ഓണക്കളികൾ 2 [Roman]

Posted by

ഓണക്കളികൾ 2

Onakkalikal Part 2 bY Roman | Previous Part

 

C{S]pw t`äv B]Sn £fn¡p¶p .FÃmk^pw BUys¯ emP¯nWv S¶ ht¸mÀ«nWv Wµn . FÃm^pw b_ª Aen{bm]§Ä DÄs¡mÅn¨m\v Cu emPw FjpSp¶Sv . ASv sNm*v WX¶ hwek§apsX NqsX Np_¨p F^nkpw bpan]pw NqXpS C«p FjpSn SpX§p¶p

sgZn WX¶ b^nbmXn¡v CX]n sdÀfpZ WWªSp sNm*v ASv fmä\w . ASnWp tk*n Mm³ H¶v Npan¨p . F¶n«p C¯k\ sK«n]pw C«n«p tks_ H^p tgmÀXvhv– C«p F¶n«p Mm³ fp³kls¯ imant`¡v k¶p . AknsX FÃm^pw Xokn Nm\pN]m]n^p¶p . fmap tI¨n]pw AWp tI¨n]pw C^n¸p*v . dm¡n FÃm^pw AknsX AknsX B]n«p C^p¶v Nan¡pN]pw Hmt^m¶v hwhm^n¡pN]pw sI]vSn«p*v . fpSnÀ¶ sb®p§saÃmw AXp¡a]n`m\v . AÑWpw fmf·m^pw tKm`n¡v tbm]n . sNm¨ÑWpw A¸p_s¯ ko«ns` D®n A¦nÄ Dw NqsX k^m´]n C^p¶p hwhm^n¡p¶p . Mm³ At§m«v N]_n]Spw AWptI¨n H^p tImUyw

“”Han¨p Nan¨p Wo WmXv kn«p tbms]¶ Mm³ knIm^nt¨””

H^p I½n] In^nt]msX Mm³ fmap tI¨ns] tWm¡n .Xokn]n Wn¶pw Ns®Xp¡msS tI¨n]pw In^n¡p¶p*m]n^p¶p . At¸mam Mm³ {l²n¨Sv . tI¨n]pw Npan¨p {ZÊv fm_n]n^n¡p¶p . H^p ZnsshWÀ bmkmX]pw cpÄ Éokv–hv Ipk¶ gÀ«pw. tI¨n]psX Wn_kpw B gÀ«nsâ Na_pw NqsX tIÀ¶t¸mÄ H^p B«m³ I^¡v Ss¶ . Cu I^¡m\tÃm tW^s¯ kn^`nXm³ tk*n Np¯n C^p¶p S¶Spw Fsâ Np® Djnªp S¶Spw Ft¶mÀ¯t¸mÄ BsN ht´mgw .

“”BÀ¡pw N*p bnXn¡m³ bäm¯ Han¯mka§Ä WnW¡_n]msf¶p tI¨n b_ªp “” AWptI¨n ko*pw Nan]m¡n .

Mm³ Ak^psX sshZv C C«n«pÅ thmc]n sI¶n^p¶p . AWptI¨n]psX hwhm^¯n H^p B¡Â . fmap tI¨n kÃSpw b_ªn«p*mNptfm . fmap tI¨nsX In^n]pw AWptI¨nsX bSnknÃm¯ tWm«kpw emkkpw N*t¸mÄ H^p bSÀ¨ .At¸mam\v ‘A½ k¶p FÃmt^]pw Njn¡m³ knan¨Sv . FÃmk^pw F\oäv ssZWn§v imant`¡v WX¶p . At¸mam\v Mm³ WX¶p tbmNp¶ AWptI¨ns] {l²n¨Sv . Wà D^p* I´nNÄ . sNmjp¯ SpXNapw . fmap tI¨nt]¡mÄ Np*n NqXpS AWptI¨n¡m . bs£ fp` fmap tI¨n¡v NqXpS . bs¯m³bSp k]ÊnsW¡mÄ fpjp¸v D*v B I´nNÄ¡p . CWn Cu tI¨n]pw GSksW¦n`pw Np*n Nan]v¡m³ sNmXp¡p¶pt*m Ft´m Mm³ Bt`mIn¨p Wn¶p. At¸mam\v fmap tI¨n k¶ N¿n bnXn¨n«p “”Njn¡m³ k^p¶ntà F¶v tImUn¨Sv “”. M§Ä sI¶t¸mÄ dm¡ns]Ãmk^pw C^p¶p . C^n¡m³ Ø`w Nn«m¯Sv sNm*v M§Ä Sn^n¨p k¶p. Mm³ k¶p thmc]n N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *