അച്ഛനില്ലാത്ത രാത്രി 2 [Asuran]

Posted by

അച്ഛനില്ലാത്ത രാത്രി 2

ACHANILLATHA RAATHRI PART 2 BY ASURAN | PREVIOUS PARTS
[https://Muthuchippi.net/?s=Achanillatha+Raathri+]

 

Njnª emPw hvtWibqÀkw sW©n Gän]SnWv FÃmkÀ¡pw Wµn b_]p¶p. Cu emP¯pw CWvhhv_pw
hzkÀ¤^Sn]pw k^p¶p*v. Sm`vb^yw Csæn km]n¡^pSv.

HXpkn Mm³ F´pw k^s« F¶mt`mIn¨p sNm*v kmSn Sp_¶p. tWm¡pt¼mÄ A½]m\v. Fsâ ^qbw
N*t¸mÄ Ss¶ A½ sWän Ipan¨p.

“”CsS´p tNm`w B\v. C§sW Bt\m {bm]bqÀ¯n]m] B\vbntÅ^v DÅ ko«n Wn¡p¶Sv. Wnsâ
AWn]·mÀ N*m F´m]n^n¡pw ØnSn.”” A½ A½]psX DbtUlsI¸v Sp_¶p.

B AWn]·mÀ Nm^\w Ss¶]m\v Mm³ Cu tkg¯n B]Sv. A½ Np_¨p NqXn sskNo]n^ps¶¦n Ak^psX
Np® Fsâ bqän C^ps¶s¶. F¶v Mm³ fWÊn b_ªp. A½t]mXpÅ CuÀgy bp_¯v Nm\n¡msS fpO¯v
b^fmkVn BNmwg Nm\n¨p sNm*v Mm³ tImUn¨p.

“”F´m At½ _nhbv–gWp tbm]ntÃ?””

“”Wn¸ eoSn Nm^\w N`ÎÀ FÃm b^nbmXnNapw SXªn^n¡pN]m\v. _nhbv–g³ CWn Cu Wn¸ Njnªmt`
WX¡pÅq.””

A½ At¸mtj¡pw AN¯v N]_n kmSn AX¨p. Mm³ A½]psX NqsX Ss¶ Wn¶p tImUn¨p.

“”At¸mÄ AÑtWm?””

“”AÑsâ bj] hpir¯p¡Ä Hs¡ k¶n«p*v. Aѳ F´m]m`pw At§mt«¡v tbm]n. AknsX FÃmkt^mXpw
NqsX NqXn]n«v Wmsa ^mkns` fX§pw F¶m\v b_ªSv.””

A½ A½]psX fp_n]nt`¡v– N]_n. Mm³ sfsà AknsX Wn¶pw fp§m³ {lfn¨t¸mÄ A½ Fs¶ A½]psX
fp_n]nt`¡v knan¨p. hm^n Du^n fmäp¶SnWnX]n A½ Ft¶mXv tImUn¨p.

“”CknsX F´m\v WX¶Sv. Wo F´nWm b*v Ft¸mtjm Hjnkm¡n] bmâpw XogÀ«pw C«Sv.””

A½ Fsâ N®pNant`¡v tWm¡n]m\v tImUn¨Sv. FWn¡v B N®pNsa tW^nXm³ NjnªnÃ. Mm³ sfsà S`
Smjv¯n sNm*v.

“”M§Ä Zm³hv Nan¡pN B]n^p¶p. At¸mÄ Nan¡m³ hpOw Cu {Zhv Atà F¶v knIm^n¨p C«Sm\v.””

A½t]mXv bqÀ\fm]pw Nů^w b_]m³ FWn¡v NjnªnÃ. Mm³ b_ªSv A½ knlzhnt¨m F¶pw A_n]nÃ.
A½ Dw F¶v fm{Sw fqan sNm*v Fsâ AXpt¯¡v k¶p.

AXnbmkmX]pw »uhpw fm{Sw V^n¨p sNm*v Fsâ AXpt¯¡v WX¶p k^p¶ A½]psX huµ^yw FWn¡v
tWm¡mSn^n¡m³ B]nÃ. Up^vtfUhv H«pw CÃm¯ skap¯ k]_v, C¶m bnXnt¨m F¶ f«n FjptWäp
Wn¡p¶ fp`NÄ, hzmemknN Ipk¸v Wn_¯n DÅ Ip*pNÄ. fp¶ns` ^*p fpXn W^¨n«p*v F¶Sv
A½]psX huµ^y¯nWv fmäv Nq«n.

Fsâ fp¶n Wn¶p A½ Fsâ XogÀ«v sbm¡n tWm¡n. {dm CXm¯ Fsâ fp`NÄ A½]psX fp¶nÂ
sSanªp.

“”F´m N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Wo {dm C«n«ns`.””

Mm³ F´v b_]\w F¶_n]msS Wn¶p. A½ At¸mÄ Fsâ t]mP bmânsâ C`mÌnNnWnX]n`qsX kn^`pNÄ
Smjv¯n Fsâ bq_nWp fpNan kn^ HmXn¨p. F¶n«v A½

“”bmân]pw C«n«nÃ.””

FWn¡nt¸mÄ WÃ Io¯ `en¡pw. Fsâ hzmS{´yw FÃmw Wãs¸Xpw. H¶pw tk*m]n^p¶p. Cu knVw
In´Nan fpjpNn Wn¶ Ft¶mXv A½.

“”F´mXn Nq¯n¨n, WnW¡v Wnsâ AWn]·m^psX Np® bqän N]ä\tfm?””

CSpw b_ª A½]psX kn^`pNÄ Fsâ bq_nsâ Bj¯nt`¡v C_§p¶Sv Mm³ A_n]p¶p*m]n^p¶p. A½]psX
Cu emg]pw FWn¡v bpSpf B]n^p¶p. C{S]pw Nm`w A½ H^p S^¯n`pw DÅ Io¯ km¡pNÄ
Dbt]mPn¨n«nÃ. b«n, sS*n F¶ km¡pNÄ tbm`pw b_]m¯ A½]m\v Ct¸mÄ b¨¡v bq_v, Np® F¶
km¡pNÄ Dbt]mPn¡p¶Sv.

FWn¡v F´p f_pbXn b_]\w F¶_n]nÃm]n^p¶p. Mm³ fpOw Smjv¯n Ss¶ Wn¶p. Fsâ bq_nsâ
fUK`¯nsâ blbl¸n fp§n] kn^ bp_s¯Xp¯p A½ km]n`n«q¼n sNm*v b_ªp.

“”F´m]m`pw FWn¡v Npj¸fnÃ, bs£ Aѳ A_n]msS tWm¡\w.””

A½]psX Cu km¡pNÄ tN«v FWn¡v ht´mgw f_¨p sk¡m³ NjnªnÃ. bs£ F§mWpw FWn¡pÅ sN\n
Bs\¦nt`m. Mm³ H¶pw fn*msS Wn¶p. A½ tbm]n kmSn Npän]n«p. F¶n«v bmkmX]pw »uhpw
Du^ns]Xp¯p. F¶n«v N«n`n C^p¶p. Fs¶ bnXn¨p A½ AXp¯n^p¯n. FWn¡v HmÀ½ sk¨SnWp tlgw
BUyfm]m\v A½ Cu tNm`¯n Fsâ fp¶n C^n¡p¶Sv. A½]psX `£\sfm¯ l^o^w Fsâ DÅnÂ
Nmf¯nsâ kn¯pNÄ bmNn. Mm³ A½s] sN«nbnXn¨p. A½]pw ASv {bSo£n¨Sv tbms` tSm¶n.
A½]psX Ip*pNÄ Fsâ Ip*n AfÀ¶p. H«pw VrSn NqXmsS A½ Fsâ Ip*pNsa I¸n k`n¡m³ SpX§n.
A½ A½]psX Wmkv bp_s¯Xp¯p Fsâ Ip*nWv fpNan W¡m³ SpX§n. FWn¡v ko*pw Nj¸v
CaNpN]m]n^p¶p.

Mm³ {dm]n fqXn] A½]psX fp`]n bnXn¨p Afp¡m³ SpX§n. Fsâ Ip*pNsa kn« A½ Fs¶ SÅn
fmän.

“”B{Nm´w tk*. W½p¡v C¶v ^m{Sn fpjpk³ D*v.”” bns¶ A½ WX¶ Nm^y§Ä fpjpk³ tImUn¨p.
Mm³ H¶pw f_¨p sk¡m³ Wn¡msS A½t]mXv fpjpk³ Sp_¶p b_ªp. FÃmw tN«v Njnªt¸mÄ A½
AWn]·mÀ C¶v ^m{Sn Fsâ AXpt¯¡v k^pw F¶v b_ªp. FWn¡v A½]psX NqsX H¶v Nan¡\w F¶v
tSm¶ns]¦n`pw A½ FÃmw ^m{Sn F¶v b_ªp Fs¶ SXªp. A½ H^p ssWän V^n¨v AXp¡a]nt`¡pw
Mm³ Fsâ s{ZÊv fm_mWm]n fpNant`¡pw tbm]n.

fpNant`¡v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv N]_m³ SpX§n]t¸mÄ A½ knan¨p AXp¡a]n him]n¡mWm]n.

“”At½ Mm³ tbm]n Cu s{ZÊv fm_n]n«v k¶m tbms^.””

“”Wo CWn tbm]n«v Bs^ Nm\n¡mWm. f_t¡*Sv Hs¡ Wo Ajn¨p Nm\n¨ntÃ.””

A½]psX NqsX AXp¡a]n Wn¶Sv Wà ^hfpÅ GÀ¸mXv B\v. A½]pfm]n Nps_ hwhm^n¨p. A½ AÑWnÂ
Sos^ hwSrbvS]Ã. bns¶ f¡Ä DÅ FÃm A½fms^]pw tbms` Nj¸v AX¡n Njn]p¶p. b\n FÃmw
HSp¡n Njnªt¸mÄ A½ Ft¶mXm]n.

“”tfmsa Mm³ tf`v NjpNn k^mw. Cu hf]w sNm*v Wo Aks^ bnXn¨p bqän H¶pw AXn¸n¡tÃ.””

“”H¶v tbm Fsâ At½. Asæn W½p¡v H^pfn¨p tf`v NjpNn]mt`m.””

“”Wà sFZn]. Wo km. lpeNm^y§Ä Wo«m³ bmXnà F¶m\v.””

MmWpw A½]pw NqXn A½]psX fp_n]n N]_n kmSn AX¨p. WX¡m³ tbmNp¶Sv F´m\v Fs¶Wn¡v WÃ
tdmVyw Ds*¦n`pw tW^n«v ImXn¡]_n sI¿m³ H^p fXn tbms`. A½¡v ]msSm^pknV
emkteUkpfnÃ. A½ _qfn N]_n]Spw ssWän Du^n Naªp. {dm]n`pw bmân]n`pw A½]psX huµ^yw
FXp¯p Nm\n¡p¶p. Fs´m^p BNm^ kXnkm\v A½¡v. {dm]n fqXn] B skap¯ fp`NÄ N*t¸mÄ
FWn¡v HmXn tbm]n km]n FXp¡mWm\v tSm¶n]Sv. C{S]pw Nm`w Mm³ hvs{X]n«v B\v
F¶m]n^p¶p Fsâ knIm^w. bs£ Fsâ DÅn C^p ssd Hanªn^n¸p*v F¶v A½]psX
AÀ²WPv–Wl^o^t¯mXv Fsâ l^o^¯nsâ {bSnN^\w fWÊn`m¡n S¶p. Mm³ {ZÊv– fm_msS Wn¡p¶Sv
N*t¸mÄ A½ Ft¶mXm]n.

“”””Wo F´m hzbvWw N*p Wn¡pN]mt\m? tkPw {ZÊv– fm_n km. W½p¡v tf NjpNmw.”

Mm³ Fsâ XngÀ«pw bmâpw Du^n b^nbqÀ® WPvW]m]n. A½ Fsâ DX]m¯ fp`Nans`¡pw NWyNmSzw
Wãfmkm¯ bq_ns`¡pw hq£n¨p tWm¡n. A½]psX tWm«w F¶n Wm\w D\À¯n. A½ Ft¶mXm]n.

“”””Fsâ tfmÄ kaÀ¶p H^p hpµ^nNp«n]m]n.”

“”””H¶v- tbm At½ Nan]m¡msS.” Mm³ Wm\t¯msX f_pbXn sNmXp¯p.

“”””At¨mXm. Fsâ I¡^kmtksX H^p Wm\w.”

CSpw b_ªp A½ Fsâ fpOw sI_pSm]n sbm¡n sNm*v Fsâ Ip*¯v H^p IpwdWw WÂNn. fsäm^p
AÀ°kpw W`vNm³ bäm¯ H^p sI_n] IpwdWfm]n^p¶p A½]ptXSv. B IpwdW¯n WnÀ¯m³ Mm³
H^p¡fÃm]n^p¶p. A½s] Fsâ AXpt¯¡v bnXn¨p WnÀ¯n A½]psX Ip*v fpjpkWm]pw km]ns`Xp¯p
sNm*pÅ IpwdWfm]n^p¶p Fsâ f_pbXn. b^hvb^w Ip*pNÄ kn«pfm_m¯ fmSn^n M§Ä Ipwdn¨p
sNmt*]n^p¶p. fmSrbp{Sn dÔfp*v N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv F¶ In´ Ss¶ Fs¶ hwdÔnInXt¯maw kas^ ^SnKWNfm]n^p¶p.

A½]psX ssNNÄ Fsâ WPvWfm] bp_¯v NqXn HmXn WX¡pN]m]n^p¶p. Mm³ M§apsX CX]nt`¡v Fsâ
ssNNÄ NX¯n {dm]n¡pÅn fpj¨p Wn¶ A½]psX fp`Nsa bnXn¨p sM^n¨p. BWµUm]Nfm] H^p
fp^an¨]m]n^p¶p A½]psX f_pbXn. A½]psX ssNNÄ Fsâ WPvWfm] I´n]n sIs¶¯n. A½ AknsX
Hs¡ sM¡n bnjn]m³ SpX§n. A½ Fsâ I´n]n bnXn¨p Fs¶ NqXpS AXpt¯¡v tIÀ¯p. Mm³
A½]psX fp`]nÂWn¶pw ssNs]Xp¯p F¶n«v bn¶nt`¡n«p A½s] NqXpSÂ d`fm]n B`nwPWw sI]vSp.

H^p Wnfngt¯¡v Fs¶ B`nwPW¯n Wn¶pw tfmIn¸n¨ A½ Fsâ N®pNant`¡v hq£n¨ptWm¡n.
AfnSfm] Nmfmtklw B]n^p¶p FWn¡m N®pNan Nm\pkm³ NjnªSv. FWn¡p_¸p*v Fsâ N®pNan`pw
A½¡v AtS Nmfmtklw Ss¶ Nm\pkm³ Njn]pw. M§Ä Ct¸mÄ A½]pw fNapfÃ. NmfmUmi¯m N®v-
Nm\pkm³ Njn]m¯ ^*p Nj¸nbq_nNÄ fm{Sfm\v.

M§Ä Btklw sNm*v ko*pw M§apsX Ip*pNÄ tNmÀ¯p. C{bmklyw M§Ä ^*p tb^pw b^hvb^w I´nNÄ
sM¡nbnjn]pN]m]n^p¶p. Fsâ bq_nWpÅn N¸t`mXn¡mWpÅ{S skÅw Wn_ªn^p¶p. GtSm H^p
Wnfng¯n M§Ä Ip*pNÄ tkÀsbXp¯n]t¸mÄ A½ Fs¶ Ipf^nt`¡v SÅnWnÀ¯n Fsâ Njp¯n³s_
fpNan`pÅ knNm^tN{µ§ant`¡v A½]psX Ip*pNÄ I`n¨p.

Njp¯nsâ fpNan`pÅ Fsâ knNm^tN{µ§sa Ipwdn¨pw W¡n]pw sI_pSm]n NXn¨psfms¡ A½ Fs¶
hpOn¸n¡m³ SpX§n. Mm³ Bs\¦nt`m ^Sn]psX CSpks^ A_n]m¯ hpO§Ä AWpekn¡m³ S¿ms_Xp¯p
Njnªn^p¶p. A½]psX {bkÀ¯nNÄ Fs¶ hpO¯nsâ b_pUoh]n sNms*¯n¨n^p¶p. Mm³ N®X¨p sNm*v
B A½]psX Wmkpw Ip*pw bÃpw NqXn Fâ Njp¯n WÂNn]n^p¶ hpO¯n `]n¨p sNm*v N®X¨p
Wn¶p.

lzmhsfXp¡m³ tk*n A½ fpOfp]À¯n] Wnfng¯n Mm³ A½]psX Ip*pNan Fsâ Ip*fÀ¯n sNms*m^p
UoÀQIpwdWw WÂNn. CSnWnX]n A½]psX bp_t¯¡v Mm³ ssN]n«p AknsX FÃmw Djn]m³ SpX§n.
A½]psX {dm]psX kÅnNÄ Fsâ ssNNapsX hzS{´h©m^¯nWp SXÊfm\v F¶v- N*t¸mÄ Mm³ B
{dm]psX ip¡pNÄ Ajn¨p Naªp. {dm]psX ip¡v tkÀs¸«t¸mÄ A½ Fs¶ A½]n Wn¶pw tkÀs¸Xp¯n,
FWn«m {dm bqÀ®fm]n Du^nNaªp.

Mm³ BUyfm]n A½]psX fp`NÄ tWm¡n Nm\pN]m]n^p¶p. C{S]pw Nm`w `qhv khv{S§Ä
V^n¨n^p¶Sv Nm^\w FWn¡½]psX fp`]psX l^n]m] k`n¸f_n]m³ hmVn¨n^p¶nÃ. BUyfm]n A½]psX
fp`Nsa ASnsâ bqÀ®s{bu[nt]msX Nm\pkm³ hmVn¨p. N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Fsâ fp`s]¡mapw Np_¨p k`n¸fp*v. Fsâ fmSn^n bn¦v Wn¸nÄ AÃ H^p Caw
Skn«p Wn_fm\v. Mm³ NpWnªp sNm*v A½]psX k`t¯ Wn¸nanWp tf tkUWn¸n¡msS sI_pSm]n
NXn¨p. fpaNv NXn¨ tbms` DÅ H^p lÐfm]n^p¶p A½]psX f_pbXn. Mm³ DXsW Ss¶ B Wn¸nÄ
kn«p ftä Wn¸nansW Fsâ Ip*pNÄ¡nX]n sk¨p I¸m³ SpX§n. A½ Fsâ S`]psX bn¶n ssN sk¨p
sNms*s¶ t{bmÕmin¸n¨p.

Mm³ A½]psX ^*p Wn¸napNapw fm_nfm_n I¸n sNmt*]n^p¶p. A½ hpOw sNm*v
Np_pNpN]m]n^p¶p. Mm³ Fsâ ssN Ipk«nt`¡v sNm*pt¸m]n bmân]n sbmSnª A½]psX bq_nt·Â
D^¨p. fUK`w sNm*v A½]psX bmân fpjpk³ WWªn^n¡p¶p. Mm³ bmân]psX AXnemPw sbm¡ns]sâ
kn^ A½]psX bq_nt·Â fp«n¨p. knNm^{hk§Ä sNm*v WWªp H«nbnXn¨p Wn¡pN]m]n^p¶knsX.

A½ Fs¶ d`fm]n bnXn¨p fmänsNm*v b_ªp.

“”””AknsX B]n«nÃ. BUyw Wo l^n¡pw hpOn¡\w. F¶ms` WnW¡v Fs¶ l^n¡pw hpOn¸n¡m³
bäpÅq.”

A½ Fs¶ N«n`nt`¡v W]n¨p. Mm³ N«n`n N]_n NnX¶t¸mÄ A½ hz´w bmân]q^n sNm*v Fsâ
AXp¯v k¶v- NnX¶p. A½]pw MmWpw ko*pw IpwdW§an fpjpNn. b^hvb^w Ip*pNÄ
WpN^p¶SnWnX]n M§apsX ssNNÄ M§apsX ^Snb¦man]psX l^o^¯ns` Hmt^m A\pNqb§sa]pw
SjpNp¶Sn {l²n¡pN]m]n^p¶p. Mm³ A½]psX]pw A½ Fsâ]pw l^o^§sa SjpNn D\À¯p¶SnÂ
fÕ^n¡pN]m]n^p¶p. A½]psX ssNNÄ Fs¶ SjpNn SjpNn Fsâ fUWbqknsâ AknsX sIs¶¯n.

A½]psX ssNNÄ Fsâ bqÀIp*n³s_ tfs` NqXn St`mXn sNm*p Fsâ ssf^pNsa fmXns]mSp¡n. ASv
Njnªm fm{´nNkn^`pNÄ Fsâ b]_pf\n tbms`]pÅ N´nsW Bªp sM^n¨pX¨p. hpOw sNm*v FWn¡v
Fsâ fp^an¨ AX¡pkm³ NjnªnÃ. HXpkn FÃm¯nsâ]pw AkhmWw A½]psX WXpkn^ Fsâ bq_nsâ
Spa]ns`¡v N]än bp_s¯Xp¯p. A½ bns¶ Iq*pkn^`pw SÅkn^`pw Dbt]mPn¨p F³s_ N´nsW Bªp
sM^n¨p sNmt*]n^p¶p. A½ S^p¶ hpOw hin¡m³ Njn]msS Mm³ bn¶nt`¡v kaªp tbm]n. M§apsX
Ip*pNÄ S½n tkÀsb«p.

Cu hf]w A½ Fsâ Wn¸nansW Bªpk`n¨p I¸m³ SpX§n. CSnsâ NqsX Ss¶ A½ ko*pw kn^`pNÄ Fsâ
bqÀSpa]n N]än C_¡m³ SpX§n. A½¡v AVnNw tW^w NãsbsX*n k¶nÃ. Fsâ DÅn Wn¶pw
Fs´ms¡t]m b_ª_n]n¡m³ bäm¯ hpO§Ä D^p*p NqXn HXpkn Fsâ bq_nWpÅn`qsX bp_t¯¡v
ImXp¶Sv Mm³ A_n]p¶p*m]n^p¶p. KoknS¯n Mm³ AWpekn¨ Gäkpw hpOfpÅ ^SnfqÀ¨]m]n^p¶p
ASv. Mm³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv ^*p fq¶v- Wnfngt¯¡v eqfn]n Wn¶pw hzÀP¯n F¯n] AkØ]m]n^p¶p. Mm³
N®X¨p sNm*v B AWpeqSn]n `]n¨p NnX¶p.

Mm³ N®v- Sp_¶p tWm¡pt¼mÄ Nm\p¶Sv Fsâ fUK`w bän] kn^`pNÄ W¡nSpX¡p¶ A½s] B\v Mm³
Nm\p¶Sv. A½ FWn¡v WÂNn] hpO¯nWp bN^w sNmXp¡m³ Fsâ fWÊv SpXn¨p. Mm³ Fsâ kn^`pNÄ
A½]psX bq_nsâ AkntX¡v sNm*ptbm]n. A½]psX bq_n Fsâ kn^ sSm«t¸mÄ A½ Fs¶ ko*pw
SXªp.

“”””B]n«nà tfmsa BUyw Wo l^n¡pw hpOn¡v. ASv Njnªp fSn FWn¡v.”

A½ Fs¶ ko*pw Ipwdn¨p. ASv Njnªp Fsâ fUK`w bän] A½]psX kn^`pNÄ Fsâ km]nt`¡v NX¯n
S¶p. Mm³ BhzUn¨p sNm*p S¶ A½]psX kn^`pNÄ Du¼m³ SpX§n. Mm³ CSnWp fp³bpw Fsâ
fUK`¯nsâ ^pIn tWm¡n]n«p*v, bs£ C¶v- A½]psX kn^`n Wn¶pw ASv Du¼n NpXn¡pt¼mÄ
ASnsâ ^pIn bns¶]pw NqXn] fmSn^n tSm¶n.

A½ Fsâ tft`¡v Imªp sNms*sâ Ip*¯v fp¯w sk¨p. FWn«½ Fsâ fp`Nsa H¶pw NqXn Ipwdn¨p
sNm*v tWs^ Fsâ DÄSpX]nt`¡v A½ Ssâ Ip*v sNm*p tbm]n. DÄSpX]n A½]psX Ip*fÀ¶t¸mÄ
Mm³ Fsâ Nm`pNÄ NqXpS AN¯n A½¡v W¡mWpÅ shuN^yw sI]vSp sNmXp¯p. DÄSpX]n Ipwdn¨p
Ipwdn¨p A½ Ssâ Ip*pNÄ Fsâ bq_nt·s`¡v F¯n¨p. A½]psX Wmkv Fsâ bq_nsâ CSapNanÂ
sSm«t¸mÄ Ss¶ Fsâ bq_p NqXpS NqXpS Ip^¯m³ SpX§n. A½ Bs\¦n BhzUn¨p W¡p¶p.

Fsâ bq_nsâ AXn fpS fpNÄ emPw ks^]pÅ bqÀIm`n A½ S³s_ WmtkmXn¡m³ SpX§n. Fsâ bq_p
Ip^¯p¶ ^SnK`w AfrSv N\¡v A½ thkn¡pN]m]n^p¶p. A½ W¡p¶SnWp AWph^n¨p Fsâ bqÀ
bns¶]pw bns¶]pw Hjp¡pN]m]n^p¶p.

HXpkn W¡n W¡n A½ F³s_ N´nsW Wmkv sNm*p SjpNm³ SpX§n. B NpªpN´n A½ sfsÃ
NXn¨t¸mÄ Mm³ hpOw sNm*p Np_pNn. A½ A½]psX Ip*nsâ CX]n sk¨p sNm*v Fsâ NpªpN´nsW
Bªp Du¼n k`n¡m³ SpX§n. Mm³ ko*pw hzÀ¤mt^mi\w SpX§pN]m]n^p¶p. hpOw NqXn]t¸mÄ Mm³
Fsâ ^*p ssN]pw sNm*v sdZv goäv fp_p¡n bnXn¨p k`n¡m³ SpX§n. A½]psX Ip*pw Wmkpw
Fsâ N´nt·Â In{S^IW WX¯pN]m]n^p¶p.

“”””ssUktf sk_pw Ip*pw Wmkpw sNm*v C{S]pw hpOw H^mÄ¡v WÂNm³ Njn]ptfm?” Mm³
Ft¶mXv Ss¶ tImUn¨p. CsSm¶pw A_n]msS A½ At¸mjpw Fsâ N´nsW k`n¨q¼pN]m]n^p¶p.

A½]psX Wn^´^ b^n{lfw c`w Nm\pkm³ SpX§n. Fsâ DÅn Wn¶pw ^*mfs¯ D^pÄsbm«Â SpX§pkm³
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tbmkpN]m\v Fs¶Wn¡v fWhn`m]n. Fsâ l^o^w k`nªp fp_pNp¶Sv A½]v¡pw
A_n]p¶p*m]n^n¡pw. A½]psX km]]pw Wmkpw Fsâ N´n·v G`vbn¡p¶ SmXW¯nsâ làn NqXn
k^pN]m]n^p¶p. sdZv goän³tf`pÅ Fsâ bnXn¯¯nsâ]pw làn NqXn NqXn k¶p. Fsâ DÅn Wn¶pw
ko*pw k¶ ^SnfqÀ¨]psX N¼W§sa ASnKokn¡mWmNmsS Mm³ N®X¨p NnX¶p. Mm³ At¸mÄ km]pknÂ
em^fnÃmsS H^p A¸q¸³SmXn tbms` b_¡pN]m\v.

Fsâ N¼W§Ä AX§n]t¸mÄ Mm³ N®v- Sp_¶p tWm¡n. Fsâ fp¶n Wn_bp©n^nt]msX A½ Fs¶ Ss¶
tWm¡n C^n¡p¶p. Fsâ fUK`Sm A½]psX fpOw Sna§p¶p*m]n^p¶p. Fsâ DÅn A½t]mXpÅ hvtWiw
b`fX§m]n kÀ²n¨p. FWn¡v C{S]pw hpOw S¶ A½t] Sn^n¨p hpOn¸n¡mWm]n Fsâ fWÊv sk¼n.
H^p sI¶m]psX s{Nu^yt¯msX Mm³ A½]psX tft`¡v NpSn¨p. A½¡v Fs´¦n`pw fWÊn`mkp¶SnWp
fp³bv Ss¶ Mm³ A½s] NojvsbXp¯n]n^p¶p.

A½]psX fpO¯v bänbnXn¨n^p¶ Fsâ fUK`w Mm³ W¡ns]Xp¯p. A½]psX N®n`pw fq¡n`pw
Nknan`pw FÃmw Mm³ D½NÄ sNm*p fqXn. HXpkn Mm³ A½]psX Ip*pNÄ Fsâ Ip*pNÄ sNm*v
Bªq¼n k`n¡m³ SpX§n. Mm³ Fsâ Wmkp A½]psX km]nt`¡v SÅn sNmXp¯p. A½ Ip*pNÄ Sp_¶p
sNm*v Fsâ WmknWpÅ h©m^bmS H^p¡nsNmXp¯p.

A½]psX km]nt`¡v NX¶p Mm³ Wmkp sNm*v AknsXs]Ãmw W¡n. A½ Ip*pNÄ AXp¸n¨p Fsâ WmknsW
k`n¨q¼pN]m]n^p¶p. HXpkn Mm³ A½]psX km]n Wn¶psfsâ WmknsW bp_s¯Xp¯p A½]psX
Njp¯nt`¡v– sNm*ptbm]n. Fsâ Njp¯n A½ Nm\n¨ C{µKm`w FWnt¡mÀ½]pÅSv sNm*v A½]psX
Njp¯n Mm³ Bªp W¡n. A½ H¶pw fn*msS N®X¨p NnX¡pN]m]n^p¶p.

A½]psX Njp¯n Wn¶pw Mm³ {l² fmän] Mm³ bns¶ A½]psX fp`]n B\v Fsâ {l²
tN{µoN^n¨Sv.Mm³ bn©pNpªm]n^n¡pt¼mÄ k`n¨p NpXn¨ A½]psX N_p¯ fp`sM«pNÄ Mm³ ko*pw
I¸nNpXn¡m³ B^wen¨p. Mm³ A½]psX fpOt¯¡v H¶nXw N®n«p tWm¡n. Np«nNm`¯v Mm³ sI_n]
sI_n] NphrSnNÄ Nm\n¡pt¼mÄ kmÕ`yt¯msX tWm¡n]n^p¶ AsS tWm«w Mm³ A½]psX fpO¯v N*p.
A½ ssN]pÀ¯n F³s_ fpXn]n sI_pSm]n St`mXm³ SpX§n.

F{S fp` NpXn¨m`pw Mm³ A½¡v sI_n]Np«n B]n^n¡pw F¶ A_nkv Fs¶ A½]psX fp`]n Wn¶pw
Ip*v FXp¸n¨p. Mm³ Fsâ kn^ sNm*v A½]psX bq_n sSm«p. fUK`w NnWnªn_§n] A½]psX
bq_nt`¡v Mm³ Fsâ kn^`pNÄ Np¯n]n_¡n]t¸mÄ A½]n Wn¶psfm^p hoÂNm^fp]À¶p. B ho`vNm^w
N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv tN«t¸mÄ Mm³ Fsâ ^*mfs¯ kn^`pw A½]psX bq_ns`¡v N]än AknsX Hs¡
Np¯n]na¡n. Fsâ Ip*pNÄ At¸mÄ A½]psX k]_n B]n^p¶p. k]À fpjpk³ W¡n tSmÀ¯n] Mm³
A½]psX sbm¡nant`¡v Fsâ Wmkv N]än Ipjäns]Xp¯p

A½]psX k]_n Wn¶pw Mm³ Fsâ Ip*nsW Smtj¡v sNm*p tbm]n. Fsâ Wmkn³s_ B ]m{S
AkhmWn¨Sv A½]psX bq_nWv fpNan B\v. Mm³ Fsâ KWWØ`w l^n¡pw tWm¡n N*p. Mm³
eqfn]nt`¡v k¶ kjn]nt`¡v Mm³ Fsâ WmknsW Np¯nN]än F¶n«knsX bän]n^p¶ A½]psX fUK`w
W¡nNpXn¨p. Mm³ W¡p¶SnWp AWph^n¨p A½]psX bqÀ FWn¡v tk*n Ip^¯n sNmt*]n^p¶p. HXpknÂ
A½]psX bq_ns`¡v Mm³ Fsâ Ip*fÀ¯n. Mm³ fpNant`¡v tWm¡pt¼mÄ A½ Fs¶ Ss¶
tWm¡n]n^n¡p¶p. M§apsX N®pNÄ S½n`pX¡n. A½]psX N®nt`¡v tWm¡n sNm*v A½]psX bqÀtS³
WpN^p¶Sv F¶n ^SnUm]Nfm] H^p bpSn] AWpeqSn bNÀ¶p.

Mm³ Fsâ km] sNm*v A½]psX bq_nsâ AknsX b^Sn sNmt*]n^p¶p. HXpkn Mm³ tSXn WX¶
A½]psX WoafpÅ N´v Fsâ km]n NpXp§n. A½]pfm]pÅ N¬h¼À¡w At¸mjpw Mm³ kn«n^p¶nÃ. N´v
Du¼nk`n¡p¶Snsâ NqsX Ss¶ Mm³ A½]psX bq_ns`¡v Fsâ kn^`pNsa N]än]n^p¶p. Fsâ kn^`pNÄ
A½]psX bq_n N]_n C_§pN]m]n^p¶p. A½]psX lzmh¯nsâ Smaw fm_p¶Sv F¶n¡v
A_n]p¶p*m]n^n¶p. A½]psX ssNNÄ F³s_ S`]psX bn¶n`fÀ¶p. A½ Fsâ S`]psX bn¶n ssN
sk¨p sNm*v F³s_ km]nsW A½]psX bq_ns`¡v NqXpS d`fm]n AfÀ¯n.

A½ BsNbmsX H^p sk_n bnXn¨ AkØ]n`m]n^p¶p. F³s_ {bkÀ¯nNÄ A½¡v hpOw WÂNp¶p F¶ A_nkv
Fs¶ NqXpSÂ NqXpSÂ lànt]msX A½]psX bq_ns`¡v AXp¸n¨p Mm³ AknsX ko*pw ko*pw W¡n
sNmt*]n^p¶p. GtSm H^p Wnfng¯n A½]psX ssN]psX d`w Wq_p fX§v– kÀVn¨Sm]n FWn¡v
tSm¶n AsS Wnfng¯n Ss¶ F¶vs_ kn^`pNsa]pw fpOs¯]pw WW¨p sNm*p Ss¶ A½]psX
^SnK`{bkmiw bp_¯v ImXn.

A½ d`fm]n Ss¶ A½]psX bq_nsâ AknsX Wn¶psfsâ fpOw d`fm]n bnXn¨p]À¯n F¶n«v {em´fm]
Btklt¯msX Fsâ fpO¯pw Ip*n`pw bänbnXn¨ A½]psX ^Sn{hk§Ä W¡ns]Xp¯p. ASp Njnªp A½s]
sN«nbnXn¨p NnX¶t¸mÄ Mm³ B`hyt¯msX]pÅ H^p f]¡¯nt`¡v kjpSn ko\p.

F{S tW^w D_§n F¶_n]nÃ,A½ Fs¶ Np`p¡n D\À¯n]t¸mam\v Mm³ FjptWäSv. A½ Bs\¦n tfÂ
NjpNn ssWän]pw V^n¨p Wn¡p¶p. Fsâ fXn sPuWn¡msS A½ Fs¶ tf NjpNmWm]n D´n SÅn
kn«p.

Mm³ tf N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv NjpNn k¶p A½ S¶ ssWän]pw C«p sNm*v bp_t¯¡n_§n. AWn]·ms^ At¸mjpw
AknsX H¶pw Nm\pkm³ NjnªnÃ. A½ Ak·ms^ tbm]n tWm¡mWm]n Fs¶ b_ªp kn«p.

Mm³ fpNan tbm]n Ak·m^psX fp_n]n tWm¡pt¼mÄ ^*pw Wà D_¡w. Mm³ Ak·ms^]pw knan¨p
Smtj¡v k¶p. M§Ä FÃmk^pw NqXn A¯mjw Njn¡mWm]n C^p¶p.

Ak·mÀ ^*p tb^pw A½¡v fpOw sNmXp¡p¶nÃ. bt£ HanN®m Ak·mÀ Fsâ tIm^ NpXn¡p¶p*v. A½
CsSms¡ H^p NphrSn In^nt]msX tWm¡nNm\pN]m]n^p¶p.

HXpkn A¯mjw NjnªSpw Ak·mÀ ^*p tb^pw NqXn fpNant`¡v HmXn N]_n Mm³ BNs« Fsâ bpSn]
Nant¯mjn]m] A½s] him]n¡m³ AXp¡a]n N]_n.

“”””Wo tWm¡nt¡m C¶v ^m{Sn ^*pw NqXn Wnsâ bq_p sbman¡pw.” bm{Sw NjpNn Njnªp
WX¡p¶SnX]n A½ Ft¶mXv b_ªp.

“”””FWn¡v tSm¶p¶nÃ. A½s] N*Sv sNm*v Ak·m^psX ssV^yw FÃmw tbm]n F¶m\v tSm¶p¶Sv.”
Mm³ f_pbXn sNmXp¯p.

“”””Wo F´m\v. knIm^n¨Sv. Ak·mÀ Wns¶ tWm¡n Np® SXkp¶Sv Mm³ N*n«nà F¶mt\m.”

“”””Ak·mÀ Np® SXkpN]m]n^p¶ptkm? Mm³ Ak·mÀ Fsâ tIm^ NpXn¡p¶Sv {l²n¨n^p¶p.”

“”””tIm^ NpXn¡pN fm{SfÃ, Wnsâ D]À¶p Wn¡p¶ Cu fp` tWm¡n sNm*v Np®
SXknsNm*n^n¡pN]m]n^p¶p.” Fsâ fp`]n H¶v- bSps¡ AfÀ¯n sNm*v A½ b_ªp.

Mm³ fpNant`¡v N]_p¶ s̸nsâ AknsX F¯n. A½ Fs¶ bnXn¨p WnÀ¯n hzNm^yfm]n sIkn]nÂ
b_ªp.

“”””^m{Sn Nn«n]m kntX*. Wà fpjp¯ Np®]m\v ^*n³s_]pw.”

“”””H¶v- tbm At½” F¶v- b_ªp sNm*v Mm³ Fsâ {bn]s¸« A½]psX Ip*¯v AfÀ¯ns]m^p fp¯w
sNmXp¯p. M§Ä bn^n]p¶SnWp fp³bv ^m{Sn]nt`¡pÅ b²Sn S¿m_m¡n.

A½s] bn^nªp Mm³ Fsâ fp_n]n k¶p N«n`n NnX¸m]n. hf]w Cjªp Wo§pN]m]n^p¶p. Mm³
A£ft]msX AWn]·m^psX AXp¯ Wo¡kpw Bt`mIn¨p N«n`n f`À¶p NnX¶p.

(SpX^pw)

sk_pw fq¶v- Unkhw sNm*v FjpSn]Sm\v Cu emPw. Fs´¦n`pw Npäkpw Np_kpw D*m]m Fsâ
VrSn bnXn¨ Fjp¯v Nm^\w bän] H^p ssN]d²w B]n £fn¡pN. CWn Cu emPw Wn§Ä¡v ^hns¨¦nÂ
ASnâ fpjpk³ s{NZnäpw Fsâ hpir¯p¡Ä B] hvfnS, tKmÀ±m³, ^mKm em]v F¶nkÀ¡m\v.
hvfnS]psX Chsdà km]n¨t¸mÄ B\v Mm³ BUyw FjpSn] emPw fpjpk³ FWn¡v Ss¶ ^hw tSm¶m¯
b^hvb^dÔfnÃm¯ k^nNÄ B]n^p¶p F¶v fWÊn`m]Sv. ASv fpjpk³ N¼nNp«³.sWäv

N¼nNp«³.sWäv Zn`oäv sI]vSp bns¶ fpt¶m«p FjpSm³ FWn¡v Ss¶ Njn]msS C^p¶ AkØ]nÂ
B]n^p¶t¸mÄ Cu hpir¯p¡Ä WÂNn] {btImUWfm\v Cu emPw Fs¶ C{S sb«¶v- FjpSm³
b^ymbvSfm¡n]Sv. ASnWpÅ Fsâ Wµn]pw NX¸mXpw Mm³ A_n]n¡p¶p.

H^pbmXv tKm`n]pÅ hf]w B]Sv sNm*v Ct¸mÄ H^p Unkhw bSnWm_pw bSnsW«pw f\n¡qÀ B\v
Hmcohn sI`kjn¡p¶Sv. ASnsâSm] SmabnjNÄ NpXpwd KoknS¯n`pw D*v. CSn³s_ fq¶mw emPw
Bt`mIn¨p t{NmZoN^n¨p FjpSm³ Np_¨p hf]w tk\w. ASp sNm*v fq¶mw emPw Np_Iv t`äv
BNpw F¶_n]n¡p¶p. WÃk^m] km]W¡mÀ £fn¡pN.

A{Stf hvtWin¡]m F¶ NT GNtUlw fp¸Sv tbKv FjpSn SoÀ¯n«p*v, CWn hf]w Nn«pt¼mÄ ASv
fpjpfn¸nNm³ B\v tWm¡pN.

Ahp^³

Leave a Reply