ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടിയും ഞാനും 3 [റാഗ്നർ]

Posted by

ഉമ്മച്ചിക്കുട്ടിയും ഞാനും 3  [റാഗ്നർ]

UMMACHIKUTTIYUM NJANUM 3  BY RAGNAR | PREVIOUS
[https://Muthuchippi.net/?s=UMMACHIKUTTIYUM+NJANUM]

“”F´v N_?!””,ssXbv sI¿pt¼mÄ Fsâ ssNNÄ kn_¡p¶p*m^p¶p.

“”FWn¡v F§sW A_n]m³, C§sX ssN]n AÃm^pt¶m tNm«v!””,AkÄ b_ªp.

AkÄ¡v– hwekw F´v N_ Bs\¶v fWhn`m]nà F¶p FWn¡v bnXn Nn«n. ASp sNm*v Mm³ C§sW S«n
kn«p,

“”ASv In`t¸m Mm³ ]qhv sI¿p¶ tcgy {Nofnsâ B]n^n¡pw. Fsâ dmPn cpÄ B]n«p*v. bns¶
A½ NjpNn C«p.””

“”Dw””,AkÄ H¶p fqapN fm{Sw sI]vSp.

“”C{S ho^n]hv B]n Fsâ tfmav CSv tImUnt¨ F´nWm? ASv KÌv H^p N_ AsÃ!””, Mm³
tImUn¨p.

“”ASv S¶m MmWpw Bt`mIn¡ps¶, KÌv H^p N_ AsÃ, ASnWp D½¨n C§sW…””,AkÄ b_ªp
fpjpkn¡msS WnÀ¯n.

“”D½¨n F´v b_ªp?!””,Mm³ BNmw£t]msX tImUn¨p.

“”D½¨n B N_ N*n«v N`n SpÅnsNm*m FâXp¯p k¶Sv, D½¨ns] Ct{Sw tUgys¸«p fp¼v Mm³
N*n«nà C¡m!””,AkÄ b_ªp.

“”D½ Ft´`pw b_tªm?!””,Mm³ hwl]n¨p.

“”Cu tNm«v Wo tks_ BÀ¡m sNmXpt¯¶p tImUn¨p. At¸m Mm³ b_ªp tNmtaKns` H^p C¡m¡p
sNmXp¯m^ps¶¶p, At¸m b_]m CWn tf`n sNmXp¡^psS¶v.””,AkÄ knlUoN^n¨p b_ªp.

“”D½ tks_ t´`pw sXWvgWn Wn¶t¸m b_tª Bkpw. tfmav Nm^yw AN*m.””,Mm³ Nů^w f_¨v
sk¨psNm*v b_ªp.

“”F¶m`pw D½¡v F§sW fWhn`m]n ASv tks_m^p Bav bän¨ N_ Bs\¶p!””,AkÄ hwl]t¯msX
tImUn¨p.

“”im kn«pNa tfmta!””

“”Dw sl^n C¡m””

AkapsX D½¡v FÃmw fWhn`m]n F¶p kyàfm]n.

‘F§sW fWhn`mkm*n^n¡pw, Wà sSm`nª tf¯³ Np® b®n]pw Du¼n]pw WX¡p¶Sv AsÃ, At¸m
Np®¸m`nsW GSv AktØ`v N*m`pw Sn^n¨_n]pw.’,Mm³ fWÊn b_ªp.

“”C¡m FWn¡v D_¡w k^p¶p. Mm³ D_§s«?””,AkÄ b_ªp.

“”FWn¡v Ft´`pw S¶n«v tbm tfmta MmWpw hpNm]n«v D_§s«.””,NqsX Nps_ NÅm¨n^n]psX
hv–ssf`n]pw.

“”´v Sm^m³?””,Wm\t¯msX AkÄ tImUn¨p.

“”Nan¡m*v S^p¶pt*m sbt®?””, Mm³ tUgyw emkn¨p.

“”C]mÄ Fs¶ Wn¡miv sI¿v, At¸m Mm³ FÃmw S^mw.””, AkÄ In\p§n sNm*v b_ªp.

“”Wn¡miv Njnªm bns¶ FWn¡v Wnt¶mXv tImUn¡ H¶pw tk*tÃm, Ft¸m bm¼v fma¯n tN_ns]¶p
tImUn¨ fSn.””,Mm³ H¶v F_nªp tWm¡n.

“”bm¼p fma¯n tN_psft¶m Fs´ms¡]m C§av b_]pt¶ Fsâ C¡m, k«mt]m?””,AkÄ Nan]m¡nsNm*v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tImUn¨p.

“”H¶pfnà Mm³ Ip½m b_ªSm, kn«p Na.””,Mm³ b_ªp.

“”b_¿v C¡m, FWn¡p hSym]n«pw fWÊn`m]nÃ!””

“”ASv kn«pNas]Xo.””

“”Fsâ fWpgym H¶p b_¿v…,b_ªm tW^s¯ tfm³ tImUn¨Sv tfmav S^mw.””,AkÄ bp©n^nt¨m*v
b_ªp.

“”hSyfm\tÃm D_¸m]pw S^pktÃm AsÃ?””

“”tfm³ b_¿v””

Mm³ ^*pw N`vbn¨p fWhn knIm^n¨Sp b_]m³ Ss¶ So^pfmWn¨p.

“”AtS…Fsâ Smsj DÅ bm¼p Np«sW tfmÄsX Smsj DÅ bq tbm`s¯ fma¯n tNäp¶ Nm^ykm Mm³
b_ªSv!””, Mm³ Sp_¶§p b_ªp.

Np_¨p Wnfng§Ä Njnªt¸mjm\v AkapsX _nss¹ k¶Sv.

“”At¿! kr¯nsN«k³! CWn Ft¶mXv fn**, Mm³ tbmNpkm.””,AkÄ In\p§n.

“”FXn Dua¯n Fs¶ sNm*v b_]n¸n¨n«p Ct¸m Mm³ kr¯nsN«k³ AsÃ!””,Mm³ bn\¡w emkn¨p. bt£
DÅn H^p sbs¦m¨ntWmXv BUyfm]n N¼n b_ªSv Bt`mIn¨t¸mÄ, ASpw Fsâ D½¨n¡p«nt]mXv,
Np®¡p«³ hXNpXªp F\oäp.

“”At¸m CsSms¡ B\tà NÅsâ fWÊnÂ…Dw…””,AkÄ Wm\t¯msX b_ªp.

“”CsSms¡ FÃm^pw sI]p¶Sv Ss¶ AsÔ”,Mm³ hzmemknNS k^p¯m³ s{lfn¨p.

“”AsSms¡ Wn¡miv Njnªv fSn, t«m..””,AkÄ b_ªp.

“”FWn¡v ASv ks^ bnXn¨p Wn¡m³ bäpsf¶p tSm¶p¶nà tfmta, Wnsâ sfm©pv Nm\pt¼m FWn¡v
Nt{*mÄ tbmNpw.””

“”sNmSn]³-“”,AkÄ bp©n^nt¨m*v b_ªp.

Np® fq¯p Wn¡p¶SnWm NqXpS N¼n b_]m³ Fsâ fWhv sk¼Â sNm*p. bmXn bXn]m]n tN_m³ Ss¶
Mm³ So^pfmWn¨p.

“”FXn tfmta hz´fm]n dyq«n bmÀ`À DÅSv AsÃ, tfmav bmÀ`_n tbm]n Fs´ms¡]m
sI¿m?””,Mm³ tImUn¨p.

“”Dw…Mm³ BjvI]n H^n¡Â b¸m] tcgy sI¿pw. bns¶ N_Îv ssXfn bp^nNw s{SZv sI¿pw.
bns¶ h-vNn³ thmcvXv BkmWpw tdmZn]n FÃm]nX¯pw Ht^ Wn_w ssfssâ³ sI¿mWpw tcm_n³
{Now C*v. ASv ^knt`w ^m{Sn]pw tdmZn cpÄ bp^«\w.””,AkÄ b_ªp.

‘Ip½mSà sb®nWp C{S sfm©pv’, Mm³ fWÊn b_ªp.

“”im sNmÅmt`m bns¶ tks_m¶pw sI¿ntÃ?””,Mm³ ko*pw sfm©nsâ ^ihy§Ä A_n]m³ tImUn¨p.

“”bnt¶….. bns¶ tks_]pw C*v. C¡t]mXv b_]m³ bänÃ.””,AkÄ Wm\n¨p b_ªp.

“”Ft¶ Wo b_]*, sl^n Mm³ tbm\p, PpZv ssWäv.””,Mm³ H^p bn\¡w W¼À C_¡n.

“”At¿m! bn\§tà C¡m””

“”Ft¶Â N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv b_¿v””

“”Mm³ b_]mw. Nų!””,H^p NŨn^nt]msX AkÄ b_ªp.

“”Dw b_¿v””,

“”ASv bns¶ C¡m, H^p Ct¼mÀ«Zv t{dÌp {Now C*v. ASv BjvI]n H^n¡Â s{dÌn bp^«n
fhmKv sI¿\w.

At¸m s{dÌv WÃ thmcvXv Bkpw NqXmsS WÃ tg¸pw Bkpw Sq§n tbmkm*v tWs^ Wn¡pw.””, NqsX
N®p sbm¯n Wm\w Nm\n¡p¶ hv–ssf`n]pw.

“”sfm©pv Nq«m³ Nps_ Nymgv sbmXn¡p¶p*tÃm tfmta!””,Mm³ b_ªp.

AkÄ H^p Can¨ In^n DÅ hv–ssf`n A]¨p.

‘tim! ASm\v CkavsX fp` C§sW sS_n¨p tbmÀfp` B]n Wn¡p¶Sv. B fp`NÄ H¶p sM^n¨pX¡m³
Njnªn^ps¶¦nÂ’,Mm³ fWÊn b_ªp.

“”tfmaqhv CsSms¡ tN«v CknsX H^p¯³ diaw Nq«p¶p.””,Mm³ AXp¯ bXn N]_n.

“”ASv B^v?! At¸m C¡ Hä¡tà AknsX?!””,AkÄ A¼^¶p tImUn¨p.

“”FXn f*ns¸t®, Fsâ bm¼v Np«³ N¼n B]n Wn¡ps¶¶p.””,Mm³ fp*nWp fpNan`qsX Np®
SXknsNm*p b_ªp.

“”Jo-…., AktWmXv AX§n NnX¡m³ b_¿v. Asæn Mm³ SÃnsNmÃpw.””,Nps_ tUgyw hv–ssf`n]pw
AkhmWw H^p In^n¡p¶ hv–ssf`n]pw.

“”tfmÄsX fma¯n tN_n Han¡mWmkpw Aksâ SnXp¡w.””,

“”At¿….Jo…tbm C¡m””,AkÄ Wm\¯n fp§n.

“”FXn tfmta WnW¡p W½sX bm¼nsâ]pw fma¯nsâ]pw sl^n¡pÅ tb^pNÄ A_nt]m?!””,Mm³ AXp¯
IpkXp sk¨p.

“”At¿.., Fs´ms¡]m Cu fWpgy³ tImUn¡ps¶ Fsâ _tº…tJ]v-“”,AkÄ tUgyw AenW]n¨p.

“”A_n]nsæn A_n]nsöp b_ sbt®””,Mm³ ASv fpOkp^¡p FXp¡msS tImUn¨p.

“”FWn¡v A_n]nà C¡m¡p A_nt]m?!””

“”bns¶ Fsâ hmVW¯nsâ tb^v FWn¡_n]ntÃ!””,Mm³ Aksa B¡n b_ªp.

“”FWn¡pw A_n] t«m””,B¡n]Sv CãsbXmsS AkÄ b_ªp.

“”Ft¶Â b_¿v””,Mm³ b_ªp

“”C¡msX hmUWw Np®!, FtâSv bq_v!””

AkapsX sftÊKv km]n¨Spw FWn¡v– Np® Np`p¡mSn^n¡m³ NjnªnÃ. Mm³ fp*v Ajn¨p fmän
Np®Np«sW hzS{´Wm¡n. Mm³ sfsà AksW Djn]m³ SpX§n. sb®ntWmXv tcm\n NqXn N¼n b_ªp
km\w AXn¡m³ {btSyN hpPw Ss¶.

“”sNm¨p NÅn At¸m A_n]mw AsÃ, F§sW bYn¨p CsSms¡?!””,Mm³ BNmw£]n tImUn¨p.

“”Mm³ b_]mw C¡m Bt^mXpw b_]^pSv.””

“”Mm³ Bt^mXv b_]m³ tfmav b_]v.””,Mm³ _nss¹¡p Nm¯n^p¶p.

“”km¸]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv D½¨n]pw NqXn b_]p¶Sv tN«n«p*v.””AkÄ b_ªp.

“”F´m Ak^v b_ªSv?!””,Mm³ Np® tkP¯n sSm`nt¨m*v tImUn¨p.

AkÄ ssX¸nwPv Nm\n¡p¶p. Nps_ tW^fm]n. Mm³ t£ft]msX Nm¯n^p¶p. At¸mtj¡pw AkapsX
sftÊKv k¶p.

“”C¡m, km¸ dnhnWhv XqÀ Njnªv kÃt¸mjpfm ko«n k^m_p. H^p Np¸n]pw fUyw sNm*m
k^m_p. Mm³ D_§ns]Wp tlgtf km¸ NpXn¡pÅq. km¸ NpXn¡pw F¶p FWnNv A_n]nsöm\v k¸msX
knIm^w. Mm³ D_§ns]¶p Nm\n¡m³ tk*n _qfns` ss`äv Hmcv sI¿pw. F¶n«v– Mm³ tZmÀ
sI_pSm]n Sp_¶n«p AknsX Wn¡pw k¸msX NÅpNpXn Hanªp Nm\m³. A¶v Np_¨p tW^w Njnªt¸mÄ
km¸ D½t]mXv knan¨p b_ªp.

“”FXn tfmav D_§n. CÖv B Np¸n FXp¯n«v km.””

D½¡v bt£ km¸ NpXn¡p¶Sv CãfÃ. F¶m`pw D½ dmPn Wn¶p Np¸n]pw bns¶ H^p ¥mÊpw
{cnZvKn Wn¶p skÅkpw FXp¯v k¸msX AXp¯v sNmXp¯p. F¶n«v– b_ªp.

“”tU C¡m, CsSms¡ k`n¨p tNän«p Np®]pw sNm`¸n¨p FâXp¯p kt¶¡Ãpw tN«tÃm.””,D½ A§sW
b_ªt¸m Mm³ H¶v sM«n.

“”^*p sb¤v AXn¨n«v Fsâ iq_n]psX bq_n b®m³ F´v s^hm¶v– A_nt]m.””,km¸sX f_pbXn
NqXn tN«t¸mÄ FWnNv SrbvSn B]n.

“”A{S hpPw H¶p tk*.””,F¶p b_ªp D½ _qfnt`¡v tbm]n. ^*p sb¤v NqXn NpXn¨n«v km¸
D½msX bp_sN _qfnt`¡v– tbm]n.

AkapsX sftÊKv cpÄ km]n¨t¸m FWn¡v km\fXn¨p bm`v k^p¯n]mt`m¶p tSm¶n. CÃ Cu
sfm©¯nsX hpµ^n¸q_ns` Mm³ CWn Fsâ Np®¸m`v Hjn¡p F¶p Mm³ fWÊn D_¸n¨p.

“”sNmÅmt`m ^*mapw!””,Mm³ In^n¨p.

“”tbm C¡m””,AkÄ Wm\t¯msX b_ªp.

“”C¡m D½ knan¡p¶p. ämä… ssd…Wmsa Nm\mw.””,AkÄ tbmNm³ H^p§n.

“”A§sW tbm]mt`m FWn¡v S^m¶p b_ªSv S¶n«p tbm Mm³ f_¶n«nÃ.””, Mm³ AkapsX
Ipwd´nWm]n sk¼Â sNm*p.

“”sNmSn]³!, Dw……..½m…..Nn«nt]m?!””

“”im Nn«n Nn«n- CWn tW^n«v F¶m S^pkm?””

“”A¿Xm!, C¡m Mm³ tbmNpkmt\… Wmsa Nm\mw.””,AkÄ Hmcv–ss`³ B]n.

AkapsX D½ Nn«n]t¸mtj Np®¡p«³ Fs¶ km\w AXnt¡… F¶pw b_ªp Wn¶p sk«p¶p. Mm³ bpS¸v
FXp¯v bpS¨p fqXn NnX¶psNm*v AksW AX¡n WnÀ¯n. B fmUN huµ^yw fWhn Bkmin¨v Cu
^m{Sn Fs{S]pw sbs«¶v NX¶p tbms]¦n F¶p Mm³ Bln¨p.

A§sW N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ^mkpw bN`pw NX¶p tbm]n. Unkh§Ä bn¶n«p. CSntWmXNw MmWpw cmUn]]pw
tNmtaKns` B^pw sNmSn¡p¶ {b\] tKmZnNÄ B]n fm_n. Nq«pNmÀ In`s^ms¡ AX¡w b_]p¶Sv Mm³
tN«p.

“”FXm F¶m`pw Ct{Sw sfm©pÅ sb®nsW F§sW ½sX Aen¡v shäv B]n?-“”,H^pk³ b_ªp.

“”AsS´m ½sX sI¡Wpw H«pw tfmlw AÃtÃm, Ak³ Ipų AsÃ!””,fsäm^p¯sâ f_pbXn.

CsSms¡ tNÄ¡pt¼m FWn¡p AenfmWw tSm¶pw.

As¶m^p skÅn]mjvI B^p¶p.

‘C¶pw NqXn tbm]m CWn ^*p Unkhw tbm*tÃm, bt£ Fsâ sfm©¯ns] ^*p Unkhw Nm\m³
bänÃtÃm.’,Mm³ fWÊn b_ªp.

Mm³ tNmtaKnt`¡v bp_s¸«p. ¢mhv Njnªv sskNpt¶^w tbmNm³ Wn¡pt¼m cmUn] b_ªp.

“”C¡m CWn ^t*mhw Njnªtà ½av Nm\p. C¡m C§Ä Fsâ NqsX dhn km, bvaohv C¡m””

AkapsX sNm©`n Mm³ A`nªp tbm]n.

‘Cu sfm©pv sk¨v C§sW sNm©tà sbt®..’,Mm³ fWÊn b_ªp.

“”im k^mw tfmta.””,Mm³ b_ªp.

Mm³ BgnOnsW knan¨p. Ak³ Fsâ {c*v B\v. tks_ Zn¸mÀ«v–sfâv Bs\¦n`pw Aksâ koXpw Fsâ
koXpw S½n Np_¨p Uq^¯nsâ kySymhtf DÅp. Fsâ koXv Njnªp bntWw H^p 5,10 fnWnäp.

Mm³ ssd¡nsâ No Aksâ N¿n sNmXp¯p. F¶n«v dhnsâ bn_sN k^m³ b_ªp.

^*p fq¶p dhv tbm]n Njnªt¸mÄ Sn^¡v Np_ª H^p dhv k¶p. MmWpw cmUn]]pw dhn tN_n.
WXpkn`pÅ hoän C^n¡m³ tbm] AkapsX ssN bnXn¨p Mm³ sN.Fhv.BÀ.Xn.hn ]psX `mÌv
hoänt`¡v sNm*v tbm]n. M§Ä AXp¯Xp¯m]n C^p¶p. dhnsâ WXpkn fm{Stf BapNÄ DÅp.
bn_Nnt`¡pÅ hoäv FÃmw Hjnªp NnX¡p¶p. H^p t`Zn N*ÎÀ B\v. Ak^pw Wfp¡p ^*p hoäv
fp¶n`m\v.

‘hzhvSfm]n hwhm^n¡mw’,Mm³ fWÊn b_ªp. cmUn] Fsâ CXSp kl¯v kn³tZmt]mXv tIÀ¶pw Mm³
hoänsâ Aä¯pw B\v C^n¡p¶Sv.

sbs«¶v cmUn] Fsâ CXs¯ ssN AkapsX k`Sp N¿pfm]n tNmÀ¯p bnXn¨p.

“”C¡s] FWn¡v– H¯n^n Cãm…””, AkÄ b_ªp.

F¶n«v A§sW Ss¶ ssN D]À¯n Fsâ ssN]psX bn¶n H^p D½!. Mm³ ASv H«pw {bSo£n¨nÃ.
sbs«¶v Fsâ l^o^¯n H^p Npan^p tNm^n. t^mf§Ä FÃmw Fjp¶p Wn¶p H¸w Np®¡p«Wpw. Mm³
Fsâ k`Sp ssN FXp¯v AkapsX SpX]n bnXn¨p. F¶n«p Mm³ Fsâ fpOw AkÄsX fpOt¯mXp
AXp¸n¨p. sbs«¶v H¶p A¼^s¶¦n`pw AkÄ¡v– Nm^yw bnXn Nn«n.

“”FWn¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tW^n«p Sm..””,Mm³ knNm^w sNm*v b_ªp.

Mm³ sâ Ip*pNÄ AkapsX Ipk¶p SpXp¯ sI_n] Ip*pNant`Nv AXp¸n¨p.

bSns] Mm³ AkapsX NojvIp*v Wp\ªp. AkapsX NmfN®pNÄ Nq¼n A\ªp. AtS hf]w AkapsX
tXm¸nsâ sshZv fmän Mm³ s`¤n³hnsâ bp_¯p NqXn B sNmjp¯ SpX]n H¶p AfÀ¯n sM¡n.

“”Dw….hv..hv””,H¶p Np_pNn sNm*v AkÄ Fsâ NojvIp*v NXn¨p. H¶pNqXn M§Ä b^hvb^w
Du¼nWp\ªn«p sfsà Ip*pNÄ kn«N¶p. M§apsX Ip*pNÄ¡nX]n DfnWo^nsâ H^p Wq¸m`w
^qbs¸«p. Np_¨pw NqXn M§Ä kn«N¶t¸mÄ DfnWoÀbm`w sbm«n Ak`nsX NojvIp*n fªpN\w
tbms` Wn¶p. AkÄ ASv tfÂIp*p sNm*v– Wp\ªp.

‘Fsâ hzbvW huµ^ys¯, Fsâ D½¨n¡p«n]psX Ip*pNant` tS³ B\v Mm³ Cs¸m Du¼n
NpXn¨Sv’,F¶p Bt`mIn¨t¸mÄ bmânWpÅn Fsâ N¼n¡p® sNmSnskÅw Han¸n¡m³ SpX§n.

^*ptb^pw sbs«¶v Ipäpw tWm¡n. B^pw s{l²n¡p¶nÃ. AkÄ Wm\t¯msX bp©n^n¨p sNm*v S`
Smjv¯n. CWn H^p A^ f\n¡qÀ NqXn Nm\pw AkapsX tÌmbv F¯m³. FWn¡v WÃ fqZv B]n SpX§n.
Mm³ sfsà AkapsX SpX]n C^p¶ Fsâ ssN tXm¸nWv AXn]n`qsX k]_n sk¨p. Wà fnWphkpw
frUpSzkpw DÅ b^¶ k]À. . sbs«¶v AkÄ H¶p A¼^s¶¦n`pw Mm³ ssN AknsX¯s¶ AW¡msS
sk¨t¸mÄ AkÄ bp©n^n¨p sNm*v Fs¶ tWm¡n. sbm¡nanWp fpNan`m\v s`Pn³hv. ASv sNm*v B
hpµ^n sbm¡nan H¶p kn^t`mXn¡m³ FWnNv NjnªnÃ.

‘D½¨n¡p«n]psX WPv–Wfm] k]_n Fsâ ssN..’,Bt`mIn¨t¸mÄ Ss¶ Np®]n Wn¶p sNmSnskÅw
Cäv SqNp¶Sv Mm³ A_nªp. Aksa Cu dhn`n«p b®n]mt`m¶p ks^ Mm³ In´n¨p tbm]n. Fsâ
Wn]{´\w knXmSn^n¡m³ Mm³ Hmt^m¶p tImUn¨p.

“”FXn tfmta AXp¯ skÅn]mjvI tNmtaKv AX¡pftÃm, Hm\w skt¡g³ B]ntÃ, bns¶ b¯p Unkhw
Njnªm Asà tfmsa Nm\m³ bäp.””, Nmfw DÅns`mSp¡n Mm³ kngmUw WXn¨p.

“”C¡m ASp b_ªt¸mjm H^p Nm^yw HmÀf k¶Sv.””,AkÄ b_ªp.

Mm³ sfsà AkapsX k]_n St`mXnsNm*v tImUn¨p,

“”F´v Nm^yw?””

“”C¡m tNmtaKv AX¡ps¶sâ bntä¶v lWn]mjvI F³.Fhv.Fhv sâ Nym¼v C*v.

C¡msX koXnsâ AXp¯p H^p Pks×âv timhvbnä Ctà AknsX B\v.””,AkÄ b_ªp.

Fsâ fWhn H^p `Íp sbm«n F¶p tk\w b_]m³.

“”Ft¶Â D¨¡v cpZv Njn¡m³ Fsâ ko«nt`¡p tbms^, F´m?””,Mm³ tImUn¨p.

“”C¡¡p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv {blvWw H¶pfntÃÂ k^mw.””

“”FWns¡´p {blvWw, Wn]v km sbt®””,Mm³ b_ªp.

AkÄ In^n¨p sNm*v S`]m«n.

Fsâ fWhn sb^p¼_ sNm«pkm^p¶p. lWn A½¡v tKmdv D*v. At¸m Cksa FWnNv Hä¡v Fsâ ko«nÂ
Nn«pw. Bt`mIn¨t¸mÄ Ss¶ FWn¡v– Npan^p tNm^n. Fsâ Nmfw C^«n¡p¶ tbms` FWn¡v tSm¶n.
Mm³ sfsà k]_n C^p¶ ssN FXp¯v fpNant`¡p Wo§n. tdmZn cnäv tXm¸v B^p¶Sv sNm*v Mm³
Ws¶ b\ns¸«p. Mm³ fp`]psX Smjs¯ emPw fm{Sw {dm¡p fpNan`qsX H¶p sM¡n St`mXn.

“”Êv..””, fpOfp]À¯n N®pNÄ Nq¼n AXªpÅ AkapsX ho¡m^w Fs¶ Nmf¯nsâ fm]nN t`mN¯v
F¯n¨p.

sbs«¶kÄ b^n{em´n]n Ipän`pw tWm¡n.

B^pw s{l²n¡p¶nà F¶p ^*p tb^pw D_¸v k^p¯n.

“”C¡m s{dÌv {Nofnsâ tNmjv–hv So^msS C§sWm¶pw bnXnIqXm..””,AkapsX hz^¯n Wn¶v AkÄ
F´ntWm tk*n Umin¡p¶tbms` FWn¡v tSm¶n. Mm³ ko*pw Fsâ Ip*pNÄ AkapsX Ip*ntWmXv
AXp¸n¨p. AkapsX lzmhPSn D]^p¶Sv Mm³ A_nªp. Fsâ Ip*pNan AkapsX IqXv Wnlzmhw
AXn¨p sNm*n^p¶p. Ip*pNÄ b^hvb^w Cj tIÀ¶Spw Mm³ AkapsX fp` bns¶]pw bnXn¨p SjpNn.
AkÄ Fsâ Ip*n NXn¨p. `nbv t`m¡v sI]vtSm*v fp`¡p bnXn¨m sb®p§Ä¡v Nmfw C^¨p N]_pw
F¶p Mm³ tN«n«p*v.

“”C¡m AknsX bnXn¡tÃ..””,AkÄ In\p§nsNm*p b_ªp.

AkapsX dtÌmbv F¯m_m]n F¶ In´ Fsâ Wn]{´\w kn«p.

“”Cà bnXn¡nà tfmta…,Ft¶Â tfmav Fsâ AknsX H¶p bnXn¡ptfm.””, Mm³ H^p Nmf{em´sW
tbms` tImUn¨p.

AkÄ tUgys¸«p Fsâ sINnX¯p AXn¡psf¶m\v Mm³ knIm^n¨Sv. F¶m AkapsX f_pbXn Fs¶
sM«n¨p.

“”tlm…C¡m tÌmbv Ct¸m F¯pftÃm, CWn F§Wm, C§¡p Np_¨p fpt¶ b_ªpXm^pt¶m?!””

“”FXn tfmta sKÌp H¶p DÅn`qsX ssN sk¨p H¶p bnXn¨m fm{Sw fSn, tfmta bvaohv Zn…””,
Mm³ H¶p Nmf¯m sN©n b_ªp.

“”tlm… C¡m, Dw..””,AkÄ In\p§n sNm©n.

Mm³ Fsâ gÀ«v H¶p fpNant`¡p Ip^p«n AkapsX ssN FXp¯v Fsâ AXnk]än sk¨p. F¶n«v
sdÂän bnXn¨p bmâv H¶p fp¶nt`¡v k`n¨p ssN N]_m³ tk*n H^p Pymbv D*m¡n. AkÄ sfsÃ
ssN ANt¯¡p NX¯n. Fsâ sK«n]psX C`mÌn¡nsâ CX]n`qsX B WWp¯ kn^`pNÄ Fsâ Np® `£yfm¡n
Wo§n.

GSmWpw Wnfng§Ä¡pÅn B frUp`fm] Wo* kn^`pNÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fsâ Np®]n tSmXpw F¶p FWn¡v– fWhn`m]n. B t_mhv Wn_w {bSnc`n¸n¡p¶
thmcväv DÅw ssN]psX hvbÀlw Fsâ Np®¡p `en¡m³ tbmNp¶p F¶ Sn^n¨_nkn Fsâ irU]fnXn¸v
NqXn. irU]fnXn¸nsâ Sma¯n Ss¶ Fsâ Np®]pw Wn¶p sk«p¶p FWn¡v tSm¶n. Ak³ tS³
H`n¸n¨p Wn¡m³ SpX§o«v Nps_ tW^w B]tÃm.

AsS! AkapsX kn^`pNÄ Fsâ Np®s] hvbÀln¨p. AkÄ sfsà kn^`pNÄ sNm*pw DÅw ssN sNm*pw
Np®Np«sW H¶p St`mXn.

“”C¡m AknsX e]¦^ IqXv B\tÃm-“”,AkÄ A¼^t¸msX]pw sSÃp Wm\t¯msX]pw NmfN®pNÄ knXÀ¯n
b_ªp.

Fsâ S` N_§p¶ tbms` tSm¶n. Fsâ M^¼pNÄ k`nªp fp_pNp¶ tbms` tSm¶n. Mm³ Fsâ KoknS¯nÂ
N*Sn`pw sk¨p Gäkpw sfm©pÅ sb®v Fsâ Np®]n bnXn¨p Fs¶ hpPn¸n¡p¶p. Fsâ Wn]{´\w
Wãs¸«p. Np®Np«³ sk«n kn_¨psNm*v bm`v Ioän. Mm³ Fsâ ssN sNm*v bmânWv fpNan NqXn
AkÄsX ssN Fsâ Np®t]mXv tIÀ¯p. NmfhpP¯nsâ b^tNmXn]n F¯n]Sv tbms`. AkhmW SpÅn
Np®bm`pw tbmNp¶Sv ks^ Np® Wn¶p kn_¨p. Np®¡p«³ lm´Wm]t¸m Mm³ Fsâ ssN knXpkn¨p.
AkÄ ssN bp_s¯Xp¯p. FWn¡v– tbm]Sv AkÄ¡v fWÊn`m]nsöv tSm¶n. AkÄsX ssN]nÂ
Np®¸m`nsW Awlw H¶pw CÃ. At¸mtj¡pw dtÌmbv F¯n. H^p NŨn^n In^n¨psNm*v AkÄ
Fjpt¶äp, Mm³ bn_N]pw.Np®¸m`v Fsâ SpX]psX H`n¨n_§p¶Sv Mm³ A_nªp. AkÄ ko«nt`¡p
tbm]n. Mm³ BgnOnsW]pw ko«n t{Zm¸v sI]v–Sv Fsâ ko«n F¯n. A½ k¶n«p*m]n^p¶p.
cmUn]sX NqsX dhns`ms¡ N_§n k¶Sv sNm*v Mm³ t`äv B]n«m\v F¯m_p. hv–sbgy ¢mhv
Ds*¶m\v A½t]mXv b_ªn«pÅSv.

A§sW cpZv Hs¡ Njn¨p ^m{Sn cmUn]]pfm]n ImänwPv B]n.

“”C¶v dhn F§sW D*m^p¶p?””,Mm³ tImUn¨p.

“”F´v F§sW C*m^ps¶¶p?!””,H^p NŨn^n hv–ssf`n NqsX AkÄsX sftÊKn D*m^p¶p.

“”bns¶ H¶pw A_n]m¯ bmkw! WnW¡p hpPw D*m]n^pt¶m tfmta?””,Mm³ tImUn¨p.

“”hpPtfm- At¿!. H¶p tbm C¡m””, AkÄ Wm\t¯msX b_ªp.

“”im b_s]Xn tfmta!””

“”Fs¶ Nmjn`pw hpPw C¡mNv B^p¶tÃm, Fs´ms¡]m Nm«n¡q«ns] C§av!””,AkÄ b_ªp.

“”WnW¡p F§sW A_n]mw FWn¡v B\v NqXpSÂ hptPm¶p?””,Mm³ BNmwgt]msX tImUn¨p.

“”tU fWpgy, Fs¶ sNm*v– H¶pw b_]n¸n¡*, ssb¸n skÅw Sp_¶ kn« tbms` AÃm^pt¶m!
Bt^`pw N*n^ps¶¦nt`m!””,AkÄ b_ªp.

FWnNv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbm]Sv AkÄNv fWhn`m]n F¶p sM«t`msX FWnNv At¸mÄ bnXnNn«n.

“”WnW¡p fWhn`m]^pt¶m?””,Mm³ H^p Can¨ In^nt]msX tImUn¨p.

“”Fsâ ssN]n bän]sSms¡ Mm³ C¡msX C¶_n SpX¨n«v B ssN bp_¯p FXp¯Sv.””,NqsX
N®psbm¯n]pÅ H^p hv–ssf`n]pw.

“”Mm³ knIm^n¨p tfmÄNv fWÊn`m]nsöv.””

“”C¡m Mm³ tbm\p, D½ knan¡p¶p. Wmsa Nm\mw. `kv ]p… ssd..””

“”`kv ]p Xq…””

AkÄ tbm]n. Mm³ sdZnt`Nv Imªp.

AXp¯ skÅn]mjvI tNmtaKv AX¡pw. ASnsâ bntä¶v B\v F³.Fhv.Fhv sâ t{bm{Pmw. Fsâ
D½¨n¡p«n]pw MmWpw fm{SfpÅ hzNm^y Wnfng§Ä S^p¶ hpµ^ UnWw. B hzÀPo] Wnfng§apsX
hzbvW fmVp^yw Wp\ªp sNm*v Mm³ D_¡¯nt`¡p kjpSn ko\p.

(SpX^pw)

VWn§apsX kn`s¸« Aen{bm]§apw WnÀtUl§apw A_n]n¡pftÃmb

Leave a Reply