ദൃശ്യം എ ഫോഴ്സ്ഡ് സെക്‌സ് പാരഡി [വെടിക്കെട്ട്‌]

Posted by

കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു കഥ എഴുതിയതാണു.. പഴയ കഥകളുടെ തുടർച്ചയൊന്നുമല്ല.. ഒരു പുതിയ കഥയാണ്.. സദയം ക്ഷമിക്കുക.. സമയം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക്ക് തീർക്കാനുള്ളവയും തീർക്കുന്നതായിരിക്കും.. വായിക്കുക.. അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക..

ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രായം കൂടുതലാണ്.. അഞ്ചു ബി ടേക്ക്    വിദ്യാർത്ഥിയും അനു പ്ലസ്‌ടു കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന പെണ്കുട്ടിയും.. സിനിമ മാറ്റാനാവില്ലല്ലോ.. ദയവായി സഹകരിക്കുക..

ദൃശ്യം | Drishyam
(എ ഫോഴ്സ്ഡ് സെക്‌സ് പാരഡി)

 

tKmÀKvNp«n A¶v Wà b^n{em´n]n`m]n^p¶p.. Sm³ N* hnWnfNÄ FÃmw k¨v hwek§sa bpWÀhrãns¨¦n`pw F§mWpw bnXn¡s¸«m`pÅ AkØ tKmÀKv Np«ns] e]¯n`mjv¯n..

HXp¡w B Unkhw ks¶¯n.. tKmÀKv Np«ns] tSXn sbm`ohpNmÀ Ak^psX ko«ns`¯¡p NX¶p k^p¶ B Unkhw..
A]mÄ¡v bn_sN _m\n]½s]]pw, A©p tfmta]pw, F´nWp AWp tfmta]pw ks^ sbm`ohpNmÀ Ko¸nt`¡v bnXn¨p N]än..

sNmjp¯p^p* _m\n]½s]]pw Caw Np^p¶pNam] A©ptfmta]pw AWptfmta]pw sNm*ptbmkm³ k¶ hitUk³ Aks^ tWm¡n Ip*v NXn¡p¶p*m]n^p¶p.. Aks^]pw bn_Nn`n^p¯n himtUkWpw Ko¸nsâ bn_Nn ImXn¡]_n.. Ko¸n A]mÄ _m\n]½]v¡Xp¯m\v C^p¶Sv..
C« hm^n]n Ko¸nt¡Xp¯n« _m\n]½ AXn]n H^p {dm tbm`pw C«n«p*m]n^p¶nÃ..
AXp¯n^p¶ hitUk³ Ko¸n`n^p¶p CX]v¡nsX _m\n]psX A½nªNan tim\Xn¡p¶p*m]n^p¶p..

“”tNt«m, hpt^gv hmt_ W½sX tKmÀKvNp«n]psX _m\n]½ AXn]n A½nª Sm§m³ bmN¯nWv H^p {dm tbm`pw C«n«nÃ.. F´m tKmÀKvNp«n.. WnW¡v Ft¸mjpw bnXn¨v Nan¡mWmt\mXm Wnsâ bp¶m^ em^ys] Wo {dm]nXmsS WnÀ¯ns]¡ps¶..??””

A{S tW^kpw _m\n]½s] l`yw sI¿p¶Sv hin¨n^n¡pN]m]n^p¶p tKmÀKvNp«n..

“”hpt^gv hmÀ, CSv H«pw f^ymU]Ã hÀ, Cu hitUk³ sI¿pt¶.. ^*p kWnSm tNm\vh{XdnÄfmÀ tbm`pw CÃmsS A_Ìv sI]vSSpw l^n]m]nÃ..””

“”cv–cv–… sI`¡msS Wnt¡Xm..Wns¶ C¯n^n AWpW]¯n Nq«ns¡m*p k¶Sv AknsX H^p ho³ D*mt¡* ¶v knIm^n¨m.. bns¶ Wns¶s]ms¡ sNm*v tbmkp¶Sv tImUyw sI¿msWm¶pfÃ.. bpjp§mWm.. Sna¨ skůn C«v bpjp§m³..NqXpS Wo Z]t`mPNXn¨m tfmsW tKmÀKvNp«n, Wntâ sb®ntWw bntÅt^w Npan¸ns¨Xp¡mWpw Mm³ b_]pw.. skůn`Ã.. Wà Np®bm`n`v..””

“”hpt^gv hmÀ, hms_¦n`pw fWÊn`m¡\w Fsâ AkØ.. Mm³ Wn^b^mVn]m\v hmÀ..””

“”Wo NqXpSÂ AenW]n¡tÃXm… NqXpSÂ AenW]n¨ ASnWpÅ Hmh-vNmÀ tks_ S^pw..””

_m\n]½ tKmÀKvNp«nt]mXv fn*mSn^n¡m³ BwPyw Nm\n¡p¶p*m]n^p¶p.. A]mÄ bs¿ WnlÐWm]n.. AWpkpw AMvKpkpw S` NpWn¨n^n¸m]n^p¶p..

Ko¸v bs¿ fpt¶m«v Wo§n.. _m\n]½]psX »uhnWnX]n`qsX]pw, hm^n]v¡Xn]n`qsX]pw hitUksâ ssNNÄ Cjªp SpX§n..
tKmÀKv Np«n]psX fp¶n k¨m]n^p¶p hitUksâ Nan.. CX]vs¡m^n¡Â »uÊnWpÅnt`¡v Ns¿¯n¨p _m\n]psX fp`¡®n`pw hitUk³ N¼nNp«³.sWäv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *