പ്രണയകാവ്യം 4 [ആമി]

Posted by

പ്രണയകാവ്യം 4

PRANAYAKAAVYAM PART 4 BY AAMI | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=Pranayakaavyam]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/08/pranayakaavyam-kambikathakal.jpg]

bs£ ^*ptb^pw W¶m]n NnS¡p¶p*m]n^p¶p. F¦n`pw BUn]psX Wm\w Gs_¡ps_ fm_n]n^p¶p. ASv
Ss¶ B]n^p¶p _nfn¡pw Bknlyw. NnS¸v sI_pSm]n £fWw sNm*t¸m BUn Ss¶ hwhm^n¨p SpX§n.
BUn: C¯,
_nfn Sn^nsN sI_pSm]n fqan…
BUn: F´m Cãw B]ntà C¯m¡v….
_nfn: B]nsæn Mm³ Cs¸m _qfn Wn¶v tbmt]sW…..
BUn: bns¶´m….

_nfn]pw BUn]pw b^hvb^w tWm¡n C^pk^psX N®pNan`pw bns¶]pw Nmfw NWm`m]n Kz`¨psNmt*
C^p¶p.
_nfn: CWn b_ Kmhvfns] Wo F¶v fpS`m C§sW Nm\m³ SpX§n]Sv….
BUn: ASv Mm³ b¯n bYn¡pt¼m km\w knX H^p Øn^w b^pbmXn B¡n]t¸m fpSÂ…
“”BUn]psX BUys¯ Im½s`ms¡ At¸mtj¡pw fm_n]n^p¶p. BUn b_ªp SpX§n]Spw _nfn BUns]
N¿n bnXn¨v N«n`nt`¡v C^p¯n H¸w _nfn]pw C^p¶p. bns¶ C^pk^pw WnlÐw B]n As¸m
fp_n]n cmWnsâ hu*v fm{Sw B]n””

_nfn: fpjpk³ b_ Np«m… FWn¡v ASv tNÄ¡m³ tk*n sNmSn¨n^n¡pkm.. Wo H^p NT tbms`
b_ªfSn..
NT F¶v tN«Spw BUn¡v N¼nNp«³ HmÀf k¶p, ASns` NTNapw, Ft´m^w hz]w temPw
sI]vSn^n¡p¶p Sm³, fµ³ ^mK]psX]pw Nn^mSsâ]pw A³hn] ]psX]pw Hs¡ NTNÄ km]n¨v.
BUn: C¯ NTNÄ km]n¡ptfm…
CkWnsS´m C§sW tImUn¡p¶Sv F¶v _nf]v¡v tSm¶n F¦n`pw _nfn ASv bp_¯v Nm«n]nÃ.
_nfn: F´v NT,… Mm³ NTNÄ km]n¡pw..,

BUn¡v BUyfm]n H^p sb®pfm]n DÅ shN-vhv hwhm^w B]n^p¶p _nfns¡m¸w. _nfn]psX
kloN^\kpw l^o^ hvbÀlWkpw Hs¡ Nn«n]Spw BUn¡v _nfnt]mXv F´pw b_]mWpÅ H^p ssV^ykpw
Nn«n]n^p¶p. F´m]m`pw FÃm^pw FSnÀ¡p¶ A½ fN³ dÔs¯ AWpNq`n¡p¶ _nfn]psX KoknS¯nÂ
ASnWp Nm^\w Fs´¦n`pw D*mkpw SoÀ¨.
BUn: Mm³ tImUn¨Sv c]_ns` NTNapsX Nm^yf.
_nfn: c]s_m¶pw km]n¡m_nÃ, bs£ A§Ws¯ NTNÄ km]n¡m_p*v. Wo Ip½m D^p*v Nan¡msS
Kmhvfns] bän b_ ASv Njnªn«v tk\w…

_nfn bNpSn¡v WnÀ¯n tgmÀXvhn sNmXnf^w tbms` Wn¡p¶ BUn]psX Np®s] H^p Wnfngw
tWm¡n ko*pw BUn]psX fpO¯v tWm¡n…. AtSmsX BUn¡v BUyw B]n Cs¶m^p N¶n b®`v WX¡pw
F¶Sv D_¸pw B]n. As¸m BUn]n D*m]Sv GSv S^w ht´mgw B\v F¶Sv BUn¡v Ss¶ ko*pw
hwl]fm]n, B]n^w bq¯n^n OÂdn fn¶n f_ªp F¶v Ss¶ b_]mw.

BUn: Njnªn«v, FWn¡v CWn]pw…
BUn]pw bNpSn¡v Wn_p¯n _nfn]psX fmN-vhn]n sS_n¨p Wn¡p¶ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fp`s] tWm¡n. C^pk^pw N®pNÄ sNm*v H^p Nan¡v b^hvb^w AWpkmUw WÂNn.

AtSmXp NqXn ^*ptb^psX]pw CX]ns` sI_ns]m^p AN¨]pw CÃmsS B]n. Cs¸m ^*ptb^pw Ht^
tbms` hwhm^n¡m³ fqZn`m\v C^n¡p¶Sv. AS_n]mkp¶ BUn¡v _nfn]psX Np_¨p Nm^y§Ä A_n]m³
H^p B{Piw..
BUn: Wn§Ä¡v Wn§sX f¡tamXv A§sW tSm¶n]n«pt*m…
tImUyw tN«Spw _nfn H¶v sM«n. CSnt¸m sI¡³ Fsâ FÃm Nm^ykpw A_n]p¶ f«m\tÃm _tº.
_nfn: ASnt¸m F´nWm BUn WnW¡v.
BUn: As¸m C¯m¡v F´nWm Fsâ tN«n«v….
_nfn: CWn Wo Fs¶ C§sWms¡ C^n¡pt¼m C¯m Np¯ Fs¶m¶pw knan¡^psS… WfpsX ss{bkhn Wãw
BNpw ^*ptbÀ¡pw.

_nfn B b_ªSn Nm^yw Ds*¶p BUn¡v tSm¶n.
BUn: CWn knan¡p¶nà Fsâ sbmt¶m, tbms^….
“”l^n¡pw CWn sNm©n Npjªp shN-vhpw b_ªv,, Hmiv,,,BUn¡v H^p Npan^§p tNm^n
fpjpkWm]pw.. ,BUyw B]n H^p C¯ms] hz´kpw B¡n [https://kambikuttan.net] BUn¡v
St¶mXv Ss¶ H^p dipfmWw Hs¡ tSm¶n.””
As¸m _nfn]psX fpOw l^n¡pw Np_¨p Wm\w sNm*v fqXn.
_nfn: A¿X, Mm³ knKm^n¨ Nqs«m¶pw AÃmt`m knk^sfms¡ sk¨n«p*v.
ASv tbms« Wnsâ Kmhvfnt]mXpÅ knNm^w Wo fäm^pw B]n F¦n`pw b¦p sk¨n«pt*m….
BUn: Wo Fs´m^p sbm«n]m\v ssft^,
“”AOn`pfm]n Hs¡ t¢mhv B]n hwhm^n¡pt¼m CX¡v Io¯ tN_n k^p¶ Nm^yw b_ªp Njnªn«m\v
BUn HmÀ¯Sv””

_nfn: Hmiv, As¸m CsSms¡ D*tÃ… H^pbmXv t¢mhv B]n k^pt¼m tfmsâ km]n Wn¶pw….
BUn: bns¶ MmWpw H^p hmUm fWpgy³ AsÃ… bns¶ D½t]mXpÅ Fsâ Cãw fämÀ¡pw A_n]nÃ.
_nfn: As¸m Wns¶ knlzhn¡mw AtÃm FWn¡v,,, CWn W½apsX Nm^ykpw Bt^mXpw b_]^pSv.
BUn Sfml ^qtb\ W½apsX Nm^yw F´v Nm^yw BXn Mm³ Wns¶ b®m³ tbmNp¶tSm F¶v
tImUn¨psNm*v _nfn]psX fp`]n H¶pX¨p.

_nfn : tfmWs¸m Nm^y§sams¡ A_n]mw AsÃ… F¶ b_ Wo CWn Kmhvfns] tb^n«v knan¨ fSn Fsâ
NqsX Hä¡v Wo DÅt¸mÄ., F´m bäptfm…
BUn: ipw, CWn Wnt¶mXv Kmhvfn]psX Nm^yw b_]pt¼m Mm³ tb^n«v knan¡mw ^*nsW]pw,
Nm^yw FWn¡v Wns¶ l^n¡pw Cãm]n sF `kv ]p. fpt¯…
_nfn: Cãmkpw…. Cãmkpw, tNmtaKn F{S sb¬bnÅm^p*v Cs¸m `]³.
BUn: FWn¡v B ssf^pNsa H¶pw Cãw AÃ FWn¡v WÃ sW]v fpän sNmjp¯ Wns¶]pw Wnsâ
Nq«pNm^n Kmhvfnt]w fmt{S Cãw DÅp. Wns¶ Cãw B]Sv Ss¶, Wo Fsâ Kmhvfn]psX
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AsS tbms` Hs¯m^p I^¡v B]Sv sNm*v fm{Sw,

_nfn: At¸m l^n¡pw, WnW¡v Kmhvfns] A{S¡v Cãmt\m,, AkapsX F´m\v WnW¡v NqXpSÂ Cãw
….
BUn: FWn¡v AkapsX B N®pNÄ B\nãw, CX¡v AkÄ B N®pNÄ km`n«v FjpSntÃ, A§sW H^p§n
C_§pt¼mÄ B N®pNÄ sNm*pÅ H^p tWm«w fSn GsSm^p B\nsâ OÂdn`pw {b\]kpw Nmfkpw Hs¡
kn^n]n¡m³.
l^n¡pw BUn hwhm^n¨p SpX§n]t¸m _nf]v¡v Ss¶ AÛpSfm]n. hz´w A½s] Ssâ NmfpNns] Nq«v
kÀ\n¡p¶p. CsS´m]m`pw Kmhvfn]psX l^o^t¯mXv fm{Sw DsÅm^p Cãw AÃ CkWv F¶Sv AtSmsX
_nf]v¡v fWÊn`m]n.

_nfn: Kmhvfns] F§mWm\v Wo Cãs¸Xm³ SpX§n]Sv.
BUn: AkÄ kÃms¯m^p hpµ^n B\v. Wnsâ tbm`pÅ fp`]pw Np*n]pw ASnsWm¸w Bt^mXpw fsäm^p
^oSn]n kj§n sNmXp¡m¯ hzemkkpw. Fsâ Nq«pNms^ms¡ Mm³ A¶v b¯n bYn¡pt¼m,, Hmt^m
fmhnN NTNÄ km]n¨v Hmt^m^p¯s^ bän I^¡v I¡ fp` AZmÀ sFsäw Fs¶ms¡ b_]pw. A¶s¯ fWÊnÂ
N]_n NqXn]Sv Wà H¯ Ff*³ SXn¨ I^¡pNÄ B]n^p¶p FWn¡v.., ko«n C^n¡p¶ hf]w H^n¡Â D½n
Npan¨n«v AXn¸mkmX fm{Sw DXp¯v imant`¡v k¶p A¶v Mm³ b¯n b^o£¡v bYn¡p¶ hf]w. A§sW
Kmhvfns] N*tSmsX Mm³ Kmhvfn]n A`nªp tI^m³ sNmSn¨p SpX§n.

C{S]pw b_ªp BUn _nfns] tWm¡n _nfn BsN IqXv bnXn¡m³ SpX§n]n^p¶p.
_nfn: WnW¡v AXn¸mkmX C«p Wn¶ Aksa A{S¡v A§v Cãs¸t«m. A§sW Wn¶Sv Mm³ B]n^ps¶¦nt`m
Wnsâ tfmi temKWw Mm³ BNptfm…?.. F¶n«v,.
_nfn]psX Nk]nXp¡ns` WWsªm«n] bqÀ¯Xw BUn¡m]n B{Pin¡p¶Sv sNm*v Aksâ fpjpk³
B{Nm´kpw S¶nt`¡v k^\w BUn Ss¶ l^n¡pw H^p C^pbSv Nm^sâ N^pt¯msX bo¨n Io´\w Fs¶ms¡
_nfn tN_n]§v B{Pin¨p tbm]n. H¸w B Kmhvfn Sm³ B]n^ps¶¦n In`t¸m CksW C{S]pw
Wman§sW f\pNp\m©³ B]n WnÀ¯msS Fs¶ Aksâ Nm^n^p¼nsâ N^p¯pÅ D^p¸Xns] Ssâ tfmÄ¡v
kn^`nWv Asæn b¨¡_n¡v Hs¡ bN^w Sm³ W`vNnt]sW.

BUn: Cu_³ A\nª fpXn]njNÄ, AkapsX bn¶mwbp_s¯ iwbn S«n, bmkmX]n bp_t¯¡v SÅn
Wn¡p¶ Np*n Im`n`qsX, B WWkv bXÀ¶n_§p¶Sv imkq…,, AsSms¡ N*p Wn¡p¶kÀs¡
fWÊn`mkq,,, bns¶ sI_p fj¯pÅnNÄ N\¡v AkapsX Njp¯n`pw AkapsX ssNNan`pw Hs¡ hzÀ\
Sna¡pkpfm]n FXp¯v Nm«p¶ skůnsâ SpÅnNÄ,, AkÄ¡v hzÀ\¯nsâ Sna¡w Ss¶ WÂNn,,,

CsSms¡ tN«v _nfn C§sW N®pw SÅn C^n¡m³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AÃmsS fsäm¶nWpw Njn]pw B]n^p¶nÃ,,,, _nfn]psX fWÊn Sm³ fn¡t¸mjpw
WpN^p¶ Kmhvfn]psX l^n]m] huµ^yw Sm³ Ss¶ l^n¡pw BhzUn¡pN AsÃ… BUn]n Wn¶pw F¶v
tSm¶nt¸m]n…,,, At¸mtj¡pw _nfn]n H^p S^w Nplp¼v tbms` Ft´m H¶v Wn_ªp,, CWn Ckm³
Fs¶ H¶v CSptbms` b_ªn^ps¶¦n F¶v B{Pin¨psNm*v….

_nfn: fSn,,, BUn,,, CWn]pw Sm§mWpÅ tlgn Cu FWn¡v CsÃX Np«m,,,, BsN Mm³
SNÀ¶nÃmSm] AkØ,,, Wo Fs¶ Fs´¦n`pw Hs¡ WnW¡v tk*Sv Hs¡ sI¿X Wnsâ Kmhvfn]psX
A{S]pw k^nsæn`pw,,, sâ fpt¯…

ASv tN«Spw BUn¡v l^n¡pw k*À AXn¨p C^p¶p tbm]n,,, Ssâ Kmhvfn Njnªm Sm³ N*SnÂ
sk¨v Gäkpw k`n] iq_n ASv _nfn AsÃ,,,, Ft¶mÀ¯Spw fsät´m b_]m³ k¶ _nfn]psX km]nÂ
BUn ssNsNm*v sbm¯n,,,

BUn: Fsâ sbms¶,,,, Kmhvfn]psX H¸w BUn¡v fWÊn NpXp§n] fsäm^p hv{So,, ASv _nfn
Ss¶]m\v,,, B _nfns] CSpks^ {l²n¡msS kn«Sv,,, Fs´m^p k`n] sSäm]n tbm]n F¶Sv Mm³
Cs¸m fWÊn`m¡p¶p,,,

F¶pw b_ªpsNm*v BUn _nfn]psX fmN-vhn ^*pw N¸n¨p bnXn¨p fpNant`¡v D]À¯n]Spw N®pNÄ
AX¨p klyfm] NmfUmit¯msX _nfn D]À¶p Wn¶p sNmXp¯ptbm]n. BUn]psX ssNNÄ sI_pSm]n
kn_¡p¶pt*m F¶v tbm`pw BUn¡v tSm¶nt¸m]n,, _nfn Bks« F´nsWms¡s] B{Pin¡p¶ fWÊpw
l^o^kpw B]n BUn¡v fp¶n H^p bq¨¡p«ns] tbms` N®pNÄ AX¨p Ss¶ Wn¶p,,,

H^p B¬ Np«n]psX A^]ns` IqXv A_n]m³,, BUyfm]n Sm³ CSpks^ A_n]msS tbm], bpSns]m^p
^Sn]psX BUym£^w Np_n¡m³,,,
fsäm^mapw CtS AkØ]n ^Sn]psX BUybmXw WpN^pN Ss¶ B\v _nfn]n`qsX,, CSpks^]pw Sm³
tWm¡n tfmin¨ptbm] Ssâ Kmhvfns] tbms` H¯ H^p sW]v fpän] sb®nsW,,,

BUn _nfn]psX fmN-vhn D]À¯n]Spw Ssâ fp¶n BUyfm]n H^p hv{Sos] WPvWfm]n N* fmWÊnN
AkØ]n N®pNÄ SÅn tWm¡n Wn¶ptbm]n,,, sI_p k« fpOkpw SmXn]n B]n Wp\¡pjn tbms`m^p
sk«pw,, Njp¯n`m]n fm_nX¯nWp fpNan`m]n DÅ N_p¯ f_pOpw. B skap¯ iq_n]psX sfm©v
F{St]m fpNant`¡v D]À¯pw tbms` tSm¶n,, C^pklt¯¡pw NnX¡p¶ k¼³ fp`NÄ Ak]psX sM«pNÄ
Ss¶ tWm¡n £\n¡pw tbms` tSm¶n B sI_p¸ Nm^Wv.

BUn]psX N®pNÄ bns¶]pw _nfns] Iqjv¶n_§n C³ tg¸v F¶v b_]pw tbms` ^*p klkpw DÅnt`¡v
N]_n] HSp§n] A^s¡«v. AknsX Wn¶pw Smtj¡v AXp¯n^n¡p¶ Nm`pNan Wn¶pw fpNant`¡v
tWm¡pt¼m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv kn A£^w tbms`, _nfn H^p AwP`mk\y hpµ^ns] tbms` tSm¶n BUn¡v.,,
BUn]psX ssNNÄ AÃ l^o^w fpjpkWpw F´nsWms¡s] sNmSn¡pw tbms`. sI_pSm]n ImXn]
AXnk]_n Wà k«¯n`pÅ sbm¡nÄ Npjn, ASnsâ Smsj B]n Nm`pNÄ¡nX]n Wà SpXp¯v Ipf¶p
Npän t^mf§Ä Wn_ªp Wn¡p¶ bqÀ¯Xw,,

bqÀ¯Xw Ss¶ C{S]pw ewPn AXp¯v Nm\pt¼mÄ Ds*¦n Fsâ _tº B Nms`m¶p AN¯n tWm¡pt¼m
Nm\p¶ _nfn]psX Ipk¶ tfmÄ Fs´m^p hpµ^n B]n^n¡pw,, BUn¡v BsN H^p S^w fµS Ssâ
l^o^s¯ bnXn NqXpw tbms`,, BUn AXnk]än Wn¶pw fpNant`¡v tWm«w sNm*ptbm]n Hmiv,,,
BUn H¶v UoÀQ Wnlzmhw kn«ptbm]n CsS´m fp`s] AtSm N^n¡n³ NpXtfm,,,?,,… ko*pw
_nfn]psX fpOt¯¡v tWm¡n] BUn cv–amäv– B]n tbm]n,, Fsâ _tº C½mSn^n In^ns]ms¡ N*mÂ
kjnt] tbmNp¶kÀ tbm`pw b^nh^w tWm¡msS Np® N¿ns`Xp¯v km\w kn«ptbmNpw Fsâ
bXt¨msW.,,,

BUn GtSm ]m{´nN tb^\ F¶tbms` _nfn]psX WPvWfm] tSman H¶v sSm«p,, Fs´m^p thmcväv
frUpkm] bªns¡«v tbms`,,, _nfn BUn]psX hvbÀlWw sNm*Spw fv….. F¶v fqan N®pNÄ
AX¨p,,, BUn _nfn]psX sSm«^pNn B]n tIÀ¶v sSm«p sSm«nà F¶ tbms` Wn¶p,, _nfn]psX
IqXv Wnlzmhw Ssâ sW©n S«p¶Sv BUn Sn^n¨_nªp,, bSns] _nfn]psX fpSpNn`qsX ssNNÄ
HmXn¨p,, h´q_nsâ b^hy¯n b_]pw tbms` DsÅm^p hvbÀlW AWpekw B]n tSm¶n BUn¡v,,,
_nfn]psX lzmh¯nWv AWph^n¨p D]À¶p Smjp¶ _nfn]psX k¼³ fp`NÄ BUn¡v Ak]psX fp`sM«v
hz]w C^p¶v sb^pNpw tbms` tSm¶n,,

ko*pw BUn]psX km]ns` skÅw kän,, _nfn]psX Njp¯ns` N_p¯ f_pNn BUn]psX Ip*pNÄ
tIÀ¶p,,, Bw,,, iqcv…. Np_pNn sNm*v _nfn BUns] S¶nt`¡v tIÀ¯p,, tgmÀXvhv bSns]
Smtj¡v SÅn kn«psNm*v.,, C^pk^psX]pw WPvW tfWnNÄ b^hvb^w H¶v tIÀ¶p,,, Nm`pNapsX
Smsj F¯n] Ssâ tgmÀXvhnsW BUn Nm`pNÄ sNm*v Ss¶ Du^nNaªp. _nfnt]mXv tIÀ¶v Wn¡pt¼m
AkapsX WPvW tfWn]psX IqXpw S\p¸pw BUn BUyfm]n A_nªp H^p sb®nsâ,,,

BUn¡v _nfn]psX I¡ fp`NÄ km]n`m¡n I¸n k`n¡m³ AkapsX hz]w {Shn¡p¶ fp`sM«pNÄ D_p©n
FXp¡m³ DÅn AUn]m]n tfmiw sbm´n,,, BUn AkapsX Njp¯n D^hn]pw Ipwdn¨pw sNm*n^p¶
Ssâ Ip*nsW bSns] AkapsX fm_nt`¡v Smjv¯n fp`NapsX CX]ns` Im`v SpX§p¶ emP¯v Aksâ
fpOw AfÀ¶Spw _nfn Aksâ ln^ÊnsW làfm]n AkntX¡v bnXn¨Xp¸n¨p,, bSns] sdZnt`¡v
C^p¶p.. BUn _nfn]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv SpXp¯ fp` sM«n bSns] kn^`pNÄ sNm*v sM^Xn SpX§n,, ftä fp`]n Ssâ
fpOkpw tIÀ¯p,,

_nfn]n Wn¶pw DSn^p¶ kn]À¸nsâ PÔw fUm`h B] H^p hv{So]psX Iq^m]n«v BUn¡v tSm¶n,,,
(BUn)
Mm³ _nfn]psX fp`sM«nsW km]n`m¡n k`n¨p NpXn¨p,, bSns] AkapsX fp`sM«nsW H¶v
sM^Xn,, iqkv…. _nfn Np_pNn sNm*v N«n`nt`¡v f`À¶p NnX¶p,, AkapsX fpXn]njNÄ
A`t¦m`w B]n sdZn knS_n ko\p,,,. AkapsX SXn¨p sNmjp¯ SpXNÄ Ak³ C^p¶psNm*v tWm¡n
skÅfn_¡n,, Fs´m^p Na_m\v bq_n¡v,, Cs¸m AkapsX fp«nsâ emPw sSm«v fpNant`m«v
sdZn`pw Nm`pNÄ Smtj¡pw NnX¡pkm\v,, sdZn f`À¶p NnX¡p¶ AkapsX SpXNÄ imkv,,,

km]n`q_n] skÅw Wp\ªpsNm*v Mm³ ssNNÄ sNm*v AkapsX A^¡v Smsj B]n SXn¨p sNmjp¯v
SpÅn Spap¼p¶ SpXNan kn^`pNÄ HmXn¨p,, AkÄ¡v sbs«¶v Npan^v Nn«n]tbms` NnX¶v H¶v
NnXp§n,, F¦n`pw sW©n C^pklt¯¡pw NnX¡p¶ fp`NÄ Fsâ ^*p N]v¡pÅn HSp§ptfm..?.. F¶v
tSm¶ntbm]n,,, bSns] Mm³ AkapsX sNmjp¯ SpXNsa AN¯n, Hmiv….. Fsâ tUkns]… CsS´m
{Nnhvfhv tNt¡m AtSm bqt_m,,,?,,, Hmiv… WÃ Ipf Ipfm¶v bqk³bjw tbms`m^p bq_v,,,,
CSapNÄ C^p sshZnt`¡pw fm_n]n«p*v WÃ Ipf¶ Na_pw B]n«v,,,

ASnWp fpNan B]n Wà sI_pkn^ k®¯n sI_pSm]n Smtj¡v tWm¡n Wn¡p¶Sv tbm`pÅ ssWhv
N´v,, ASnWv tW^n] N_p¸v NaÀ,, FWn¡v ASv N*n«v fpOw ASnt`¡v AXp¸n¡m³ kÃm*Rv Btklw
N]_n tbm]n, F¦n`pw ASnsâ huµ^yw Btkmaw WpN^m³ fWÊv B{Pin¡pt¼ms`,,, Mm³ Fsâ ^*p
kn^`pNÄ sNm*v bSns] ASn`qsX H¶v HmXn¨p, WÃ kjp kjp¸v ASnsâ bp_tf]pw FWn¡v
AWpeks¸«p,,, CSnWn Pym¸v knXmsS HjpNpkmt\m,,,? Mm³ km]n¨ NTNans` Nq«v. _nfns]
tWm¡n]t¸m N®pw AX¨n§sW NnX¡pkm\v Fs¶ F´m¶v sk¨ tkPw sIs¿sâ BUn F¶v b_]pwtbms`
H^p Hs¶m¶^ fpOemkkpw B]n«v,, NÅ bp`]mXn,,,

CWn]pw k¿ C½mSn^n H^p fpS`nsW C§sW NnX¯n tWm¡n Wn¶ In`t¸m Mm³ NXn¨p Sn¶p
tbmkpw,,, sk_psS H^p W^temKn Bkm³ k¿,,, Cu bq_n C§sW f` f`m¶v NnX¡p¶Sv N*n«v Np®
Ht^ Wn¸v Wn¡pkm tNm¸nWv sI_ns]m^p tkUW]pw FXp¡p¶p*v,,, Mm³ N«n`nWp Smtj¡v
C_§n]n^p¶p sNm*v _nfn]psX Nm`pNÄ bSns] St`mXn sI_p t^mf§Ä Wn_ª Nm`pNÄ¡v tbm`pw
kÃms¯m^p fnWphw,, Mm³ fp«pNm`n Wn¶vsNm*v _nfn]psX Nm`pNÄ AN¯n ko*pw Mm³ C^p¶pN*
Ipf¶ bq_nsâ Urlyw,, _nfn]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bqkv sI_pSm]n SXn¨n«m\v F¶Sv Mm³ At¸mjm\v Sn^n¨_nªSv,,

Mm³ AkapsX SXn¨ SpX]nXp¡n`qsX C^p SpXNan`pw fpOw fm_n fm_n D^hnsNm*v bqänt`¡v
fpOw tIÀ¯p,,, Fsâ sI]vSnNsa …Biv,,,Hm…. fv…. Fs¶ms¡ fqans¡m*v _nfn BhzUn¨p
SpX§n]Spw ko*pw bNpSn]n Wãfm] AsS Nmfw Fsâ hn^Nan BanbXÀ¶p,, Mm³ Fsâ fpOw
W¶m]n Mm³ Ss¶ k`n¨N¯n] SpX]nXp¡ns` _nfn]psX fUW sbm]vN]n tIÀ¯p,,, D\¡fo³ hvsfÂ
sI_pSm]n Nn«n F¦n`pw Ft´m Fsâ Kmhvfn]psX DfnWoÀ AknsX D*v F¶Sv fm{Sw fSn]m^p¶p
Fsâ WmknWv ASn`qsX H¶v h©^n¡m³,,,, imkv….lv……. _nfn Wo«n H¶v fqans¡m*v Òv….. F¶v
b_ªpsNm*v Fsâ fpXn]njNan St`mXn SpX§n,,,

Mm³ Fsâ fpOw bqÀ\fm]pw AkapsX I¡^ bqänt`¡v tIÀ¯p,,,,
“”””””Biv…. imw….. iq….. lv……. Bw… fpt¯….iqcv…. Np_¨pNqsX Wnsâ….. Wm¡v….. Hmiv…
sâ _tº….. iqcv…. Bªp…. Ws¡Xm….. tfmsW……. FâtÃmiv….. Smt]man… Òv….. Np¯n….
C_s¡Xm…. Blv…..iq….. Wm¡v….””””””
_nfn NnX¶p bSns] bSns] Hmt^m¶v knan¨p b_]m³ SpX§n H¸w AkapsX hpOn¨psNm*pÅ
F§`pNapw NqXn B]Spw Smsj Fsâ Np® NnX¶p _ºÀ dm³Zv tbms` sk«n SpX§n]n^p¶p,,,

Mm³ H^p ]p²w sI¿p¶ b«maNm^sW tbms` tSm¶n FWn¡v,, ASnÀ¯n]n Wpjªp N]_p¶ H^p
BÀfnfm³,, Fsâ hn^Nan AkapsX bqäns` fmUN PÔw Ft´m H^p k]m{P tbms` N]_n Fs¶ H^p
{em´Wm¡n.,,, Mm³ AkapsX bqänt`¡v bäp¶{S]pw Fsâ WmknsW Np¯n]n_¡n,,, F¶n«v Sn^nsN
Du^pw Nm´n`n«v W¡pw ko*pw bqänt`¡v Np¯n]n_¡pw,, bns¶]pw k`n¨q^n AkapsX N´n C«v
D^hn]n«v bÃpNÄ sNm*v tWmkn¡msS NXn¡pw bns¶ Np_¨pNqsX làfm]n bns¶ WÃtbms` H¶v
NXn¡pw,,,, làn]n Fsâ bÃpNÄ AkapsX N´nsW tWmkn¨psNm*p hpOn¸n¡pt¼mÄ FâtÃmiv….
Biv… At¿m ….. iimw….. C§sW Fs´¦n`psfms¡ AkÄ lo¡m^w bp_t¯¡v knXpw AÃm¯t¸m imw…
ipw…. Fs¶ms¡ sI_pSm]n fqans¡m*v C^n¡pw,,, ASpks^]pw fpXn]njNan SjpNp¶ ssN At¸mÄ
làfm]n bqänt`¡v Fsâ fpOs¯ AXp¸n¡pw,,,

F{S tW^w F¶v A_n]nÃ,,, F¦n`pw BUyfm]n Nn«n] bq_n Fsâ i^n {lo, N*Spw km]n¨Spw B]
A_nkpNan Wn¶pw l^n¡pw Mm³ b]än sSan]pN B]n^p¶p,, l^n¡pw kÃms¯m^p B{Nm´kpw
B]n«v,,, Sn¶n«pw Sn¶n«pw ASn Wn¶pw kfn¡p¶ fmUN PÔkpw H¸w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv kjpkj DÅ bqÀfVpkpw FWn¡v fSn]mkp¶nÃ,, Mm³ _nfn]psX ^*p bªns¡«v
tbm`pÅ SpXNapw D]À¯n Fsâ tSman N]än Cs¸m Np_¨pNqsX knhvS^n¨p _nfn]psX koÀ¯ A¸w
WpN^m³ Njn]p¶p*v. ko*pw Fsâ Wmkpw km]pw AkapsX bq_pw N´pw Ht^tbms` Fs´ms¡t]m
Sn^ªpsNmt* C^p¶p,, H¸w AkapsX imw….ivlv… F¶ lo¡m^§apw NqXn B]Spw FWn¡v ko*pw
ko*pw B bqän Wn¶v fpOw D]À¯msS C^n¡m³ tSm¶nt¸m]n,,,

Np_¨v NjnªSpw _nfn]psX N^§Ä Fsâ S`]n làn]n bnXn¨p “”””””Biv… Fsâ….AtÅmiv….
A½¨ns]….. Biv…. iyq]w…. imgv….. iqcv…. fv….fv… Hmiv…. FWn¡v…… imkv…. Hm …..
_tº…… k^pt¶…. Bw….Hmiv…Ducv….”””””” Fs¶ms¡ NnX¶p Np_pNn sNm*v Fsâ S`s] AkapsX
SXn¨ bªnsN«v tbm`pÅ SpXNÄ sNm*v AfÀ¯n sM^n¨psNm*v ssNNÄ sNm*v ASn làfm]n AkapsX
bqänt`¡v tIÀ¯p,,,

Cu bq_n¡v C{S]pw làn]ps*¶v Mm³ A_nªnÃ,,, sI_pSm]n lzmhw fp«nt¸m]n F¦n`pw
C^n¡p¶Sv Fsâ sbm¶p _nfn C¯]psX Nk]nXp¡n ASpw AkapsX Spap¼p¶ SpX]nXp¡n Bs\¶Sv
Fs¶ A§sW C^n¡m³ AWpW]n¸n¨n^p¶p CWn]pw F{S tW^w tk\w F¦n`pw,,,, _nfn]psX l^o^w
Fsâ S`]pw B]n NnX¶p sk«n sk«n kn_¨psNm*p Fsâ fpOt¯¡v H^p sbm«n] ssb¸n Wn¶pw
skÅw sS_n¡pw tbms` _nfn]psX fUWsbm]vN A\sbm«n HjpNn,,,,

bSns] _nfn]psX N^§Ä F¶n Wn¶pw bnXnkn«p,, Nm`pNÄ SaÀ¶p kojpw tbms` C^pklt¯¡pw
AN¶p,, bq_n Wn¶pw HjpNn C_§p¶ skap¯ ^h¯pÅn]n Np_s¨sâ Wmkn`m¡n Mm³ ^pIn¨p
tWm¡n,, kÃms¯m^p D¸p^hw AÃ bpan A§sW Fs´ms¡t]m FWn¡v tSm¶n,, F¦n`pw ASnsW
WmkpsNm*v kXns¨Xp¯v _nfn]psX fpNant`¡v N]_n NnX¶p,,, F¶n«v C¯]pfm]n H^p `nbv
t`m¡v AXn¨psNm*v B doK SpÅnNsa AkapsX km]nt`¡v bNÀ¶p sNmXp¯p….

l^n¡pw W¶m]n A\¡p¶p*m]n^p¶p Mm³,, At¸mjm\v fWÊn`m]Sv ASntW¡mapw W¶m]n _nfn
A\¡p¶Sv,,, bns¶ Akan Wn¶pw AXÀ¶p Mm³ sdZnt`¡v ko\p. At¸mjpw skXnko^³ C§sW
Np¯pdv fnWmÀ tbms` S`]p]À¯n Ss¶ Wn¡pkm\v,, _nfn]psX sW©n D]À¶p Smjp¶ N^n¡n³
NpX§sa AXp¯v N*Spw ko*pw Aks] k`n¨p NpXn¡m³ tSm¶nt¸m]n,, sM¡n]pX¨p Ak]psX fmÀ±kw
ko*pw A_n]\w,, C§sW Hs¡ N^pSn Mm³ NnX¶p,, Np_¨v tW^w NjnªpNjnMv,,,
_nfn: Hmiv,,, Fsâ fpt¯,,, C½mSn^n H^p hpOw,,, Kmhvfn¡v CSpks^ FWn¡v WÂNm³
Njnªn«nÃ,,,, N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Ct¸mjpw fSn B]nsÃXm FWn¡v,,, _tº…. iqcv…

BUn: Fsâ sbmt¶m Wnsâ H^p ^pIn AsSsâ Wmkn Wn¶pw fm_p¶nÃ,,, CWn]pw ASnWptk*n
SpXn¡pw tbms`,,,, hSy¯n WnW¡v bN^w Wo fmt{S Nm\p,, C{S]pw Hs¯m^p I^¡nsW C§sW
Nn«pw F¶v hzbvW¯n tbm`pw Mm³ N^p¯n]n«nÃ,,,,
“”CSv tN«Spw _nf]v¡v fWÊn sNm*p,, sI¡Wv Fsâ Cu SXn¨ tfWn l^n¡pw bnXn¨p,, CWn
Aksâ Kmhvfn¡v fpNan FWn¡v F¯\w,, Ckm³ Fsâ Nma Np«³ B]n fm_\w”””” _nfn C§sW Hs¡
Bt`mIn¨psNm*v…
_nfn: CWn]pw Wo Cu _nfns] fpjpkWpw FXp¯nÃtÃm,,, At¸mtj¡pw Wo _nf]v¡v fp¶nÂ
cv–amäv– Bt]mXm….

BUn: CsSms¡ Ip½m H¶v Np_s¨ms¡ Nm«n S¶m Ss¶ Mm³ kojpw,,, bns¶ Wo B]n^n¡pw Fsâ
iq_n,,, Kmhvfns]¡mapw iq_n Wo Ss¶ BXn,,, Fs´m^p sNmjp¯ l^o^fmXn WnW¡v,,,
“”””BUn C§sW b_ªptbm]Sv B\v Nm^yw BUyfm]n H^p¯ns] Nn«n] H^p sI_p¸¡m^sâ fWÊnsâ
^oSn]n F¦n`pw Kmhvfn BUn¡v H^p Abvh^hv B]n Ss¶ DÅn Wn_ªp Wn¶n^p¶p””””

_nfn ”F¶mt` FWn¡v Wnsâ Cu D]À¶p Wn¡p¶ Cu Smt¡m CWn tk\w Fs¶¶pw Wns¶]pw”” F¶pw
b_ªp BUn]psX A^]n sNmXnf^w tbms` D]À¶p Wn¡p¶ Aksâ KkmWn H¶v sSm«p,,, _nfn]psX
ssN ASn sSm«Spw Ak³ H¶pNqXn Wn¶v kn_¨p,,, bSns] _nfn]psX N^k`]¯n Np®s] _nfn
HSp¡n,,, At¸mtj¡pw BUn CWns]´v F¶v In´n¨n^p¶p,,, _nfn AknsX Wn¶pw bSns] D]À¶p
k¶p Aksâ Np®]psX sk«n fnWp¡n] fNpX¯n bSns] Ip*pNÄ tIÀ¯p,, Aksâ At¸mjs¯ H^p
sb^p¡pw _nfn]psX ssNNÄ Sn^n¨_nªp,,

Ck³ FWn¡v fSn]m]Sv B\v,, _nfn]psX fWÊv f{´n¨p,, bSns] _nfn]psX S\p¸pÅ WmkpsNm*v
AkWn`qsX Ht¶mXn¨p,, sI_ns]m^p fq{S PÔw fm{Sw _nf]v¡v ASn Nn«n,, ASptbm`pw
_nf]v¡v ASnt`¡v Ss¶ f]¡n]Xp¸n¡p¶ H^pS^w hv–s{b]v– tbms` tSm¶n,,, _nfn]psX
bknjmV^§Ä bSns] AN¶p,,, BUn]psX skXnko^sW DÅnt`¡v NX¯pkmWm]n«v,, Ssâ DfnWoÀ Wn_ª
km]psX DÅnt`¡v BUn]psX tfmsW _nfn bSns] NX¯n,, tImt¡m dmÀ WpN^p¶ `mQkt¯msX _nfn
ASnsW D_p©n FXp¯p,,

ko*pw _nfn]psX km]nt`¡v BUn]psX Np® N]_n,,, BUn Biv…. F¶v bSns] H¶v Np_pNn,
BUyfm]n fsäm^mÄ ASpw H^p sb®v WÂNp¶ kVWhp^V¯n BUn `]n¨p hpOn¨p SpX§n]n^p¶p,,
_nfn]psX sI©p*pNÄ¡nX]nÂ, B^pw tWm¡n sNmSn¡p¶ H^p AZmÀ I^¡v, Ssâ Np®s] fq©p¶p
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fs¶ms¡ HmÀ¯v BUn NnX¶p Np_pNnsNmt* C^p¶p,,, _nfn]psX km]ns` Caw
IqXv Ssâ Np®]psX AXnemPw ks^ S«n]Sv BUn¡v AÛpSw Dakm¡n,,

CtS hf]w _nfn BUn]psX fpjp¯ G¯³ bjs¯ fSnf_¶p WpN^pN B]n^p¶p,, F{S Wmam]n Sm³
CSptbms`m^p Np®¡v tk*n B{Pin¡p¶p,, ASnsW N¿n Nn«n]Spw F{S]pw tkPw ko*pw sIm_nªp
SpX§n] Ssâ bqän N]äm³ _nf]v¡v fp«n Wn¡pkm]n^p¶p,,, F¦n`pw ASnsW fpjpkWm]pw Ssâ
km]n N]än BUns] ssNWãw k^msS tWm¡\w F¶m]n^p¶p _nfn]psX fsäm^p B{Piw,,,

_nfn]psX sSm* Npjn]n Aksâ ko^ Kkm³ S«n]n«pw bns¶]pw Np_¨pNqXn N]_m³ dm¡n D*v,,
F´m]m`pw Cu sNmXn f^w tbm`s¯ Np® Mm³ Fsâ km]n fpjpkWpw N]än]ns« Fsâ bqän N]äp
F¶v _nfn A§v D_¸n¨p,, _nfn]psX sSm*¡pjn k`pSm¡n km] k`n¨p Sp_¶p sk¨psNm*v
H^pbmXv Sk\ Np® Np«sW Aªq¼nsNmt* C^p¶p,,, HXpkn Ssâ Sp¸`pw H^pS^w kjp¯ DfnWo^pw
BUn]psX KkmWn`qsX HjpNn C_§n,, HXpkn _nfn]psX Abm^w B] Du¼`v c`w N*p,,, Np®
fpjpkWm]pw Ssâ km]n N]_n]Spw Ssâ N®pNÄ bp_t¯¡v ImXn]tbms` tSm¶nt¸m]n _nf]v¡v,,,
Hmt^m Du¼`nWpw BUn iqcv…. F¶v CX¡v CX¡v hpO¯n lo¡m^w bp_s¸Xpkn¨p sNmt*
C^p¶p,,,,

_nfn]psX km] Np®]n Wn¶pw fm_n]Spw,, BUn N®pNÄ Sp_¶p SWn¡v Nn«n] hpOw fp_nª
kngf¯nÂ,,, At¸mjm\v Ssâ A^]n Np´n¨n^n¡p¶ _nfns] BUn Nm\p¶Sv,, BUn]psX N®v
SÅntbm]n H^p sNm¨p D* I^¡v Bt\m _nfn F¶v In´n¨psNm*v,,,, _nfn BUn]psX C^pklkpw
Nm`pNÄ C«m\v C^n¡p¶Sv,,, AkapsX sNmjp¯ Nm`pNÄ¡nX]n CSapNÄ C^pklt¯¡pw AN¶p Ssâ
Np«sW hzoN^n¡m³ S]m_m]n C^n¡p¶ bq_nsâ ewPn N*n«v BUn]psX Np® H¶pNqXn sk«n]mXn,,,
fpNant`¡v N®pNÄ D]À¯n] BUn¡v lzmhw Wn`¨ptbm]n,, fp`]psX fpjp¸v N*n«v Ak ^*pw H^p
Nqh`pw CÃmsS Ssâ ^*p N®pNant`¡pw tWm¡n “”””Ip\]ps*¦n Fs¶ H¶v Smjv¯n Nm\nt¡Xm
ssft^”””” F¶v b_]pwtbms` tSm¶n BUn¡v,,

BUn¡v hN` Wn]{´\kpw ssNtfmlw k¶n^p¶p,, _nfn Np´n¨n^p¶p BUn]psX tfmsWsNm*v Ssâ
tfmapsX N´n`pw Im`n`pw D^hn NojvIp*v NXn¨psNm*p N®pNÄ bNpSn AX¨n«v,, iyqfv…..
Ducv–… Fs¶ms¡ ssWhm]n«v Np_pNn sNmt* C^p¶p,,, CkanSv bqän N]ämsS D^¨p skÅw
Na]n¡m³ AWpkUn¡nà Sm³ F¶v N^pSnsNm*v _nfn]psX ssN S«n fmän _nfn]psX fX¡v ko\
CXp¸n C^pklkpw bnXn¨psNm*v bSns] Smjv¯n,,,

C^pk^pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^ptbms` sNmSn¨ B Wnfngw BUn CWn]pw sskNn¡nà F¶v _nf]v¡v D_¸m]n,,
AtSmsX b^nI] h¼¶]m] fpSp bq_n _nfn Ss¶ Aksâ Np®]n Ssâ bq_nsâ kmSn`n sNm*v
Smt¡m bjpSn bnXn¨p sk¨p,,, Biv…. imw….. _nfn]psX km]n Wn¶pw hpO¯nsâ tS³
SpÅnNÄ A`s]m`n]m]n bp_t¯¡v HjpNn,, Nps_ WmapNpXn Np®s]m¶pw N]_msS C^n¡p¶
_nfn]psX bq_nsâ fp_p¡w BUn¡v Wt¶ Cãs¸«p,, A{S]pw Sp¸`n Npan¨ Ssâ Np® bNpSnt]maw
N]_n]n«v bns¶]pw DÅnt`¡v N]_msS C^n¡p¶Sv F´m\v F¶v In´n¨psNm*n^p¶Spw,, _nfn
bSns] fpNant`¡v D]À¶psNm*v ko*pw bSns] Smjv¶p bm¼v fma¯n N]_pw tbms` C©n©m]n
Ssâ Np® _nfn]psX sI_pSm]n A]kv k¶ bqänt`¡v N]_p¶ NmjvI]n fSnf_¶p tWm¡ns¡m*v
A^s¡«v C«v kn_¸n¨psNm*v BUn tWm¡n NnX¶p,,,

Np®s] Ssâ tfmÄ fpjpkWm]pw DÅnt`¡v NX¯n]Spw _nfn]n AX¡n sk¨n^p¶ _nfn]psX SWn
N¨n_ hzemkw bp_t¯¡v k¶p,,,, _nfn BUn]psX sW©n ssNNÄ sk¨n«v bSns] sbmSn¡m³
SpX§n,,,
“”””Biv…. Ducv….AtÅmiv… Biv… imw…. Fs´m^p…. hpOw… Biv.. imgv….”””” _nfn]psX
lo¡m^w làn {bmbn¨p SpX§n¡jnªp,,,

BUn¡v _nfn]psX sW©n fpNant`¡pw Smtj¡pw sS_n¨p ImXp¶ fp] Np«nNsa N*n«v hinsN«v
Aks] sM^n¨pX¨psNm*v,,, “”””Biv… BªXn¡Xn… imkv…. Wo tks_… s`k BXn fpt¯….””””
F¶pw b_ªp S` D]À¯n ASns`m¶nsW km]nt`¡v NX¯n.,,
“”””AtSXm…. Np®… ssft^… Mm…³… tk….s_ s`…kÂ.. BXm.. Smt]man… Fât½iv…..
Bªp….k`n….¨v…Hmiv…. FWn¡v… NpXn¡v….”””” C§sW Fs´ms¡t]m Np_pN`pw B]n«v fp`s] Aksâ
km]nt`¡v sk¨fÀ¯n,,,

BUn _nfn]psX A^s¡«n bnXn¨psNm*v _nfns] S¶nt`¡v NnX¯n ^*p fp`]pw fm_n fm_n
I¸n,,,
“””” Bw… A§sW…. AtÅmiv… iqcv…. imw….ip….”””” Fs¶ms¡ _nfn]psX fp^¨ ko*pw
D]À¶psNm*v C^p¶p… BUn]psX fpNant`¡v ko\ _nfn]psX sNmSw fpNant`¡v D]À¶p BUn]psX
SpX]n k¶nXn¨psNm*v “”¹Nv ¹Nv”” F¶v ldv–Vn¨p SpX§n,, _nfn]psX AXn]psX hvboZv
NqXpw tSm_pw Np*n]psX hu*pw NqXn,,,

_nfn Biv….Hm…. t¿m…iyqhv… Fs¶ms¡ Np_pNn sNm*v Abm^ tkPS]n BUn]psX Np®]n hkm^n
WX¯n bSns] tlmNw B]n Aksâ fpNant`¡v Imªp,,,
“”””Fs¶ H¶v b®n sNmÃptkm ssft^… CWn F¦n`pw… AtÅmiv…. FWn¡v ks¿X… N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv “””” F¶pw b_ªpsNm*v _nfn BUn]pw B]n H¶v f_nªp,,, Cs¸m _nfn BUn]psX
AXn]n B]n AtSmsX N* Np¯p bX§ans` tKm\n hn¶nsW fWÊn Bkmin¨psNm*v BUn Ssâ Np®s]
H^p Dt±lw sk¨v bqänt`¡v SÅn,, WÃ HjpNn Npan¨v Wn¶ bqänt`¡v Np® D^p¡v tbms`
làfm]n Wn¶SpsNm*p sS¶n N]_n tbm]n,,, Biv… _nfn Np®s] bqäns` AXn¯«n S«n]Spw
hzoN^n¨psNm*v H¶v Np_pNn,,…
“”””BXn,,, Mm³ AXn¨p SoÀ¯p S^mXn… Nj¸n… Wnsâ]pw Wnsâ Nq«pNm^n]psX]pw bqäns` NXn
bq_n tfmsa”””””” F¶pw b_ªp BUn Np® Du^ns]Xp¯v ko*pw làn]n AXn¨§p N]än,,,

Fsâ]tÃmiv…… _nfn H«pw {bSo£n¡m¯ H^p {bkÀ¯n]n l^n¡pw hpOn¨ptbm]n sI_n] tkUWt]msX
Ss¶,,,
“”””BXm… Smt]man…. Bªq¡v… Fsâ…. bqÀ Wo sbman¡v..””””‘ F¶pw b_ªp _nfn hz]w Ssâ
fp`s] sM^n¨pX¨psNm*v,,
“”hvboZn AXn¡v Smt]man…. Fsâ PÀebm{Sw ks^ S«ns]Xm fpSp Np® Smt]man Wnsâ Np®…
ASn§sW bn̳ N\¡v AXn¨n_¡v ssft^… imkq… Hmiv… imw… iyq]w…. “”””_nfn]psX km]nÂ
Wn¶pw hpO¯n B_mXns¡m*pÅ lÐ knWymh§Ä bp_w SÅn SpX§n]n^p¶p…,,,

“”””BXn Cs¸m SoÀ¯v S^mXn fpSp bq*¨ntfmsa Wnsâ FÃm NXn]pw”””” BUn Bkp¶{S tkPS]nÂ
Ssâ Np®s] Du^n AXn¨p SpX§n,, H¸w AkapsX ^*p fp`Nsa]pw Ssâ ^*p ssNNapw sNm*v
sM^n¨pX¡mWpw SpX§n,,,, CX¡v {Shn¨p Wn¶v kn_]v¡p¶ fp`sM«pNÄ ^*nsW]pw sM^Xn
DX¡pw,,, As¸m BUn]psX Np® Du^ns]Xp¯v ko*pw NXks^ BªXn¨n_¡pw,,,
_nfn BsN NnX¶p hpOn¨v fSnf_¶v DÃhn¡pN Ss¶ B]n^p¶p ASptbms` BUn]pw Ssâ hzbvW
temKWw B\v Shv–Wn Cu AXn¨p SNÀ¡p¶Sv F¶ In´]nÂ,,

“”””NÅ Smt]man…. CsS´mXm… Ducv–…. Sm..t]m…an… WnW¡v…Np…®.. Ss¶…. Bt\m… Hmiv…
imw…Fsâ…. AXnk]än k¶nXn¨p .. Bw..Hmiv.. …..Sn^nsN k^pkmX…. FWn¡v… AtÅm… h½Sn¨p…
C½mSn^n Np®…. B]n«v…. WnW¡v… Cu… C¯m¡v…. S^m³… fXn… “”””
_nfn Fs´ms¡t]m b_]p¶p*v H¸w loÂNm^kpw, NqsX BUn]psX Hmt^m AXn]pw bqänÂ
AXn¨n_§pt¼m lÐw H^p kn¡`n AkhmWn¡pw,,

A½mSn^n SmRv B\v BUn]psX AXn,, _nfn NnX¶p sk«n kn_¨ptbm]n BUn]psX Np®]psX
k`n¸¯nWpw BUn]psX NpSn^ làn¡pw fp¶nÂ,,, Ssâ C{S]pw {bm]¯nsâ CX¡v C½mSn^n H^p
Np®]psX hpOkpw H^p B\nsâ N^p¯pw _nfn A_nªn«nà H^pbmXv N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv B{Pin¨n«p*v F¦n`pw,,, ASpsNm*v Ss¶ FÃmw f_¶p _nfn BUn]psX Np® bn̳
N\¡v Ssâ bqänsW AXn¨p SNÀ¡p¶Sv AhzUn¨psNm*v NnX¶p,,, Ssâ tfmÄ¡v Ip^¯p¶Sv
fWÊn`m¡n,,

“”””imw… CWn]pw… hvboZnÂ… D½n…. Hmiv… FWn…¡v… k^p¶p… AtÅmiv… imkpw…””””_nf]v¡v
bns¶]pw lÐw k^p¶nÃ,,, N®pNÄ N`§nNqXn C^n¡p¶p,, A^s¡«n Wn¶pw H^p APvWn bÀkSw
ko*pw sbm«ns]mjpNm³ kn§Â Nq«pN B\v,,, _nfns] NpWn¨v WnÀ¯n B f¯§m Np*nNsa
sM^n¨pX¨v sNm*v bn¶n`qsX bqän N]än BªXn¡\w Fs¶ms¡ N^pSn] BUn¡pw hwekw N¿nÂ
Wn¶pw tbm]ntbm]n,, Nm^\w _nfn]psX `mk sbm«ns]mjpNm³ S¿mÀ FXp¡pt¼m DÅns`
bqÀen¯nNÄ W¶m]n BUn]psX Np®s] bnXn¨pjnªp Njnªn^p¶p,,,
“”””Biv… k^ps¶Xn… imw… AtÅmiv…..”””” F¶v Nmas] Nq«v fp^*psNm*v BUn Ssâ Np®s]
l^tkP¯n BªXn¨psNm*p _nfn]psX fpNant`¡v ko\p,,,

_nfn BUns] fp_psN bp\À¶p Nm`pNÄsNm*v BUn]psX A^s¡«nsW S¶nt`¡v Njn]p¶Spw tIÀ¯p,,,
BUn]pw skXn¡v S]m_m]n Njnªn^p¶p ,,, _nfn]psX Bknlyw SWn¡pw ASymklyfm]n tSm¶n]
BUn Ssâ Np®s] NXks^ _nfn]psX bqänt`¡v SÅn]n_¡n Np¯n N]än A§sW NnX¶p,,, Ssâ doK
SpÅnNÄ _nfn]psX PÀebm{Sw Wn_¡p¶Sv Sn^n¨_nªpsNm*v,, _nfn]psX `mk bp_w SÅsb«v
Njnªn^p¶p At¸mtj¡pw,, _nfn]psX Nm`pNÄ bSns] BUn]ns` bnXn A]¨p Njnªn^p¶p…

C^pk^pw A§sW Ss¶ NnX¶p,,, Ak^psX £o\w b¦psk¨psNm*v,, kn]À¸nsâ h½n{l\t¯msX,,,,
F{S tW^w F¶v C^pkÀ¡pw A_n]nÃ,,, C^pk^pw BUyfm]n `en¨ ^Sn fqÀ¨]psX l^n]m] B`hy¯nÂ
sI_p fm]¡¯nt`¡v ko\pNjnªn^p¶p At¸mtj¡pw,,,
kmSn`n fp«pw H¸w Kmhvfn]psX N«n]n`pÅ lÐkpw tN«m\v C^pk^pw sI_p f]¡¯n Wn¶pw
D\˦Sv.,

Leave a Reply