അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 4 [Achu Raj]

Posted by

അഞ്ജലി തീര്‍ത്ഥം 4

ANJALI THEERTHAM PART 4 BY ACHU RAJ | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=Anjali+theertham]

[http://kambikuttan.net/wp-content/uploads/2018/08/അഞ്ജലി-തീര്_ത്ഥം.jpg]

 

AMvK`n SoÀ°w .emPw 4
Wn§apsX Hmt^m^p¯^psX]pw km¡pNÄ B\p Fs¶ ko*pw ko*pw FjpSm³ t{b^n¸n¡p¶Sv…F³s_ NTNÄ
km]n¨p Fs¶ t{bmÕmin¸n¡p¶ Wn§Ä Hmt^m^p¯À¡pw F³s_ ANfjnª Wµn….

B bmXk^¼n NnanNapsX lÐw AMvK`n tN«nÃ….AkapsX NmÂbmU§Ä h-vNqÄ `£yfm¡n
Wo§n….i^nt]mXpÅ hvtWiw fWhn C«psNm*v…Ak³s_ sW©ns` IqX_n]m³ sNmSn¨psNm*v Ak³s_
ssNNÄ¡pÅn hp^£nS]m] H^p sb®m]n D_§pkmWv sNmSn¨p sNm*v AMvK`n WX¶p…
A¶s¯ Unkhw fpjpk³ AMvK`n]psX fWhn i^n]psX N\o^m NpSnÀ¶ fpOfm]n^p¶p….Np«nNsa
bYn¸n¡pwtdmsjÃmw AkÄ ftätSm t`mN¯m]n^p¶p….
H^p Np¸]n NnX¶ S³s_ Up^nSbqÀ\fm] KoknSw C¶v Cu Nm\p¶ ØnSn]n H^n¡`pw F¯psf¶v
Sm³ hzbWw tbm`pw N*SÃ….
SWn¡n§sW H^p knVn FjpSnk¨ ssUk§sat¸m`pw F{St]m Sk\ Mm³ lbn¨n^n¡p¶p….A½s]]pw
AWpKSnfms^]pw H^p tWm¡v Nm\m³ sNmSn¨ Wnfng§an tbm`pw FWn¡SnWm]nÃ..
bs£ H^p Unkhw FknsX Wnt¶m H^p ssUk UqSsW tbms` k¶p….F³s_ h¦X§Ä Mm³ b_]msS
fWhn`m¡n…FWn¡v hzÀ¤ SpÃyfm] H^p KoknSw S¶p….A½]n Wn¶pw FWn¡m]n km§n k¶ B AkÂ
sbmSn ASv fm{Sw fSn]m]n^p¶p i^n]psX Ft¶mXpÅ hvtWiw FWn¡v fWhn`m¡m³…
bs£ F¶n«v Mm³ AksW´m\v Sn^n¨p sNmXp¯Sp….BÀ¡p tk*n]m\v Mm³ AktWmXpÅ hvtWiw f_¨p
k¡p¶Sv…Bs^ Nm\n¡WWm\v Mm³ Cu bSnkrS If]p¶Sv,,,
Cu fpOfqXn]n Ak³s_ DÅp^pNp¶ hvtWiw N*nsöp WXn¡m³ fm{Sw {Nq^]mt]m AMvK`n
Wo…fäpÅk^psX tkUW]n fWh`n]p¶ Wo]mt\m B hvtWiw N*nsöp WXn¨p Sn^nªp WX¶Sv..
AMvK`n]psX fWhp tbm`pw Aksa Npäs¸Xp¯n…AkÄ h-vNqans` dm{Sqfn C^p¶p N^ªp…Culz^m
FWn¡v F´nWn§sW H^p knVn….
i^n Fs¶ H^pbmXv hvtWin¡p¶p bs£ B bmk¯nWv tkUW fmSw sNmXp¡mWmt\m F³s_
Wnt]mPw…Nrg\ Wo CsSm¶pw Nm\p¶ntÃ…
AMvK`n]psX fWhp h¦X¯n B_mXn…Akan Wn¶pw N®pWoÀ Vm^]m]n HjpNn sNm*n^p¶p….
bs£ Mm³ sI¿pWSv Ss¶]m\v sl^n…i^nt]mXv Mm³ hvtWiw Nm\n¨m AksW F¶t¶¡p fm]n FWn¡v
WãvXfmNpw…FÃmk^pw AksW F¶n Wn¶pw f_¨p k¡pw…F³s_ NpXpwdw Ak^nÃ*m¡pw…H¶pfnÃm¯
F³s_ NpXpwd¯n Wn¶pw Ca]ksa WsÃm^p NpXpwd¯nt`¡v N`ym\w Njn¨Sn³s_ Nm^\w Ss¶ Sm³ B
S_km«ns` B]n F¶pÅSm\v…
A½t]mXv Mm³ F´v hfmUmWw b_]pw N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv t`mNw Fs¶ bnj¨kÄ F¶v knan¡ntÃ……Cà i^n ..WnW¡m]pÅ hvtWiw bNÀ¶p
S^pkm³ FWn¡v Njn]nÃ…..F³s_ fWhns` {lotNmkn`n F¶pw Mm³ Wns¶ bqKn¡pw…AXp¯ K·w
Wn³s_ I¦ns` sb®m]n KWn¡m³ Mm³ F¶pw fWhp^pNn {bmÀTn¡pw ….

FÃmw H^p fm]mt`mNw tbms`]m]n^p¶p i^n]psX Ipäpw…ln¸]psX l`yw NqXn NqXn
k^p¶p….AkÄ Ft¸mapw i^n]psX NqsX Ss¶]m\v…lm^U]psX Npdp²n B\p ASnWp Nm^\w…H^½
fNÄ¡v WÃSv DbtUln¨p sNmXps¡*mSnWpbN^w AkÀ hz´w fNÄ¡v kloN^\fm\v bYn¸n¨p
sNmXp¯Sv….i^ns] kloN^n¡mWpÅ S{´§Ä…
Ak³ ln¸]n hw{boSWm]m Cu Nm\p¶ hz¯pNÄ FÃmw S§Ä¡pÅSmNpw…FÃmk^pw bns¶ S§sa
B{l]n¨p Njn]\w…b\¯nWpw b²knNÄ¡pw tk*n fWpgy³ hz]w f_¶p F´nWpw S¿m_mNpt¼mÄ tkU
kmNy§Ä bqÀ\§amNp¶p…..N`nNm`¯n F´nWpw GSnWpw Nmfw fm{Sw…

“”””i^n i^n¡v Cu t`mN¯v Gäkpw CãvXw F´m\v?”
ln¸]psX tImUyw i^ns] In´Nan Wn¶pw D\À¯n…
AMvK`n…ASm\v– i^n b_]m³ DtUln¨ D¯^w…bs£ i^n]psX km¡pNÄ sfuWfm]n tNÄ¡m³ fm{Sw
ln¸ i^n]psX B^pfm]n^p¶nÃt`m….
AkapsX tImUy¯nWv H¶v bp©n^n¡pN fm{Sfm\v i^n sI]vSSv…AkÄ ko*pw AkapsX tImUyw
BkÀ¯n¨p,…
“”””FWn¡v FÃmw CãvXfm\v ln¸..”
“”””Ai ASv sNmÅmt`m…tImUy§an Wn¶pw ^£s¸Xm³ FÃmkXpw b_]p¶ B Øn^w FN-vh-vNyphv
…i^n]n Wn¶pw Mm³ ASv {bSo£n¡p¶nà ‘
CkÄ knXp¶ `£\fnÃ…AMvK`nt]mXpÅ {b\]w..AkapsX AkP\W…ASv SaÀ¯n] fWhpfm]m\v i^n
WX¡p¶Sv…At¸mÄ AkÄ Fs´ms¡t]m tImUy§am Ss¶ koÀ¸pfp«n¡p¶p….
i^n ko*pw In^n¨p…ko*pw ko*pw lln¸ AksW WnÀdÔn¨psNms*]n^p¶p….D¯^w b_]pN fm{Sfm\v
Ak³s_ fp¶ns` GN kjn..
“”””FWn¡v Cu t`mN¯n A½s] B\p Gäkpw CãvXw”
“”””i AsSms¡ tNmf¬ Asà i^n Fs´¦n`pw kySyhvSfm]n b_]p”
ln¸]psX tImUyw ko*pw k¶p…bqfpO tNm`m]n B Im^pNth^]n C^n¡pt¼mÄ sSm«p fp¶nÂ
C^n¡p¶ ln¸ i^ns] fWbqÀksft¶m\w l`yw sI]vSpsNmt*]n^p¶p..
i^n ko*pw fuWfm]n…At¸mta¡pw hpf`S At§m«v– k¶p….
“”””ln¸ tfmsa Wns¶ A¸p_¯v A½ AtWzgn¡p¶p..”
hpf`S k¶¸msX ln`vbt]mXp b_ªp..
“”””F¶SnW hpfInsä?”
“”””AsS§sW FWn¡_n]m..Wo tbm]n tImUn¨p tWm¡v”
hpf`S A¸w tN_pkn¨psNm*v b_ªp..ln¸ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv hpf`Ss] H¶p Iqjv¶p tWm¡nsNm*v– AXp¡an]nt`¡v tbm]n…i^n¡v A¸w
Blzmhfm]n..Ak³ Nth^]n Wn¶pw Fjpt¶äp..
“”””i FknsX tbmN…AknsX C^n¡ps¶….Cs¸m FWns¡m¶p f^ymU¡v Nm\m³ NqXn Nn«p¶nà F³s_
sNt«ymsW AsS§W Ct¸mapw km`ptbms` WX¡tà AkÄ”
F\o¡m³ emkn¨ i^ns] ko*pw Nth^]n Ss¶ C^p¯nsNm*v Ak³s_ fpXn]n SjpNn sNm*v hpf`S
i^ns] tWm¡n klyfm]n In^n¨p..
tim F³s_ Culz^m bnXn¨SnsW¡apw k`n]Sm\tÃm Aa]n F¶ AkØ…b_ªp tN«nt« DÅp Cs¸m CSm
Sm³ ASv AWpekn¡pN]m\v….
“”””Bs^¦n`pw Nm\pw hpf”
F§sWs]¦n`pw AkapsX ssN]n Wn¶pw ^£s¸Xm³ tk*n i^n b_ªp…
“”””im B^pw Nm\mWm…FWn¡v bns¶ F³s_ sNt«ymtWmXv H¶v fn*m³ Ft¸mam hf]w”
hpf`S CÃm¯ b^nekw fpOS\nªp….l^n¡pw i^n]psX em^y]m\v F¶m fpOemkfm]n^p¶p At¸mÄ
AkaptXSv–…
Sm³ Ss¶]m\v sSäp¡m^³….BUytf CsSms¡ AWpkUn¨p sNmXp¡m³ bmXnÃm]n^p¶p…AsS§sW
Ckapfms^ms¡ fWpgy³s_ koNvsWhn Ss¶ Asà N]_n bnXn¡ps¶….
“”””F³s_ tbm¶p hpf Wo H¶v tbm ¹ohv”
“”””sl^n Mm³ Cs¸m tbmNmw bs£ Mm³ C¶v ^m{Sn _qfn k^mw..H^p bSnsWm¶p f\n Njnªn«v”
“”””F´nWp”
Nth^]n WnWpw ImXn F\oäv– sNm*v i^n tImUn¨p..
“”””Hm H¶pw A_n]m¯ tbms` H^p Nų”
i^n]psX Nknan WpÅnsNm*v– hpf`S AksW klyfm]n tWm¡n…B tWm«w i^n]psX fWhn H^p
Im«pan tbms` NX¶p N]_n…..fWpgy³ F{S h¦X e^nSsW¦n`pw AkWns` Nmf tfmiw GSp
Wnfngkpw KX NpXsª\o¡psf¶p GsSm^p hv{So¡pw A_n]mw…
ASpsNm*m\tÃm bp^pg³ hv{So hpO¯nWm]n Cu t`mN¯v C¶v F´nWpw S]m_mNp¶Sv…i^n]psX
fWhn`pw AkapsX klyS]n Im©m«w D*ms]¦n`pw AMvK`n F¶ fpOw AksW ko*pw ASn Wn¶pw
bn´n^n¸n¨p…
“”””At¸mÄ ^m{Sn Nm\mw…Mm³ k^pw kmSn Npän]nX*..”
i^n]psX sIkn]n ASv b_ªpsNm*v Ak³s_ Nknan H^p IpwdWkpw AkÄ h½mWn¨p ….AknsX
Wn¶pw F\oäpsNm*v tbmNm³ H^p§tk hpf`S sbmXp¶sW Wn¶psNm*v S`]n ssN k¨v b_ªp..
“”””AtlmXm,,,,C¶v bänÃ,,,,Mm³ ASv f_¶p..C¶v Sr¡mÀ¯nN]m\v …At¸mÄ sskNpt¶^w
FÃmk^pw D*mNpw..NnX¡m³ H^p hf]w BNp…hm^fnà F³s_ tNtXymWp Mm³ Wmsa FÃmw
S^mt«m…b^nekn¡tÔ
Sr¡mÀ¯nN….i^n]psX fWhns` tImUy§Ä hpf`S Ak³s_ fpO¯v km]n¨p…
“”””fWhn`m]ntà ….C¶v S^mkm«n {bSyN N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bqK]pw fäp Hs¡ D*v…sskNpt¶^w CknsXfmsN kna¡v sk¡pw..Wfp¡v Wmsa
tl^n]¡s¶”
A{S]pw b_ªpsNm*v ko*pw i^n]psX Nknan WpÅnsNm*v– hpf`S S^nªp WX¶p…
Sr¡mÀ¯nN A½ b_ªn«p*v ASnsW Np_n¨v i^n fWhnt`mÀ¯p….S_kmXmsN Uob¯n fp§p¶
hpUnWw…A½ b_ªt¸mÄ Nm\\w F¶p*m]n^p¶p bs£ hmUn¡psf¶p N^pSn]nÃ…
At¸mta¡pw ln¸ At§mt«¡v k¶p…AkÄ ko*pw AkapsX N¯nk¡Â SpXÀ¶p…

hf]w hÔy]m]t¸mÄ B\p i^n D¨f]¡¯n Wn¶pw F\oäSv….Smsj BapNapsX k`n] diaw Ak³
tN«p…..F´m\v Smsj…Hm C¶v Sr¡mÀ¯nN]m\tÃm…hpf`S]psX km¡pNÄ i^n]psX fWhnÂ
Wn_ªp…tkP¯n Ss¶ Npan¨p khv{Sw fm_n i^n Smtj¡p k¶p….bSnknWp knb^oSfm]n Wo`
Na_n`pÅ fpt«maw C_¡w k^p¶ NpÀ¯]pw skÅfp*pfm\v i^n V^n¨Sv…
S_km«n kntlg Unkhftà WÃSpt¸ms` H^p§ns]¡w F¶Sm\v ASnWp Nm^\w…
i^n Smsj F¯n]t¸mÄ FÃmk^pw Sn^¡n`m\v…..bqfpOw fpjpk³ In^mSn Uob§Ä sSanªp
Wn¡p¶p….fpäs¯ Spahn S_]n`pw B`n³ Ipk«n`pw A§sW B S_kmXv fpjpk³ Uob§amÂ
A`¦m^fm]n….
sI_n] Caw Nmän CaNn]mXp¶ Sn^nNapw tWm¡n i^n Wn¶p…..BUys¯ NmjvINÄ B]n^p¶p i^n¡v
AsSÃmw,….h¦X§Ä Sn^fm`NÄ SoÀ¯ i^n]psX fWhn B UobWma§Ä BlzmhtfNn…
sWän]n S\p¸v S«n]t¸mam\v i^n thzmtdmVSnt`¡v Sn^ns¨¯n]Sv– ln¸]psX S\p¸mÀ¶
ssNNam AkÄ i^n]psX sWän]n IµWw ImÀ¯n…

“”””hpµ^Wm]tÃm C¶v”
Np_n sSm«psNm*v– ln¸ b_ªp…
i^n bp©n^n¨p…..At¸mam\v Ak³ ln¸s] {l²n¨Sv imcv hm^n]\nªp S`]n A¸w fpÃbq IqXn
sWän]n IµW Np_n ImÀ¯n AkÄ i^n]psX fpOt¯¡v tWm¡n Wn¡pN]m\v….AkapsX fpOw N*t¸mÄ
i^n¡v HmÀf k¶Sv AWn]¯n i^vgs] B\p…Akapw Atf^n¡]n CSpt¸ms`]m\v In`t¸msams¡ kÃ
c§vgWpw tbmNpt¼mÄ A½s] thm¸n«p CSpt¸ms` A\nsªm^p§pw …
H^p Wnfngw i^n]psX In´Nan Atf^n¡]ns` koXpw AknXps¯ Wà Wnfng§apw HmXns]¯n….
“”””CsS´m fmtg Fs¶ BUyfm]n Nm\p¶Sv tbms` tWm¡p¶Sv..”
ln¸]psX tImUyw ko*psf¯n
“”””ti]v Mm³ Ip½m Hmt^m¶v Bt`mIn¨p tbm]n At{S DÅp”
i^n sI_pSm]n I½nsNm*m\v ASv b_ªSv..
“”””ipw Dk Dtk…MmWpw H^p sb¬Np«n]m\v….Bt\m^p¯sâ tWm«tfms¡ FWn¡pw fWhn`mNpw
tNt«m”
ASv b_ªp In^n¨p sNm*v ln¸ fpt¶m«p WX¶p…
AkapsX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H¸w WX¡m³ H^p§n] i^n hZ³ t{d¡v– C«Spt¸ms` Wn¶p…Ak³s_ N®nsW
knlzhn¡m³ AkWp NjnªnÃ…..
skÅ shäv hm^n]pXp¯p kn^n¨n« fpXnNan Wn¶pw K`¯pÅnNÄ Cäv ko\v….fpXn]n Bkly¯nWp
fpøqkpw k¨v Ns®jpSn IµW Np_n sSm«p…hnÔq^ t^O]n Ipk¶ Np¦pfw A\nªp sNm*v ssN]nÂ
In^mVn Uobkpfm]n AMvK`n Ak³s_ fp¶n`qsX NX¶p tbmNp¶p….
H^p Wnfngw i^n hzbvWt`mNSnt`¡v tbm]n…AkWp fp¶n Nm\p¶sSm¶pw knlzhn¡msW
NjnªnÃ…kna¡nsâ {bNml¯n AMvK`n]psX fpOw {bNml bq^nSfm]n…fpO Om´n]pw huµ^ykpw
tkÀSn^ns¨Xp¡m³ i^n Wt¶ bmXps¸«p….
B H^p Wnfngw AMvK`nt]mXp Ak³s_ fWvhn`p*m] hvtWi¯nsâ tk`nt]ä§Ä Ak³s_ fpO¯v ht´mgw
Wn_¨p…..
WX¶p tbmNp¶SnWnX]n AMvK`n fäm^pw Nm\msS AksW H¶v Sn^nªp tWm¡n…B H^p tWm«w
i^n]psX fWhn`pw l^o^¯ns` hbvS WmXnNan`pw hvtWiw Wn_¨p…
i^ns] N* AMvK`n]psX AkØ]pw f_n¨m]n^p¶nà F¦n`pw AkapsX DÅns` ASnÀ k^¼pNÄ Aksa
Sa¨n«p ….
^m{Sn BtPmg§apw bqK]pw Njnªp hf]w WÃvt¸ms` sskNn]n^p¶p…AMvK`ns] Bt^m kj¡v
b_]p¶Spw AkapsX N^¨n`pw i^n tNs«¦n`pw Akyàfm]n ASv tN«SpsNm*p F´ms\¶v AkWp
fWhn`m]nÃ…
^m{Sn kas^ sskNn Nmkv `£yfm¡n Wo§p¶ AMvK`ns] N* i^n At§m«v– WX¶p….
sb«¶v i^ns] N* AMvK`n H¶v bS_n..
“”””sbXnN*…Ct§m«v k^p¶Sp N*t¸mÄ k¶Sm\v–…tW^s¯ tN« kj¡n³s_ b^mSn b_]m³ k¶Sm\tÔ
AknsX bm_n Nan¡p¶ Caw Nmän BXn]p`]p¶ AMvK`n]psX fpXn]njNsa tWm¡n i^n
tImUn¨p…..f_pbXn H^p tS§Â fm{Sfm]n^p¶p….
“”””F´nWm\p AMvK`n Ct¸mapw Wo FÃmw C§sW hin¡p¶Sp….WnW¡v Ct¸mÄ H^p tKm`n]p*v
fäpÅks^ tbms` Ss¶ WnW¡pw Cu ko«n AVnNm^kpw AkNmlkpw D*v….ASv WnW¡v S^m³
AVnNm^fpÅ Bam\v– b_]p¶Sv…CWn B^ptX]pw kj¡v tNÄt¡* Bklyw WnW¡nÃ…Sn^n¨p f_pbXn
b_]m³ WnW¡v Njn]\w…”
AMvK`n]psX fpO¯v tWm¡n ASv b_]pt¼mapw AkapsX N®pNÄ Wn_sªmjpNpN]m\v ….
“”””AMvK`n tN«n«ntà I^nªp Wn¡p¶ f^¯ns`s¡ BapNÄ HmXn N]_p..ASnWp AWpkUn¨p
sNmXp¡mSn^n¡p …CWn Ak^ms^¦n`pw Fs´¦n`pw b_ªp Wns¶ kngfnbn¡m³ k¶m S¡Sm]v f_pbXn
sNmXp¡p….Np_¨p NqXn tdmÄZv BNm³ {lfn¡p…Cu t`mN¯n bnXn¨p Wn¡m³ A¸w knï^kpw
ssN]n tk\w”
i^n]psX km¡pNÄ AMvK`n]n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Aakä Bß knlzmhw D*m¡n…F¦n`pw AkaSp fpO¯\nªnÃ….AkapsX N®pNÄ At¸mapw
Wn_sªmjpNpN]m]n^p¶p….
“”””AMvK`n N^]mSn^n¡p….Wn³s_ kngfw fäpÅk^n D*m¡p¶ h¦Xw sI_pSÔ
i^n]psX fpOw kmXn]Sp AMvK`n N*p….AkÄ N®p WoÀ SpX¨p…A¸ tW^w Ak^psX CX]n fuWw
Saw sN«n Wn¶p….ANs` Wn¶pw HjpNn k¶ Caw sS¶`n Nmkns` kÅnbXÀ¸pNÄ sStÃm¶p`ªp….i^n
ko*pw hvtWiw Spap¼p¶ fpOkpfm]n AMvK`ns] tWm¡n…Ak³s_ N®n fn¶n Sna§p¶ AktamXpÅ
hvtWiw AMvK`n¡v tWm¡n Wn¡m³ NjnªÃ…
“”””i^n….Fs¶ C§sW tWm¡tÃ….Fs¶ B N®n`qsX Nm\^psS¶v Mm³ b_ªn«ntÃ……U]kp sI]vSp Fs¶
fWhn`m¡p i^n..”
AMvK`n]psX h¦Xemkw ko*pw fpOt¯¡v C^s¨¯n…
“”””Cà AMvK`n…FWn¡v fWhn`mNpw Wns¶ …Mm³ fWhn`m¡n]nsæn Cu K·w AMvK`ns]
B^vfWhn`m¡m³ AsÃ…..Aakä hvtWifm\v Wnt¶mXv…bs£….im..hm^fnÃ…Fs¶ Wn¶n ANän
WnÀ¯p¶Sv {bNrSnt]m knVnt]m Wnt]mP§tam Aæn ssUk WnÝ]tfm F´v Ss¶ B]m`pw
FWn¡SntWmsXms¡ tUgyfm\v.”.
AMvK`n]psX fpO¯v tWm¡n ASv b_]pt¼mÄ AMvK`n]psX]pw i^n]psX]pw fWhpNÄ b^hvb^w
hwhm^n¡p¶Sp {bNrSn fm{Sw tWm¡n N*p…
“”””..Mm³ Nm¯n^n¡mw AMvK`n AXp¯ K·w ks^…bs£ At¸mapw Fs¶ tk*m¶p fm{Sw b_]mSn^n¡p”
A{S]pw b_ªpsNm*v Wn_ N®pNtamsX i^n AknsX Wn¶pw WX¶N¶p…i^ns] tWm¡n tbm«nN^]m³
knSp¼n AMvK`n Wn¶p….
“”””CWns]m^p K·fps*¦n Wfp¡m h^]p So^¯v Nm\mw bns¶]pw K·fps*¦n Wfp¡v AÀUv
Wm^olz^WmNmw”
FknsX Wnt¶m HjpNns]¯n] B k^nNÄ AMvK`n]n A`]Xn¨p

^mkns` AMvK`n AXp¡a AXn¨p km^n kr¯n]m¡pN]m]n^p¶p…..HmXn WX¶p tKm`nNÄ
sI¿pN]m\kÄ…Xo¨À B]n tKm`nN]äw i^n WÂNns]¦n`pw B ko«ns` tKm`n¡m^n F¶ bUkn B^pw
Ss¶ Akan Wn¶pw FXpSpfmän]nÃ…
AXn¨pkm^n Iq ]Tm ØmWt¯¡v k¡pt¼mÄ ln¸]pw lm^U]pw hpf`S]pw At§ms«¯n…
“”””Xn AMvK`n F³s_ fp_n F´m AXn¨p km^ªSv”
ln¸]psX tUgyw N`À¶ tImUysf¯n….fäpÅk^psX fpOkpw t{bh¶fà …bs£ AMvK`n f_pbXn
b_]msS bp_t¯¡p WX¡m³ emkn¨t¸mÄ lm^U AkapsX fp¶nt`s¡¯n ….
“”””Akav tImUn¨Sv tN«ntà Wo”
lm^U A¸w lÏtSmsX]m\v ASv tImUn¨Sv…
“”””Ak^k^psX fp_n AkÀ Ss¶ Sq¡p¶Sm\v WÃSv”
AMvK`n ln¸]psX fpO¯v tWm¡n]m\v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASv b_ªSv….
ln¸]psX tNmbw C^«n¨p…AkÄ fpt¶m«p N]_n Wn¶p…
“”””Hmtim Wo k`n] Xo¨À B]t¸mÄ Cu S_km«ns` k`n] Ft´m BamNmWpÅ {lffmt\m….f^ymU¡v
F³s_ _qw AXn¨p km^n]nt«m”
tUgy¯m bÃpNXn¨psNm*v ln¸ b_Mp..
“”””Asæn`pw Xo¨À DtUymPw Nn«n]Sn bns¶ Ckav¡n¨n^n sWPan¸ NqXpS`m”
hpf`S]psX kN]m]n^p¶p ASv.. AMvK`n hpf`Ss] S_¸ns¨m¶p tWm¡n…
“”””Hm bns¶ H^p k`n] Xo¨À kt¶¡p¶p….AkapsX fp_n AXn¨pkm^n] Xo¨_psX ssN]ns` ka
Du^n tbmNpfm]n^n¡pw”
bpÑt¯msX ASv b_ªSv lm^V]m\v …
“”””B In`t¸mÄ Du^ntbms]s¶^n¡pw”
AMvK`n]psX B f_pbXn bs£ Ak^m^pw {bSo£n¨nÃ….
ln¸ N`nsNm*v– SpÅn..
“”””F´v b_sªXn”
A{S]pw b_ªpsNm*v ln¸ AMvK`n]psX fpO¯nWv– tWs^ ssNt]m§n….AMvK`n k`Sp ssNsNm*p
ln¸]psX ssN SXªp bnXn¨p…lm^U]pw hpf`Sypw ln¸]pw ASv N*p WXp§n…AMvK`n]psX Cu
fmäw AwPoN^n¡m³ AkÀs¡Ãmw e]¦^ dp²nfp«m]n^p¶p…
“”””k¶SntW¡mÄ tkP¯n Cu ssN Wn³s_ fpO¯v bSn¸n¡mWpw FWn¡_n]mªn«Ã…bs£ F³s_
hwhmNm^w ASÃ….f^ymV¡\¦n MmWpw f^ymU¡…AænÂ…..CSpks^ Mm³ hin¨p s£fn¨p….CWn
AkWk³s_ tKm`nNÄ AkWk³ Ss¶ sI]v–Sm fSn…F³s_ sf¡n«p N]_m³ k¶mÂ…”
AMvK`n]psX fpO¯v BUyfm]n AkÀ tUgyw N*p…AkÀ fqk^pw ØdvS^m]n…..
“”””Ck^psX km¡pNÄ tNÄ¡msS H^p ko«ns` tKm`nNÄ Fs´ms¡] Fs¶ms¡ bYn¡m³ tWm¡v…CsænÂ
Wmsa H^p ko«n N]_n sIÃpt¼mÄ A½m]n]½ Wns¶ Iq`v sNm*mXn¡pw…CknsX b`À¡pw ASv
Nn«m¯Snsâ Np_kv WÃt¸ms` D*v”
ASv b_ªpsNm*v AMvK`n hpf`S]psX fpOt¯¡v tWm¡n….ln¸]psX ssN]n Wn¶pw AkÄ
bnXnkn«p….fqk^pw F´v b_]\sf¶_n]msS Wn¶p….ln¸ tNmbw sNm*v kn_¨p…
“”””CWn tf`m Wn³s_ ssN F³s_ tWÀ¡v– sbm§n]mÂ……fm_n Wns¡Xn”
ln¸s] ssNsNm*p SÅnfmän AMvK`n AXp¡a]n Wn¶pw WX¶N¶p…l^V]pw hpf`S]pw fpOt¯mXv
fpOw tWm¡n…..ln¸ Ipf^n BªXn¨p….
AXp¡a]n Wn¶pw ANt¯¡v WX¶ AMvK`n]psX fp¶nt`¡v– FÃmw N*psNm*p Wn¡p¶
i^ns]¯n…i^ns] N*t¸mÄ AMvK`n]psX N®pNÄ sI_pSms]m¶p Wªptkm?
“”””sNmÅmw ..As¸m ssU^yw Cên«Ã….Cs¸m fWhn`m]ntà Cks^ms¡ C{St] DÅp¶p…ASv
fWhn`m¡m³ AMvK`n]m\v sskNn]Sv…”
bSns] AMvK`nt]mXp N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ASv b_]p¶ hf]w Akan ASpks^ CÃm¯ BSmfmknhzmhw DXs`Xp¯p,….AkÄ i^ns]
tWm¡n bp©n^n¨p…
“”””As¸m CWns]sâ Bklyfnà AMvK`n¡v H¶nWpw ….PpZv `¡v AMvK`n”
ASv b_ªpsNm*v i^n bp_t¯¡p tbm]n….AMvK`n]psX fWhn i^n]psX ØmWw ko*pw
D]À¶p….ASnsWm¸w AktWmXpÅ hvtWikpw….

bn¶oXpÅ ^*p Unkh§Ä i^n AMvK`n]psX fp¶n sbXmsS WX¶p…S³s_ hm¶nVyw Akan H^p
l`yfmN^pSv F¶m]n^p¶p ASn³s_ Nm^\w….Hmt^m hf]kpw Ak³ AMvK`ns] Han¨p Wn¶p
N*p…AktamXpÅ hvtWiw bs£ WmÄ¡pWmÄ kÀ²n¨p k^nN]m\v sI]vSSp….
i^n]psX AkP\W AMvK`n]n k`n] h¦Xfp*m¡n…i^ns] tl^ns¡m¶p Nm\m³ NqXn Nn«p¶nà F¶Sv
AMvK`n]n N®o^p\À¯n….Sm³ k^pt¼mta¡pw i^n e£\w Njn¨p tbmNpw Aæn FknsX
tWm¡n]m`pw Nm\p¶Sv i^ns] Bs\¦n B ^*p Unkh§an AkÄ i^ns] N*tS]nà F¶v Ss¶ b_]mw….
SnN«n SnN«n k^p¶ AMvK`nt]mXpÅ hvtWiw f_¨p bnXn¡m³ ASnsW fWhn Wn¶pw Hjnkm¡m³ i^n
Wt¶ {b]mhs¸«p…ASnWp i^n Ns*¯n] fmÀPw ln¸]psX NqsX NqXpS hf]w In`kjn¡pN
F¶Sm]n^p¶p…fsäm^p DtUlkpw AkWn D*m]n^p¶nÃ…
ln¸]psX N¯n AhimWo]fm\¦n`pw i^n ASv hin¨p tbm¶p…NqXpS hf]kpw ln¸ Ak³s_ _qfnÂ
Ss¶ B]n^p¶p F¶Sv hpf`S¡pw AktWmXp CuÀg]p*m¡n…AkaSp H^n¡Â N*t¸mÄ i^nt]mXv
b_]pN]pw sI]vSp…bs£ i^n ASv fpOkn`s¡XpSnÃ,,,,,
A§sW H^p Unkhw i^n]pw ln¸]pw Nm_n tbmNp¶Sv AMvK`n h-vNqÄ kn«p k^p¶ kjn¡v
N*p…^*ps¸^pw fp«n]p^pfn…Nan¨p In^n¨p Nm_n AkÄ¡p fp¶n`qsX NX¶pt¸m]n….
AMvK`n]psX fWhn h¦Xw Sn^SÃn…Aà Mm³ F´nWm h¦Xs¸Xps¶ Ak³s_ B^m…Ak³ B^psX NqsX
tbm]m`pw FWns¡´m….FWns¡m¶pfn`….
Wym]kmU§Ä AMvK`n fWhn H^pbmXp Wn^¯ns]¦n`pw bs£ AkÄ¡p AsSm¶pw SrbvSn WÂNn]nÃ…..

ftWmi^fm] hÔym hf]¯v i^n]pw ln¸]pw k`ns]m^p Np¶n C^n¡pN]m]n^p¶p…AknsX Wn¶p
tWm¡n]m Ns®¯m Uq^¯pÅ bmXtlO^w Nm\mw…A§Ns` I{Nkma¯n A\]m³ Wn¡p¶ k`n]
kna¡pt¸ms` hq^y³ Ipk¸\nªp Wn¡p¶p….NqXptSXn b_¡p¶ b_kNÄ…F§pw {bNrSn]psX AWlz^fm]
huµ^yw…
i^n¡v FÃmw AÛpSfm]n^p¶p…Ak³ Ns®Xp¡msS B NmjvINÄ N*p Wn¶p….ln¸ AksW tWm¡nsNm*v–
bp©n^n SqNn Wn¶p…
“”””Fs´ i^n kas^]VnNw CãvXfms]¶p tSm¶p¶p i^n¡nknXw ‘
i^n N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ln¸s] tWm¡n bp©n^n¨p ,….
“”””BÀ¡m\v CknXw CãvXfmNmSn^n¡ ln¸….F´v ftWmim^nßm\v Cu {bNrSn….FÃmw sfuWfm]n
HjpNp¶ bpjt¸ms`…F§pw huµ^yw Wn_ªpWn¡p¶p…Cu hq^ysW]pw bmX§apw NnanNsa]pw FÃmw
tWm¡n Wn¡pt¼mÄ Ak]n A`nªp tI^m³ sNmSn]mN….”
i^n]psX fWhp Ak³ Sp_¶n«t¸mÄ H^p Wnfngw ln¸ AkWn Wn¶pw {l² fmän B {bNrSn
ewPn]n `]n¨p tIÀ¶v…
“”””l^n]m\v i^n b_ªSv…F´v ^hfm\v Aks] tWm¡n Wn¡m³…i^n B b_kNsa {l²nt¨m….F{S
{l²t]msX]m\v AkÀ C¶v sW]vSpNq«n] Ak^psX Bi^§apfm]n b_¶N`p¶Sv…Ak^psX CX]n hvtWiw
fm{Stf DÅp Asà i^n”
“”””hSyfm\v ln¸ W½psX fWpgyÀ¡nX]ns` Cu Ahq]]pw Nplp¼pw FÃmw DÅp Ak^psX t`mNw
kas^ sI_pSpw F¶m knlm`kpw B\p…AknsX hvtWiw fm{Stf DÅp…hvtWiw fm{Sw”
“”””tim F´m fmtg e]¦^ s_mfmânNv B\tÃm C¶v…Aà C§sWm^p hmiI^y¯n B^m]m`pw
s_mfmânNv B]nt¸mNpw AsÔ
i^n f_pbXns]t¶m\w H¶v In^n¨p…
“”””i^n Xp ]p imkv tPÄ {c*v.?”
{bNrSn]nt`¡v tWm¡nsNm*m\v– ln¸ ASv tImUn¨Sv…
i^n]psX f_pbXn H^p bp©n^n fm{Sfm]n^p¶p…dÔ§apsX kn` fWhn`m¡m¯ bmÝmSy ^mKy§Ä¡v F´v
hvtWiw…
“”””i^n In´n¡p¶Sv FWn¡v fWhn`mNpw…Atf^nN tbm`pÅ H^p ^mKy¯v F´v hvtWiw Asà i^n”
i^n]psX fWhp km]n¨_nªt¸ms` ln¸ ASv tImUn¨t¸mÄ i^n¡v sl^n¡pw AÛpSw tSm¶n…Ak³
ln¸s] tWm¡n…
“”””F§sW ,fWhn`m¡n Mm³ F¶tÃ…CSnWp k`n] dp²ns]m¶p tk* i^n….Wn³s_ ^mKy¯nsâ
hwh-vNm^kpw dÔ§apsX kn`]pw t^ihyfÃt`m…”
ln`vb ko*pw lqWyS]nt`¡v tWm¡n….
“”””A¸ hf]w CknsX C^n¡mw i^n.”…
Np¶n³ fpNans` Wn^¸m] H^p Ø`¯v C^p¶psNm*v AkÄ i^ns] S³s_ A^nNnt`¡v £\n¨p ….i^n
fsäm¶pw Bt`mIn¡msS Ss¶ AknsX C^p¶p…Ak^psX CX]n ko*pw WnlÏS ØmWsfNn….
CaNn]mXp¶ ln¸]psX fpXn]njNÄ AkapsX fpOs¯ A¸m¸fm]n f_¨t¸mÄ AkaSp N*nsöp
WXn¨p…ln¸]psX fpOw A¸m¸fm]n Ipk¶p Nm\sb«p…
“”””ln¸¡v Dt*m tdm]v– {c*v?”
i^n ASv tImUn¨psNm*v AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n….
“”””A§sW ho^n]hv B]n H¶pfp*m]n^p¶nà i^n…bns¶ Wn§apsX A{S]v¡v C´y Hm¸¬
AÃm¯SpsNm*v……”
AkÄ ASv fpjpfn¸n¡msS AkhmWn¸n¨p….AkapsX AbqÀ\S i^n¡v fWhn`m]n…
“”””ln`vb…B…bns¶…BÀ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ]p F skÀKn³?”
i^n fXn¨p fXn¨m\v ASv tImUn¨Sv…AkapsX {bSnN^\w A_n]m³ i^n NmtSmÀ¯psk¦n`pw Sm³
tImUn¨Sv AdÔfmt]m F¶v Ak³ hwl]n¨p….
“”””HcvsNmjvhv tWm«v–…i^n CSv tImUn¡m³ C{S]pw fXn¡p¶sS´nWm”
ln¸]psX `mQkt¯msX DÅ f_pbXn i^n]n Blzmkpw H¸w BNmw£]pw Wn_¨p…ASksâ fpO¯v Wn¶pw
ln¸ km]n¨_nªp…
“”””i^n W½Ä GNtUlw Ht^ k]hn DÅk^tÃ…Wfp¡nX]n C§sWs¯ fpOkp^NapsXt]m
b^n{emfSnsât]m BklyfnÃ…Atf^n¡³ NĨ_n kaÀ¶ i^n¡v Wm\tfm?”
ln¸ ASv tImUn¨psNm*v sbm«n¨n^n¨p….i^n I½n] fpOt¯msX H¶pw fn*mSn^p¶p…
“”””A§Wà ln¸…Mm³ ….Cu Wm«ns` hv{SoNtamXv C§sWms¡ …ASm Mm³..”
i^n¡v km¡pNÄ¡p bqÀ\S Nn«n]nÃ…
“”””i^n B b_ªSv l^n]m\v…CknsX FïnWp H^pbmXv ASnÀk^¼pNÄ D*v…bs£ B ASnÀk^¼pNÄ
H¶pw FWn¡v emUNfà F¶v Ss¶ Nq«nsNmÅq…]p Nym³ tXm¡v äq fn FWnSnwPv ‘
ln¸]psX B km¡pNÄ i^n]n Blzmhw Wn_¨p….
“”””i^n FWn¡pw CãvXfm\v Cu t_mfm³shms¡….C§sW]pÅ Wnfng§an {bSyNn¨pw…”
ln`vb ASv b_ªpsNm*v sbmjn]m³ Wn¡p¶ hq^ysW tWm¡n…hq^y³s_ Ipk¶ Np¦pfw ln¸ hz]w
sWän]n A\nªp….AkÄ i^n]psX fpOt¯¡v tWm¡n….i^n]psX fWhn kÃms¯m^p AWpeqSn Wn_ªp…
“”””i^n W½Ä KoknS¯n FÃmw BhzUn¡\w …Cu {bNrSn]psX ewPn]pw Nmäpw…NnanNapsX
hwPoSkpw A§sW FÃmw…..Ak]n Wns¶Ãmw Wfps¡m^p S^w `i^n]m\v AWpekn¡m³ Nn«p¶Sv…”
ln¸ H¶pNqXn i^n]psX AXpt¯¡v Wo§n C^p¶psNm*v i^n]psX N®pNant`¡p tWm¡n…i^n]pw
{bSnN^n¨p….A¸ tW^w Ak^psX N®pNÄ b^hvb^w hwhm^n¨p…ln¸]psX AV^§Ä Ipk¶p
SpXp¯p…sI_n] kn]À¸p N\§Ä AkapsX Ip*nWp fpNan ØmWw bnXn¨p…i^n]psX fWhp sbm«n
tbm] H^p b«w tbms` b_¶v WX¡m³ B^en¨p….
“”””i^n C{S]pw ftWmi^fm] Cu hm]whÔy]n bSns] bSns] S³s_ {bm\sW WpNÀ¶p sNm*v H^p
tÉm shX£Wn SpX§n AkWn bXÀ¶p N]_m³ sk¼p¶ H^p l^o^fmNm³ B^m\v B{Pin¡m¯Sv”
ln¸ ASv b_ªpsNm*v i^n]psX fpOw AkapsX ssNNan tNm^ns]Xp¯p…f_ns¨m¶pw sI¿msS ASv
AkWpw B{Pin¨t¸ms` i^n Aksa tWm¡n C^p¶p…
ln¸]psX AV^§Ä i^n]psX Ip*pNan AfÀ¶p….Ak^psX fpO§Ä¡nX]n`qsX hq^y³ Wm\¯mÂ
N®n_p¡n….Ak^psX AV^§Ä b^hvb^w sfmjnNÄ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv fm_n…ln¸]psX N®pNÄ AXªp…AkÄ AksW km^nbp\À¶psNm*v Ak³s_ l^o^¯nt`¡v
tIt¡_n….
i^n ln¸]psX fm_nX§sa St`mXn]t¸mÄ Akan lo¡m^w DXs`Xp¯p…..Ak^psX AV^§Ä
tkÀs¸«p….ln¸]n NnS¸Wpeks¸«p….AkÄ Wm\fmÀ¶ fnjnNtamsX i^ns] tWm¡n….
i^n]psX l^o^¯n`qsX Npan^nsâ Awl§Ä bXÀ¶p N]_m³ SpX§n…Ak³ ko*pw ko*pw ln¸]psX
fm_nX§sa SjpNn…AkÄ Np_pNn sNm*v Ak³s_ sW©n S`Im]v¨p….
C_pNn] khv{S§Â¡pan bp_¯p ImXm³ sk¼n Wn¡p¶ lnÃvb]psX fm_nX§sa i^n bSns]
St`mXn]t¸mÄ khv{S§apsX sN«pNÄ Ajn¨psNm*v ln¸ Aks] hzS{´fm¡n….
Ajnªpko\ kÅnsN«pNan Wn¶pw ln¸]psX k`n] fp`NÄ i^n¡pw fp¶n AWmkrSfm]n..
“”””i^n..im….ÈvÈvlvivhv”
i^n S³s_ ssNNam WPvWfm] B fp`Nsa SjpNn]t¸mÄ ln¸ lo`v¡^§t`msX Ak³s_ fpOw AkapsX
fm_nX¯nt`¡v– AXp¸n¨p…{bSyN S^w H^p PÔw i^n]psX WmhnNs] Spa¨psNm*v ANt¯¡v
{btkln¨p….
ln¸ ko*pw ko*pw làn]m]n i^n]psX S` S³s_ fm_nX§ant`¡v AXp¸n¨t¸mÄ B
SmjnNNpXSnWpÅn i^n]psX lzmhw AkÄ¡p IqXpbNÀ¶p …Akan Nmf¯nWv Sn^n sNmap¯n…..
“”””i^n …Fs´¦n`pw sI¿p i^n…i….lvivhv. i^o….”
ln¸]psX lÐw {bNrSns]t¸m`pw Wm\¯n kojv¯n…..Ak^psX CX]n`qsX fµfm^pS³ C¡nan Nq«n
NX¶pt¸m]n….
Ipk¶ fp`sª«nW^nNn`m]n SknXv Wn_¯n`pÅ sI_n] kr¯¯nWp Ipäpfm]n Wn_ªp Wn¶ AkapsX
fp`NapsX SqskÅ Wn_w i^ns] Nmft`mNsS¡v Nq«nsNm*pt¸m]n….
sbmXp¶sW i^n]psX fWhn AMvK`n]psX ^qbw fn¶n f_ªp….i^n S` fm_nX¯n Wn¶pw
tkÀs¸XpSnsNm*v Fjpt¶äp Wn¶p….Ajnªp kojm³ SpX§n] Nmfs¡«pNÄ km^ns]Xp¯v Np¯nsNm*p
ln¸ AÛpSemkt¯msX i^ns] tWm¡n…Akans` NnS¸nsâ tkPSv NqXn…l^o^¯ns` ^àt]m«w AkapsX
fpOt¯¡v C^s¨¯n….
“”””FWn¡v…FWn¡nSnWv…..sF Nm*v Xq Cäv–. ln¸ …Bw thm_n”
A{S]pw b_ªpsNm*v i^n B Np¶n Wn¶pw Smsj C_§pt¼mÄ fWhn³s_ Sn^lo`]n fn¶n f_nª
AMvK`n]psX fpOw i^n HmÀs¯Xp¡m³ {lfn¨sNmt*]n^p¶p….
H¶pw fWhn`mNmsS SnN«n k¶ Nmfw A{S]pw AX¡n bnXn¨psNm*p NnS¸À¶ lzhWnlzh§tamsX ln¸
i^ns] tWm¡n Wn¶p….
Nm_n k^pt¼mapw i^n]pw ln¸]p H¶pw fn*n]nÃ….ln¸]psX fpOemkw tbm`pw i^n N*nsöp
WXn¨p….A¸ Uq^w HmXn] NmÀ i^n t_mZn³s_ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv H^p klt¯¡v HSp¡n Wn_p¯n….Ak³ s{c*v ¥mhn`qsX knSq^S]nt`¡v tWm¡n
Wn¶p….Ak³s_ fWhnsW bnXn¨psN«m³ i^nN]nÃ…
“”””ln¸… thm_n….Mm³ ..FWn¡v…”
km¡pNÄ tNmÀ¯n\¡m³ i^n bmXps¸«p…
“”””CXvhv Hmt¡ i^n…hm^fnÃ…i^n¡v fqXnsæn knt«¡p….ASnWn{S Ctfmg\Â
BNp¶sS´nWm…..CXvhv KÌv F….`nkv Cäv– i^n…..”
ln¸ fpO¯v {bh¶S k^p¯nsNm*v AksW tWm¡n In^n¨p…B In^n]n i^n¡v sSÃmlzmhw tSm¶n…
“”””Sm¦vhv ln¸”
“”””tZm*v dn tcmÀf i^n….im. Npj¸fnà fmtg knt«¡p….Wo Cu fhn`v bnXp¯w knXp….Wfp¡v
Akh^§Ä Ds*s¶”
ASv b_ªpsNm*v i^n]psX S`fpXn]n St`mXnsNm*v ln¸ In^n¨p….i^n]psX fWhn Wn¶pw
k`ns]m^p em^w Hjnªt¸mÄ bs£ AMvK`nt]mXp k`n] Ft´m sSäv sI]vSSn³s_ NpätdmVw AksW
A`«nsNm*n^p¶p….
i^n]psX NmÀ k^p¶Sv N* AMvK`n eÀ¯mknsW hzoN^n¡m³ sk¼n Wn¡p¶ em^ys]t¸ms`
bqfpOsSt¡mXn…Ak³ C_§p¶Spw Nm¯p AMvK`n N®pNÄ Sp_¶p Wn¶p….AkapsX fpOw ht´mgw sNm*v
SpXp¯p….
ln¸]m\v Nm_n Wn¶pw BUyw C_§n]Sv–…i^n C_§n]tbmsa¡pw ln¸ Ak³s_ AXpt¯¡v HmXn k¶p
Ak³s_ Ipf`n In^n¨psNm*v AXn¨p…
ln¸]psX sI]vSnNÄ AMvK`n]n HmXn k¶ ht´mgs¯ S«nfmänsNm*v tNmb¯nsâ
fpOfqXn]\nªp…..
i^n Ipf NqInsNm*v ln¸¡v tWs^ In^n¨psNm*v AkapsX NmSpNan Ft´m b_ªpsNm*v AknsX
Wn¶pw HmXn…
S³s_ NmSpNan i^n b_ª km¡pNapsX emk§Ä H^p AÛpS¯nsâ emkw {bNXn¸n¨p..
“”””At¿ …. i^n….]p sX«n…”
In^n¨p sNm*v A{S]pw b_ªp i^ns] ko*pw AXn¡mWm]n ln¸ i^n]psX bp_sN HmXn…Ak^psX
Nan]pw In^n]pw A¸ tW^w NqXn AMvK`n¡v fp¶n Wn_ªp…AkapsX fpOw tNmb¯mÂ
Ipk¶p….AMvK`n bÃv NXn¨p….eqfns] Ikn«n Np`p¡n sNm*v AMvK`n ANt¯¡v WX¶p…
e£\w NjnªpsNm*v i^n bqfpOSv sk_psS C^p¶p…dm`³ AknsX¡v k¶p AktWmXp Npl`mtWzg\§Ä
WX¯n…i^n In^n¨psNm*v dm`Wv f_pbXn sNmXp¯p….
“”””NnX¡p¶ns` i^n Nptª ‘
lm^U At§m«v– k¶psNm*v– tImUn¨p…
“”””A¸w Njn]s« k`yt½”
i^n f_pbXn sNmXpSt¸msa¡pw hpf`S klyfm] bp©n^n AkWp h½mWn¨psNm*v WX¶p k¶p…AkÄ
Ip*pNÄ f`À¯n AkWp tWs^ tWm¡n B^pw Nm\msS N®X¨v Nm\n¨p…i^n AkÄ¡p tWs^ In^n¨p….
“”””i^n tZm*v Éobv–…Hmt¡….Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv k^mw….sF WoZv– Xq tXm¡v Xq ]p”
bp_¯p Wn¶pw ANt¯Nv N]_tk ln¸ b_ªpsNm*v tbm]n…hpf`S]psX fpOw Ipk¶p…AkÄ i^ns]
tUgyt¯msX tWm¡n…..dm`³ ANt¯¡v tbm]n NqsX lm^U]pw….
“”””AsS AkÄ¡p Np_¨p NqXp¶p*v…Wn^vsS*ks^ WnÀs¯*nXSv WnÀ¯\w”
A{S]pw b_ªpsNm*v hpf`S]pw AknsX Wn¶pw knXkm§n…..ASv Ss¶]m FWn¡pw Wnt¶mXpw
b_]mWpÅSv..i^n fWhn b_ªp sNm*v In^n¨p…Ak³ fpät¯¡n_§n…Wn`mknt`¡v tWm¡n
Wn¶p…..sbmXp¶sW AMvK`n FknsX Wnt¶m Ak³s_ fp¶nt`s¡¯n….
hSyw b_ªm ^*p Unkh¯nWv tlgfms\¶v tSm¶p¶p i^n sl^n¡pw AMvK`ns] Nm\p¶Sv…bs£
AkapsX B tNmb emkw fm{Sw i^n¡v fWhn`m]nÃ….
“”””^m{Sn bSn¶p f\n…Nmkn³s_ AknsX FWn¡v hwhm^n¡\w”
ASv b_ªpsNm*v AMvK`n AksW S_¸n¨p tWm¡n sNm*v ANt¯¡v N]_n tbm]n..
i^n ØdvSWm]n Wn¶p…CkÄ¡v F´m\n{S tUgyw…CWn tks_ kà {blWkpw Dt*m…Aà CWn]nt¸m Ss¶
Nmt\* Nm^yw F´m\v….tImUy§Ä i^n]psX fWhn Wn_ªp…
^m{Sn bSnsWm¶p Njnsª¦n`pw i^n¡v Ft´m BUyfm]n AMvK`n]psX AXpt¯¡v tbmNm³ fWhp
k¶nÃ….kas^ NãvXs¸«m\v AMvK`n]n Wn¶pw Sm³ Hjnªp fm_n WX¡p¶Sv….CWn]pw AkapsX
AXpt¯¡v tbm]mÂ…i^n]psX fWhn tbmN\tfm tk*t]m F¶SnsW sImÃn SÀ¡§Ä DXs`Xp¯p…AkapsX
tUgyfm\v i^n¡v fWhn`vNmsS tbm]Sv….
fWhns` SÀ¡§Ä tbmNmw F¶pÅ khvSpSs] Sp\¨psNm*v knK]n¨p….AkÄ¡nWn Fs´¦n`pw {blWw
Ds*¦nt`m Cu ko«nÂ…AkaSp St¶mXv fm{Sftà b_]p…tbm]n tWm¡mw F´m]m`pw..
i^n lÐw D*m¡msS C_§n WX¶p….bp_t¯¡n_§n] i^n]psX tWs^ BNmls¯ CXnfn¶`nsâ {bNmlw k¶p
bSn¨t¸mÄ AkWp Ipäpw {bNmlw Wn_ªp Wn¶p…Ak³ BNmlt¯¡v tWm¡n….NmÀtfQ§Ä Wn_ªp Wn¡p¶
BNmlw …C¶v WsÃm^p fj]v¡v hmUySp]p*v….Wm«n k¶SnWp tlgw C¶m\v BUyfm]n fjt¡mav….
bSns] Ak³ tSmjn¯nW^nNn`qsX Nmkv `£yfm¡n WX¶p….{bSo£n¨Sv t¸ms` Ss¶ AMvK`n AknsX
Wn¡p¶p*m]n^p¶p….At¸mapw AkapsX fpOw t{b£pdvSfm]n^p¶p…i^n AMvK`n¡v fp¶n sI¶v
AkÄ¡p tWs^ In^n¨p….Ak³s_ fpOt¯s¡m¶p tWm¡n AMvK`n lqWyS]nt`¡v tWm¡n…
“”””k^m³ b_ªSv dp²nfp«mt]m ‘
sPu^kt¯msX]pÅ AMvK`n]psX tImUyw i^n]psX fWÊn fpj§n Wn¶p…Ak³ Cà F¶v S`]m«n…
“”””F´m k^m³ b_ªSv”
AMvK`n]psX fpOt¯¡v hwl]t¯msX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tWm¡nsNm*v– i^n tImUn¨p…
“”””b_]m….tbm]ns«´m Sn^¡pt*m?”
ko*pw Pu^kw…{blWw F´m]m`pw Pp^pS^fm\v…BUy WmapNan Sm³ AMvK`n]n N* AsS
fpOemkw…i^n]psX fWhn B]n^w tImUy§Ä Wn_ªp Wn¶p….bs£ At¸mapw AkapsX sPu^kfmÀ¶
fpOw i^n]n ko*pw hvtWi¯n³s_ N\§Ä knS_n…
“”””F´m i^n C§sWms¡ Bt^`pw N*m F´m knIm^n¡m”
AMvK`n]n Wn¶pw AXp¯ tImUyfp]À¶t¸mÄ H¶pw fWhn`vNmsS i^n fnjn¨p Wn¶p….
“”””AMvK`n b_]p¶Sv”
“”””fWhn`m]nÃ….Asæn`pw Wns¶ b_ªns«´nWm….sN«n¡m³ {bm]fm] fNsa sN«jn¨p
kns«¡pktÃ…..Wo]pw N\¡m….WnWs¡¦n`pw C¨n^n tdmVw tkt* i^n..”
AMvK`n F´nsW Np_n¨m\v hwhm^n¡p¶Sv F¶Sv At¸mapw i^n¡v AkyNßm]n fm_n Wn¶p….
“”””AMvK`n b_]mWpÅSv ka¨p sN«msS b_]p….Mm³ F´m\v sI]vSSv…..fäpÅk^psX fWhp
km]n¨_n]pkmWpÅ Njnskm¶pw FWn¡nà ‘
A¸w Wo^hw N`À¶ lÐfm]n^p¶p i^n]n WnWpw D*m]Sv…A{S]pw lÐw tk*m]n^p¶p F¶v b_ªp
Njnªt¸mam\v i^n HmÀ¯Sp…
“”””Hm WnW¡v tUgyw k^mWpw SpX§nt]m…sNmÅmw …W¶m]n^n¡p¶p i^n”
AMvK`n]psX fpOw Pu^kw kns«mjnªp h¦X¯nsâ k¡ns`¯n Wn¶p…i^n¡v AMvK`n]psX B emkw
fWhn h¦Xw D*m¡n…tl tk*m]n^p¶p i^n fWhn b_ªp…
“”””At¿m tUgys¸«Sà AMvK`n..Mm….AMvK`n Nm^ysf´m¶p b_]p”
i^n lm´Wm]n…
“”””F´m WnW¡v ln¸]pfm]n«p”
AMvK`yn Wn¶pw sb«¶m\v B tImUyw k¶Sv….Hmtim As¸m _q«v At§ms«¡m\p…i^n fWhnÂ
In^n¨p ..
“”””F´v,,,,,ln¸]pfm]nt«m…H¶pfnÃ..AMvK`ns]´m A§sW tImUn¨Sv..”
“”””H¶pfnên«mt\m…C§sW”
“”””F§sW”
“”””Hmtim H¶pf_n]nà sNm¨p Np«n]tÃ….i^n CSv Atf^n¡]à …Wm«p¡mÀ sk_psS ASv CSpsfms¡
b_]pw…sk_psS Wm\t¡Xv– ..”
AMvK`n sImXn¨p ….i^n fWhn sbm«n¨n^n¨p….
“”””F´v Wm\t¡Xv…AMvK`n sSan¨p b_]p FWns¡m¶pw fWhn`mNp¶nÃ…”
“”””l^n fWhn`m¡n S^mw…ln`v¸]pfm]n C§sW N_§n WX¡p¶sS´nWm….AkapsX NqsX
HmXnNan¡p¶p…sN«n¸nXn¡p¶p….tl….Wm«p¡À¡p sk_psS Hmt^m¶v b_ªp*m¡m³….”
AMvK`n]psX fpOw ko*pw tUgy¯m Ipk¶p….i^n sbm«n In^n¨p…AMvK`n i^n]psX fpOt¯¡v
tWm¡n..
“”””i ASmt\m Nm^yw…A§sW b_…..ASnWnt¸mÄ F´m AMvK`n…AkÄ F³s_ Nhn³ AsÃ…AktamsXm¸w
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv WX¶m Bs^´p b_]mWm…BUyfm]n AMvK`n fm{Sfm\v C§sW b_ªSv tks_]mÀ¡pw
Npj¸fnÃtÃm…bns¶´m”
i^n ASv b_ªpsNm*v AMvK`n]psX fpOt¯¡v bman tWm¡n..AkÄ N`n SpÅn f_pklt¯¡v tWm¡n
Wn¡pN]m\v…i^n SpXÀ¶p..
“”””Wm«p¡mÀ Fs´¦n`pw b_]s«s¶…ASnWp AMvK`n F´nWm C§sW sX³g³ AXn¡ps¶….CWn]nt¸mÄ
Aks^s´¦n`pw b_ªm Ss¶ F´m….Wmsa Fs¶]pw Aksa]pw bnXn¨§v sN«n¡pw A{S]tà DÅp…ASv
WÃSÃ…..ln¸ AkÄ AXnsbman]Ã…younj….sk FKps¡äZ…tim«v shN-vhn..”
i^n ASv b_ªp fpjpfn¸n¡pWSnWp fpt¶ AMvK`n tUgyt¯msX Ak³s_ gÀ«v– tNma_n Np¯n
bnXn¨p..
“”””Wo tN«ptkm…Wo tN«ptkm Aksa….ASnWmt\m Wo AkapsX bn_sN C§sW WX¡ps¶…Aksa´m¶p
tim«v shN-vhn…im….”
AMvK`n i^ns] bnXn¨p Np`p¡nsNm*v– bNpSn N®p Wo^m`pw bNpSn sNmbSm`pw tImUn¨p…..i^n
fWhn ht´mgw sNm*v SpÅn ImXn…
“”””AMvK`n Wo F´m Cu Nm\n¡pt¶”
CÃm¯ tUgyw fpOS\nªp i^n AMvK`n]psX ssNNÄ knXpkn¨p sNm*v tImUn¨p..sb«¶v Ø`Nm`
tdmVw D*m]ksat¸ms` AMvK`n H^p Wnfngw Ipäpw tWm¡nsNm*v– WWkmÀ¶ N®pNapfm]n Sn^nsN
WX¡m³ SpX§n]t¸mÄ i^n AkapsX ssN]n bnXn¨p..
AkWp FSns^ Wn¶psNm*v S` A¸w I^n¨p k¨v i^ns] tWm¡n AMvK`n b_ªp..
“”””ssN knXp i^n ‘
AkapsX lϯn Aakä tUgyw D*m]n^p¶p…i^n ssN kn«nÃ…AMvK`n]psX ssN i^n]psX ssNNanÂ
NnX¶p NpS_nfm_m³ sk¼n…
“”””i^n…ssN knXmW b_sª”
AMvK`n ko*pw A¸w NqXn lÐw D]À¯n b_ªp….sbmXp¶sW i^n AkapsX ssN bnXn¨p k`n¨psNm*v
Aksa Ak³s_ l^o^¯nt`¡v ImÀ¯n…
AkÄs¡s´¦n`pw sI¿m³ hmUn¡p¶SnWp fpt¶ AMvK`n]psX fpOw i^n ssNNan sNm^ns]Xp¯psNm*v
AkapsX AV^§an AfÀ¯n Ipwdn¨p….
sb«¶pÅ i^n]psX {bSnN^\¯n bN¨p tbm] AMvK`n]psX N®pNÄ knXÀ¶p….AkÄ lzmhw Wn`¨
AkØ]n i^n]psX ssNNan Wn¶pw NpS_n fm_m³ {lfn¨p….i^n]psX N^làn]n AkÄ¡p AS{S
Fap¸fm]n^p¶nÃ…..
i^n]psX AV^§Ä AMvK`n]psX Ip*pNsa k*v– tS³ NpXn¡p¶vW `mQkt¯msX Wp\sªXp¯p
…..Wnfng§apsX ssUÀQyw ….
AkWn WnWpw AXÀ¶p fm_n] AMvK`n i^n]psX N^\¯v BªXn¨p….
i^n]psX fWhn B AXnNapsX fmsäm`nNÄ ^qbw sNm*v…AMvK`n i^ns] tUgyt¯msX H^p Wnfngw
tWm¡n….i^n AkapsX {bSnN^\¯n km sbman¨p Wn¶p…
sb«¶p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AMvK`n AksW km^n bp\À¶psNm*v Ak³s_ fpOw ssNNan`m¡n B fpOw fpjpk³
AkÄ IpdW§Ä sNm*v sbmSnªp….
N®n`pw Nknan`pw sWän]n`pw Ip*n`pw AkÄ fm_n fm_n D½ k¨p….i^n]psX N®pNÄ
Wn_sªmjpNn…AMvK`n]psX AkØ]pw f_n¨Ã]n^p¶p….
i^n AMvK`n]psX fpOw S³s_ ssNNan tIÀ¯pk¨p,,,AkapsX N®pNant`Nv tWm¡n…ASn Ak³
H^m]phnsâ hvtWiw fpjpk³ tWm¡nN*p…AMvK`n N®pNÄ AX¨p…
“”””CSnWm]n^p¶p,,,CSnWptk*n]m]n^ps¶Xn sbs® Mm³ C{S]pw WmÄ Nm¯n^p¶Sv….”
i^n ASv b_]pt¼mÄ ht´mgw sNm*v AMvK`n]psX fpOw knXÀ¶p…AkapsX fWhp hvtWiw sNm*v
koÀ¸pfp«n…AkÄ i^n]psX tWm«w hin¡k¿msS Wm\w sNm*v S`Smjv¯n….
i^n AkapsX fpOw ssNNÄ sNm*v D]À¯n…
“”””F´m… F´m H¶pw fn*ms¯….Np_¨p fp³bv Mm³ N* BaÃtÃm Ct¸mÄ”
i^n bp©n^n¨p sNm*v ASv tImUn¨t¸mÄ Wm\¯m knXÀ¶ fpOkpfm]n AMvK`n i^n]psX
fm_nt`¡v– Imªp….Ak³ AMvK`ns] bp\À¶p…i^n]psX l^o^¯n³s_ IqXn AMvK`n hz]w `]n¨p
Wn¶p….

A¸ hf]w A§sW Wn¶ C^pk^pw AXp¯v N* f^¯n Im^n Wn¶p…..At¸mapw AMvK`n i^n]psX
sW©n Ss¶ B]n^p¶p…i^n AMvK`n]psX fpOw ssNNÄ sNm*v D]À¯n AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n..
AMvK`n In^n¨p NqsX i^n]pw…H^p K·w fpjpk³ b_]mWpÅSv AkÀ sfuWfm]n b_ªn^p¶p….
“”””Fs´¦n`pw H¶v b_s]tXm..”
“”””i^n b_]p Mm³ tNÄ¡mw..”
“”””tUgyw fm_nt]m Ct¸mÄ?”
“”””ASnWp FWn¡v i^nt]mXv tUgyw Ds*¶p B^m b_sª?”
“”””Bim ASv sNmÅmw..tW^s¯ F´m]n^p¶p….Mm³ ln¸s] sN«p¶p b_ªt¸mÄ….”
AMvK`n In^n¡pN fm{Sfm\v At¸mÄ sI]vSSv
“”””b_]p AMvK`n…Mm³ ln¸s] F§mWpw tN«n]n^pt¶Â FsW sNmt¶sW AtÃm Wo …”
AMvK`n]n Wn¶pw ko*pw In^n D]À¶p….
“”””hSyfm\v i^n H^pbs£ Mm³ A§sW]pw sI]vtSsW…FWn¡v k¿ i^n fsäm^mapsXSv BNp¶Sp
Nm\m³…ASnWpÅ làns]m¶pw FWn¡nÃ….i^n Fsâ] F³s_ fm{Sw….Cu t`mN¯v BÀ¡pw kn«p
sNmXp¡nÃMm³ i^ns]….sF `kv ]p i^n”
ko*pw i^ns] km^n bp\À¶p Ak³s_ Nknan Ipwdn¨psNm*v AMvK`n sfmjnªp…i^n]psX
ht´mg§Ä¡v– ASn^nÃm]n^p¶p…H¶pw b_]mWmNmsS fWhp Wn_ªpsNm*v i^n AMvK`ns] tWm¡n…
“”””bns¶ F´nWm A¶p A§sWms¡ b_ªSv….”
i^n]psX tImUy¯nWv D¯^w b_]msS AMvK`n AkWn Wn¶pw AXÀ¶p fm_n….A¸w N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tW^w lqWyS]nt`¡v tWm¡n Wn¶ AMvK`n i^n]psX tWs^ tWm¡n..
“”””FWn¡nt¸mapw A_n]nà i^n Mm³ Cu sI¿p¶sSms¡ sl^n]mt\m F¶v….Cu Wnfngw Mm³
i^n]psXSmNpt¼mÄ i^n KoknSNm`w fpjpk³ Ft¶msXm¸w D*mNptfm F¶Spw FWn¡_n]nà ….e]fm\v
i^n FWn¡v Cu t`mNt¯mXv–..”
AMvK`n]psX N®pNÄ ko*pw Cu_W\nªp….i^n AMvK`n]psX AXpt¯¡v Wo§n Wn¶p…AkapsX N®p WoÀ
Ak³ ssNNÄ sNm*v SpX¨p…
“”””H^n¡`pw A§Wt]mWpw In´nt¡* AMvK`n…F¶n KokWpÅXt¯mawNm`w Mm³ AMvK`n]psX NqsX
D*mNpw…W½Ä Bs^ms¡ Fs´ms¡ b_ªm`pw H^pfn¨p Ss¶ Kokn¡pw…H¶nsW]pw CWn Wo tbXn¡*….CWn
Cu N®pNÄ Wn_]^pSv…A§sW hwekn¨m AsS³s_ tSmÂkn]m\v .”
“”””i^n Wn³s_ km¡pNÄ fm{Sfm\v FWn¡n¶p Kokn¡mWpÅ {btKmUWw….ASn knÅ`pNÄ D*mNp¶
Wnfngw Mm³..”
b_ªp fpjpkWm¡p¶SnWp fpt¶ i^n AMvK`n]psX km ssNNÄ sNm*v AX¨p bnXn¨p….
“”””tk* A§sWm¶pw D*mNnÃ…sk_psS Hmt^m¶v In´n¨p Nq«*”
i^n AMvK`ns] fmt_mX\¨p….Ak^n^pk^pw sN«n¸nXn¨p sNm*v F{Shf]w A§sW Wn¶p F¶Sv
Akyàfm]n^p¶p…
AkWn Wn¶pw AMvK`n AXÀ¶p fm_n….
“”””i^n Wmsa Fs¶ h-vNqan sNm*pknXmtkm?”
AMvK`n A¸w sNm©nsNm*v i^nt]mXp tImUn¨p…i^n bp©^n¨p sNm*v fqan….
“”””Fs¶ sbmt¡ms« Mm³ hf]w H^pbmXm]n..”
AMvK`n In^n¨p sNm*v Ak³s_ fpXn]njNan St`mXn sNm*v tImUn¨p…i^n ko*pw Aksa tIÀ¯v
WnÀ¯n…AkapsX N®pNant`¡p tWm¡n….AMvK`n Wm\¯m fpOw NpWn¨p…i^n AkapsX AV^§Ä
ssNkn^`pNam In{Sw k^¨p….ASnt`¡p Ak³s_ Ip*pNÄ sIÀ¡tWm^p§tk AMvK`n AksW SÅn
fmän..
“”””A¿X NÅ sS½mXn…tk` fWvhn`n^n¡s«….BUyw H^p Sm`n km§n¨p F³s_ Njp¯n tN«p…F¶n«v
fSn CsSms¡”
AMvK`n Np\p§n sNm*v b_ªt¸mÄ i^n CÃm¯ b^nek emkw fpOS\nªp….
“”””AtlmXm…F³s_ Npªp bn\§nt]m….AsS Cu l^o^w H^p bp^pg³s_ fp¶n`pw CSpks^ Mm³
AXn]_kp k¨n«nÃ…ASv Mm³ Wn³s_ fp¶n fm{Stf sI¿p….bs£ ASnsWWn¡p hf]w tk\w….Wn³s_
em^y]m]n Wn³s_ Npªp§sa DU^¯n Ipf¶p Ss¶ Kokn¡mWm\v F³s_ B{Piw…bs£ Mm³ b_ª Nm^yw
BUyw sI¿p”
UrZ WnÝ]tSmsX]pÅ AMvK`n]psX km¡pNÄ i^n DÄsNm*p…Ak³ AkÄ¡p f_pbXn]m]n
bp©n^n¨p….AMvK`n Ak³s_ sW_pN]n Ipwdn¨p….
“”””Mm³ tbmt]¡pkm”
AMvK`n ASv b_ªpsNm*v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv bSns] AknsX Wn¶pw WX¶N¶p….i^n ht´mgw sNm*v fWhn SpÅn ImXn…Ak³s_
fWhn AMvK`nt]mXpÅ hvtWiw Sn^SÃn….bSns] AkapsX bp_sN]m]n i^n]p WX¶p…
AkÄ tbm]n¡jnªp sSmjp¯nWv klt¯¡v Sn^nª i^n]psX ssNNan fsäm^mapsX bnXn ko\p i^n
e]t¯msX tWm¡n…Ak³s_ hn^Nan e]w bnXn fp_p¡n….
“”””hpf`S”
Ak³s_ km]n Wn¶pw A_n]msS B tb^v ko\p….
“”””AsS hpf`S…tim F´m H^p sbÀtcmf³hv …As¸m CSnWm]n^p¶p Wo AkÄ¡p Xo¨À DtUymPkpw
fäp AVnNm^§apw FÃmw sNmXp¯Sv AsÃ…”
hpf`S tNmbw sNm*v kn_¨p….i^n Wn¶p b^p§n..AkWp km¡pNÄ Nn«msS]m]n…
“”””hpf`S…Mm³….U]kp sI]vSp Bt^mXpw b_]^pSv…Mm³ F´v tk\sf¦n`pw sI¿mw”
i^n Atb£ ^qb¯n b_ªp..
“”””tk\w Wo SoÀ¨]m]pw b`Spw sI¿\w….Wo H¶v Bt`mIn¨p tWm¡v i^n CsSms¡ Mm³ b_ªm`pÅ
ekng¯pNÄ…CSv bp_¯_n]p¶ B Wnfngw Wn³s_ ko«p¡mÀ k¶p Wns¶ CknXp¶p sNm*v tbmNpw Aksa
Cu ko«n¶p Ikn«n bp_¯m¡pw…Bim HmÀ¡pt¼mÄ Ss¶ F´v ^hw..”
hpf`S ASv b_ªpsNm*v sbm«n In^n¨p…i^n AkapsX emkw N*p e]¶p..AkÄ b_ªsSÃmw A£^w
{bSn sl^n]m\v..A§sW hwekn¨m bns¶ KoknS¯n H^n¡`pw SWn¡p AMvK`ns] Nm\m³
Njn]nÃ..i^n]psX fWhp h¦XSm A`]Xn¨p….
“”””hpf`S ¹ohv U]kp sI]vSp A§sW H¶pw sI¿^pSv..ASpsNm*v Wn§av¡v F´v
Nn«mWm\v–..Mm³ AMvK`ns] H^pbmXv hvtWin¡p¶p…¹ohv M§sa b^hvb^w ANä^pSv..”
tN\tb£n¨p sNm*v i^n ASv b_]pt¼mÄ Ak³s_ N®pNÄ Wn_ªn^p¶p…
“”””At¿ F´m]nSv i^ns] tbms` H^m\v N^]pNt]m ..tfmlw tfmlw”
hpf`S ko*pw In^n¨p….Ct¸mÄ S³s_ B\¯w bp_s¯Xp¯m k^m³ tbmNp¶ Up^´w sI_pSÃ…ASpsNm*v
i^n hwW]Ww bm`n¨p….Cksa lànsNm*Ã dp²nsNm*m\v tW^ntX*Sv..Ak³s_ fWhp f{´n¨p…
“”””i^n WnW¡ktamXv Aakä hvtWiw Ds*¶p FWn¡_n]mw…sl^n Mm³ Bt^mXpw H¶pw
b_]p¶nÃ..bt£ AkÄ…AkÄ ht´mgn¡p¶Sv FWn¡v In´n¡m³ NqXn k]m¯ Nm^yfm\v. ASpsNm*v Ss¶
Cu ko«n H^p tk`¡m^n]psX fm{Sw ØmWfpÅ AkÄ F³s_ F¨n`pw Sn¶m fSn”
hpf`S]psX km¡pNÄ fWhn`mNmsS i^n Aksa tWm¡n..
“”””fWhn`m]nà Asà …b_]mw….Wns¶ N* WmÄ fpS F³s_ fWhn`pw Wo]p*v…bs£ FWn¡v Wnt¶mXv
Unky t{b\]tfm¶pfnà FWn¡v Wnt¶mXv Nmffm\v– AX§m¯ NmfVmiw…Wns¶ N* WmÄ fpSÂ
Wn¶nt`¡v– Wn³s_ l^o^¯nt`¡v bXÀ¶p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N]_m³ sk¼n Wn¡pN]m\v Mm³…..AsSWn¡v Wn_tkä\w ‘
hpf`S]psX km¡pNÄ H^p APvWn tPmaw N\s¡ i^n]psX fWhnt`¡v ko\p….CkÄ H^p ]£n]m\v
…Nmf¯m {bm´v bnXn¨ Nmf]£n….Culz^m…Mm³ F³s_ AMvK`ns] A_nªpsNm*v F§sW
ISn¡pw…i^n]psX fWhn ko*pw tImUy§apsX l^§Ä S_¨psNms*]n^p¶p…..
“”””F´m i^n h½SftÃ…CWn WnW¡v h½Sn¡mSn^n¡m³WnÀkmifnà i^n…”
hpf`S i^n]psX gÀ«v– Np¯nbnXn¨p…
“”””i^n Wns¶ FWn¡_n]\w….fpjpkWm]pw…Nmffm\v– F³s_ fWhp Wn_s]…k]h_n]n¨ Nm`w fpSÂ
Mm³ AWpekn¨ B¬ kÀP§apsX temP hpOSnsW¡mapw FÃmw k`pSm\v– Wn³s_ sI_p tWm«§anÂ
Wn¶pw FWn¡v `en¡p¶ AWpeqSn..ASpsNm*v Ss¶ Cu l^o^¯n³s_ IqX_n]m³ FWn¡v ASn]m]
B{Nm´fm\v…..FWn¡v CsSÃw bNÀ¶p S¶nt« Wo Aksa tSmXp..Ct¸msa tk\sf¶nà hf]w Mm³
b_]mw bs£ .f_n¨p hwekn¨m A_n]mt`m…”
A{S]pw b_ªpsNm*v hpf`S i^n]psX l^o^¯nt`¡v tIÀ¶v Wn¶psNm*v Ak³s_ Njp¯n Wm¡pNÄ
sNm*v In{Sw k^¨p….i^n]n bs£ h¦Xw fm{Sw dm¡n]m]n…hpf`S Ak³s_ Ip*n AfÀ¯n
Ipwdn¨psNm*v AksW klyfm] NmfmÀ¯nt]msX tWm¡nsNm*v– AknsX Wn¶pw WX¶N¶p…
CXnsks«äksWt¸ms` i^n AknsX Wn¶p….fj A«ihn¨psNm*v bmsª¯n…ht´mg¯m WpN^m³ sNmSn¨
BUy fjs] i^n bs£ h¦Xm¯m k^tkäp…

^mkns` F\oäv– Npan¨p hpfpOWm]n i^n AXp¡a]nt`¡p e£\w Njn¡mWm]n F¯n….AMvK`n
kas^]VnNw ht´mgt¯msX AkWp e£\w knadn…H^p em^y]psX AVnNm^t¯msX e£\w bmSn kjn¡v
Dtb£n¡m³ H^p§n] i^ns] AMvK`n N®pNÄ sNm*v lNm^n¨p ….Ak³ In^n¨psNm*v ASv fpjpkWpw
Njn¨p…
“”””im]v Insä PpZv tfmÀ\nwPv”
ln¸]psX lÐw tN« AMvK`n hwl]t¯msX Aksa tWm¡n…ln¸ i^n]psX AXp¯v k¶n^p¶p..
“”””Insä FWn¡pw S^p ‘
AkÄ AXp¯pÅ b{Sw WnkÀ¯n k¨psNm*v AMvK`ns] tWm¡n…AMvK`n]pw i^n]pw H^ptbms`
AÛpSs¸«p…C¶s` ks^ H^p dipfmWkpw CÃmsS AMvK`ns] FXn F¶v fm{Sw AenhwtdmVW sI]vSkÄ
Ct¸mÄ Insä F¶v knan¨n^n¡p¶p…AMvK`n¡v ht´mgfm]n…
i^n e£\w Njnªp Fjpt¶ät¸mÄ fäm^pw Nm\nà F¶p_¸p k^p¯n AMvK`n i^n]psX k]_nÂ
sI_pSm]n bn¨n…i^n AMvK`ns] tWm¡n bp©n^n¨p..AkÄ Ip*v NXn¨psNm*v i^n¡v tWs^
N®n_p¡n Nm\n¨p…
bp_¯p NmÀ SpX¨p AMvK`ns] Nm¯p Wn¡pN]m]n^p¶p i^n…fWhn hpf`S]psX km¡pNÄ Ds*¦n`pw
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AMvK`n]psX hmWnVyw i^n]n Blzhfp*m¡n….AMvK`nt]mXp FÃmw b_]\w…AkÄ¡p
Fs´¦n`pw H^p kjn b_ªp S^m³ Njn]pfm]n^n¡pw…i^n fWhnt`m^vSpsNm*v AMvK`ns] Nm¯p
Wn¡pt¼mÄ hpf`S FknsX Wnt¶m i^n]psX A^nNnt`¡v k¶p…
“”””{bm\Wm]nNs] Nm¯p Wn¡pN]m]n^n¡pw AsÔ
hpf`S bpÑt¯msX tImUn¨p….i^n f_pbXn b_]msS Wn¶p…Wo` KoWpw skÅ gÀ«v– B]n^p¶p
i^n]psX tkgw…Atf^n¡³ WnÀfnS hpPÔ {Uky¯n Npan¨p Wn¶ i^n]psX PÔw hpf`S
kmhWn¨_nªp….
“”””fw…im…i^n MmWnknsX Ct¸mÄ C§sW Ss¶ A§v NnX¶p S¶mt`m…tim..sNmSn]mNp¶p FWn¡v
Wns¶ NXn¨p Sn¶m³”
hpf`S Ip*pNÄ NXn¨psNm*v ssNNÄ sNm*v hz]w fm_nX§sa Nl¡n sNm*v i^nt]mXv
tImUn¨p…i^n e]w sNm*v Ipäpw tWm¡n..At¸mta¡pw AMvK`n Wo` hm^n]n A\nsªm^p§n
ssN]n kmWnän dmPpfm]n AkntX¡v WX¶p k^p¶Sv hpf`S]pw i^n]pw N*p….
“”””Òw NmfpNn k^p¶p*v At¸mÄ WX¡s« t{bfhÃmbw…im bns¶ Mm³ b_ª Nm^yw f_¡*..f_¡nÃ
Fs¶Wn¡_n]mw….”
tk*pw i^ns] tWm¡n Ip*pNÄ NXn¨psNm*v hpf`S AknsX Wn¶pw WX¶p Wo§n….kjn ft²y
AMvK`ns] N* hpf`S Ip½m H¶v In^ns¨¶p k^p¯n..AMvK`n]pw AsS Wm\]¯n {bSnN^n¨p…
AMvK`n AXpsS¯n]tbmÄ i^n]psX N®pNÄ knXÀ¶p….Npan Njnªp kn^n¨n« AMvK`n]psX fpXnNanÂ
Wn¶pw At¸mapw skÅw Cänäp kojp¶p*m]n^p¶p…bSnkn`pw hpµ^n]m]n^p¶p Aka¶v…AkapsX
knXÀ¶ N®pNan NmÀkÀ®§Ä skÅn k^¨Spt¸ms` Nm\s¸«p…sI_n] WmhnN¡v Smsj]m]n sI_n]
AV^§apsX WXp¡m]n At¸mapw B kn]À¸p N\§Ä AkapsX ewPn Nq«n…
“”””Fs´ C§sW tWm¡ps¶ BUyfm]n Nm\pWSv tbms`”
AMvK`n In^n¨psNm*v i^nt]mXv ASv tImUn¨t¸mÄ Ak³ In^n¨psNm*v H¶pfnà F¶v S`]m«n….
“”””AsS Cs¶m^p hÀss{bhv D*v ‘
i^n ASv b_ªp AMvK`ns] tWm¡n N®n_p¡n Nm\nIp…AMvK`n S`sNm*v F´m F¶v A§y¯nÂ
tImUn¨p…
“”””k^pt¼mÄ Nm\mw”
i^n f_pbXn b_ªp..AMvK`n S]m«n..
AMvK`n Nm_nsâ tZmÀ Sp_¶p fp¶n N]_m³ tWm¡n]t¸msa¡pw
“”””im]v i^n MmWpfp*v sXu\nt`¡v ‘
F¶v b_ªpsNm*v ln¸ HmXn k¶p AMvK`nt]mXp In^n¨psNm*v fp¶nt`¡v– N]_n
C^p¶p,,,AMvK`n tUgyt¯msX i^ns] tWm¡n….Mm³ F´v sI¿mWm F¶ fpOemkkpw A\nªpsNm*v
Wnhmi]Wm]n i^n AMvK`ns] tWm¡n…AMvK`n bp_Nns` hoän N]_n kmSn làn]n AX¨t¸mÄ i^n
sI_pSms]m¶p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv sM«n,,,,
NmÀ ÌmÀ«v– sI]vSp i^n fpt¶ms«Xp¯p…t_mZn`qsX NmÀ ASntkP¯n bmªpt¸m]n…i^n dm¡v
fn_À AMvK`n¡v tWs^ AZvKÌv sI]vSp k¨v…tUgyt¯msX AMvK`n i^ns] tWm¡n….ln¸ At¸mapw
Fs´ms¡t]m b_ªpsNm*n^n¡pN]m]n^p¶p…
ln¸ CX]v¡p k¨v i^n]psX SpX]n ssNNÄ k¨Sv N* AMvK`n tNmbw sNm*v i^ns] tWm¡n bÃv
NXn¨p….i^n Wnhim] emk¯n fn__n`qsX AMvK`ns] tWm¡n…
“”””Insä …h-vNqan Inä Np«nNsa AXn¡_pt*m?”
ln¸]psX tImUyw tN« AMvK`n bpÑt¯msX b_ªp..
“”””fw..C¶v In`s^s]ms¡ StÃ*n k^pw”
ASv b_ªp AkÄ i^n¡v tWs^ AXn¡p¶ emk¯n ln¸ Nm\msS ssNNÄ D]À¯n…i^n fpOw IIpan¨p
sNm*v N^]p¶t¸ms` AMvK`n¡v tWs^ Nm\n¨p….
NmÀ h-vNqÄbXn¡Â sIs¶¯n….ANs` N* H^p hv{Sos] tWm¡n
“”””At¿m sU fnWn Xo¨À…i^n k¬ fnWnäv…Cs¸m k^mtk”
F¶v b_ªpsNm*v ln¸ Nm_n Wn¶pw ImXn]n_§n fp¶n A¸w Uqs^ N* hv{So]psX
AXpt¯t¡mXn…AMvK`ypw Nm_n Wn¶vWpw C_§n i^nt]mXv H¶pw fn*msS WX¡m³ emkn¨t¸mÄ i^n
tkP¯n Nm_n Wn¶pw C_§n..
“”””AsS”
i^n]psX lÐw tN« AMvK`n Sn^nªp tWm¡n tUgyt¯msX b_ªp
“”””fn*^pSv”
“”””ASnWp Mm³ F´v sI¿mWm..AkatÃ
i^n S³s_ AkØ A_n]n¨p…
“”””tk* H¶pw b_]* ^m{Sn A§v ks¶¡v…S^mw Mm³”
ASpw b_ªpsNm*v AMvK`n eqfns] Ikn«n sfSn¨p sNm*v hvIqant`¡v tbm]n i^n H¶pw sI¿m³
Njn]mSksWt¸ms` fWhn ln¸s] {bmNnsNm*v– Wn¶p…bs£ AMvK`n]psX StâSp fm{Sw F¶ B In´
i^ns] ht´mgkWm¡n

h-vNqÄ C¶v A¸w tW^s¯ kn«SpsNm*p AMvK`n D¨¡v Ss¶ ko«n Sn^ns¨¯n..k¶SpfpS i^ns]
AtWzgn¡p¶Sm\v Nm\p¶nÃ..D¨¡v D®m³ tW^kpw N*nà F¶v lm^U b_]p¶Sv tN«v..slXm CsSknsX
tbm]n AMvK`n hz]w tImUn¨psNm*v At§m«pw Ct§m«pw WX¶p…k¶p k¶v Ct¸mÄ H^p Wnfngw
tbm`pw i^ns] bn^nªn^n¡m³ Njn]nà F¶ AkØ B]n AMvK`n¡v….
sb«¶m\v i^n]psX Nm_nsâ lÐw AkÄ tN«Sv …Nm¯n^p¶p Nm¯n^p¶p {bm\ WmT³ k¶t¸ms` AMvK`n
bqfpOSv¡v HmXn….
i^n]psX Nm_n Wn¶pw C_§n k^p¶ks^ N* AMvK`n H^p Wnfngw S^n¨p Wn¶p….
“”””A½”
AMvK`n]n Wn¶pw A_n]msS ASv bp_¯p k¶p…i^n]psX NqsX AMvK`n]psX A½]pw AWn]¯n
AfrS]pw …Aks^ N*Spw AMvK`n¡v ht´mgkpw h¦Xkpw H^pfns¨¯n…AkÄ HmXn sI¶psNm*v
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv A½s] sN«n¸nXn¨p…
A½]pw AMvK`n]pw sbm«n N^ªp…AfrS]psX AkØ]pw f_n¨`]n^p¶p…i^n CsSÃw N*p A¸w fm_n
Wn¶p…A½]n Wn¶pw AXÀ¶p fm_n AMvK`n tfmsa F¶v knan¨psNm*p AfrSs]
sN«n¸nXn¨p…Ak^n^pk^pw tS§n…
“”””Aà Bs^ms¡] CSv..Ct§m«pÅ kjns]ms¡ f_¶p¶ Mm³ knIm^nt¨”
hµÀe¯nWv AWph^n¨p Nm`p fm_p¶ lm^U At§m«v– k¶psNm*v– AMvK`n]psX A½]psX tWÀ¡v–
tWm¡n In^n¨p sNm*v b_ªp…tim Fs´m^p BUnSy f^ymU i^n fWhn In^n¨p…
AMvK`n]psX A½ lm^Us] tWm¡n In^n¨t¸mÄ AfrS bpÑt¯msX lm^Us] tWm¡nN*p….
“”””Bim Wo A§v kaÀ¶p tN«n¡m_m]tÃmXn ‘
AfrSt]mXm\v lm^U ASv b_ªSv AkÄ In^ns¨¶p k^p¯n…
“”””CknsX Ss¶ C§sW Wn¡msS ANt¯¡v sNm*pt¸m]n AkÀ¡v Njn¡m³ Fs´¦n`pw sNmXp¡p
AMvK`n”
BUyfm]n A{S]pw fVp^fm]n lm^U AMvK`nt]mXp hwhm^n¡p¶Sv tN«v AMvK`n ASpevSw
bq*p…AkÄ A½s]]pw AWn]¯ns]]pw ANt¯¡v £\n¨p ….Sn^nsN WX¡p¶SnWX]n AMvK`n Sn^ªp
i^ns] tWm¡n..i^n In^n¨psNm*v AkÄ¡p tWs^ N®n_p¡n Nm\n¨p..AMvK`n]psX ht´mgw AkapsX
fpO¯v A`]Xn¨p…
ANs¯¯n] AMvK`n]pw A½]pw AWn]¯n¡pw b_]m³ H^pbmXv kntlg§Ä D*m]n^p¶p…i^n WnÀdÔn¨Sv
sNm*m\v Ct§m«v k¶sS¶v A½ b_ªt¸mÄ B Wnfngw i^ns] km^n bp\À¶p D½NÄ sNm*v fqXm³
AMvK`n]psX fWhp sNmSn¨p……
h¦X§apw ht´mg§apw b^nek§apw b^mSn]pw Xo¨À DtUymPw Nn«n]Snsâ ht´mgkpw fqk^pw b¦p
k¨v….
e£\w Njn¨p sNm*n^n¡pt¼mÄ Wm^m]\³ Akt^mXp WX¯n] Npl`mtWzg\§apw AfrS]psX N`ym\
Nm^ykpw FÃmk^n`pw AÛpSw D*m¡n…AMvK`n¡v Fs´¶nÃm¯ ht´mgw tSm¶n….
i^ns] AknsX§p Nm\m¯Sn fm{Sw AkÄ b^nekn¨p..C_§m³ C^w A½]psX ssN]n WnÀdÔn¨p
Np_¨p b\w G¸n¡pt¼mÄ fNapsX hvtWi¯nWp fp¶n B fmSr kmÕ`yw N®pNÄ Cu_W\n]n¨p…
bp_t¯¡p C_§tk WXp¯a¯n i^ns] N* AMvK`n]psX A½]pw AfrS]pw C§sWm^p Akh^w AkÀ¡m]n
H^p¡n]Sn i^nt]mXv Wµn b_ªp….Ak^psX bp_sN C_§m³ H^p§n] AMvK`n B^pw Nm\nÃ
F¶p_¸n¨p i^n]psX Nknan N®o^n NpSnÀW IpXp IpwdWw WÂNn…i^n ht´mgn¨p…
Nm_n Sm³ Ss¶ Sn^n¨p sNm*v knXmw F¶v i^n lYn¨p…A½ Nm_n N]_n..AMvK`n Nm_n N]_m³
H^p§p¶ AfrSs] sN«n¸nXn¨p…
“”””AsS Cu D½s]ms¡ sNmXp¡pt¼mÄ Bs^¦n`pw Nm\p¶pt*m Fs¶ms¡ H¶v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tWm¡t\”
AfrS ASv b_ªt¸mÄ AMvK`n skÅnXn Gä tbms` AkapsX fpOt¯¡v tWm¡n ØdS]m]n Wn¶p…Npä
tdmVw AkapsX fWhnsW Nojvs¸Xp¯n…..AMvK`n fWhn AfrSt]mXv fm¸n^¶p….AfrS ko*pw Aksa
sN«n¸nXn¨p..
“”””FWns¡Ãmw fWhn`mNpw tI¨n…tI¨n F´v So^pfmWsfXp¯m`pw ASv tl^n]mNpw…..A½t]mXv
S¡m`w b_]*…bns¶ i^nt]«³ hq¸À B\p«”
ASv b_ªpsNm*v AfrS AMvK`n]psX SmXn]n bnXn¨p sNm©n¨p…AMvK`n]psX fWhns` Blzmh¯nWv
ASn^pNÄ CÃm]n^p¶p…AkÄ sWXpkoÀ¸n«p….AfrS Nm_n N]_n..AkÀ tbmNp¶Spw tWm¡n AMvK`n
Wn¶p…

^m{Sn kas^ b\n sb«m\v ln¸s] i^n _qfn Wn¶pw b_ªp kn«Sv….Cksa sNm*v Ct¸mÄ k`n]
l`yfm\v…AMvK`ns] F§mWpw N*m bns¶ ASv fSn…Akant¸mÄ AknsX Nm¯p
Wn¡pN]m]n^n¡pw…bmkw…i^n tkP¯n ssN]n N^pSn] Nk_pfm]n Nmkn³s_ AXpt¯¡v
WX¶p….AMvK`n AksW Nm¯p AknsX Wn¡p¶p*m]n^p¶p..
i^ns] N*¸msX AMvK`n AksW sN«n¸nXn¨p D½NÄ sNm*v sbmSnªp…i^n ht´mgkmWm]n Nm\s¸«p….
“”””i^n F{S Wµn b_ªm`pw So^nÃ….^*p kÀg¯nWp tlgfm\v C¶v Mm³ A½s]]pw AfrS]pw
Nm\p¶Sv…..H^p¸tXm^p¸mXv ht´mgkSn]m\v MmWn¶p i^n…Ct¸mÄ Mm³ B\p Cu t`mN¯ns` Gäkpw
k`n] emPykSn F¶v tSm¶ntbmN FWn¡v…Wns¶ Nn«n]SnÂ…”
AMvK`n]psX N®pNÄ Wn_sªmjpNn…i^n Aksa tIÀ¯v WnÀ¯n Ipwdn¨p….AMvK`n i^n]psX fm_nÂ
NnX¶p….
“”””SmWÃ MmWmtXm emPykm³…Wns¶ tbms` H^p sb¬Np«n]psX hvtWiw Nn«m³ Nm^\fm] Mm³ AsÃ
emPykm³…”
AMvK`n bp©n^n¨p…At¸mam\v Ak³ AkapsX ssN]ns` NkÀ {l²n¨Sv..
“”””CsS´m i^n ‘
“”b_]mw N®pNÄ AX¡p BUyw”
“”””F´m¶p b_]p i^n…”
AMvK`n B NkÀ S«n b_¡m³ {lfn¨psNm*v– Nn\p§n…bs£ Ak³ ssN D]À¯n bnXn¨p sNm*v
AktamXv– ko*pw N®pNÄ AX¡m³ Ss¶ Bklys¸«p….AMvK`n Np\p§n sNm*v N®pNÄ AX¨p…CX]v¡p
AkÄ bmSn N®p Sp_¶t¸mÄ i^n hvtWit¯msX AkapsX S`]n bSns] Nnjp¡n…
AMvK`n ko*pw N®pNÄ AX¨p….i^n Nk_n Wn¶pw Ft´m FXp¡p¶Spw fäpfpÅ lÐw AMvK`n tN«p….
“”””im CWn N®pNÄ Sp_t¶m”
i^n ASv b_ªt¸msa¡pw AMvK`n ht´mgt¯msX N®pNÄ Sp_¶p…bs£ AkÄ¡p fp¶n N* khvSp¡Ä N*p
AMvK`n]psX fpOw f§n….AkapsX N®pNÄ Wn_ªp…
AkÄ¡p fp¶n k`ns]m^p hzÀ\ fm`]pw ASn H^p Sm`n]pw BXnNan¨p…i^n]psX N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ssN]n H^p b«p bpXk]pw D*m]n^p¶p…
hpf`S]psX `Nv–gyw WX¸n`m¡mSn^n¡pN F¶Sm]n^p¶p B ^m{Sn Ss¶ A§sW H^p DUyfw WX¯m³
i^ns] t{b^n¸n¨Sv….
AMvK`n b^n{eft¯msX AksW tWm¡n….AkÄ hz]w AkapsX Njp¯ns` Sm`n]n bnXn¨p sNm*v
tS§n…i^n fm`]pw hm^n]pw sSm«^nNn`pÅ Nmkn³s_ Sn®]n e{Ufm]n k¨p….AMvK`ns]
tWm¡nsNm*v– Ak³ AkapsX Njp¯ns` ^mK³ ImÀ¯n] Sm`n Ajn¨p fmän….AMvK`n N®pNÄ Wn_¨p
Wn¶p..
Sn®]n k¨ Sm`n fm` AMvK`n¡v tWs^ D]À¯nsNm*p i^n b_ªp..
“”””fpiqÀ¯tfm W£{Stfm A_n]nÃ…sI¿p¶Sv l^n]m\v F¶v fm{Sw knlzhn¡mWm\v
FWn¡nãw….FWn¡v H¶nWv tk*n]pw Wns¶ WãvXs¸XpSm³ Njn]nà AMvK`n….”
AMvK`n]psX fWhn sb^pd_ fpj§n….AkÄ N®pNÄ AX¨p..
“”””Cu {bNrSns]]pw Cu Nmkn`pÅ ssUk§sa]pw hm£n]m¡n Mm³ Wn³s_ Njp¯n Cu
Sm`n]\n]n¡p¶p…..”
i^n AMvK`n]psX Njp¯n Sm`n ImÀ¯n…. AMvK`n]psX N®pNÄ Wn_ªp….AkÄ i^ns] tWm¡n….i^n
AXp¯v k¨n^p¶ bpXk AkÄ¡p WÂNn….{bNrSn AkÀ¡v tf bpg¸ krãvXn WX¯n….Nmän AkÄ N`ym\
tfa kmUy§Ä tN«p….
AMvK`n hm^n Gäp km§nsNm*v i^n]psX Ipf`nt`¡v Im^n Wn¶p..
“”””i^n Ct¸mÄ Mm³ Cu AWpekn¡p¶ hp^£nSSzw Aѳ f^n¨t¸mÄ FWn¡v WãvXsb«Sm\v….Cu
Sm`n]psX AÀTw F³s_ l^o^¯n Ct¸mam\v bqÀ\fmNp¶Sv….CWns]Wn¡pw ht´mgbqÀÆw
fWvhn`p_¸n¡mw MmsWm^p em^y]m\v ‘
AMvK`n i^n]psX sWän]n Ipwdn¨p…i^n AkapsX fpOw ssNNan tNm^ns]Xp¯p,,,Ak^psX
AV^§Ä b^hvb^w hwhm^n¨p…AMvK`n]psX N®pNÄ AXªp….i^n AkapsX AV^§ans` tS³
Wp\ªp….AMvK`n¡v ht´mgw fWhn SnN«n Wn¶p…
i^n AMvK`n]psX fm_nX§an SjpNm³ tW^w AkÄ i^ns] SÅn fmän….i^n b^nekt¯msX Aksa
tWm¡n…
“”””A¿X…Nmkv So*mWpÅ b^pbmXn Mm³ h½Sn¡nÃ..”
AMvK`ns] fWvhn`vNmsS i^n Wn¶p…
“”””CknsX k¨v CsSm¶pw bmXnà i^n….Mm³ i^n¡v knVn¡s¸«kÄ AsÃ…bns¶ F´m…Btklw
tk*….FÃmw i^n¡pÅSv Ss¶]m\v…bs£ CknsX k¨v…tk* i^n..”
AMvK`n]psX km¡pNÄ i^n¡v tdmUn¨nà F¦n`pw Ak³ Aksa WnÀdÔ¨nÃ…..
“”””h¦Xfmt]m F³s_ i^nNp«Wp….h¦Xw tk*mt«m Wmsa Mm³ k^mw i^n knan¡p¶ GSp Ø`t¯¡pw
AknsX k¨v Mm³ Fs¶ Ss¶ WnW¡v hfÀ¸n¡mw…..tbms^”
AMvK`n]psX B f_pbXn fm{Sw fSn]m]n^p¶p N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv AkWp…
“”””Hmt¡ AMvK`n FWn¡v b^nekfnÃ…Cu K·w Wn³s_ Cu l^o^w Wo FWn¡v kn`¡n]m`pw FWn¡v
h¦XfnÃ….Mm³ Wns¶]m\v hvtWin¨Sv….”
i^n]psX km¡pNÄ ko*pw AMvK`n]n AktWmXpÅ hvtWiw C^«n¸n¨p…..
“”””CSnsWÃmw Mm³ F´m\v WnW¡v fp¶n bN^w kt¡*Sv i^n…Fs¶ C§sW B^pw C{S]pw
hvtWin¨n«nÃ…F³s_ l^o^w WnWs¡m^n¡`pw kn`¡s¸«Sà Wo fm{Sfm\v CSnWp AkNmln….Ø`w
CSÃm]n^ps¶¦n Ct¸mÄ Ss¶ Mm³ Wn³s_ fp¶n AXn]_kp b_tªsW…”
AMvK`n i^n]psX fpXn]njNsa St`mXn…Ak³s_ Nknan AkÄ ko*pw Ipwdn¨psNm*v Ak³ S¶
bpXk]pw ssN]nt`´n H^p Wk kVpkn³s_ Wm\t¯msX i^ns] tWm¡n sNm*v Sn^nªp WX¶p…
sbmXp¶sW Wn¶p i^n¡v tWs^ Sn^nªpsNm*v AMvK`n tImUn¨p..
“”””i^n F³s_ NqsX _qw ks^ ks¶¡mtkm?”
i^n f_pbXn b_]msS AkapsX ssN]pw bnXn¨p WX¶p…Bs^¦n`pw S§sa {l²n¡ptfm F¶pt¸m`pw
AkÀ In´n¨nÃ…
AMvK`n]psX _qfnWv A^nNn Wn¶pw AMvK`n]psX sW_pN]n D½ k¨v i^n Sn^nsN WX¶p…Ak³s_
fWhn AMvK`n]psX fpOw fm{Stf At¸mÄ Wn_ªp Wn¶pÅq…
sb«¶m\v hpf`S i^n¡v fp¶nt`¡v– k¶Sv…AkapsX fpOw tNmbw sNm*v Kz`n¨n^p¶p…i^n
Fs´¦n`pw b_]p¶SnWv fpt¶ S_kmXnsâ kX¡v kl¯pÅ bj] sWXpdp^]nt`¡v hpf`S Ak³s_
ssNbnXn¨v k`n¨psNm*v WX¶p…
hpf`S]psX Wo¡§Ä P\n¨p fWhn`m¡m³ Njn]msS i^n AkÄs¡m¸w Wm`pbmXpw tWm¡nsNm*v– WX¶p…
Sp_¶ H^p Ø`fm]n^p¶p ASv…S_km«n Wn¶pw A§sW tWm¡n]m sb«¶v Nm\m¯ H¶v….b*pNm`§anÂ
sWÃv D\¡n hq£n¡m³ Dbt]mPn¨n^p¶ B bj] sN«nXw Ct¸mÄ Dbt]mP lqWyfm\v…ASn³s_
fq`]n`m]n A¸w bj] hmUW§Ä Nq«n C«n«p*v…..
At§m«v– F¯n]Spw i^n NpS_nsNm*v AkapsX N^k`]¯n Wn¶pw ssN FXp¯p….
“”””F´m hpf`S WnW¡v {bm´v bnXnt¨m?”
tUgyt¯msX i^n ASv tImUn¨t¸mÄ ASntW¡mÄ k`n] tNmbt¯msX hpf`S AksW tWm¡n..
“”””AtSXm FWn¡v {bm´m\v…Wn§Ä AknsX k¨v sI]vSsSÃmw Mm³ N*p…Wo Mm³ b_ª km¡pNÄ f_¶p
Asà ..”
tNmb¯m kn_¨psNm*v hpf`S Wn¶p…CkÄ FÃmw N*p F¶Sv i^n]n sM«`p*m¡n…Ak³s_ ssN]pw
Nm`pw H^ptbms` SaÀ¶p…
“”””hpf`S ASv Mm³…”
i^n kn¡n kn¡n b_]m³ {lfn¨p
“”””tk* Wo H¶pw b_]*..CWn Mm³ b_]pw Wo AWph^n¡pw Csæn DÅ Nm^y§Ä
WnW¡_n]mt`m….Wo Aksa sN«n AsÃ…bs£ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Mm³ b_ªSv WnW¡v H^vf]p*mt`m Aksa³s_ F¨n`p Sn¶m fSn”
ASv b_ªpsNm*v C«n^p¶ ssWän]psX iqNpNÄ hpf`S tbm«nsI_nªp,,,,Akans` fmä§Ä i^n
eoSnt]msX tWm¡n N*p….S§sa B^pw Cu AkØ]n Nm\^ptS F¶v i^n fWhp^pNn {bmÀTn¨p…
hpf`S i^n]psX AXpt¯¡v tkP¯n bmªXp¯p…Ak³s_ fpOw fpjpk³ AkÄ D½NÄ sk¡m³ H^p§n]t¸mÄ
i^n Aksa SXªp..
“”””Wo F´m hpf`S Cu Nm\n¡pt¶..fm_n Wn`¡v”
i^n hpf`Ss] SÅn fmän…
“”””hpf`S FWn¡nSnWv Njn]nÃ….F³s_ AMvK`ns] ISn¡m³ FWn¡mknà U]kp sI]vSp fWhn`m¡p”
i^n tN\p…bs£ AsSm¶pw tNÄ¡m³ hpf`S S¿m_m]n^p¶nÃ…
“”””CÃ CWn WnW¡v fsäm^p Akh^fn` i^n..FWn¡v Wns¶ A_n]\w C Wnfngw…CWn]pw ASnWp Wo
S¿m_m]nà F¶ps*¦n Wo Fs¶ tN_n bnXn¡m³ {lfn¨p F¶v b_ªpsNm*v MmWnt¸mÄ A`_n
knan¡pw….A§sW k¶m Wo Ct¸mÄ b_ª AMvK`n tbm`pw Wns¶ knlzhn¡nÃ…”
hpf`S]psX km¡pNÄ i^n]psX fWhnsW No_nfp_n¨ H^p Im«pan tbms` bmªpN]_n…hpf`S b^nh^
tdmVfnÃmsS Io_n….
ko*pw AkÄ i^n]psX AXpt¯¡v k¶p….AkapsX {dm]pw AkÄ tbm«nsI^nªp….hz´{´fm] B k`n]
fp`NÄ i^ns] tbm^nWp knan¡p¶Spt¸ms` Sq§n]mXn…..hpf`S i^n]psX ssNNÄ ASnt`¡p
k¨psNm*v A`_n..
“”””bnXn¨pX¡v i^n…Aks] sM¡n sbm«n¡p….FWn¡nWn]pw hin¡m³ k¿…F³s_ l^o^¯nt`¡v bXÀ¶p
N]s_Xm…FWn¡v AWpekn¡\w Wns¶ F³s_ Nmfw lfn¡ptkmaw”
hz]w i^n]psX ssNNÄ fm^vVkfmÀ¶ B fp`NapsX fpNan k¨psNm*v hpf`S lo¡m^ lϧamÂ
i^ns] tWm¡n..AkapsX fpOw Nmfw sNm*v SpXp¯p…AkÄ i^n]psX Np«Wn bnXp¯fn«p….Ak³s_
Ip*pNÄ AkÄ k`n¨p NpXn¨p..i^n NpS_n fm_n…
hpf`S làn]m]n i^ns] S³s_ fm_n ImÀ¯n..
“”””NpXn¡p i^n k`n¨p NpXn¡p…”
ASv b_ªp i^n]psX khv{S§Ä Du^n fmäm³ hpf`S {lfn¡tk tNmbw sNm*v bpNª i^n hpf`Ss]
Bªp SÅn…i^n]psX N^ làn¡v fp¶n bnXn¨p Wn¡m³ ANmsS hpf`S sS_n¨p ko\p….AkÄ Ipf^nÂ
S`]nXn¨p Wn`¯p ko\p..
“”””WnW¡v {bm´m\v hpf`msS fpjp¯ {bm´v..hvtWikpw Nmfkpw tkÀSn^n¨_n]m³ Njn]m¯
{bm´v..”
i^n N`n SpÅnsNm*p ASv b_ªp…b£ hpf`S AW§n]nÃ….AkÄ N®pNÄ Sp_¶p…Sp_¶n« fp`Nsa
{bUÀln¸n¨psNm*v AW§msS NnX¶Sv i^n]n e]w D*m¡n…
i^n hpf`S]psX AXp¯v sI¶psNm*v Aksa knan¨p…bs£ AkÄ knan
tN«nÃ….AkapsXlzmhWnlzmh§ÄWn`¨n^p¶p…i^ne]t¯msXbnt¶m«mªp…
hpf`S]psXS`]psXkl§an`qsXAkapsX^àwH`n¨n_§ni^ne]¯n³s_fpÄfpW]nÂF¯n…Ak³ssNNÄsNm*vkmsbm¯n…Ak³s_l^o^wkn_§`n¨Svtbms`Nm\s¸«p…
F´vsI]\wF¶_n]msSi^nbN¨pt¸m]Wnfng§Ä…sb«¶vA¸wUqs^Wn¶pwk¶B{bNmlwi^n]psXfpO¯vSs¶bSnªp….i^n{bNmls¯S³s_ssNNÄsNm*vf_¨pbnXn¨p….B{bNmlwi^n]psXAXpt¯¡vk¶psNms*]n^p¶p….

Leave a Reply