വാടക വീട്ടുകാർ [Dhivya]

Posted by

വാടക വീട്ടുകാർ

Vadaka Veettukaar bY Dhivya

^m{Sn fmVp^n AXp¡a]n b\n FÃmw Njnªp AXp¡a]psX dm¡n`pÅ kÀNv G^n]]n Wn¡pt¼mÄ bp_¯p NqXn H^p BÄ tbmkp¶Sv N*p

^*p Unkhw fpbpw CSv tbms` N*Sm A¶v H^p Wnj tbms` B\p tSm¶n]Sv.. F¶m tSm¶n]Smkpw knIm^n¨p.

F¶m C¶v ASptbms` Aà H^p BÄ tbmkp¶Sm]n N*n«p fmVp^n AW§msS Wn¶p ..F´m]m`pw tbmkp¶ BÄ Fs¶ N*n«nÃ
kà NÅtWm ftäm Bt\m F´m]m`pw Cu tNmwtdm*n NX¶m bns¶ B Nų NpXp§n

F´m]m`pw B^ms\¶p A_n]\ftÃm fmVp^n lÐw D*m¡msS bp_¯p NX¶p

CWn Cu Ø`¯nsW bän knk^n¡mw

b«\¯n Wn¶pw H^p Nnt`mfoäÀ fm_n H^p Wm«n³¸p_w B\v Ø`w . fmVp^n Smfhn¡p¶Sv H^p kmXN ko«n`m\v NqsX ^*p tbÀ NqXn D*v H^mÄ h-vNqan Zm³hv Xo¨À tb^v {lotUkn
k]hp 22.
bns¶ H^mÄ hÂf 30 k]hv H^p hÀ¡mÀ Hmcohn tKm`n sI¿p¶p
fmVp^n ]pw H^p hÀ¡mÀ tKm`n¡m^n B\v CkÀ¡v Wm«n Wn¶pw tbm]n k^m³ bäm¯Sv sNm*p kmXN ko«n Smfhn¡p¶p CkÀ Smhn¡p¶ kmXN koXnWv AXp¯p bns¶]pw kmXNkoXpNÄ D*v . B tNmwtdm*n b¯p koXpNÄ B\v DÅSv Fà koXpNapsX]pw fp³emPw H^p bp_t¯¡p Ss¶]m\v tNmwtdm*nsâ fp³emP¯p fpjpk³ tks_ koXpNapw D*v H^p emP¯p NqXn t_mZv tbmkp¶p .bn³emP¯v _dÀ tSm«w B\v .ASpw Cu ko«pXfØsâ Ss¶]m\v fVp^n]psX koXnsâ sSm«pÅ ko«n H^p Xo¨_pw NpXpwdkpw Smfhn¡p¶p ^*p f¡apw eÀ¯mkpw t^min\n Xo¨À ASm\v Ak^psX tb^v– 45 k]hp*vXv Xo¨À¡v Nm\m³ AXnsbman I^¡v.
100 foäÀ A¸p_SvDÅ h-vNqan B\v tKm`n sI¿p¶Sv
dm¡n koXpNan`pw tks_ Smfh¡mÀ D*v H^pko«n h-vNqans` Xo¨ÀfmÀ D*v
FÃm koXpNan`pw tKm`n DÅkÀ B\v Smfhn¡p¶Sv .ASp bn¶oXv knk^n¡mw

fVp^n]psX koXnsâ A¸p_¯pÅ ko«n H^p NpXpwdw Smfhn¡p¶p AÑWpw A½]pw ^*p f¡apw fq¯k³ ^mip Zn{Pn Njnªp Wn¡p¶p ^*mft¯Sv {bn] Zn{Pn¡v bYn¡p¶p Aѳ PÄcn B\v ‘A½ hÀ¡mÀ tKm`n¡m^n]pw

CWn hwek¯nt`¡p NX¡mw
CkÀ Smfhn¡p¶ koXnsâ bn³emP¯p k`n] fSn`p*v A¸p_¯pw Wn¶pw tWm¡n]m Ct§m«p Nm\nà .
bn³emP¯p NqXn tbm] Bansâ ^qbw l^n¡pw fmVp^n ¡p fWhn`m]nÃ
AkÄ kÀ¡v G^n]]n Hanªp Wn¶p ..tbm] ^qb¯nsW Ss¶ tWm¡n

fp¶n`qsX tbm] BÄ t^min\n Xo¨_nsâ koXnsâ bn_Nv kl¯p N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *