks^ kÀ\n¨nà AsÃ
A½ 38 k]hp {bm]w N*m A{S]pw b_]nà tNt«m Wà H^p WmX³ I^¡m\v Fsâ A½
Wà HSp§n] A^s¡«pw knXÀ¶ Np*n]pw sS_n¨p Wn¡p¶ fp`Napw… bns¶ Wà S¡man bjw tbm`s¯
Ip*pNapw… FWn¡v A½]n Gäw Cãw A½]psX Nm`pNam\v tNt«m Wà skap¯ bmU§Ä ASnÂ
bänbnXn¨p NnX¡p¶ tWÀ¯ hzÀ\ bUh^§apw

tI¨n]psX bs£ C§sW H¶pw Aà sI_p¸¯n Ss¶ Wà sshhv B\p tI¨ns] N*m B^pw H¶p tWm¡n
Wn`vNpw tI¨n¡v {bm]¯n Nknª kaÀ¨]m\v….. Wà sshhv fp`]pw Np*n]pw knXÀ¶ Ip*pw bns¶
Nm`pNÄ Fsâ sbmt¶m Hm^p ^£]pw Cà WOw Hs¡ Wo«n kr¯n]m]n sW]n tbmangv Hs¡ Ct«
WX¡D… ko«n tI¨n bmkmX]pw »uhv B\p CXpN bns¶ Ip^nUmÀ Dw A½ Ft¸mapw sWän B]n^n¡pw

CWn Fsâ AWn]¯n AkÄ b¯n`m\v bYn¡p¶Sv shm sI_n] fp`NÄ B\p AkÄ¡p H¶pw k`pSm]n
k¶n«nà CSv ks^ B^pw ssN sk¡m¯ sNm*v

Mm³ At¸mÄ Zn{Pn Np bYn¡p¶p… Ct{Sw Nm`w bnNvIÀ Hs¡ tWm¡n km\fXn¨p Mm³ fXp¯n^p¶p
bns¶ tchvdpNv Hms¡ B]t¸mÄ ASn coäv– scängv {c*v–hv Hms¡ Nps_ D*m]n^p¶p Ip½m
fqZv Bkm³ AkÀ FÃmk^pw A½s]]pw tI¨n s]]pw Hms¡ bän b_]pw Nan¨p Fs¶ms¡ d«v– FWn¡v
At¸mapw A½t]mXpw sb§tamXpw A§sW H^p knNm^w tSm¶n]nÃ….. Fsâ knNm^s¯ tN«p sb«nIp
kn«Sv Asâ tI¨n B^p¶p…. AkapsX ko«nt`¡p DÅ B k^kv ..

AkÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wà tfmZ tbms` B]n fm_n]n^p¶p…. dmw¥qÀ KoknSw Aksa sfm¯¯n fmän
FXp¯p…. Ko³hv B³Zv tXmbv bns¶ ssi io sI^p¸pw tSma¯p dmPv C«Sp sNm*v tXmbv Np_¨p
fm_n]n^p¶p sW©¯v Wn¶pw ASn`qsXAkapsX fp`]psX Im`pw Nm\mfm]n^p¶p….. bs£ FWn¡v
Ft´m sSäv sI¿p¶p Fs¶m^p tSm¶Â ASnWm Mm³ bns¶ H¶pw A§p tWm¡n]nà Nt{*mÄ sI]vSp…

km]W¡ms^ CWn]m\v Cu NT]ns` kjn¯n^nkv……

ko«n k¶ tI¨n BN¸msX fm_n]n^p¶p…. h-vNÀXv Hms¡ B]n ko«n tkgw ASnWm Ft¸mapw
tI¨n]psX hpµ^fm] Nm`pNÄ FWn¡v UÀln¡m³ Njnªn^p¶p… H^p Unkhw tbm`pw km\w knXmsS
FWn¡p_§m³ Njnªn^p¶nà ….
tI¨n dmw¥qÀ Wn¶pw k¶WvtbmÄ Ct«m*v k¶ io bns¶ tks_ tI¨n]psX Np_¨p sI^p¸pNÄ FÃmw
Fsâ]pw AWn]¯n]psX]pw _qfnsâ sshZn B\p hq£n¨p sk¨n^p¶Sv…. ASv sNm*v FÃm Unkhkpw
^mkns` CSm\v Mm³ N\n N*n^p¶Sv….. Fsâ tI¨n]]psX hpµ^fm] NmÂbmUw bSnª B sI^p¸pNÄ …
H^p Unkhw ko«n B^pfnÃm¯ ssXfv tcm\n Np¯p N*p NnX¡pk^v Mm³…. coäv scängv
koZnt]m… ASv ks^ Nm`p Wm¡p¶Spw Nm`n Np® C«p Nan¡p¶Sv Hs¡t] Mm³ N*n^p¶pÅq… A¶m\v
Mm³ BUyfm]n io scäng B³Zv kÀgnbv v N*Sv…. AtSmsX tI¨ns] Mm³ Fsâ tUkS]m]n
h¦`vbn¨p SpX§n ….. Mm³ bSns] Fsâ tI¨n ]psX io FXp¯p Fsâ _qfn N]_n …. tI¨n]psX
Nm`pNÄ fm{Sfm]n^p¶p Fsâ fWÊnÂ…. Mm³ bSpsN tI¨n]psX ioÂhv FXp¯p f\¯p tWm¡n… imkp…
B f\¯n Fsâ Np® bqÀkmVnNw lànt]msX… sbm§n…. Mm³ bSps¡ B ioÂhpNan D½ sk¨v
SpX§n…. tI¨n]psX NmÂbmUw bSnª Ø`¯p FÃmw W¡n SpX¨p….. Mm³ bqÀ\fm]pw tks_ H^p
t`mN¯m]n….. tI¨n F¶v b_ªp sNm*v… Mm³ B ioÂhnWv CX]nt`¡v Fsâ Np® tIÀ¯v sk¨p….
Ct¸mÄ tI¨n]psX Nm`pNÄ B\p Fsâ Np®]n F¶v FWn¡v tSm¶n tbm]n …. CX¡v W¡n]pw Np®]nÂ
C«p D^¨pw Mm³ ^hn¨p …… tI¨n]psX Nm`n Fsâ Np® sk¨p AXn¡p¶Sv Bt`mIn¨p tWm¡n]Xn¨p…
B hzÀ\ bmU§Ä Fsâ Fsâ km]n sk¨p Du¼n k`n¡p¶ Nm^yw knIm^n¨t¸mÄ Ss¶ Fsâ Np«³
tI¨n]psX sI^p¸nt`¡p BUy skXn sbm«n¨p…

bns¶]pw Unkh§Ä NX¶p tbm]n… Mm³ tI¨n]psX sI^p¸v W¡n km\fXn¡p¶SvPv Øn^w b^nbmXn
B¡n fmän… CX¡v Mm³ tImt¢äv Hms¡ sI^p¸n sk¨p W¡n km\fXn¡pfm]n^p¶p

FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tI¨n]psX Nm`v W¡m³ DÅ sNmSn NqXn k¶p…. bs£ F´v sI¿m³ tI¨n]pw A½]pw
H^pfn¨m\v NnX¡p¶Sp…. MmWpw AWn]¯n ]w Fsâ _qfn`pw….. sI^p¸v W¡Â MmW fXp¯p
SpX§n]n^p¶p… A§sW C^n¡pt¼mÄ B\p AWn]¯n]psX Nm`n AkÄ WOw Wo«n SpX§n]Sv…. Akapw
tI¨ns] tbms` Np_¨p hvssä`ngv Hms¡ AkWv SpX§n….. A§sW H^p ^m{Sn]n Mm³ Fsâ
AWn]¯n]psX Nm`p W¡m³ DÅ H^p So^pfmWw FXp¯p…. tI¨n]psX sI^p¸v W¡n MmW sl^n¡pw
fXp¯n^p¶p….. AWn]¯n Bs\¦n tI¨n s]ÂNÄ AXnsbman B]n fm_ns¡m*n^p¶p… AkapsX fp`]pw
Np*n]pw Hms¡ k`pSm]n sNm*n^n¡p¶p….. MmWpw AkapsX sI^p¸pNapw W¡m³ SpX§n] ssXfv…..
tI¨n ko«n Ss¶ B] sNm*v B sI^p¸pNÄ Hms¡ CXm_nÃm]n^p¶p….. shm ASn W¡ns]Xp¡m³
H¶pw CÃmsS]m]n fm_n … FWn¡v km\fXn¡m³ DÅ H^p DbN^\….. A§sW B\p AWn]¯n]psX sI^p¸v
W¡m³ SpX§n]Sv…. AkapsX Nm`pNÄ Énw B]n^p¶p…. ASv sNm*v Ss¶ FWn¡v W¡mWv Cuhn……
AkapsX Nm`nsâ f\w FWn¡v hpb^nInSw B]n SpX§n …. tNmtaKn tbm]n k¶p AkÄ Ajn¨p
sk¡p¶ sI^p¸pNÄ Np tk*n MmW Nm¯n^n¡m³ SpX§n….. AkÄ D_§n]m bns¶ BW Np¯n]m`pw
D\^nÃ… ASm]n^p¶p FWn¡v ssNfpSÂ…. A§sW MmWp B So^pfmWw FXp¯p… AkÄ A_n]msS AkapsX
Nm`n W¡m³ DÅ So^pfmWw…… As¶m^p lWn]mjvI B]n^p¶p… bp_¯v Wà fj]pw Nmäpw…. AkÄ
tW^s¯ D_¡fm]n….. Mm³ AkÄ H_§m³ tk*n Nm¯n^p¶p … GNtUlw H^p b{´*p f\n B]n¡m\pw….
Mm³ Aksa H¶p sXÌv– sI¿m³ So^pfmWn¨p… bSpsN Nm`pNÄ sNm*v AkapsX Nm`n H¶p S«n….
AkÄ AW§n]nÃ…. Mm³ bSps¡ Fjpt¶äp N«n`n C^p¶p…. Fsâ irU]¯n sb^p¼_
fpj§ns¡m*n^p¶p….. ngf Mm³ bn·m_m³ H^p¡fm]n^p¶nÃ.. Mm³ bSpsN AkapsX Nm`n Fsâ ssN
sNm*v sSm«p…. Wà frUp`fm] Ft´m H¶n sSmXp¶Sv tbms`… Fsâ ssN AkapsX Nm`n sh¡³Zv
Wp DÅn Fsâ Np® sNmXnf^w B]n ^qbm´^w {bmbn¨p…. Mm³ bSns] AkapsX Nm`pNan Wn¶p
sdZvgo_v bSps¡ tft`m«v D]À¯n sk¨p …. AkapsX Nm`pNant`¡p Fsâ fpOw bSns] Smjv¯n…….
Fsâ Ip*pNÄ AkapsX Nm`pNan bSnªp…. Fsâ hzbvWWnfngw…. ]TmÀ°¯n hwekn¨p F¶Sv FWn¡v
knlzhn¡mWm]nÃ….. Mm³ bSpsN AkapsX Nm`pNan D½ sk¨p SpX§n….. AkapsX bmU§an Fsâ
Wm¡pNÄ Cjªp WX¶p…. Mm³ bSpsN AkapsX NmÂkn^`pNÄ Fsâ km]v¡pÅn`m¡n I¸n k`n¨p…. FÃm
kn^`pNapw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv I¸n]B tlgw Mm³ AkapsX Nm`nsâ AXn W¡n SpX¡m³ SpX§n….. AkÄ bSpsN
AW§m³ SpX§n…….. Mm³ bSpsN S` sbm¡n tWm¡n… AkapsX lzmhPSn¡Wph^n¨p AkapsX Npªn
fm_nX§Ä D]À¶p Sm\p sNm*n^p¶p…. B NmjvI Fs¶ NqXpS knNm^e^nSWm¡n…. Mm³ bSns] Fsâ
Np® bp_¯n«p… Ajn¨p kn« NXpk Np«ns] tbms` Ak³ NpSn¨p bp_t¯m«p ImXn ….. Mm³ bSns]
AkapsX Nm`n W¡n sNm*v Fsâ Np® sbman¨Xn¡m³ SpX§n…… Mm³ W¡p¶SnWWph^n¨p AkapsX
lzmthmÑmhw NqXpS`mkm³ SpX§n….. Mm³ AkapsX CXSp Nm bSpsN fpjpk³ B]n Fsâ km]nt`¡v
N]än…. AkapsX k`Sp Nm`n Fsâ Np® sk¨p D^¡m³ SpX§n…. Mm³ Fs¶ Ss¶ f_¶p AkapsX Fsâ
AWn]¯nNp«n]psX hpµ^fm] Nm`pNÄ Fsâ Np®]n B\p F¶pÅSv Fsâ knNm^s¯ NqXpS`m]n
Dt¯Kn¸n¨p….. Mm³ Fs¶ Ss¶ f_¶p…. AkapsX CXSp Nm Mm³ NqXpS`m]n Fsâ km]nt`¡v
SÅnN]än…. AkapsX Nm`nsâ tXÌv Mm³ làn B]n Fsâ Np® AkapsX Nm`n sk¨p AXn¡m³ SpX§n
sb«Sv AkÄ ImXns]jpt¶äp… At¸mjpw Fsâ km]n AkapsX Nm`pNÄ D*m]n^p¶p….. Mm³
sM«n¯^n¨p tbm]n….. Fsâ Np® At¸mjpw Aksa tWm¡n In^n¨p sNm*v Wn¡pN]m]n^p¶p……
(SpX^pw )
SpX^t\m??? AtSm WnÀ¯t\m????

( Cãsb«m Aen{bm]w A_n]n¡t\ Nq«pNms^ )

Leave a Reply