ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4 [ മീശപ്രകാശൻ ]

Posted by

ബെന്നിച്ചന്റെ പടയോട്ടം 4

മീശപ്രകാശൻ

BENNICHANTE PADAYOTTAM PART 4 BY MEESA PRAKASAN

PREVIOUS PARTS [https://Muthuchippi.net/?s=bennichante+padayottam]

 

 

sÌà dyp«n bmÀ`_n ihoWs] Nm¯n^n¡pN]m]n^p¶p…..hf]w bSnsWm¶mNp¶p….Ssâ KoknSw F{S
sbs«¶m\v fm_n f_ªSv…ssNfÄ A¨m]³ f^n¨SnWp tlgw H^p Wn^ml]m]n^p¶p…ASnWp ^*p
kÀg§Ä¡v tlgfm\v Sm³ sbm¶p tbms` tWm¡n]n^p¶ sd¶ntfm³ k^p¶Sv…..ko«pNmÀ N`ym\¯nWv
WnÀdÔn¨p…..SWn¡p_¸p*m]n^p¶p Ssâ sd¶ntfm³ k^psf¶v….As¶m^p fmSrkmÕ`yw B]n^p¶p…bns¶
Ft¸mjm\v ASv fm_n]Sv…..Ak³ k¶ B k^kv…..H^p tNmXolz^sWtbms` Ssâ fp¶n k¶p Wn¶
sd¶n¨³ Ssâ KoknS¯ns` Fs´Ãmtfm B]n fm_pN]m]n^p¶p….AktWmsXm¸w A¶v {bNmlWpw
D*m]n^p¶p….A¨m]³ f^n¨ tlgfpÅ Aksâ BUy k^kv…..

“”NÀ¯mtk CSm^m…..FXm sd¶nNp«m……C¶s` knan¨t¸mÄ tbm`pw Wo H^p km¡v
b_ªnÃtÃm….Ft¶mXv……

“”ASv Fsâ sÌà Npª¡v H^p hÀss{bhv B]nt¡ms« F¶v N^pSn……CSm\v Mm³ b_]m_pÅ
{bNmtl«³….Asæn fol {bNml³…..

“”tbmXm tNmt©…….{bNml³ sd¶n]psX k]_n H^p CXn sNmXp¯psNm*v b_ªp…..

“”N]_n km…..

“”At¿m Cà In¶t½…..FWn¡§sW knan¡mt`m CtÃ….{bNml³ tImUn¨p…..

“”ASnsW´m…..sd¶ntfmsâ Bßfn{SftÃ…..AÃ B sbs¦m¨nsW sNm*v k¶ntÃ……

“”Cà In¶t½….Akapw NqXn k¶m AknXps¯ Nm^yw BsN SN^pw….CWn Ft¸mjpw k^mtÃm..bs£ C¶v
M§sa knX\w….CkWv BUyfm]n H^p fVp^{bSnNm^w SoÀ¡mWp*v…..ASv Njnªp AkWnRv
F¯ns¡mÅpw…hf]w Ct¸mÄ Ss¶ b¯m]n…..bSnsWm¶nWv dt¯^n]n Ft¯*Sm……

“”dt¯^n]nt`m…..AknsX´mXm…MmW_n]msS kà sb®ntW]pw H¸nt¨mXm…..sÌà sd¶nt]mXv
tImUn¨p….

“”G]v….AsSm¶pfà sÌà Npªm……Mm³ k¶n«v b_]mw…..W½psX hm{fmKyw CknsX Sp_¡m³
tbmNpN]tÃ….CSv Njnªn«v tk\w Cu koXpw …tU…Mm³ A¶v bXn]n_§n] B koXpw H¶v bpSp¡n
b\n]m³….

“”FXm sd¶n…ASnsWms¡…H^pbmXv Nmlv tkt*…..

“”tk\w….ASp*tÃm Wfp¡nt¸mÄ…CWn]nt¸mÄ CknXp¶pw k^pfmWw SpX§pN]tÃ……ASpw Njnªn«v Fsâ
sÌà Npª¡v hz´fm]n H^p dypän bmÀ`À…..dn .bn hvbm…….

“”AsS´mXm Cu dn bn…..

“”sd¶n {bNml³ AÃmsS´m…..

“”At¸mÄ MmWntÃ…..

“”D*tÃm….FXm sd¶n Wfp¡v sÌà In¶½]psX tb^pw NqXn BXv sI¿mw….{bNml³ B\v ASv
b_ªSv…..

“”At¸mÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hvtWinSm bn\§ntÃ….sd¶n]psX hwl]w….

“”{bNml³ In^n¨psNm*v…..””2 XBK AtÊmhnt]ävhv…..ASnsâ H^p t`mtPm….F§sW]p*v

“”WÃSp Ss¶….CknsX SpX§p¶p 2 XBK ……sd¶nb_ªp…..””B bns¶ sÌÃ Nptª…ASnWp In` him]w
NqXn tk*n k^pw…..ASv kjnt] b_]mw tNt«m…..

bns¶ AkÀ AknsX Wn¶nÃ…..sd¶n Ssâ sb«n]pw fäpw Ak³ b*v NnX¡m_pÅ fp_n]n k¨n«v
{bNmltWmsXm¸w ]m{S]m]n……

CtS hf]w dt¯^n FNv–hv–tIMv t_©n Adv–Nm^n t“w SpX§mWpÅ S]ms_Xp¸n`m]n^p¶p…..FÃm
sNmÃs¯ tbms`]pw tSmfm¨³ Ssâ sX*À hfÀ¸n¨p…..tSmfm¨Wv D_¸p*m]n^p¶p Cu sNmÃkpw
SWn¡p Ss¶……FÃm kÀgkpw Wm`v sX³Z_pNÄ ASn Gäkpw D]À¶Spw StâSm\v fq¶^t¡mXn……dm¡n
fqs¶®w Z½n]m\v…..ASv tSmfm¨³ Ss¶ NmlpsNmXp¯p sI¿n¡p¶Sm\v……bSnkptbms` iman N]_n]
tSmfm¨³ N*p A©p sX³Z_pNÄ…..tSmfm¨³ DXsW FNvsshhv Hmcoht_mXv Sn^¡n…..””CSm^m
N_n]m¨³ bpSn] Hs^®w””

“”{bNml³…..GtSm PÄcv Xofm\v….AXnkm^¯p B _nthmÀXv Hs¡ DÅ…….

“”GSp…..BUyfm]n«m\tÃm……

“”H¶pf_n]nà tSmfm¨m……N_n]m¨³ FhvtN¸m]n…….

“”t“w SpX§m³ A©pfnWnäv dm¡n]pÅt¸mÄ sd¶n]pw {bNmlWpw ANt¯¡v N]_n….sd¶n]psX N®nÂ
tSmfm¨tWmXpÅ bN….kÃmsS C^«n¨p…..Ak³ Bßhw]fWw bm`n¨p…..tSmfm¨³ sd¶ns]]pw
{bNmlsW]pw tWm¡n…..sd¶ns] tSmfm¨Wv fWÊn`m]nÃ…..tSmfm¨³ H¶v In_ntNm«n……

“”H^p tNmXn……FNvsshhv HmcohÀ knan SpX§n……

“”H¶^t¡mXn……..tSmfm¨³ knan¨p……

sd¶n]m\v bns¶ knan¨Sv…..Hä knan….””fq¶ptNmXn Fjpb¯n]©v `£w……..

tSmfm¨³ sM«nt¸m]n…….

tSmfm¨³ kn«nÃ….””fq¶ptNmXn F¼Sp `£w…….

“”Wm`ptNmXn……sd¶n knan¨p…..

Wm`v tNmXn H^p S^w,H S^w ,H^p S^w…..

“”A©p tNmXn……tSmfm¨³ knan¨p……

A©p tNmXn H^p S^w,H^p S^w,^*p S^w,^*p S^w,CWn]pw B^pw knan¡mWnÃm¯SnWm Wn^S{Ukyw
Sp_¡m³ tbmNpN]m\v…..A©p tNmXn]m\v tXm¸ns`¦n ASv tSmfm¨Wv….Wn^S {Uky¯n ASnÂ
NqXpS Ds*¦n ASv B kyàn¡v tbmNp¶Sm]n^n¡pw….k¶p H¸n«p sNmÅpN….t“w knan¨ sd¶n¨Wpw
tSmfm¨Wpw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¸nXpkmWm]n sI¶v….tSmfm¨³ sd¶n¨sW tWm¡n H^p B¡n] In^n¨n^n¨p….””FXm
sNm¨sW Wo Fs¶ D*m¡m³ C_§n Sn^n¨Smt\m…..Wo Nq«n]m NqXnÃ…..

“”hm^fnà tSmfm¨….Wo fq¶nWpw fq¶^¡pw FSn^man]nÃmsS AXnt¨m*p tbmNp¶ t“w A©p ks^
F¯n¨ntÃ…..CWn Nm¯n^p¶p Nm\mw….sd¶n¨³ b_ªp…..

“”tSmfm¨…..Cu F{Pnsfân H¶v H¸ns«……tSmfhv tK¡dv,ssSt¡m«p
b_¼nÂ,Np¸fpXn,A¼`k]Â,k]WmXv…..tSmfm¨³ H¸n«p….

CWn sd¶n¨³ H¸ns«…tSmfm¨³ BsN AÔman¨p tbm]n…At¸mÄ Wn^S{Ukyw sN«n]Sv {bNml³ F¶v
b_ªtSm…..CtSSm Cu sd¶n¨³….

sd¶n Np^ymt¡mhv,bp¯³bp^¡Â,Np¸fpXn,A¼`k]Â,k]WmXv…..sd¶n¨³ H¸n«p…..

“”Wo B sS½mXn¡pjn]n NnX¡p¶ Np^ym¨sâ ]pw bnj¨ G`n]m½]psX]pw fNWm\v
AtÃXm…..tSmfm¨³ In_ntNm«nsNm*v b_ªp….

“”sd¶n Np¯nWv bnXn¨psNm*v b_ªp…””CWn Wo A§sW b_ªm bq_ntfmsW….Wns¶ A^nªp
AXnkm^¯p SÅpw..F¶n«p bp_tNms«m^p SÅp sNmXp¯p….tbm`ohpNmÀ HmXnk¶p bnXn¨p
fmän….{bNmlWpw HmXn k¶p….sd¶n AknsX]n^n¡v…..hmt_…..B Wn^S{Ukyw NqXn
sbm«n¡\w…..{bNml³ b_ªp…..

tSmfm¨³ sNmXp¯ WmapNk_pNapw {bNml³ sNmXp¯ H^p Nk_pw…BUyw bqt¡m«pbXn _goUv F¶
tb^n sNmXp¯ Wn^S{Ukyw sbm«n¨p….Ht¶Nm tNmXn….

^*mfSv ssS¸_¼n hpVmN^³ F¶ tb^n sNmXp¯Spw sbm«n¨p….^*p tNmXn C^pb¯n]©p `£w….

fq¶mfSv sbm¶^w knÃ]n hitUk³ F¶ tb^n sNmXp¯ Nk^pw sbm«n¨p….^*p tNmXn A¼Sv `£w….

Wm`mfSv ssSt¡m«p b_¼n tSmfhv tK¡dntâSp sbm«n¨p “”Wm`v tNmXn””

A©mfSv {bNml³ sNmXp¯ Wn^S {Ukyw sbm«n¨p bp¯³ bp^¡Â sd¶n Np^ymt¡mhv….B_p tNmXn
FjpbSp `£w……

“”tSmfm¨³ t“w Wãs¸« kngf¯n C_§pt¼mÄ….sd¶n¨³ bn_sN sI¶v…..””CsSm^p SpX¡w
fm{Smfm…..Wnsâ bSWw SpX§n tSmfm¨…..Wo F®n SpX§nt¡m…..CSv di_n³ sd¶n]m
b_]\Sv……A¶v B tb^v ko\p……””div–ss_³ sd¶n…….tSmfm¨³ Ssâ sNmt_ma]psX tZmÀ
k`n¨X¨p…….¥mhv Smjv¯n b_ªp…..””Wo FknsX sNm*n«p knäp SoÀ¡pw Fs¶m¶_n]\w……..

{bNmlWm\v f_pbXn b_ªSv……””Wnsâ sb®p¼nÅ]psX bqänWp Smsj……tbmXm bq_ntfmsW
Np^m¡msS……

tSmfm¨³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv BsN Wm_n k*n]psfXp¯p A¼`k]`n`pÅ Ssâ dm_n F¯pt¼mÄ dmÀ bq«n bp_¯p
hpVo_pw h¸v`]_·m^pw Wn¡p¶p…..

“”F´mtXm CsSms¡ AX¨n«n«v……

“”ASv tSmfm¨ M§Ä¡v Cu l¼a¯n b\n sI¿m³ k¿..fmtWKt^mXv b_ªn«p*v…..ASv Ss¶]pfÃ
CSnWpfn^«n l¼a¯n Cu k]WmXv KnÃ]ns` H¼Spdm_pNan`m]n M§sas]ms¡ fmtWK^·m^m]n
Wn]fn¨psNm*v D¯^kv Nn«n….H¶v tU…tSmfm¨sâ Cu dm_nsâ sSm«pfp¶n Nm\p¶ B sN«nXw
Nt*m…..AknsX]m\v…..FÃm tXm¡n]psfâvhpw s_Zn]m]n Njnªp…..

“”SWn¡n{S bnXnbmXp*m]n«pw SmWnsSm¶pw A_n]msStbm]tÃm…..tSmfm¨³ In´n¨p….

knK]{lo `manSsWtbms` sd¶n¨³ {bNmltWmXv Wµn b_ªpsNm*v Ssâ ko«nt`¡p Sn^n¨p…{bNml³
{bNmlsâ ko«nt`¡pw….””FXm tNmt©…..b¯p Unkh¯nWNw fX§ns]¯\w tNt«m…

“”Hm…..{bNmtl«m……..gpkÀ……b{´*^t]msX sd¶n ko«nt`¡p k¶p B hf]w Sm³ Npan¡mWpÅ
S¿ms_Xp¸n`m]n^p¶p…..sd¶n]mt¶^w N]_nk^pw F¶v Sm³ {bSo£n¨SpfnÃ……

A¶v hwekn¨Sv bn¶oXv H^n¡Â NqsX NnX¶t¸mÄ sd¶n Ss¶ b_ªSm\v…..

t“kpw Njnªp ko«ns`¯n] sd¶n NSNp Sp_¡m³ {lfn¨t¸mÄ Sp_¡p¶nÃ.S«n tWm¡n….H^p
^£]pfnÃ….CWn sÌà Npª½ Ssâ koXv kr¯n]m¡m³ tbm]SmNpw F¶v N^pSn Ak³ BUyfm]n B
koXnWXpt¯¡v WX¶p….Ssâ koXpw hvs_ÃNpª½]psX koXpw S½n H^p tk`n]psX knSymhw
fm{Sw….tk`n F¶v b_ªm A¶v Hm`sfXªp sNm¶N¼pNÄ Np¯n] tk`n]m\v tNt«m….koXnWXpt¯¡v
WX¡pt¼mÄ tk`n]^nNn Wn¶pw Sp\n]`¡p¶ lÐw…..tk`n]psX A^nNn`qsX tWm¡n]t¸mÄ sÌà Npª½
Wn¶v Sp\n]`¡p¶p.Ip½msS]à Sm³ C{S S«n]n«pw Npª½ A_n]msS tbm]Sv….bs£ Npª½
Sp\n]`¡p¶Sn`pw Nm^yfm]n Ss¶ AÛpSs¸Xp¯n]Sv fsäm¶m]n^p¶p….]msSm^p Nqh`pfnÃmsS]m\v
sÌà Npª½ Wn¶v Sp\n]`¡p¶Sv .H^p N_p¯ {dm]pw Ipk¸p AXn¸mkmX]pw tkgw…..B^pw k^nÃ
F¶v N^pSn]mN\w B tkg¯n Wn¶psNm*v Sp\n]`¡p¶Sv….fpO¯nsâ AsS skap¸v Ss¶ l^o^w
fpjpkWpw….fp`NÄ Hs^m¯ sshhv….Np«nNÄ D*mkm¯SnWm`pw bm`pNpXn]nÃm¯SnWm`pw Bkmw
DXªn«nÃ….H^p fp¸¯n]m_p sshhv….bmkmX A`vbw N]änNp¯n]n«p*v…..ASnWm NpWnªp Wn¶v
Sp\n]`¡p¶SnWm I´n]psX emPw A`vbw k`nªp fp_pNn]n^n¡p¶p….Wnk^pt¼mÄ bmkmX
sNmS¨m`n hrãn¡p¶ IpankpNm\m³ Wà ^hw……divss_Wn N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Nm\m³ Njn]m¯ Urlyw…..{dm ssXäm]n«m\v fp`Nsa Sm§n
WnÀ¯n]n^n¡p¶Sv…..C«n^p¶ ssWän]m\v NjpNp¶Sv…Ipk¸n N_p¸v bq¡apÅ……Sm³ B hpµ^ Urlyw
tWm¡n Wn¶ptbm]n……Sp\n NjpN Njnªp ASv kn^n¡m³ k^pt¼mÄ Ss¶N*m BsN Wm_pw
F¶pÅSnWm tk`n¡Xp¯m]n Han¨n^p¶p…fWÊv kn`¡ps¶¦n`pw H^p bmXv bqÀ N*n«ps*¦n`pw Ft´m
H^p A{«m£³ ho³ bnXn¡pkm³ tSm¶n…..Sp\n kn^n¨n«v sÌà Npª½ d¡änt`¡p skÅw tNm^n
Wn_¡m³ SpX§n….Sm³ k^p¶SnWp fp¼v Npan¡pkmWpÅ S¿ms_Xp¸m\v…..sÌà Npª½ bmkmX sbm¡n
tk`n]^nNn`n^p¶p…sbXp¡pkmWpÅ S]ms_Xp¸m\v….sI¼^¯n]psX N¼v Wn¡p¶SnWm bXÀ¶pNnX¡p¶
NX`mÊv sIXn]pfpÅSnWm`pw Ssâ ko«n B^pw k^nà F¶ In´]pÅSnWm`pw BNmw sÌà Npª½]psX
Npan bp_¯p Nn\änWvN^]n B¡n]Sv…..Sm³ b½n]n^n¡p¶Sv sÌà Npª½ A_nªn«p*mNnÃ……sÌÃ
Npª½]psX SpXNÄ¡nX]n fUWbpgvbw N*t¸mÄ SWn¡p N¼n]m]n…..Ipk¶p SpXp¯p C^n¡p¶p…..^*p
fq¶p sNmÃw sNm*v ssNfÄ A¸m¸³ f^n¨ tlgw S^nlm]n NnX¡pN]tà …Nrgn]nÃmsS …..Sm³ Ssâ
Np®]n SXkns¡m*v B bq_nsâ ewPn BhzUn¨p…..ASv Njnªp Fjpt¶äv S`kjn
skÅsfmjn¨p…..l^o^¯n thm¸v tS¡m³ SpX§n….fm_¯p thm¸v tS¡pt¼mÄ {dm]psX sNmap¯jn¨p
fp`Nant`¡v ssN Wo«n C¡nan sNm*v sÌà Npª½ bpa]p¶p….{dm Du^n

fmän….fp`NÄ Np¯msW¶ tbms` sS_n¨p Wn¡p¶p….fp`]psX A{P¯m]n fp`¡®n thm¸v tS¨n«p
N®pNÄ C_pNn]X¡p¶p…..H^p kÃm¯ kngmUw B fpO¯v Wnj`n¨n«p*v…ASv N*t¸mÄ Ssâ Np® sK«n
Spa¡pfm_v Wn¶v InÓw knan¨p…..B l^o^¯n`qsX thm¸v bmS HjpNn bmkmX¡v fpNan`pÅ sN«nÂ
Wn¡p¶p….sÌà Npª½ ASpw Ajn¡pw…..{bSo£]p*v…BUy Unkhw Ss¶ C§sW H^p ho³…..CSpks^
C§sW N*n«nÃ……Ss¶ F{St]m ^m{SnNan NqsX NnX¯n]n^n¡p¶p…..Sm³ H¶v hvbÀln¨n«p
tbm`pfnÃ…..A¶v f*Np\m¸³……C¶v FÃmw A_n]mkp¶ kyenIm^n……Sm³ {bSo£n¨Sptbms` Ss¶
bmkmX]psX kÅnAjn¨p ssNNÄ ANt¯¡v NX¯n H^p ssN sNm*v bmkmX]n bnXn¨p f_p ssN sNm*v
bqÀ Im`n thm¸v tS¨p bnXn¸n¡p¶p….F¶n«p N®pNÄ Nq¼n]X¨p GtSm t`mNs¯¶tbms`
Wn¡p¶p…..B t]mWoSX¯n Ssâ kn^`pNÄ Bs\¶v h¦`vbn¨psNm*v K«n¡pfpNan NqXn Np®]nÂ
H¶v Sn^p½n….Hä¡®³ K«n¡pÅn H^p SpÅn lÀ²n¨p….B N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv NmjvI]tà Nm\p¶Sv F§sW Sp¸mSn^n¡pw…..H^p ss`kv sX`nNmhv_v……sÌà Npª½
bqÀ kn^`n«p Ca¡n W¶m]n kr¯n]m¡p¶Sv Sm³ hmNqSw N*psNm*p Wn¶v….sÌà Npª½ AÂbmÂbfm]n
Ssâ A^s¡«v B kn^`nt`¡p SÅp¶Sv tbms`….Npª½]psX Np*ns¡m^p I`Ww….Dcv–…….bmkmX
Znw…Ajnªp Smsjko\p…..bqÀ® WPvWm]m]n Npª½ kn^ bqän NX¯p¶p…H^p ssN sNm*v fp`NÄ
sM^n¡p¶p…..kn^`n«p hpOn¡pN]m\v Npª½…..tim….N]_n]§p b\nªmt`m F¶pks^ sd¶n
In´n¨p…..tk*m….F´m]m`pw tbmNp¶SnWpfp¼v Cu b¨¡^n¼v Sn¶\w…..fWÊn sd¶nN^pSn……Nps_
Njnªt¸mÄ Blzmhw Nn«n]Sptbms` Npª½ Wn¶v NnS¨p….sbs«¶v Npan bqÀ¯n]m¡n…..H^p
tSmÀ¯psNm*v tUiw fpjpkWpw SpX¨n«v ASv S`fpXn SpkÀ¯n S`]n sN«n Nn\änsâ sSmXn]nÂ
C«n^p¶ H^p fª bmkmX]pw skÅ {dm]pw FXp¯p V^n¨p….AXn]n bmâohnXm¯Sp Ss¶
AÛpSs¸Xp¯n…..F¶n«p H^p fª fmN-vhns]Xp¯p C«p…Npª½ AN¯p N]_n F¶p_¸m¡n] Mm³ C¸p_¯pw
NqXn koXnWp fp¶n F¯n NSNn S«n…..””B^mSv…….

“”Mm³ sd¶n]m sÌà Npªm½tf …kn_]mÀ¶ hz^¯n sd¶n b_ªp…..

Bim Wo]m^pt¶m F¶v tImUn¨p sÌà Npª½mf NSNp Sp_¶p…..

“”bns¶ B^m\v F¶v N^pSn….S¼p^m«n……sd¶n tImUn¨p…..

“”In` A`k`mSnNap*v…..kmSn`n k¶p fp«pw…..C¨m]³ tbm]n Wm`v fmhw Njnªt¸mÄ fpSÂ
SpX§n]Sm……

“”Npan NjnªtS DtÅm….F¶n«pw fpOs¯´m kÃm¯ £o\w….sd¶n Ss¶ tWm¡n tImUn¨t¸mÄ SmsWm¶pw
Iqan]Sv tbms`…….Sm³ S`]n sN«n]n^p¶ tSmÀ¯p Ajn¨p fmän kn^n¨n«p….Aksâ tWm«w Ssâ
sW©nt`¡v bSn¨t¸mÄ fWÊn`m]n Ak³ Ssâ fmN-vhn Spa¡pfm_v Wn¡p¶ fpNant`¡m\v tWm¡p¶Sv
F¶v….””sÌà Npª½mf kÀ¡nÃm¯ Unkhw F¶m sI¿pw CknsX Hä¡n§sW C^p¶p….

“”F¶m sI¿mWm C§sW hf]w SÅn Wo¡pw….

“”Dw….CWn hf]s¯ sNmÃm³ Wfp¡v ^mkns` b_ªSptbms` H^p dyq«nbmÀ`À A§v SpX§mw….Fs´……

“”FXm sd¶n kÃSpw Njn¡msWXp¡s«…..

“”C¯n^n Njn]s«…..H^p hpss`fmWn Nn«n]m sNmÅm]n^p¶p…..

“”Cu W«p¨¡m Wnsâ hpss`fmWn NpXn….

“”Hm….ASknXps¯ H^p lo`w B]ntbm]n…..

sÌÃ AXp¡a]nt`¡p N]_n…..sd¶n H^p hnP^äpw k`n¨p sÌÃ]psX I`W§apw ko£n¨psNm*v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wn¶p…..hnP^änsâ f\w AXn¨SpsNm*mNmw sÌÃ Sn^nªp tWm¡n….

“”AÃ hm_v bpNk`n Hs¡ SpX§nt]m…..AtSm A¸m¸sâ Nq«v CX¡v fnWp§`pw Dt*m…..

“”Hm….sI_pSm]n«v……AVnNw tk* tNt«m k]Êv C^pb¯n]©m]msS DÅq…..

sd¶n H¶v In^n¨n«v AXp¡a]n Ss¶ Ss¶ Ipänbän Wn¶p…..NpWnªp Wn¶p So DuSpt¼mÄ
sÌÃ]psX kn^nª I´nNan`m]n^p¶p Aksâ tWm«w…..ASnWnX]n Ssâ Np® H¶p^hpkm³ Aksâ fWÊv
sk¼n….Np_¨p Njnªt¸mÄ sÌÃ Sn^nªp Wn¶p tImUn¨p….AÃ…Cs¶t´m ht´mgN^fm] {bSnNm^w
SoÀ¡m³ tbmNp¶p F¶v b_ªn«v F´m]n…..

“”hN-vhhv……Cu k]WmXv KnÃ]n M§Ä H¼Sp dm_pNam\v Sp_¡p¶Sv……tSmfm¨sW f`À¯n]Xn¨p
Adv–Nm^n W½Ä tWXn….Aksâ bSWw ASm\nWn Fsâ `Nv–gyw…..

“”Duw W¶ms]Xm Np«m……Wo WÃ]n F¯n]Sv Nm\pt¼mÄ C Npª½mf¡v ht´mgfm……N®n Wn¶pw H^p
SpÅn N®pWoÀ sbmXnªp….

“”im Fsâ sÌÃ sNm¨p N^]pN]mt\m……

“”AtÃXm DtÆ……bpN N®n N]_n]Sm…..

“”C¶v Ss¶ Wfps¡m^p Pymhv N\£³ FXp¡\w…CWn bpNs]m¶pw DuS* Baà sÌà sNm¨p….

“”tbmXm sI¡sâ H^p Nn¶m^w…..

sd¶n iman`n^p¶t¸mÄ Sm³ hpss`fmWn C«Spfm]n sI¶p….Ak³ ASv km§n A`vbw
NpXn¨p….””hq¸À…..

AÃ At¸mÄ sÌÃ sNm¨nWv tkt* hpss`fmWn…..

“”FWns¡§pw tk*m Cu W«p¨¡v hpss`fmWn……

“”ASv bänÃ…..CSn Wn¶pw A`vbw NpXnt¨ bäq…..

“”tk*mt¶…….

“”ASv bänà Np_¨p F¶v b_ªp sd¶n Ss¶ sd¶n]psX fXn]nt`m«p bnXn¨n^p¯n….F¶n«p bn_NnÂ
NqXn AfÀ¯n¸nXn¨p sNm*v ¥mhv Ssâ Ipt*mXp tIÀ¯v……Aksâ B {bkÀ¯n]n SWn¡p AhzmemknNS
H¶pw tSm¶n]nÃ…..bs£ Aksâ fpt¼ DÅ Ssâ fm_nt`¡pÅ tWm«w……ASv fWÊn sSanªt¸mÄ
Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨Sm\v….bs£ Aksâ d`ngvYfm] ssNNÄ Ss¶ Ipän¸nXn¨n^n¡p¶SnWm Fjpt¶Â¡m³
NjnªnÃ…..sÌà hz`vbw ASn Wn¶p NpXn¨p F¶v k^p¯n Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨t¸mÄ
hmVn¨nÃ…..CSnWNw sd¶n]psX `Pm³ Fjpt¶äp Njnªn^p¶p…..Nn«n] Akh^w bmjm¡msS sd¶n Ssâ
NÃn¨ fp`Nan AfÀ¯m³ f_¶nÃ….Sm³ H¶v bpaªp…..Ak³ H¶pw hwekn¡m¯Sv tbms` ko*pw f]¯nÂ
Ssâ hvSW¯n fÀ²n¡pkm³ SpX§n…..At¸mtj¡pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASn^p knXp¶p F¶v N^pSn Sm³ Fjpt¶Â¡m³ {lfn¨p…..kas^ sbs«¶v Ss¶ sd¶n
d`fm]n bnXn¨p fXn]n C^p¯nsNm*v Ssâ fmN-vhn¡v fpNan NqXn SpXNan SjpNn….

“”knXv sd¶n…..FWn¡v AXp¡a]n A`vbw b\n]p*v….At¶^w SWn¡p A§sW b_]mWm\v
tSm¶n]Sv…..

“”Np_¨p tW^w NqXn C^n¡v Npª½mtf…..sd¶n]psX knNm^w Wn_ª B hz^w NmSn Ct¸mjpw
fpj§p¶p…..

“”fSn tfmsW sd¶nNp«m…..F¶pw b_ªp In^n¨psNm*v Sm³ Fjpt¶äp AXp¡a]nt`¡p tbm]n…..Ssâ
fWÊn A¶v NX¶ptbm] In´NÄ….Aksâ {bkÀ¯nNÄ….FÃmw Ft´m AhzØS AWpeks¸Xp¯n]n^p¶p….

A¶s¯ ^m{Sn]n AkWp Aksâ fp_n]n sdZvgo_v kn^n¨psNmXp¡pt¼mÄ St¶mXv b*t¯Sp tbms`
NqsX NnX¡m³ WnÀdÔn¨p….ASns` knNm^w fWÊn`m¡n] Sm³ fWxbqÀÆw HjnWpfm_n Ssâ fp_n]nÂ
N]_n NSNX¨p e{Ufm]n sNmap¯n«m\v NnX¶Sv…SWn¡p knNm^w Ds*¦n`pw ASv hz]w
lfn¸n¡p¶SnWm\v {lfn¡p¶Sv…..B^ptX]pw fp¶n AXn]_kp k¨n«nÃ….bs£ sd¶n¨sâ tWm«kpw
emkkpw Hs¡ fm_n]n^n¡p¶p…..Ak³ Sn^nsN tbms]¦n F¶v ks^ Bln¨p…..Csæn Sm³ Cu
knNm^ {bNXW§Ä¡v AXnfs¸«p tbmNpw….SmWpw H^p sb®tÃ….A§sW Hmt^m¶mt`mIn¨p B ^m{Sn]nÂ
D_§n….tW^w bp`À¶t¸mÄ Sm³ Fjpt¶äp NSNp Sp_¶t¸mÄ D½_¯n^p¶p Bt^m H^mapfm]n ho^n]hv
Znh-vNgWn`m\v sd¶n…..F¶n«k³ ANt¯¡v k¶t¸mÄ Sm³ Wn¡p¶Sv N*p sNm*v H¶pw fn*msS Ssâ
fp_n]nt`¡p tbm]n….ASv S¶n kÃm¯ kngfw Dakm¡n….F¶n«k³ Npan¡pkmWm]n bn_Nnt`¡n_§n
A¶v Npanfp_n F¶ hwknVmWw CÃm¯SnWm Hm`f_]n Wn¶m\v Npan¡p¶Sv…SmWms\¦n B^pfnÃm¯
Nm^\w Nn\äpN^]n knlm`fm]n Wn¶pÅ Npan]pw….Ak³ Nn\äpN^]nt`¡p sI¶v Ssâ
XogÀ«jn¨p….Njp¯n sbm¶n³ Np^nlpf`….B sW©n Sna§n NnX¡p¶Sp Nm\m³ ^hw….Ct¸mÄ Ak³
Ssâ bj] sd¶n]Ã…Wà D_¨ D¯fWm] bp^pg³…..tSmÀ¯v A^]n Ipän skÅw S`kjns] Hjn¨v
Npan¡p¶p….Ssâ N®v A_n]msS B SpX]nXp¡nt`¡p sI¶v….fpjp¯ Aksâ hmfmWw skůnÂ
tSmÀ¯ns`m«n NnX¡p¶p…..F´m\v ASnsâ H^p Pmfeo^yw….At¿ Sm³ F´m\v Cu
In´n¡p¶Sv…sbs«¶v Ss¶ ANt¯¡v N]_n Im] C«p….tUml]pw IXv\n]pw s_Zn]m¡n……At¸mtj¡pw
H¶pw fn*msS sd¶n s_Zn]m]n C_§n k¶p…..Ak³ bp_t¯¡n_§m³ tW^w SmWm\v BUyw knan¨Sv….

“”sd¶o…..tfmsW…..Im]]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WmhvS]pw Njn¨n«v tbmXm…..

“”tfmtWm…MmtWm…..

“”F´mXm sd¶n A§sW Wo b_]p¶Sv…..

“”Mm³ Wn§apsX tfmWms\¶p Wn§Ä¡v tSm¶n]n^p¶psk¦n C¶s` Wn§sat¶msXm¸w NnXt¶sW….ASv
Ss¶]pfà Fs¶ e]s¶¶ tbms` Npän]n«p NnX¡¯pfnÃm]n^p¶p…..H^p tfmsâ B{Piw A_nªp
{bkÀ¯n¡m³ Wn§Ä¡mknÃ…..

“”Ak³ b_ªSv fpjpkWpw At§m«v tNÄ¡mWpÅ tlgn]nÃm¯ tbms` Sm³ sbm«n¡^ªp tbm]n…..Ssâ
N^¨n`v N*psNm*v Ak³ HmXnk¶p Ss¶ sN«n¸nXn¨p sNm*v ….””At¿ Fsâ sÌÃ sNm¨p C{St]
DtÅm……sbs«¶v s_Zn]m]n«v Wn`¡v…Wfp¡v b©m]¯n tbmN\w ^*p khvSpknsâ]pw BVm^w
FXpt¯m…..MmtW B F©nWo]_nsâ Hmcohn ks^ tbm]n«v k^s«….koXv b\n¡pÅ ^*p ¹m³ sh`Îv
sI¿\w ASv A{¸qk km§\w….HsN…..bns¶ W½psX dmÀ fsä¶mÄ Sp_¶p {bkÀ¯Ww
B^wen¡pN]m\v…..ASnWp fp¼v A¸sâ]pw A½]psX]pw NpjnfmX¯n A^nNn tbmN\w…

“”SWn¡p bNpSn hfmVmWfm]n…..FXm sd¶nNp«….ASpkjn bÅn]n`pw NqXn N]_n]n«v tbm^mw
F´m…AÑsW H¶v Nm\pN]pw sI¿mftÃm…..

“”tbm Npª½tf…..bÅn…..tNm¸v…..MmWnÃ…FWn¡v sk_p¸m….FÃm¯ntWmXpw…..Npª½mf¡v tk\sf¦nÂ
sbm]vt¡m…..Mm³ At¸mtj¡pw Fsâ A½¨nt]mXpw A¸¨tWmXpw AWpkmUw km§n Nm¯p Wn¡mw….

“”Duw..Wnsâ Cãw…..Ak³ Ssâ N¿n`n^p¶ Im] km§n NpXn¨t¸mÄ Sm³ sbs«¶v tbm]n tUml]pw
IXv\n]pfm]n k¶p Aksâ km]n bn¨n k¨psNmXp¯p….CX]v¡p Ak³ Ssâ kn^`n Aksâ WmkpsNm*v
sSm«t¸mÄ….Sm³ In^n¨psNm*v AXn¡m³ Nt¿m§n….””Ai¦m^n…..fp_s]ms¡ A§v
f_¡pt¶m?…..SWn¡p A¶v AksW tUgy¯m Wn]{´n¡m]n^p¶p…bs£ Ssâ imhy ^qtb\]pÅ f_pbXn
AkWp NqXpSÂ {btImUWw GNn F¶ptk\w b_]m³….Ak³ Njn¨p sNm*n_§m³ tW^w b_ªp….Mm³ H^p
Hs¶m¶^ f\n¡q_nWNw F¯pw…A½mf Npan¨p s_Zn]m]n Wn¡sW…SWn¡Sn AhzmemknNS H¶pw
tSm¶n]nÃ…sd¶n]n_§n]t¸mÄ Sm³ tbm]n bÃpw tS¨p Im]]pw NpXn¨p ^*p tUml]pw Sn¶p…..Ak³
sbs«¶v kt¶¡pw…..Npan¨p s_Zn]m]n Wn¡mw…ASymklyfm]n C¶pfpS f^¸p^]n B¡\w
Npan…..Ak³ Ø`¯pÅStÃ…..bs£ f_¸p^ BsN sbmanªp NnX¡pN]m……FÃmw Njnªp k¶n«v C^n¡p¶
Hm`s]Xp¯p sN«nf_¡mw…..Npans]ms¡ Njnªp sd¶n k^pt¼mtj¡pw s_Zn]m]m fSn]tÃm Ft¶mÀ¯v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ssWän]pw bmkmX]pw {dm]pw V^n¨p……F¶n«p D¨¡m`t¯¡pÅ A^n NjpNn
AXp¸n`n«p…. N_n Fs´¦n`pw D*m¡mw ASv k¶n«mNmw…..A§sW AXp¡a]n Wn¡pt¼mÄ NSNpw
Sp_¶p sd¶n]psX k^kv……””Bim Npans]ms¡ Njntªm……. Aksâ fpO¯p H^p Wn^ml
Wnj`n¨ptkm…Ssâ Npanho³ bnXn¡m³ bäm¯Sn`pÅ kngfw tbms`……G]v…AÃ SWn¡p
tSm¶n]SmNpw…bs£ AXp¯ tImUyw l^n¡pw {bSo£n¡m¯ tbms` Ss¶ k¶p….

“”Npª½mf¡v CknsX Npanfp_n]nà AsÃ……

“”AsSms¡ Wo Ft¸mÄ Sn^ªp….Hm` f_¨sSms¡ tbm]n…..CknsX B^pfnÃm¯SnWm Mm³ A{S¡t§m«p
tbm]Spw CÃ….

“”Sn^]m³ H¶pw Nm\n¨nÃtÃm…..

“”tbmXm sI¡m….sI_p¡Wv C¯n^n NqXp¶p*v……FknsX¦n`pw bnXn¨p sN«n¡mw F¶v knIm^n¨mÂ
AVnNw {bm]kpfm]n«nÃ…..

“”FÃm¯nWpw kjn]p*mNpw….Npª½mf H¶v fWÊv k¨m fSn…..A{S]pw b_ªn«v {bSo£n¡msS Wn¶
Ssâ I´n]n bnXn¨p AksWm^p sM¡m]n^p¶p…..AksW FSnÀ¡m³ fWÊv k¶nÃ…..AktWmXp
f_ps¯m¶pw b_]msS Sm³ In^n¨psNm*v Aksâ ssNs¡m^Xn sNmXp¯p….F¶n«p Sm³ A^n]psX So
Wo¡n k¡m³ Wo§n]t¸mÄ Aksâ tImUyw ko*pw….

“”At¸mÄ Fsâ sÌÃ sNms¨m¶p fWÊv k¡ntÃ…..F´v b_]\sf¶_n]msS Sm³ AksW tWm¡n]t¸mÄ AksW
Ss¶ k¶p sN«n¸nXn¨p…..

“”knsXXm sI_p¡m…km Wfp¡v tbmNmWpÅSm…Wo b_ªnXps¯ms¡…..Wo N`ym\sfms¡ Njn¨p
hpOfm]n«v Kokn¡\w ASm\v Cu Npª½mf]psX B{Piw….

“”tU…sÌÃ sNms¨…..CksW H¶v Smjv¯n S¶n«v Wfp¡v tbmNmsft¶…..St¶mXv CSpks^ sb^pfm_m¯
AkWn C§sW D*m] fmäw Ss¶ AÛpSs¸Xp¯n]Sv InÃ_s]m¶pfÃ….Ak³ fp*nWnX]n Wn¶pw Np`¨p
Wn¡p¶ Aksâ C^pWn_fpÅ Np® bp_s¯Xp¯p Nm\n¨p…..Sm³ ^mkns` tSmÀ¯nWXn]n`qsX H^p
fn¶m]w tbms` N* hmVWw fpjp¯p SpXp¯p Ssâ N×p¶nÂ….ssNfÄ A¨m]sâSÃm¯ H^p Np®]pw Sm³
N*n«nÃ….sI_p¸¯n sd¶n]psX hmfmWw AkWp b¯p k]ÊpÅt¸mÄ N*Sm\v….Ct¸mÄ ASv kaÀ¶p Ssâ
eÀ¯mknsâ Np®s] skÃp¶ S^¯n Wn¡p¶p…..

“”CsS´pkmXm Wo Sn¶p¶sSÃmw Ct§m«mt\m tbmNp¶Sv…..At¶^w A§sW tImUn¡pkmWm\v
tSm¶n]Sv……

“”F´m ssNfÄ A¸m¸sâSnWp C{S]pw k`n¸fnÃm]n^pt¶m? Ak³ In^n¨psNm*v tImUn¨p…At¸mjpw
Ssâ N®pNÄ Aksâ fpjp¯ Np®]n`m]n^p¶p…..

“”FXm N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv knk^tUmgn…..Mm³ Wnsâ A¸sâ AWn]sâ em^y]m…..ASpw f_¶psNm*m Wnsâ Cu
tSm¶ykmhw…..ko\pNn«n] kntkN¯n Ssâ km]n Wn¶pw NÀ¯mkv A§sW b_]n¨p…..WnWs¡´m
Ct¸mÄ C§sW H^p Ca¡w……tk* tNt«m……

“”FWn¡v fm{SfÃtÃm Ca¡w…..Fsâ Cu sÌÃ sNm¨nWpw Ds*¶_n]mw….ASv Bs^]pw sNm*v
SoÀ¸n¡m³ WX¡¯nà F¶_n]mw….At¸mÄ Fsâ NXf]tà Cu bqk³bj¯nsâ hN` knNm^§apw Fs¶
sNm*mkpw knVw lfn¸n¡m³ {lfn¡pN F¶pÅSv…..

“”FWn¡§sW H¶pfnÃ….Wo tk*mSoWw b_ªp NÀ¯mknWp Wn^¡m¯ b\ns]m¶pw sI¿m³ Wn¡*…..

“”bns¶ NÀ¯mkv b_ªn«tà dng¸v NWymhv{Sos] boZn¸n¨Sv……FÃmk^v¡pw Np® sbm§pt¼mjpw
bq_p S^n¡pt¼mjpw FknsXs]¦n`pw N]äpN]pw Bs^s]¦n`pw sNm*v N]än¡m³ {lfn¡pN]pw
sI¿pw….H¶v tbm….Fsâ sÌà sNms¨…..AsSms¡ knXv…CksW SSvNm`w H¶v lÀ²n¸n¨p Sm….Cu dÔw
B^pw A_n]nÃ…bp_sf tWm¡pt¼mÄ W½Ä Npª½mf]pw fNWpw..AN¯p Wfp¡n§sW Njn]mw sÌÃ
sNms¨…..tbm¯nsâ NXn]pw fm_pw Nm¡]psX knl¸pw fm_pw…..

SWn¡p F´v b_]\sf¶_n]nÃm]n^p¶p…..sk«n Wn¡p¶ Np®]nt`¡v Ssâ ssN A_n]msS
Wo*p……ASnsW N¿ns`Xp¯p St`mXm³ SpX§n…..Ssâ Nm^b^n`maa\tfät¸mÄ Ak³ Wn¶v sk«n
kn_¡m³ SpX§n…..Sm³ bns¶ B Np®s] fpt¶m«pw bnt¶m«pw I`n¸n¡pN]m]n^p¶p…..

“”AsS sÌÃ sNms¨….CsSWn¡pw sI¿mkp¶tS DÅq……

Sm³ AksW fWÊn`mNm¯Sv tbms` tWm¡n…..Cu b^nbmXn Mm³ kÃt¸mjpw sI¿p¶StÃ….Cu
km\fXn…..ASv tk*m…..

Sm³ AksW tImUyemk¯n tWm¡n]t¸mÄ Ak³ Ssâ Ip*pNÄ¡nX]n`qsX kn^`pNÄ NX¯n fpt¶m«pw
bnt¶m«pw I`n¸n¨p Nm\n¨p….

“”At¿ FWns¡§pw k¿….MmW§p A§sWm¶pw sI]vSn«nÃ….H^p bpSn]sb®nsâ Wm\t¯msX ASv Sm³
b_]pt¼mjpw SWn¡pw knNm^§Ä A\sbm«³ SpX§n]n^p¶p….

“”sÌÃ sNms¨…sd¶nNp«³ WÃSptbms` NjpNn]Sm…..WÃ hpPÔkpw D*v…..Fsâ hvs_ÃsNm¨tÃ…….

Sm³ Smsj fp«pNm`n C^p¶p sNm*v Np¶fNpXw km]n`m¡n I¸m³ SpX§n…..

“”C§sW Sp¼v fm{Sw km]n`m¡n]m F´v hpOfm sÌà sNms¨….ASv fpjpkWm]n«pw A§v
km]nt`ms«Xp¡v…….sbs«¶m]n^p¶p sd¶n Ssâ S`bnXn¨p Aksâ A^sN«nt`¡fÀ¯n]Sv…..Aksâ Np`¨
sb^pw Np® Ssâ A®m¡n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k¶p S«n……Sm³ lzmhw fp«Â hwekn¨Sv tbms` S` bn¶nt`¡v k`n¨p….BUy
kUWhp^Sw……A`btW^w Ipf¨p tbm]n,Sp¸Â Sp¸n]n«v Aksâ fpOt¯¡v Sm³ U]Wo]fm]n
tWm¡nt¸m]n….Ipf¨SpNm^\w BN\w N®pNan skÅw Wn_ªp k¶p….

“”sd¶nNp«m, Npª½mf¡v km]n fpjpk³ N]äm³ A_n]nsÃXm….BUyfm]n«m C§sW….H¡p¶nXt¯maw
km]n`m¡n I¸n S^s«…..

“”Fsâ sÌà sNm¨nsâ Cãw tbms`…FWn¡v bm`v Naªp S¶m fSn…Sm³ C{S]pw sbs«¶v ka]psf¶p
Ak³ N^pSn Nm\nÃ……..

sÌà Np®]n Ssâ Ip*p fp«n¨psNm*v Wmkp sNms*m¶pjnªp……bns¶ GNtUlw bNpSnt]maw Np®
km]n`m¡n S`]m«n Du¼m³ SpX§n…..Sm³ Du¼p¶Sv AkWnãs¸Xp¶p*v F¶v fWÊn`m]n…Sm³
BUyfm]n«m\v H^p bp^pg`nwPw km]n NX¯p¶Sv…A¨m]Wv C½mSn^n WnÀdÔw
H¶pfnÃm]n^p¶p…Nm`N¯n b®pN F¶pÅSÃmsS…..^*p kÀgw A¨m]³ Cu t`mNt¯mXv
knXb_ªn«v….BÀ¡pw sNmXp¡msS Nm¯p hq£n¨ Ssâ Im^n{Syw Sm³ fNWm]n Nm\p¶ sd¶n¡v
sNmXp¡m³ fWÊpsNm*v h¶²fm]n^n¡p¶p….Aà Ak³ ASnWp {bmbvSn]pÅkWms\¶p sSan]n¨p Ss¶
h¶²]m¡n]n^n¡p¶p…..bs£ A©p fnWn«p tW^w Du¼n]n«pw H^p Np`p¡kpfnÃ…Np®¡v….Sm³ Aksâ
k*n]n sM¡n sNm*v Np®]q¼n….Np_¨p tW^w A§sW {lfn¨n«pw Np®]n Wn¶pw H^p SpÅntbm`pw
k¶nà Ssâ S` Nnj¡pkm³ SpX§n….Sm³ AkhmWw PSy´^fnÃmsS AktWmXp tImUnt¡*n k¶p….

“”Npª½mf NpWnªp Wn¶v S^s«…..bN`m]Sp sNm*v Wns¶ AtWzgn¨ms^¦n`pw k¶m S¶mÂ
A_n]pN]pfnÃ….Sp\n]jn¡msS Npª½mf NpWnªp Wn¶pS^mw…..

Ak³ ht´mgt¯msX S`]m«n]t¸mÄ Sm³ b_ªp….””Wo CknsX Wn`¡v…MmsWm¶v sbXp¯n«v k^s«…..

“”MmWpw NqsX k^mw….F´m]m`pw sNm¨p sd¶n N]_p¶ bq_nsâ skŸm¨n MmsWm¶v Nm\s«…..Ak³
ASv b_]pt¼mÄ St¶mXm\v ASv b_]p¶Sv F¶pÅ `Ö tbm`pfnÃm]n^p¶p….

“”H¶v tbmXm sS½mXn…..Fs´ms¡ kr¯ntNXm Cu bYn¨p k¨n^n¡p¶Sv……Sm³ C_§n bp_¯p tbm]n
tk`n]^nNn C^p¶p fmN-vhn sbm¡n sbXp¯n«v bq_pw NjpNn Sn^nsN tWm¡n]t¸mÄ Ak³
sSm«pbp_Nn Sm³ sM«ntbm]n…..””fWpgysW tbXn¸n¨tÃmXm sbm«m…..km AN¯p N]_p….ASnWp
f_pbXn b_]msS Ak³ Ss¶ Nn\_nW^pNnt`¡v SÅns¡m*v tbm]n Nn\_ntWmXv tIÀ¯v WnÀ¯n
fmN-vhn SmsjWn¶p]À¯n….bqänt`¡v Np®]n«p^¨p……Sm³ Aksâ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N®pNant`¡p tWm¡n…..””sd¶nNp«m fp³ kls¯ NTNX¨n^n¡pN]mt\m……

“”AsS Fsâ sÌÃ sNms¨……

“”sd¶nNp«m CSv tks*Xm……Mm³ sSmXn]n bnXn¨p NpWnªp Wn¶pS^mw…..Cu bN`n Wnsâ fpO¯v
tWm¡m³ fXn…..

“”At¸mÄ ^m{Sn]n Npj¸fnà AsÃ….Aksâ tImUyw……

Sm³ H¶pw fn*msS Sn^nªp sSmXn]n ssNbnXn¨v NpWnªp Nn\_ns`m«pw tWm¡n Wn¶v….Ak³
bn_Nn Wn¶pw ssWän]p]À¯n Aksâ Np® bq_nWpÅnt`¡p CXn¨pN]än….Ssâ t]mWn]psX fp_p¡w
NqXpS`m]SnWm “”Fsâ NÀ¯mtk……F¶v A_n]msS knan¨p tbm]n….BUyfm]n fsäm^p bp^pg³ Ss¶
b®p¶p…CSm^pw A_n]nà Cu ^ihy dÔw…..CSv SpXÀ¶m fp¼v Ak³ b_MSv tbms` Ssâ NXn]pw
fm_pw Ak³ Ss¶ kn«p tbmNpN]pw CÃ…..CSn CWn F´v In´n¡m³…..Ssâ C_p¡fpÅ bqän Ak³
Du^n Du^n]Xn¡m³ SpX§n…..Ssâ bq_n Wn¶pw fVp IgNw HjpNp¶p*m]n^p¶p…..H¸w “”¹¡v
…¹¡v F¶ SmamßNfm] b®Â hwPoSw……Ckm³ fnXp¡Wm\v……Ssâ fWÊv b_ªp….SmWpw I´n
bn_Nnt`m«p SÅn AksW hpOn¸n¡m³ SpX§n…..H^p f]kpfnÃmsS Ak³ AXn¨p
sNm*n^p¶p…..CX]v¡p fmN-vhn¡v fpNan NqXn Ssâ fp`Nan bnXn¨p…..Ak³ fp`]n Wn¶v
Ns¿Xp¯v A^s¡«n AfÀ¯n¸nXn¨p AXn]psX hvboZv Nq«n…….””Fsâ sÌà Npªm½tf FWn¡v
k^m_m]n…….

“”k^s« sd¶nNp«m……WÃ hpOw……Cu hpOw Mm³ AWpekn¨n«v Nm`§am]Sp tbms`…..AXns¨mjns¡Xm
sd¶nNp«m…….N®pNÄ bmSnNq¼n Ip*p NXn¨psNm*v Aksâ AXn]psX Sma¯n knNm^t¯msX b_ªSv
HmÀ¡pt¼mÄ Wm\w k^p¶p…….Ak³ Aksâ A^s¡«v Ssâ bq_nt`¡v Bªp SÅn Aksâ lp¢ Pp*NÄ
skXn]p* N\s¡ ANt¯¡v Io_n¸mªSp tbms`…..Sm³ Ssâ bqÀ sNm*v Np®s]
bnjn]pN]m]n^p¶p…….C_p¡n¸nXn¨n^n¡p¶ bqÀ Ip*pNÄ Np®s] knXm³ fXn¡p¶Sv tbms`…..Nps_
tW^w Ssâ fpXn]n fpOffÀ¯n Ak³ bp_¯p NnX¶n«v Fjpt¶äv Aksâ Np® k`n¨q^n……¹¡v….Np®
bp_s¯¡q_n]n«v Ss¶ Sn^n¨p WnÀ¯n Ip*pNÄ ^*pw NXn¨p I¸n….F¶n«v Ak³ Ss¶ tWm¡n H¶v
sN«n¸nXn¨n«v…..tk`n]^nNnt`¡p Wo§n Wn¶v Np® NjpNn…..Sm³ Nn\_nWv Ipk«n C^p¶p
sNm*v sSm«n]ns` skÅw bq_nt`s¡mjn¨p NjpNn….

“”Asà sÌà tI¨n C^p¶p Bt`mIW]n`ms\¶p tSm¶p¶tÃm……

“”AÃ ihoWt]m…km…km……NÌfÀ H¶pfnÃ……C¶v…..ASv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sNm*m ihoW C¶v Cu hf]Sv k^m³ b_ªSv…..

“”sÌÃ tI¨n FWn¡mUyw H¶v {Now fÊmKv sI¿\w…..bns¶ tcgy`pw……

sÌà Aksas]m¶p tWm¡n……H^p {Now NaÀ hvtNÀ«pw dvam¡v tXm¸pw S`]n A`hfm]n NnX¡p¶
gmapw Njp¯n hcoÀ Fs¶jpSn] H^p Sm`nfm`]pw sfm¯¯n H^p Ff*³ `p¡m\v…..

“”ihoW CknsX siZv fÊmKv tcgy fÊmKv tgmÄZÀ fÊmKv F¶nk]m\pÅSv……CSn GSm\v
tk*Sv…..

“”Nw¹oäv tdmZn fÊmKv sI]vSp S^m³ bäntà A¶v b_ªSv tbms`…..

“”At¿m ihoW….ASv CknsX CÃ….ASv Ss¶]pfà AsSms¡ k`n] dp²nfp«pfm\v…..

“”sÌà tI¨n Mm³…….H^p hv–sbgy NÌfÀ Bs\¶v N^pSn]m fSn…..¹ohv…..

“”ASv Np«o Bs^¦n`pw tks_ NÌfÀ k¶m ASpw H^p _nh-vNm\v…..

“”¹ohv tI¨n…..B^pw A_n]pN]pfnà Mm³ Bt^mXpw b_]mWpw tbmNp¶nÃ……

“”At¿m …tfmsa H^p Nm^yw sI¿mw B fp³ g«À A§nXmw…..Mm³ BUyfm]n«m\v tdmZn fÊmKv
sI¿p¶Sv…s{bmcg\Â H¶pfÃ……

“”ASv hm^fnÃs¶……siZv sfÊKvDw tgmÄZÀ sfÊKvDw sI¿p¶Sv tbms` H¶v sI]vSp S¶m fSn……

HsN…..ANt¯m«p tbms^……

sÌÃ]pw ihoW]pw ANt¯¡v WX¶p…….

SmWnWn Kokn¨n^p¶n«v tbm`pw Nm^yfnà F¶v G`n]m½¡v tSm¶n…..k©NÀ…..Ssâ eÀ¯mknsW
sNm¶p…..At±iw Ct¸mÄ CsSm¶pf_n]msS lk¡Ã_]n A´y kn{lfw sNmÅp¶p…..Ssâ sbm¶ptfm³
sd¶n]nt¸mÄ N^ªp N^ªp H^p b^pkfm]n¡mWpw…Kokn¡\w Ssâ fNWptk*n…..FknsXs]¦n`pw tbm]n
Kokn¡\w…..fq¶pUnkhfm]n Ssâ l^o^¯n Bs^Ãmw N]_n]n_§n….Bim^w tbm`pw Njn¡m³
tSm¶p¶nÃ….hf]mhf]§an Bim^w F¯n¨p WnÀdÔn¨p Soän¨n«v Ck·mÀ Cu ko«p SX¦`n`n«p
boZn¸n¡pN]m\v…..Ss¶ Gäkpw {Nq^fm]n tWmkn¸n¨Sv B hpVmN^³ F¶v knan¡p¶
sbm`ohpNm^Wm\v….Fh.sF. _goUv,tSmfm¨³,hpVmN^³,,,,bns¶….Svcq……sb®nWv Ss¶ fmWt¡Xm]
kÕ` ……..C¶k·ms^Ãmw H^pfn¨m\v F¯p¶Sv…..NÀ¯mkv tbm`pw Ss¶ ssN knXpN]m\tÃm…….
en¯n]n Im^n]n^p¶p F§n F§n N^ªp……Bt^m NSNp Sp_¡p¶ lÐw…..hf]w F´ms]¶v tbm`pw
A_n]m³ bäp¶nÃ…bp_¯p C^p«m\v…..F¸tjm Sa À¶p f]§pw….Npan]pw WW]psfm¶pfnÃ….Bim^kpw
Ak·m^psX Nmftb¡q¯pw fm{Sw…..NSNp Sp_¶ NmÂbmXpNÄ AXpt¯¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k^p¶ lÐw…..Sm³ NnX¡p¶ fp_n]psX NSNnWp fp¶n Wn¡p¶p…..NSNp Smt¡mÂ
Dbt]mPn¨v Sp_¡p¶p….fp¶n Wn¡p¶ BansW N*p SmsWm¶pw sM«n…..hpVmN^³…..C¶s`]pw Ss¶
{Nq^fm]n boZn¸n¨k³….C¶pw Ssâ fmwhw tSXn k¶n^n¡p¶p…..Sm³ AXn¸mkmX]n`pw
sdZvgoän`pw fqXn]m\v Cu fq¶p Unkhkpw NjnªSv…A^¡p fpNant`m«v WPvWfm\v Ssâ
tUiw……{Nq^fm] H^p In^nt]msX hpVmN^³ NSNX¨p…..

“”Wnsâ NqsXWn¡§«v f_¡m³ bä\nÃ……Wo H^p I^¡ms\Xo…….ASpw b_ªp H^p kr¯nsN« In^nt]msX
A]mÄ AXpt¯¡v k¶p.tU Gfm·mÀ Ct¸mjns§¯pw…..ASnWp fp¼v FWns¡m^p skÅw Na]Â….Wnsâ Cu
ftWmi^fm] bqänÂ……

“”CWn Wnsâs]m¶pw tfmiw WX¡m³ tbmNp¶nsÃXm b«n….

“”AÑt¨m……FvSntWXo Wo C§sW tbma¡\Sv……SsÅ……sbm`]mXn tfmsa…..Wns¶ fSnk^ptkmaw W½av
b®n b®n hpOn¡pw….ASnWp Wnsâ AWpkmUw F´ntWXo sbs®……ASpw b_ªp hpVmN^³ G`n]m½]psX
N¿n NX¶p bnXn¨p…..F¶n«p sdZnt`¡p SÅn]n«p…..G`n]m½]psX AXn¸mkmX fpNant`¡p]À¯n
fnWphfmÀ¶ SpXNan ssNNtamXn¨p…..BUyw G`n]m½ SpXNÄ C_p¡n bnXns¨¦n`pw hpVmN^³
AkapsX SpXs] d`fm]n bnXn¨N¯n……H^p ssN sNm*v AkapsX SpÅn Spap¼n NnX¡p¶ fp`NanÂ
AfÀ¯n sM¡n….AkÄ NnX¶p NpS_n…..At¸mtj¡pw hpVmN^sâ ssN AkapsX bqän St`mXm³
SpX§n…..ASn AfÀ¯n AfÀ¯n hpVmN^³ sM^n¨p….N´n kn^`v tIÀ¯v bnXn¨p…..G`n]m½ NnX¶p
bpaªp…..hpVmN^³ bnXn kn«n«v H^p hnP^äv FXp¯p N¯n¨p…ASv N*t¸mtj AkÄ¡p e]fm]n…ASv
N¯n¨p Ss¶ Nfnjv¯n NnX¯n C¶s` Ssâ fq`¯n Np¯n^hn¨Sv…..Sm³ tkUW sNm*v
bpaªSv…..hnP^äpw N¯n¨p Ss¶ bnXn¡m³ k^p¶ hpVmN^sW Ft´m ssV^y¯n hpVmN^³
{bSo£n¡p¶Sn`pw tkP¯n Hs^mä Ikn«v…..hpVmN^³ S`]Xn¨p Smsj…..G`n]m½ Fjpt¶äv Nn«n]
sdZvgoäpw bpS¨ NSNnWXpt¯t¡mXn NSNp Sp_¶p…fm]n³ tZmÀ AXps¯¯n]t¸mtj¡pw hpVmN^³
bn¶ms` F¯n…..Aksa k«w Ipän¸nXn¨p……A¸jm\v bp_¯p Nm_v k¶p Wn¡p¶ lÐw tN«Sv..tZmÀ
sd fpj§p¶p……. Ssâ {bSo£NÄ ^£sbXmWpÅ tfmiw….FÃmw AkhmWn¡pN]m\v…..NSNp Sp_¶p
AN¯pN]_n] tSmfm¨sW]pw _goUnsW]pw NqsX]pÅ N_p¯ SXnfmXWm] hpPSsW]pw N* G`n]m½
sM«n….

“”F´pkmtXm hpVmN^ CSv…._goUnsâ b^p¡³ hz^w….

“”H¶pw b_]* N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hmt_….NSNp Sp_¶t¸mÄ Cu bq_ntfmav AXn Wmkn tWm¡n Ikn«n]n«v
C_§nt]mXm³ tbm]n…..

“”FsXm…FsXm…..f*³ Np\m¸…..Ckav CknXp¶p tbm]m BsN Npj]pw…..Cksa Nm\mWnà F¶pw
b_ªp CkapsX AWn]Wpw tfmWpw ^*pfq¶mÄ¡m^pw NqXn k¶p tÌgWv fp¶n C^p¸v SpX§n]n«v
f\n¡qÀ Wm`m]n…..AkhmWw CkÄH¸n« B Fjp¯pw Nm\n¨p M§Ä AtWzgn¡s« F¶pw
b_ªn_§n]Sm….At¸mÄ W½psX hpPS³ tbm`ohnWpw H^p tfmiw….Cksa WÃSptbms`
H¶pNm\\sf¶p…..Cksa b\ns]Xp¯n«v….Un¡pw tbm¡pw A_n]m¯ FknsXs]¦n`pw Cu ^m]v¡p
^mfmWw NX¯\w….tSmfm¨³ fwP`mbp^¯pÅ sg«nt]mXp knk^w b_ªn«p*v Cksa NX¯mWpÅSv….B
kjn]n`pw A`vbw Nmlv NqXn k¶p tI^pw….bns¶ Nm^y§Ä sg«n tWm¡ns¡mÅpw….At¸mÄ sIÃv
hpPSm….

G`n]m½ C_§nt]mXm³ H^p {lfw NqXn WX¯n…..NmÀtbmÀ¨n F¯pw fp¼v Aksa AkÀ
bnXnNqXn….Aksa ANt¯¡v sNm*v k¶p….At¸mjm\v G`n]m½ ssZWnRv tXdnanWp fpNan {cqXvhv
fp_n¡pkmWm]n Dbt]mPn¡p¶ N¯n]n^n¡p¶Sv N*Sv….AkÄ NpS_ WnÀ¯n….

“”Fs¶ Wn§Ä BÀ¡pw sNmXp¡^pSv…..Mm³ Bt^mXpw H¶pw b_]nÃ….hm_nsâ B{Piw tbm`pw
Ct±i¯nWpw NnX¶p sNmXp¡mw….Fs¶ Fsâ fNsâ NqsX Kokn¡m³ AWpkUn¨m fSn…..

G`n]m½ H¶]ªt¸mÄ FÃmk^pw bnXnkn«p….tSmfm¨³ b_ªp….””CkÄ fnXp¡n]…..FWn¡v NnX¶p
S¶Spw hÀÆSpw hin¨psNm*tÃ…..At¸mÄ sIÃv hpPS³ hmt_….hf]w Na]*…..Cksa C¶v Ss¶
knt«¡mw….CkÄ D_¸p S¶ ØnSn¡v CWns]m¶pw Wfps¡Sns^ sI¿nÃ….sI]v–SmÂ……AXp¯Sv CkapsX
tfmsW A§v sNmÃpN F¶ÃmsS tks_ H¶pfnÃ…..

G`n]m½ bSns] fpt¶m«p WX¶p…bn_sN hpPSWpw…..{bSo£n¨Sn`pw tkPw G`n]m½
N¯nssN¡`m¡n….hPSWv tWs^ Hm§n…..””H^p b¶¸«n]pw CWn AXp¯v k^^pSv…k¶m MmWo N¯n
Wnsâ Hs¡ bÅ¡v N]äpw…..fm_nsWXm…..fm_nsWXm….AkÄ N¯n kolns¡m*v Sn^nªp bp_t¯¡pÅ
kjn]psX AXpt¯¡v k¶p….sbs«¶v Ss¶ AknsX C^p¶ cv–akÀ sk]v–hv FXp¯v hpVmN^³
G`n]m½]psX ssN `£yfm¡n F_nªp….`Nv–gyw sSän ASv sI¶v sNm*Sv G`n]m½]psX
S`]n`pw…..N¯n Smsjko\p G`n]m½ fpt¶m«v G_nsâ BPS¯n en¯n]n CXn¨p ko\p……

“”A^¡p fpNan WPvW]m]n NnX¶ G`n]m½]psX AXp¡t`¡v hpVmN^³ N`n fq¯v HmXn
k¶p…””Nq¯n¨n tfmsa…dq«n«v Wm`v Ikn«p….AkapsX BhW¯nÂ…..

“”FsXm N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv I¯v tbmNpsftXm…..H¶nsW sNm¶p sN«n Sp¡n…Sm³ F´pkm CSv…..tSmfm¨³
b_ªp….

G`n]m½]n Wn¶pw AW¡sfm¶pfnÃ……sSm½¨³ G`n]m½s] f`À¯n¡nX¯n……fq¡n ssN kn^ k¨v
tWm¡n….””b*m^w….SoÀs¶¶ tSm¶pt¶…..

“”FsXm…..tNmt¸…..FÃm^pw NqsX AkhmWw Fs¶……sNm`f^¯nWp sNmXp¡tÃ….

“”Fsâ sbm¶p tSmfm¨ NnX¶p bnX¡msS…..SoÀs¶¦n SoÀ¶p…..A{S Ss¶….._goUv Wnhm^f«nÂ
b_ªn«v AkapsX ssN bnXn¨p tWm¡n…..bÄhv Wn¶n^p¶p…..

“”FsXm hpVmN^…..hpPSm…..FXp¯p k*n]nt`m«nXv…..B AXnkm^¯p sNm*v tbm]n
Na]mw…..tbm`ohv Ko¸v tk* tSmfm¨,,,,,Ssâ Ct¶mk FXp¡p……

G`n]m½s] sdZvgoän bpS¨p WnÝ`fm] l^o^w Ct¶mk]n NnX¯n AkÀ AXnkm^t¯¡p Sn^n¨p,…..

“”{blvW§Ä FÃmw NjntªtXm…..tSmfm¨…..eÀ¯mknsâ f^\¯n fWw sWm´v CkÄ AXnkm^¯v k¨v
BßiSy sI]vSn^n¡p¶p……_goUv ASpw b_ªp sbm«n¨n^n¨p……

hpfMvKnSv dnlzmhv…….ASm\v Aksâ tb^v…..dwPman Wn¶pw tKm`n AtWzgn¨p Ak³ AXnkm^¯p
F¯n]Sm\v…..f`]makpw inµn]pw Sos^ klfnÃ……BsN A_n]mkp¶Sv dwPa fm{Sw…..Ssâ hpirSv
W]³ Ppim B\v Ss¶ sNm*pk¶Sv…..k¶n«v H^mjvI BNp¶tS DÅq…..CknsX AXnkm^Sv H^p
tim«`n B\v tKm`n…Unkhkpw Aªq_v ^qb k¨v Nn«pw…..NX]X¡pt¼mÄ H¼S^
b¯pf\n]mNpw…..Sm³ WX¶m\v _qfnt`¡v k^p¶Sv……WX¶p k^pt¼mjm\v ASv N*Sv……^*p fq¶v
tbm`ohpNm^pw H^p Kqd]n«]mapw Nm_v Sp_¡p¶p….^*p tbm`ohpNmÀ H^p l^o^w F¶v
tSm¶n¡p¶Sv bp_t¯s¡Xp¡p¶p…..ASpfm]n fpt¶m«p Wo§pt¼mjm\v….Ssâ Nm`s¡Xptbms` H^p Ipf
k¶Sv…..AXnkm^s¯ S\p¸n SWn¡p bnXnsb« Ipf]m\v….Ipf¨p sshZnt`¡v Aks^Ãmw
tWm¡p¶p…Ss¶ N*p……Ssâ Nm`pNÄ I`n¡p¶nà HmXm³ hmVn¡p¶nÃ…Sm³ kyàfm]n B fpO§Ä
N*p….Ssâ fpOkpw AkÀ N*p……

“”Ak³ bnXns]tXm……D_s¡]pÅ hz^w….SWns¡m¶pw fWÊn`m]nÃ…..B l^o^w Smtj¡n«p tbm`ohpNmÀ
Ssâ tWs^ bmªpk^p¶…..Sm³ Fs´Bs\¶_n]pw fp¼v Ssâ N¿n N]_n AkÀ bnXn¨p….

(SpX^pw)

Leave a Reply